Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

TESTING THE FELDSTEIN-HORIOKA HYPOTHESIS IN MINT COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS

Yıl 2022, Cilt: 3 Sayı: 1, 123 - 134, 20.04.2022
https://doi.org/10.53280/jer.1067159

Öz

With the globalization wave that started to be seen in the world economy with the in the 1980s, capital mobility between countries and the transfer of financial markets to the international dimension were in question. As a result of this process, economies and economic indicators affecting economies have ceased to be national and have been subject to an international interaction. In this way, the Feldstein-Horioka Hypothesis is a hypothesis that tries to analyze the relationship between savings and investments by adhering to the degree of freedom of international capital movements. According to this hypothesis, while there is a strong relationship between savings and investments in economies where there is a restriction in capital movements, on the contrary, the relationship is weak. In this study, the validity of the Feldstein-Horioka Hypothesis was tested with panel unit root tests, panel cointegration test FMOLS and DOLS methods with the help of annual data covering the 1987- 2020 periods of MINT countries (Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey). As a result of the findings, it was concluded that the Feldstein-Horioka hypothesis was not valid for the MINT countries in the relevant period.

Kaynakça

 • Ang, J. B. (2007). Are Saving and Investment Cointegrated? The Case of Malaysia (1965-2003). Applied Economics, 39(17), 2167-2174.
 • Arısoy, İ. (2013). Türkiye’de Yatırım, Tasarruf ve Sermaye Akışkanlığının Analizi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), 69-80.
 • Ay, A. & Özmen, İ. (2017). Feldstein-Horioka Hipotezinin Yükselen Ekonomilerde Sınanması: Panel Veri Analiz. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(30), 30. Yıl Özel Sayısı, 1-18.
 • Bai, Y. Zhang, J. (2010). Solving the Feldstein Feldstein–Horioka Puzzle with Financial Frictions. Econometrica, 78(2), 603–632.
 • Bolatoğlu, N. (2005). Türkiye’de Yurtiçi Yatırım ve Yurtiçi Tasarruf Oranları Arasındaki İlişki. Ekonomik Yaklaşım, 16(56), 19-32.
 • Brezis, E. S. (1995). Foreign Capital Flows in the Century of Britian’s Industrial Revolution: New Estimates, Controlled Conjectures.The Economic History Review, New Series,48(1), 46-67.
 • Çağlar, A.E. & Yavuz, E. (2018). Türkiye’de Yatırım-Tasarruf İlişkisinin Feldstein-Horioka Paradoksu Çerçevesinde Analizi: Farklı Tipte Eşbütünleşme Yaklaşımları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 143-152.
 • Demir, C. & Cergibozan, R. (2017). Türkiye Ekonomisi İçin Feldstein-Horioka Hipotezinin Geçerliliği: Eşbütünleşme ve Markov Rejim Değişim Yaklaşımı. Ege Akademik Bakış, 17(1), 89-104.
 • Dursun, G. & Abasız, T. (2014). Feldstein-Horioka Puzzle in Turkey. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15(1), 45-63.
 • Erataş, F., Nur, H.B. & Özçalık, M. (2013). Feldstein-Horioka Bilmecesinin Gelişmiş Ülke Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi: Panel Veri Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 18-33.
 • Esen, E., Yıldırım, S. & Kostakoğlu, S.F. (2012). Feldstein-Horioka Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması: ARDL Modeli Uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 251-267.
 • Feldstein, M. & Horioka, C. (1980). Domestic Saving and International Capital Flows. The Economic Journal, 90 (358), 314-329.
 • Feldstein, M. (1983). Domestic Saving and International Capital Movementsin the Long Run and the Short Run.European Economic Review,21, 129-151.
 • Feldstein, M. & Bacchetta, P. (1989). National Saving and International Investment. Economics Bulletin, 11, 1-12.
 • Göçer, İ., Peker, O. & Alataş, S. (2013). Yatırım-Tasarruf İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Yeni Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 59-78.
 • Hadri, K. (2000). Testing for Stationary in Heterogeneous Panel Data. Econometrics Journal, (3), 148-161.
 • Hansen, B.E. (1992). Tests for Parameter Instability in Regressions with I(1) Processes. Journal of Business and Economic Statistics, 10(2), 321-35.
 • Hussein, K.A. (1998). International Capital Mobility in OECD Countries: The Feldstein-Horioka ‘Puzzle’ Revisited. Economics Letters, 59, 237-242.
 • Im, K.S., Pesaran, H. & Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74.
 • Karabulut, Ş., Ekinci, R. & Tüzün, O. (2017). Feldstein-Horioka Hipotezinin Türkiye’de Kamusal ve Özel Tasarruf-Yatırım Dengesi Açısından Analizi. International Journal of Public Finance, 2(2), 176-195.
 • Ketenci, N. (2010). The Feldstein-Horioka Puzzle and Structural Breaks: Evidence from EU Members. Munich Personal Repec Archive, Paper No: 26010.
 • Keskin, N. (2020). Yurtiçi Tasarruflar ile Yatırımlar Arasındaki İlişki: Feldstein-Horioka Hipotezi Çerçevesinde Türkiye Analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 18 (1), 352-368. Kızıltan, M., Golovko, A., & Yereli, A. B. (2019). Feldstein-Horioka Bulmacası: İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(1), 61-79.
 • Kim, S.H. (2001). The Saving-Investment Correlation Puzzle is Still A Puzzle. Journal of International Money and Finance, 20, 1017-1034.
 • Koçdemir, S.U. & Gölpek, F. (2021). Feldstein-Horioka Hipotezinin Mercosur Ülkelerinde Sınanması: Panel Veri Analizi. Türk Sosyal Bilimler Araştırması Dergisi, 6(1), 25-37.
 • Kollias, C., Mylonidis, N. & Paleologou, S.M. (2008). The Feldstein-Horioka Puzzle across EU Members: Evidence from the ARDL Bounds Approach and Panel Data. International Review of Economics and Finance, 17, 380-387.
 • Levin, A., Lin, C.F. & Chu, C.S. (2002). Unit Root Test in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
 • Mercan, M. (2014). Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi. Ege Akademik Bakış, 14(2), 231-245.
 • Narayan, P.K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979-1990.
 • Önder, F.& Özbek, S. (2019). Yatırım ve Tasarruf Eşitsizliği: E7 Ülkeleri Örneği. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(43), 711-725.
 • Örnek, İ., Utlu, S. & Baylan, M. (2014). Balkan Ülkelerinde Feldstein-Horioka Paradoksu: Bir Panel Eşbütünleşme Analizi. International Conference on Eurasian Economies 2014.
 • Özek, Y. & Bayat, T. (2020). Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Feldstein-Horioka Bulmacasının Asimetrik Etkileri: Saklı Eşbütünleşme Testi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(76), 1849-1861.
 • Park, J. (1992). Canonical Cointegrating Regressions. Econometrica, 60, 119-143.
 • Pedroni, P. (1999). Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Special Issue, 653-670.
 • Pedroni, P. (2000). Fully Modified OLS For Heterogeneous Cointegrated Panel. Nonstationary Panels, Panel Cointegrtion and Dynamic Panels, 15, 193-130.
 • Pedroni, P. (2001). PPP Test in Cointegrated Panels. Review of Economics and Statics, 83, 727-931.
 • Phillips, P. & Hansen, B. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes, Review of Economic Studies, 57, 99-125.
 • Sinha, D. & Sinha, T. (1998). An Exploration of the Long-Run Relationship Between Saving and Investment in the Developing Economies: A Tale of Latin American Countries. Journal of Post-Keynesian Economics, 20(3), 435-443.
 • Stock, J. & Watson, M. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783-820.
 • Taş, S. & Özbek, S. (2021). Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinde Genişletilmiş Taylor Kuralı’nın Geçerliliği: Türkiye Üzerine Ampirik Bulgular . Journal of Economics and Research, 2(1), 13-25.
 • Telatar, E., Telatar, F. & Bolatoğlu, N. (2007). A Regime Switching Approach to the Feldstein-Horioka Puzzle: Evidence from Some European Countries. Journal of Policy Modeling, 29, 523-533.
 • Yalçınkaya, Ö. & Hüseyni, İ. (2016). Tasarruf-Yatırım İlişkisi: Feldstein-Horioka Hipotezinin OECD Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi (1980-2013). Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 343-369.

FELDSTEIN-HORIOKA HİPOTEZİNİN MINT ÜLKELERİNDE SINANMASI

Yıl 2022, Cilt: 3 Sayı: 1, 123 - 134, 20.04.2022
https://doi.org/10.53280/jer.1067159

Öz

Dünya ekonomisinde 1980’li yıllar ile birlikte görülmeye başlayan küreselleşme dalgası ile birlikte ülkeler arası sermaye hareketliliği ve finansal piyasaların uluslararası boyuta taşınması söz konusu olmuştur. Bu süreç neticesinde ekonomiler ve ekonomileri etkileyen iktisadi göstergeler ulusal olmaktan çıkıp uluslararası bir etkileşime tabi olmuştur. Feldstein-Horioka hipotezi de bu şekilde tasarruflar ve yatırımlar arasındaki ilişkiyi uluslararası sermaye hareketlerinin serbestlik derecesine bağlı kalarak analiz etmeye çalışan bir hipotezdir. Bu hipoteze göre sermaye hareketlerinde kısıtlamanın olduğu ekonomilerde tasarruflar ile yatırımlar arasında güçlü bir ilişki söz konusu olurken tam aksi durumda ise ilişki zayıf olmaktadır. Hazırlanan bu çalışmada, Feldstein-Horioka hipotezinin geçerli olup olmadığı MINT ülkelerine (Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) ait 1987-2020 dönemlerine kapsayan yıllık veriler yardımıyla panel birim kök testleri, panel eşbütünleşme testi ve FMOLS, DOLS ve CCR yöntemleriyle test edilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde Feldstein-Horioka hipotezinin MINT ülkeleri için ilgili dönemde geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Ang, J. B. (2007). Are Saving and Investment Cointegrated? The Case of Malaysia (1965-2003). Applied Economics, 39(17), 2167-2174.
 • Arısoy, İ. (2013). Türkiye’de Yatırım, Tasarruf ve Sermaye Akışkanlığının Analizi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), 69-80.
 • Ay, A. & Özmen, İ. (2017). Feldstein-Horioka Hipotezinin Yükselen Ekonomilerde Sınanması: Panel Veri Analiz. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(30), 30. Yıl Özel Sayısı, 1-18.
 • Bai, Y. Zhang, J. (2010). Solving the Feldstein Feldstein–Horioka Puzzle with Financial Frictions. Econometrica, 78(2), 603–632.
 • Bolatoğlu, N. (2005). Türkiye’de Yurtiçi Yatırım ve Yurtiçi Tasarruf Oranları Arasındaki İlişki. Ekonomik Yaklaşım, 16(56), 19-32.
 • Brezis, E. S. (1995). Foreign Capital Flows in the Century of Britian’s Industrial Revolution: New Estimates, Controlled Conjectures.The Economic History Review, New Series,48(1), 46-67.
 • Çağlar, A.E. & Yavuz, E. (2018). Türkiye’de Yatırım-Tasarruf İlişkisinin Feldstein-Horioka Paradoksu Çerçevesinde Analizi: Farklı Tipte Eşbütünleşme Yaklaşımları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 143-152.
 • Demir, C. & Cergibozan, R. (2017). Türkiye Ekonomisi İçin Feldstein-Horioka Hipotezinin Geçerliliği: Eşbütünleşme ve Markov Rejim Değişim Yaklaşımı. Ege Akademik Bakış, 17(1), 89-104.
 • Dursun, G. & Abasız, T. (2014). Feldstein-Horioka Puzzle in Turkey. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15(1), 45-63.
 • Erataş, F., Nur, H.B. & Özçalık, M. (2013). Feldstein-Horioka Bilmecesinin Gelişmiş Ülke Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi: Panel Veri Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 18-33.
 • Esen, E., Yıldırım, S. & Kostakoğlu, S.F. (2012). Feldstein-Horioka Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması: ARDL Modeli Uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 251-267.
 • Feldstein, M. & Horioka, C. (1980). Domestic Saving and International Capital Flows. The Economic Journal, 90 (358), 314-329.
 • Feldstein, M. (1983). Domestic Saving and International Capital Movementsin the Long Run and the Short Run.European Economic Review,21, 129-151.
 • Feldstein, M. & Bacchetta, P. (1989). National Saving and International Investment. Economics Bulletin, 11, 1-12.
 • Göçer, İ., Peker, O. & Alataş, S. (2013). Yatırım-Tasarruf İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Yeni Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 59-78.
 • Hadri, K. (2000). Testing for Stationary in Heterogeneous Panel Data. Econometrics Journal, (3), 148-161.
 • Hansen, B.E. (1992). Tests for Parameter Instability in Regressions with I(1) Processes. Journal of Business and Economic Statistics, 10(2), 321-35.
 • Hussein, K.A. (1998). International Capital Mobility in OECD Countries: The Feldstein-Horioka ‘Puzzle’ Revisited. Economics Letters, 59, 237-242.
 • Im, K.S., Pesaran, H. & Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74.
 • Karabulut, Ş., Ekinci, R. & Tüzün, O. (2017). Feldstein-Horioka Hipotezinin Türkiye’de Kamusal ve Özel Tasarruf-Yatırım Dengesi Açısından Analizi. International Journal of Public Finance, 2(2), 176-195.
 • Ketenci, N. (2010). The Feldstein-Horioka Puzzle and Structural Breaks: Evidence from EU Members. Munich Personal Repec Archive, Paper No: 26010.
 • Keskin, N. (2020). Yurtiçi Tasarruflar ile Yatırımlar Arasındaki İlişki: Feldstein-Horioka Hipotezi Çerçevesinde Türkiye Analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 18 (1), 352-368. Kızıltan, M., Golovko, A., & Yereli, A. B. (2019). Feldstein-Horioka Bulmacası: İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(1), 61-79.
 • Kim, S.H. (2001). The Saving-Investment Correlation Puzzle is Still A Puzzle. Journal of International Money and Finance, 20, 1017-1034.
 • Koçdemir, S.U. & Gölpek, F. (2021). Feldstein-Horioka Hipotezinin Mercosur Ülkelerinde Sınanması: Panel Veri Analizi. Türk Sosyal Bilimler Araştırması Dergisi, 6(1), 25-37.
 • Kollias, C., Mylonidis, N. & Paleologou, S.M. (2008). The Feldstein-Horioka Puzzle across EU Members: Evidence from the ARDL Bounds Approach and Panel Data. International Review of Economics and Finance, 17, 380-387.
 • Levin, A., Lin, C.F. & Chu, C.S. (2002). Unit Root Test in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
 • Mercan, M. (2014). Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi. Ege Akademik Bakış, 14(2), 231-245.
 • Narayan, P.K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979-1990.
 • Önder, F.& Özbek, S. (2019). Yatırım ve Tasarruf Eşitsizliği: E7 Ülkeleri Örneği. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(43), 711-725.
 • Örnek, İ., Utlu, S. & Baylan, M. (2014). Balkan Ülkelerinde Feldstein-Horioka Paradoksu: Bir Panel Eşbütünleşme Analizi. International Conference on Eurasian Economies 2014.
 • Özek, Y. & Bayat, T. (2020). Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Feldstein-Horioka Bulmacasının Asimetrik Etkileri: Saklı Eşbütünleşme Testi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(76), 1849-1861.
 • Park, J. (1992). Canonical Cointegrating Regressions. Econometrica, 60, 119-143.
 • Pedroni, P. (1999). Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Special Issue, 653-670.
 • Pedroni, P. (2000). Fully Modified OLS For Heterogeneous Cointegrated Panel. Nonstationary Panels, Panel Cointegrtion and Dynamic Panels, 15, 193-130.
 • Pedroni, P. (2001). PPP Test in Cointegrated Panels. Review of Economics and Statics, 83, 727-931.
 • Phillips, P. & Hansen, B. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes, Review of Economic Studies, 57, 99-125.
 • Sinha, D. & Sinha, T. (1998). An Exploration of the Long-Run Relationship Between Saving and Investment in the Developing Economies: A Tale of Latin American Countries. Journal of Post-Keynesian Economics, 20(3), 435-443.
 • Stock, J. & Watson, M. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783-820.
 • Taş, S. & Özbek, S. (2021). Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinde Genişletilmiş Taylor Kuralı’nın Geçerliliği: Türkiye Üzerine Ampirik Bulgular . Journal of Economics and Research, 2(1), 13-25.
 • Telatar, E., Telatar, F. & Bolatoğlu, N. (2007). A Regime Switching Approach to the Feldstein-Horioka Puzzle: Evidence from Some European Countries. Journal of Policy Modeling, 29, 523-533.
 • Yalçınkaya, Ö. & Hüseyni, İ. (2016). Tasarruf-Yatırım İlişkisi: Feldstein-Horioka Hipotezinin OECD Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi (1980-2013). Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 343-369.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmet Yılmaz ATA
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5928-8801
Türkiye


Tuğçe DALLI
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5862-1964
Türkiye


Bahar OĞUL
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4335-9086
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 20 Nisan 2022
Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ata, A. Y. , Dallı, T. & Oğul, B. (2022). FELDSTEIN-HORIOKA HİPOTEZİNİN MINT ÜLKELERİNDE SINANMASI . Journal of Economics and Research , 3 (1) , 123-134 . DOI: 10.53280/jer.1067159

22310