Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ATTITUDES OF TRADESMEN TO THE APPLICATION OF AHİ FUND THE SAMPLE OF KAHRAMANMARAŞ

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 38 - 54, 20.04.2022
https://doi.org/10.53280/jer.1080047

Öz

The main purpose of this study is to determine the attitudes of self-employed employees in Kahramanmaraş about the practice of Tradesmen Ahi Fund. For this purpose, in the first part of the study, a conceptual framework was drawn for a better understanding of the place of the Tradesman Ahi Fund application in the Social Security system. Then, in order to reveal the attitudes of the tradesmen regarding the practice of the Craftsman Ahi Fund, an attitude scale was created since there is no scale in the literature. The results of the reliability and validity tests performed on the scale provided evidence that the attitude scale is reliable and valid. As a result of the questionnaire applied, the demographic characteristics of the participants were revealed in the light of the data obtained from 274 participants operating in Kahramanmaraş and included in the scope of the Tradesman Ahi Fund application. In addition, by using independent sample t-test and one-way ANOVA tests, it was tried to determine whether the attitudes of Kahramanmaraş shopkeepers towards the practice differ according to these demographic characteristics.

Kaynakça

 • Avlijaš, S. (2020). Access to Social Protection For Workers And The Self-Employed. Publications Office of the European Union, Luxembourg,
 • Ayhan, A. (2012). Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Güvenlik İlkeleri, Sosyal Güvenlik Dergisi, 1(1), 41-55.
 • Başterzi, S. (1996). İşsizlik Sigortası. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Baydar, B. (2012). İşsizlik Sigortasının Esnaflara Yaygınlaştırılması: Uygulama İçin Öneriler. Sosyal Güvence 0(2), 47-61.
 • Bayram, S. (2012). Osmanlı'da Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilâtı ve Esnaf Loncaları. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (21), 81-115.
 • Biçerli, K. (2000). Çalışma Ekonomisi. Beta Yayınları, Eskişehir.
 • Dilik, S. (1988). Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 43(1), 41-80.
 • Duruel, M. (2011). Avrupa Birliği'nde Uzun Dönem İşsizliğe Karşı Uygulanan İstihdam Politikaları. Journal of Social Policy Conferences, 0(53), 375-421.
 • Ezcurra, R. ve Rodríguez-Pose, A. (2011). "Decentralization of Social Protection Expenditure and Economic Growth in the OECD", Oxford University Press, 41 (1) ss. 146-157.
 • Gökbayrak, Ş. (2017). "Değişen Refah Devletleri ve Sosyal Yardımlar ", Sosyal Güvenlik Dergisi, 7(1), ss. 71-90.
 • ILO. (1952). "C102 - Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)" https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102 (01.05.2020).
 • ILO. (2002). "International Labour Standards on Social security", https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour- standards/social-security/lang--en/index.htm (27.04.2020).
 • ILO. (2012). "R202-Social Protection Floors Recommendation, (No. 202)", https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202 (26.04.2020).
 • ILO. (2020). "Unemployment rate" https://www.ilo.org/ilostat-Files/Documents/description _UR_EN.pdf (07.07.2020).
 • IMF. (2018). "Reimagining Social Protection". https://www.imf.org/external/pubs/ft/ fandd/ 2018/12/ world-bank-reimagining-socialprotection- rutkowski.htm (26.04.2020)
 • ISSA. (2019). "Social security: A fundamental human right", https://ww1. issa.int/Understanding%20social%20security (27.04.2020).
 • Işığıçok, Ö. (2015). "Temel Sosyal Politika Sorunları", Sosyal Politika, Ed: Tokol, A., ve Alper, Y., Dora, Bursa, ss. 121-161.
 • İleri, Ü. (2019). "Anadolu Selçuklu'dan Osmanlı'ya Esnaf Örgütlenmeleri", Çalışma ve Toplum, 8 (21), ss. 201-202.
 • İŞKUR. (2020). "İşsizlik Sigortası" https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/ (12.07.2020).
 • Kalaycı, Ş., 2008. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 425s.
 • Keret, R. 2001. “İsrail'deki Serbest Meslek Sahipleri Ve Yarı Çalışan Kişiler İçin İşsizlik Sigortası / Serbest Meslek Sahipleri Ve Serbest Meslek Sahipleri İçin İşsizlik Yardımları. Sosyal Güvenlik, (İbranice Baskı), 61, ss. 172–196.
 • Kocabaş, F. ve Canbey Özgüler, V. (2019). "Pasif İşgücü Piyasası Politikaları: İşsizlik Ödeneği ve İşsizlik Yardımı Uygulamaları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (28), ss. 266-283.
 • Luigjes, C., Ficsher, G. ve Vandenbroucke, F. (2019). "The US Unemployment Insurance Scheme: A Model for the EU", Intereconomics, (54), ss. 314–318.
 • Martınez, M.F. (2016). "Am I Self-Employed or Small Business Owner?" https://mariett emartinez.com/2016/09/self-employed-small-business-owner-heck/#:~:text=The%20 biggest%20difference%20between%20Self,Business%20Owners%20RUN%20THEI R%20BUSINESS.&text=Self%2Demployed%20performs%20all%20tasks,alone%20VS%20SBO%20are%20employers (18.08.2020).
 • Nathan, D. (2014). "Reforming Social Protection for Economic Transformation", Economic and Political Weekly, 49 (38), ss. 19-21.
 • OECD. (2018). "Social Protection System Review", https://www.oecdilibrary.org/docserver/ 9789264310070en.pdf?expires=1587909902&id=id&accname=guest&checksum= AC30AAE1ED91196005CD9C9B373D07D3 (26.04.2020).
 • Öksüz, E. (1993). "Ahilik Müessesesinin Sosyal Gelişmedeki Yeri ve Önemi." Sosyoloji Konferansları, 24. Kitap, İÜİFM Yayım, İstanbul, ss. 27-33.
 • Öktem, R. Y. A. İ. (2012). İşsizlik ve İşsizlikle Mücadele . Journal of Social Policy Conferences , 0 (3)
 • Özbek, N. (2006). Cumhuriyet Türkiyesi'nde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar, Tarih Vakfı, İstanbul, 218s.
 • Öztürk, Ş. (2014). "Sosyal Korumada Yeni Sosyal Risk Yaklaşımı", Sosyal Siyaset Konferansları, 66-67 (1-2), ss. 43- 74.
 • SGK. (2020). "Kurumumuz", http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/kurumumuz (28.04.2020).
 • Standing, G. (2007). “Social Protection” Development in Practice, 17 (4-5), ss. 511–522
 • Tsuruga, I., 2020. “Ensuring Better Social Protection For Self-Employed Workers" Paper Prepared For The 2nd Meeting Of The G20 Employment Working Group Under Saudi Arabia’s Presidency.
 • TÜİK. (2020). "İşgücü İstatistikleri, Mart 2020", http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=33787 (08.07.2020).
 • WB (The World Bank). (2012). 2012 - 2022 Social Protection And Labor Strategy Resilience, Equity, and Opportunity. Washington, USA, 109s.
 • Weiler, B. (1995). "The Future Of Social Protection: A Framework For A European Debate", Communication From The EU Commission, 95 (466).
 • Wießner, F., 2016. “An Examination of the Voluntary Extended Unemployment Insurance for the Self-employed in Germany”, Sozialer Fortschritt, 65 (7), ss.171-178.
 • Yalçıner, K. (2000). "İşsizlik Sigortası ve Finansman Modeli", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (2), ss. 169-184.
 • Yazgan, T. (1972). "Sosyal Güvenlik Kavramı", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0 (24), ss. 191-208.
 • Yenihan, B. (2017). "Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Güvenlik: Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi Üzerine Bir İnceleme", Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), ss. 177-196.
 • Zadil, E. (1960). "İşsizlik Sigortası", Journal of Social Policy Conferences, 0 (9-10-11), ss. 226-262.

ESNAFLARIN AHİLİK SANDIĞI UYGULAMASINA KARŞI TUTUMLARI: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 38 - 54, 20.04.2022
https://doi.org/10.53280/jer.1080047

Öz

Bu çalışmanın temel amacı Kahramanmaraş’ta kendi nam ve hesabına çalışanların Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması ile ilgili tutumlarını belirlemektir. Bu amaçla, çalışmanın ilk kısmında Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının Sosyal Güvenlik sistemi içerisindeki yerinin daha iyi anlaşılması için bir kavramsal çerçeve çizilmiştir. Ardından, esnafların Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması ile ilgili tutumlarını ortaya çıkarabilmek adına, literatürde hali hazırda bir ölçek bulunmadığından, bir tutum ölçeği oluşturulmuştur. Ölçekle ilgili gerçekleştirilen güvenilirlik ve geçerlilik testlerinin sonuçları tutum ölçeğinin güvenilir ve geçerli olduğuna dair kanıtlar sunmuştur. Uygulanan anket sonucunda Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren ve Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının kapsamına giren 274 katılımcıdan elde edilen veriler ışığında katılımcıların demografik özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA testleri kullanılarak bu demografik özelliklere göre Kahramanmaraş esnafının uygulamaya karşı tutumlarının farklılık gösterip göstermedikleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Avlijaš, S. (2020). Access to Social Protection For Workers And The Self-Employed. Publications Office of the European Union, Luxembourg,
 • Ayhan, A. (2012). Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Güvenlik İlkeleri, Sosyal Güvenlik Dergisi, 1(1), 41-55.
 • Başterzi, S. (1996). İşsizlik Sigortası. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Baydar, B. (2012). İşsizlik Sigortasının Esnaflara Yaygınlaştırılması: Uygulama İçin Öneriler. Sosyal Güvence 0(2), 47-61.
 • Bayram, S. (2012). Osmanlı'da Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilâtı ve Esnaf Loncaları. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (21), 81-115.
 • Biçerli, K. (2000). Çalışma Ekonomisi. Beta Yayınları, Eskişehir.
 • Dilik, S. (1988). Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 43(1), 41-80.
 • Duruel, M. (2011). Avrupa Birliği'nde Uzun Dönem İşsizliğe Karşı Uygulanan İstihdam Politikaları. Journal of Social Policy Conferences, 0(53), 375-421.
 • Ezcurra, R. ve Rodríguez-Pose, A. (2011). "Decentralization of Social Protection Expenditure and Economic Growth in the OECD", Oxford University Press, 41 (1) ss. 146-157.
 • Gökbayrak, Ş. (2017). "Değişen Refah Devletleri ve Sosyal Yardımlar ", Sosyal Güvenlik Dergisi, 7(1), ss. 71-90.
 • ILO. (1952). "C102 - Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)" https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102 (01.05.2020).
 • ILO. (2002). "International Labour Standards on Social security", https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour- standards/social-security/lang--en/index.htm (27.04.2020).
 • ILO. (2012). "R202-Social Protection Floors Recommendation, (No. 202)", https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202 (26.04.2020).
 • ILO. (2020). "Unemployment rate" https://www.ilo.org/ilostat-Files/Documents/description _UR_EN.pdf (07.07.2020).
 • IMF. (2018). "Reimagining Social Protection". https://www.imf.org/external/pubs/ft/ fandd/ 2018/12/ world-bank-reimagining-socialprotection- rutkowski.htm (26.04.2020)
 • ISSA. (2019). "Social security: A fundamental human right", https://ww1. issa.int/Understanding%20social%20security (27.04.2020).
 • Işığıçok, Ö. (2015). "Temel Sosyal Politika Sorunları", Sosyal Politika, Ed: Tokol, A., ve Alper, Y., Dora, Bursa, ss. 121-161.
 • İleri, Ü. (2019). "Anadolu Selçuklu'dan Osmanlı'ya Esnaf Örgütlenmeleri", Çalışma ve Toplum, 8 (21), ss. 201-202.
 • İŞKUR. (2020). "İşsizlik Sigortası" https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/ (12.07.2020).
 • Kalaycı, Ş., 2008. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 425s.
 • Keret, R. 2001. “İsrail'deki Serbest Meslek Sahipleri Ve Yarı Çalışan Kişiler İçin İşsizlik Sigortası / Serbest Meslek Sahipleri Ve Serbest Meslek Sahipleri İçin İşsizlik Yardımları. Sosyal Güvenlik, (İbranice Baskı), 61, ss. 172–196.
 • Kocabaş, F. ve Canbey Özgüler, V. (2019). "Pasif İşgücü Piyasası Politikaları: İşsizlik Ödeneği ve İşsizlik Yardımı Uygulamaları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (28), ss. 266-283.
 • Luigjes, C., Ficsher, G. ve Vandenbroucke, F. (2019). "The US Unemployment Insurance Scheme: A Model for the EU", Intereconomics, (54), ss. 314–318.
 • Martınez, M.F. (2016). "Am I Self-Employed or Small Business Owner?" https://mariett emartinez.com/2016/09/self-employed-small-business-owner-heck/#:~:text=The%20 biggest%20difference%20between%20Self,Business%20Owners%20RUN%20THEI R%20BUSINESS.&text=Self%2Demployed%20performs%20all%20tasks,alone%20VS%20SBO%20are%20employers (18.08.2020).
 • Nathan, D. (2014). "Reforming Social Protection for Economic Transformation", Economic and Political Weekly, 49 (38), ss. 19-21.
 • OECD. (2018). "Social Protection System Review", https://www.oecdilibrary.org/docserver/ 9789264310070en.pdf?expires=1587909902&id=id&accname=guest&checksum= AC30AAE1ED91196005CD9C9B373D07D3 (26.04.2020).
 • Öksüz, E. (1993). "Ahilik Müessesesinin Sosyal Gelişmedeki Yeri ve Önemi." Sosyoloji Konferansları, 24. Kitap, İÜİFM Yayım, İstanbul, ss. 27-33.
 • Öktem, R. Y. A. İ. (2012). İşsizlik ve İşsizlikle Mücadele . Journal of Social Policy Conferences , 0 (3)
 • Özbek, N. (2006). Cumhuriyet Türkiyesi'nde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar, Tarih Vakfı, İstanbul, 218s.
 • Öztürk, Ş. (2014). "Sosyal Korumada Yeni Sosyal Risk Yaklaşımı", Sosyal Siyaset Konferansları, 66-67 (1-2), ss. 43- 74.
 • SGK. (2020). "Kurumumuz", http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/kurumumuz (28.04.2020).
 • Standing, G. (2007). “Social Protection” Development in Practice, 17 (4-5), ss. 511–522
 • Tsuruga, I., 2020. “Ensuring Better Social Protection For Self-Employed Workers" Paper Prepared For The 2nd Meeting Of The G20 Employment Working Group Under Saudi Arabia’s Presidency.
 • TÜİK. (2020). "İşgücü İstatistikleri, Mart 2020", http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=33787 (08.07.2020).
 • WB (The World Bank). (2012). 2012 - 2022 Social Protection And Labor Strategy Resilience, Equity, and Opportunity. Washington, USA, 109s.
 • Weiler, B. (1995). "The Future Of Social Protection: A Framework For A European Debate", Communication From The EU Commission, 95 (466).
 • Wießner, F., 2016. “An Examination of the Voluntary Extended Unemployment Insurance for the Self-employed in Germany”, Sozialer Fortschritt, 65 (7), ss.171-178.
 • Yalçıner, K. (2000). "İşsizlik Sigortası ve Finansman Modeli", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (2), ss. 169-184.
 • Yazgan, T. (1972). "Sosyal Güvenlik Kavramı", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0 (24), ss. 191-208.
 • Yenihan, B. (2017). "Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Güvenlik: Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi Üzerine Bir İnceleme", Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), ss. 177-196.
 • Zadil, E. (1960). "İşsizlik Sigortası", Journal of Social Policy Conferences, 0 (9-10-11), ss. 226-262.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tuğçe METİN
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, PAZARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-6304-0320
Türkiye


Mustafa BAYLAN
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-8604-4634
Türkiye


Mustafa GÜNALAN (Sorumlu Yazar)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
0000-0002-1653-7801
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 20 Nisan 2022
Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Metin, T. , Baylan, M. & Günalan, M. (2022). ESNAFLARIN AHİLİK SANDIĞI UYGULAMASINA KARŞI TUTUMLARI: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ . Journal of Economics and Research , 3 (1) , 38-54 . DOI: 10.53280/jer.1080047

22310