Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KOVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ÖRGÜN EĞİTİMDEN UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLMESİNE YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 20 - 37, 20.04.2022
https://doi.org/10.53280/jer.1081838

Öz

Kovid-19 salgını nedeniyle örgün eğitimden uzaktan eğitime geçilmesine yönelik üniversite öğrencilerinin görüşlerini belirlemektir. Amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama aracı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 04.5.2020 tarihli ve 19680 sayılı etik kurul izni ile 5 Mayıs 2020 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde eğitim gören 662 öğrenciye online olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0 istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; üniversite öğrencileri Kovid-19 sürecinde verilen uzaktan eğitimin etkinliğine ilişkin yüksek düzeyde olumsuz görüşler içerisinde oldukları, uzaktan eğitimin etkinliğinde hocaların ve materyallerin yüksek düzeyde etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır

Kaynakça

 • Altıparmak, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. Akademik Bilişim’11- XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kitabı, Malatya, 319-327.
 • Bayburtlu, Y.S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 85-124.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Erkut, E. (2020). Covid-19 sonrası yükseköğretim. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 125–133. doi:10.2399/yod.20.002
 • Genç Kumtepe, E., Toprak, E., Öztürk, A., Tuna Büyükköse, G., Kılınç, H. ve Aydın Menderis, İ. (2019). Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri: Yerelden küresele bir model önerisi. AUAd, 5(3), 41-80.
 • Genç, M.F., Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (covid-19) sürecinde ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları. Turkish Studies, 15(4), 403-422. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43798
 • Karadağ, E., Yücel, C. (2020). Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10 (2),181–192. doi:10.2399/yod.20.730688
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (24. baskı). Ankara: Nobel Yayınevi
 • Kaysi, F. (2020). Covid-19 salgını sürecinde Türkiye’de gerçekleştirilen uzaktan eğitimin değerlendirilmesi. 5th International Scientific Research Congress (IBAD - 2020) Bildiriler, September 1-2, , 17-22.
 • Kunç, Ş., Varol, A. (1994). 21. yüzyıl eğitiminde teknoloji kullanımı ve mesleki teknik eğitim. Endüstriyel Teknoloji, Bilimsel ve Teknik Dergisi, 1 (1), 41-46.
 • Kurnaz, E., Serçemeli, M. (2020). Covid-19 pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2 (3), 262-288.
 • Lin, C. Y. (2020). Social reaction toward the 2019 novel coronavirus (covid-19). Social Health Behaviour, 3, 1-2.
 • Miks, J., McIlwaine, J. (2020). Keeping The World’s Children Learning Through COVID-19. Research Report, UNICEF. Retrieved from https://www.un_cef.org/coronav_rus/keep_ng-worlds-ch_ldrenlearn_ng-through-cov_d-19 (10 Ağustos 2020=
 • Nakiboğlu, A., Işık, S. (2020). Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri: türkiye’de işletme sahipleri üzerinde bir araştırma. Turkish Studies, 15(4), 765-789. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43368
 • Ölmez, O. (2020) Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm. http://oidb.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/91/2019/04/yuksekogretimde_dijitallesmenin_onemi.pdf (20 Ağustos 2020)
 • Sağlık Bakanlığı (2020). Covid-19 (Sars-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf (15 Ağustos 2020) Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS İle veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • TC. Cumhurbaşkanlığı (2019). On birinci kalkınma planı (2019-2023). Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Akademik Yay.
 • Velicer, W. F. Fava, J. L. (1998). Effects of variable and subject sampling on factor pattern recovery. Psychological Methods, 3(2), 231-251. WHO (World Health Organization) (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19), Situation Report, 72
 • WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/ (15 Ekim 2020)
 • Yamamoto, G. T., Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 25-34. DOI: 10.32329/uad.711110
 • YÖK (2020a). Yükseköğretim Kurumu. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/uzaktan-egitime-yonelik-degerlendirme.aspx (20 Ağustos 2020)
 • YÖK (2020b). Üniversitelerde Uygulanacak Uzaktan Eğitime İlişkin Açıklama. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx (20 Ağustos 2020)
 • YÖK (2020c). Pandemi Günlerinde Türk Yükseköğretimi. https://covid19.yok.gov.tr/Sayfalar/HaberDuyuru/pandemi-gunlerinde-turk-yuksekogretimi.aspx 20 Ağustos 2020
 • Zan, N., Zan, B.U. (2020). Koronavirüs ile acil durumda eğitim: türkiye’nin farklı bölgelerinden uzaktan eğitim sistemine dahil olan edebiyat fakültesi öğrencilerine genel bakış. Turkish Studies, 15(4), 1367-1394. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44365

OPINIONS UNIVERSTIY STUDENTS ON THE TRANSITION FROM FORMAL TO DISTANT EDUCATION DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 20 - 37, 20.04.2022
https://doi.org/10.53280/jer.1081838

Öz

Covid-19 is to determine the views of university students on the transition from formal education to distance education due to the epidemic. The data collection tool created by researchers for the purpose was implemented with the permission of the Ethics Committee of Niğde Ömer Halisdemir University dated 04.5.2020 and numbered 19680. Between May May 5, 2020 and May 15, 2020, it was applied online to 662 students studying at Niğde Ömer Halisdemir university. The data obtained were analyzed in a computer environment through the SPSS 22.0 statistical program. As a result of the research, it was concluded that university students had a high level of negative views on the effectiveness of distance education given in the Covid-19 process, and that teachers and materials were highly effective in the effectiveness of distance education.

Kaynakça

 • Altıparmak, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. Akademik Bilişim’11- XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kitabı, Malatya, 319-327.
 • Bayburtlu, Y.S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 85-124.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Erkut, E. (2020). Covid-19 sonrası yükseköğretim. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 125–133. doi:10.2399/yod.20.002
 • Genç Kumtepe, E., Toprak, E., Öztürk, A., Tuna Büyükköse, G., Kılınç, H. ve Aydın Menderis, İ. (2019). Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri: Yerelden küresele bir model önerisi. AUAd, 5(3), 41-80.
 • Genç, M.F., Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (covid-19) sürecinde ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları. Turkish Studies, 15(4), 403-422. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43798
 • Karadağ, E., Yücel, C. (2020). Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10 (2),181–192. doi:10.2399/yod.20.730688
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (24. baskı). Ankara: Nobel Yayınevi
 • Kaysi, F. (2020). Covid-19 salgını sürecinde Türkiye’de gerçekleştirilen uzaktan eğitimin değerlendirilmesi. 5th International Scientific Research Congress (IBAD - 2020) Bildiriler, September 1-2, , 17-22.
 • Kunç, Ş., Varol, A. (1994). 21. yüzyıl eğitiminde teknoloji kullanımı ve mesleki teknik eğitim. Endüstriyel Teknoloji, Bilimsel ve Teknik Dergisi, 1 (1), 41-46.
 • Kurnaz, E., Serçemeli, M. (2020). Covid-19 pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2 (3), 262-288.
 • Lin, C. Y. (2020). Social reaction toward the 2019 novel coronavirus (covid-19). Social Health Behaviour, 3, 1-2.
 • Miks, J., McIlwaine, J. (2020). Keeping The World’s Children Learning Through COVID-19. Research Report, UNICEF. Retrieved from https://www.un_cef.org/coronav_rus/keep_ng-worlds-ch_ldrenlearn_ng-through-cov_d-19 (10 Ağustos 2020=
 • Nakiboğlu, A., Işık, S. (2020). Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri: türkiye’de işletme sahipleri üzerinde bir araştırma. Turkish Studies, 15(4), 765-789. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43368
 • Ölmez, O. (2020) Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm. http://oidb.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/91/2019/04/yuksekogretimde_dijitallesmenin_onemi.pdf (20 Ağustos 2020)
 • Sağlık Bakanlığı (2020). Covid-19 (Sars-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf (15 Ağustos 2020) Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS İle veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • TC. Cumhurbaşkanlığı (2019). On birinci kalkınma planı (2019-2023). Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Akademik Yay.
 • Velicer, W. F. Fava, J. L. (1998). Effects of variable and subject sampling on factor pattern recovery. Psychological Methods, 3(2), 231-251. WHO (World Health Organization) (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19), Situation Report, 72
 • WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/ (15 Ekim 2020)
 • Yamamoto, G. T., Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 25-34. DOI: 10.32329/uad.711110
 • YÖK (2020a). Yükseköğretim Kurumu. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/uzaktan-egitime-yonelik-degerlendirme.aspx (20 Ağustos 2020)
 • YÖK (2020b). Üniversitelerde Uygulanacak Uzaktan Eğitime İlişkin Açıklama. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx (20 Ağustos 2020)
 • YÖK (2020c). Pandemi Günlerinde Türk Yükseköğretimi. https://covid19.yok.gov.tr/Sayfalar/HaberDuyuru/pandemi-gunlerinde-turk-yuksekogretimi.aspx 20 Ağustos 2020
 • Zan, N., Zan, B.U. (2020). Koronavirüs ile acil durumda eğitim: türkiye’nin farklı bölgelerinden uzaktan eğitim sistemine dahil olan edebiyat fakültesi öğrencilerine genel bakış. Turkish Studies, 15(4), 1367-1394. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44365

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Davranış Bilimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Aslıhan NAKİBOĞLU (Sorumlu Yazar)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6825-984X
Türkiye


Sevgül IŞIK
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8314-4760
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 20 Nisan 2022
Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Nakiboğlu, A. & Işık, S. (2022). KOVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ÖRGÜN EĞİTİMDEN UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLMESİNE YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ . Journal of Economics and Research , 3 (1) , 20-37 . DOI: 10.53280/jer.1081838

22310