Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FİNANSAL GELİŞME İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 2, 36 - 48, 30.09.2022
https://doi.org/10.53280/jer.1158496

Öz

Ülkelerin makroekonomik performanslarının ölçülmesinde birçok gösterge kullanılmaktadır. Ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değerindeki reel artışı ifade eden ekonomik büyüme hükümetlerin öncü hedefleri arasındadır. Finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkilerini olduğunu belirten çalışmalara literatürde sıkça rastlamaktadır. Bu çalışmada kırılgan beşli olarak adlandırılan Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Endonezya ve Türkiye için 1990-2019 yıllarına ait verilerle finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesinde dinamik panel veri analizinden yararlanılmıştır. Yatay kesit bağımlılığını ve heterojenliğini dikkate alan Westerlund (2006) panel eşbütünleşme testiyle serilerin eşbütünleşik olduğu sonucunun elde edilmesiyle Pesaran (2006) tarafından geliştirilen Common Corelated Effects (CCE) tahmincisinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular panel genelinde, finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde istatistiki olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Finansal gelişmede meydana gelen %1’lik bir artış ise ekonomik büyümeyi %0.63 oranında azaltmaktadır. Ülkeler özelinde ise söz konusu katsayılarda farklılıklar görülmektedir.

Kaynakça

 • Ağayev, S. (2012). Geçiş ekonomilerinde finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(1), 155-164.
 • Ağır, H. , Türkmen, S. & Özbek, S. (2020). Finansal kuznets eğrisi yaklaşımı çerçevesinde finansallaşma ve gelir eşitsizliği ilişkisi: E7 ülkeleri üzerine ekonometrik bir tahmin. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 15(2), 71-84.
 • Akıncı, G. Y., Akıncı, M. ve Yılmaz, Ö. (2014). Financial development-economic growth nexus: A panel data analysis upon OECD countries. Hitotsubashi Journal of Economics, 33-50.
 • Akimov, A., Wijeweera, A., ve Dollery, B. (2009). Financial development and economic growth: evidence from transition economies. Applied Financial Economics, 19(12), 999-1008.
 • Al-Yousif, Y. K. (2002). Financial development and economic growth: Another look at the evidence from developing countries. Review of Financial Economics, 11(2), 131-150.
 • Al-Yousif, Y. K. (2002). Financial development and economic growth another look at the evidence from developing countries. Review of Financial Economics, 11(2), 131-150. doi: 10.1016/S1058-3300(02)00039-3
 • Aydın, M. ve Malcıoğlu, G. (2016). Fnancial development and economic growth relationship: The case of OECD countrıes. Journal of Applied Research in Finance and Economics, 1-7.
 • Aydın, Y. (2019). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisinin kırılgan beşli ülkeleri için analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4(1), 37-49.
 • Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of Economics, 106 (2), 407-443.
 • Beck, T., ve Levine, R. (2004). Stock markets, banks, and growth: Panel evidence. Journal of Banking & Finance, 423-442.
 • Bist, J. P. (2018). Financial development and economic growth: Evidence from a panel of 16 African and non-African low-income countries. Cogent Economics & Finance, 6(1), 1449780.
 • Bozoklu, Ş., ve Yılancı, V. (2013). Finansal gelişme ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: Gelişmekte olan ekonomiler için analiz. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 161-187.
 • Breusch, T. S. and Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The review of economic studies, 47(1), 239-253.
 • Chadwick, M. G. (2019). Dependence of the “Fragile Five” and “Troubled Ten” emerging market financial systems on US monetary policy and monetary policy uncertainty. Research in International Business and Finance, 49, 251-268.
 • Goldsmith, R. W. (1969) Financial structure and development. Yale University Press, New Haven, CT.
 • Gökdeniz, İ., Erdoğan, M., & Kalyüncü, K. (2003). Finansal Piyasaların Ekonomik Büyümeye Etkisi ve Türkiye Örneği (1989-2002). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003, Cilt:1, Sayı:1, 107-117
 • Gurley, J. G. ve Shaw, E. S. (1960). Money in a theory of finance. Washington, DC: Brookings Institution.
 • Hayaloğlu, P. (2015). Kırılgan beşli ülkelerinde finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Dinamik panel veri analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 131-144.
 • IMF (Uluslararası Para Fonu), https://www.imf.org/en/Data (30.05.2022).
 • İnançlı, S., Altıntaş, N., ve İnal, V. (2016). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: D-8 örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(4), 36-49.
 • Japelli, T. ve M. Pagano (1994), “Saving, Growth, and Liquidity Constraints”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 109, No. 1, pp. 93–109.
 • Kar, Muhsin, TABAN, Sami (2003), “Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 58, Sayı: 3, ss. 146-169.
 • Lucas, R. E., (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
 • Lucas, R.E. (1990), “Supply-Side Economics: An Analytical Review”, Oxford Economic Papers, New Series, 42(2), 293-316.
 • Mike, F., ve Alper, A. E. (2021). Kırılgan ekonomilerde finansal gelişme düzeyinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi. Business and Economics Research Journal, 12(1), 49-64.
 • Naceur, Samy Ben, and Samir Ghazouani. "Stock markets, banks, and economic growth: Empirical evidence from the MENA region." Research in International Business and Finance 21.2 (2007): 297-315
 • Nazlıoğlu, Ş. ve Karul, Ç. (2017). Panel LM Unit Root Test with Gradual Structural Shifts. International Panel Data Conference, (IPDC-2017), July 7-8, Thessaloniki-Grece.
 • OECD Database, https://stats.oecd.org/ (30.05.2022).
 • Önder, F. ve Özbek, S. (2019). Yatırım ve tasarruf eşitsizliği: E7 ülkeleri örneği. Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Sciences, 6(43), 711-725.
 • Önder F., Karabulut, T., (2017), Bireysel Emeklilik Sisteminin Finansal Derinleşmeye Etkisinin Ekonometrik Analizi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 237-256.
 • Öztürk, N., Barışık, S., Darıcı, H., (2010). Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Derinleşme ve Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, 2010, ss. 95–119
 • Öztürk, N., Darıcı, H. K., ve Kesikoğlu, F. (2011). Ekonomik büyüme ve finansal gelişme ilişkisi: Gelişmekte olan piyasalar için bir panel nedensellik analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(1), 53-69.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels.
 • Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure. Econometrica, 74(4), 967-1012.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A bias‐adjusted LM test of error cross‐section independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.
 • Robinson, Joan (1952), “The Rate of Interest and Other Essays”, (in) The Generalization of the General Theory, London: Macmillan, pp. 69-142.
 • Romer, P. M. (1990). “Endogenous Technological Change”. The Journal of Political Economy”, 98(5), 71-102. Sağlam, Y., ve Sönmez, F. E. (2017). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Avrupa geçiş ekonomileri örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 121-140.
 • Schumpeter, J. A. (1911). The theory of economic development. Massachusetts: Cambridge.
 • Shaw, E. S. (1973). Financial deepening in economic development. New York: Oxford University Press.
 • Solow, R. M., (1956). “A Contribution to the Theory of Economic Growth”. Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
 • Swan, T. W., (1956). “Economic Growth and Capital Accumulation”. The Economic Record, 32(2), 334-361.
 • Westerlund, J. (2006). Testing for panel cointegration with multiple structural breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(1), 101-132.
 • World Bank Indicators (WDI-Dünya Bankası Göstergeleri), 2022. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# (30.05.2022).

THE RELATIONSHIP WITH FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON FRAGILE FIVE COUNTRIES

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 2, 36 - 48, 30.09.2022
https://doi.org/10.53280/jer.1158496

Öz

Many indicators are used to measure the macroeconomic performance of countries. Economic growth, which
represents the real increase in the total value of all goods and services produced in the economy, is among the
leading targets of governments. Studies stating that financial development has positive effects on economic
growth are frequently encountered in the literature. In this study, dynamic panel data analysis was used to
examine the relationship between financial development and economic growth with the data of 1990-2019 for
Brazil, India, South Africa, Indonesia and Turkey, which are called the Fragile Five. The Common Correlated
Effects (CCE) estimator developed by Pesaran (2006) was used to obtain the result that the series are
cointegrated by the Westerlund (2006) panel cointegration test, which takes into account the cross-sectional
dependence and heterogeneity. The findings show that financial development is statistically significant on
economic growth throughout the panel. A 1% increase in financial development reduces economic growth by
0,63%. There are differences in the mentioned coefficients for countries.

Kaynakça

 • Ağayev, S. (2012). Geçiş ekonomilerinde finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(1), 155-164.
 • Ağır, H. , Türkmen, S. & Özbek, S. (2020). Finansal kuznets eğrisi yaklaşımı çerçevesinde finansallaşma ve gelir eşitsizliği ilişkisi: E7 ülkeleri üzerine ekonometrik bir tahmin. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 15(2), 71-84.
 • Akıncı, G. Y., Akıncı, M. ve Yılmaz, Ö. (2014). Financial development-economic growth nexus: A panel data analysis upon OECD countries. Hitotsubashi Journal of Economics, 33-50.
 • Akimov, A., Wijeweera, A., ve Dollery, B. (2009). Financial development and economic growth: evidence from transition economies. Applied Financial Economics, 19(12), 999-1008.
 • Al-Yousif, Y. K. (2002). Financial development and economic growth: Another look at the evidence from developing countries. Review of Financial Economics, 11(2), 131-150.
 • Al-Yousif, Y. K. (2002). Financial development and economic growth another look at the evidence from developing countries. Review of Financial Economics, 11(2), 131-150. doi: 10.1016/S1058-3300(02)00039-3
 • Aydın, M. ve Malcıoğlu, G. (2016). Fnancial development and economic growth relationship: The case of OECD countrıes. Journal of Applied Research in Finance and Economics, 1-7.
 • Aydın, Y. (2019). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisinin kırılgan beşli ülkeleri için analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4(1), 37-49.
 • Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of Economics, 106 (2), 407-443.
 • Beck, T., ve Levine, R. (2004). Stock markets, banks, and growth: Panel evidence. Journal of Banking & Finance, 423-442.
 • Bist, J. P. (2018). Financial development and economic growth: Evidence from a panel of 16 African and non-African low-income countries. Cogent Economics & Finance, 6(1), 1449780.
 • Bozoklu, Ş., ve Yılancı, V. (2013). Finansal gelişme ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: Gelişmekte olan ekonomiler için analiz. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 161-187.
 • Breusch, T. S. and Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The review of economic studies, 47(1), 239-253.
 • Chadwick, M. G. (2019). Dependence of the “Fragile Five” and “Troubled Ten” emerging market financial systems on US monetary policy and monetary policy uncertainty. Research in International Business and Finance, 49, 251-268.
 • Goldsmith, R. W. (1969) Financial structure and development. Yale University Press, New Haven, CT.
 • Gökdeniz, İ., Erdoğan, M., & Kalyüncü, K. (2003). Finansal Piyasaların Ekonomik Büyümeye Etkisi ve Türkiye Örneği (1989-2002). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003, Cilt:1, Sayı:1, 107-117
 • Gurley, J. G. ve Shaw, E. S. (1960). Money in a theory of finance. Washington, DC: Brookings Institution.
 • Hayaloğlu, P. (2015). Kırılgan beşli ülkelerinde finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Dinamik panel veri analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 131-144.
 • IMF (Uluslararası Para Fonu), https://www.imf.org/en/Data (30.05.2022).
 • İnançlı, S., Altıntaş, N., ve İnal, V. (2016). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: D-8 örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(4), 36-49.
 • Japelli, T. ve M. Pagano (1994), “Saving, Growth, and Liquidity Constraints”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 109, No. 1, pp. 93–109.
 • Kar, Muhsin, TABAN, Sami (2003), “Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 58, Sayı: 3, ss. 146-169.
 • Lucas, R. E., (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
 • Lucas, R.E. (1990), “Supply-Side Economics: An Analytical Review”, Oxford Economic Papers, New Series, 42(2), 293-316.
 • Mike, F., ve Alper, A. E. (2021). Kırılgan ekonomilerde finansal gelişme düzeyinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi. Business and Economics Research Journal, 12(1), 49-64.
 • Naceur, Samy Ben, and Samir Ghazouani. "Stock markets, banks, and economic growth: Empirical evidence from the MENA region." Research in International Business and Finance 21.2 (2007): 297-315
 • Nazlıoğlu, Ş. ve Karul, Ç. (2017). Panel LM Unit Root Test with Gradual Structural Shifts. International Panel Data Conference, (IPDC-2017), July 7-8, Thessaloniki-Grece.
 • OECD Database, https://stats.oecd.org/ (30.05.2022).
 • Önder, F. ve Özbek, S. (2019). Yatırım ve tasarruf eşitsizliği: E7 ülkeleri örneği. Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Sciences, 6(43), 711-725.
 • Önder F., Karabulut, T., (2017), Bireysel Emeklilik Sisteminin Finansal Derinleşmeye Etkisinin Ekonometrik Analizi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 237-256.
 • Öztürk, N., Barışık, S., Darıcı, H., (2010). Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Derinleşme ve Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, 2010, ss. 95–119
 • Öztürk, N., Darıcı, H. K., ve Kesikoğlu, F. (2011). Ekonomik büyüme ve finansal gelişme ilişkisi: Gelişmekte olan piyasalar için bir panel nedensellik analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(1), 53-69.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels.
 • Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure. Econometrica, 74(4), 967-1012.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A bias‐adjusted LM test of error cross‐section independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.
 • Robinson, Joan (1952), “The Rate of Interest and Other Essays”, (in) The Generalization of the General Theory, London: Macmillan, pp. 69-142.
 • Romer, P. M. (1990). “Endogenous Technological Change”. The Journal of Political Economy”, 98(5), 71-102. Sağlam, Y., ve Sönmez, F. E. (2017). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Avrupa geçiş ekonomileri örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 121-140.
 • Schumpeter, J. A. (1911). The theory of economic development. Massachusetts: Cambridge.
 • Shaw, E. S. (1973). Financial deepening in economic development. New York: Oxford University Press.
 • Solow, R. M., (1956). “A Contribution to the Theory of Economic Growth”. Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
 • Swan, T. W., (1956). “Economic Growth and Capital Accumulation”. The Economic Record, 32(2), 334-361.
 • Westerlund, J. (2006). Testing for panel cointegration with multiple structural breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(1), 101-132.
 • World Bank Indicators (WDI-Dünya Bankası Göstergeleri), 2022. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# (30.05.2022).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ferid ÖNDER> (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, GÖKSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
0000-0003-0211-7571
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Önder, F. (2022). FİNANSAL GELİŞME İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ . Journal of Economics and Research , 3 (2) , 36-48 . DOI: 10.53280/jer.1158496

22310