Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EMPIRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF TRADE OPENNESS AND INFLATION: THE CASE OF TURKEY

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 2, 61 - 74, 30.09.2022
https://doi.org/10.53280/jer.1158934

Öz

Studies investigating the relationship between trade openness and inflation have been increasing in recent
years. According to the hypothesis called the Romer hypothesis, which stands out among these studies, the
inflation rate decreases as trade openness increases in the economies of small and open countries. In this
study, it is aimed to test the relationship between trade openness and inflation rate in Turkey. For this purpose,
FMOLS and CCR analysis were carried out with the Gregory Hansen cointegration test, following the
traditional ADF, PP unit root test and single break Zivot-Andrews unit root test, using annual data from 1987-
2021. According to the results, there is a negative relationship between trade openness and inflation variables
in the long run. 

Kaynakça

 • Alfaro, L. (2005). Inflation, Openness, and Exchange Rate Regimes: The Quest for Short-Term Commitment. Journal of Development Economics, 77, 229-249.
 • Ashra, S. (2002). Inflation and Openness: A Study of Selected Developing Economies. Working Paper No. (84), Indian Council for Research on International Economic Relations. New Delhi, India.
 • Atabay, R. (2016). The Relationship between Trade Openness and Inflation in Turkey. International Journal of Research in Business & Social Science, 5(3), 137-145.
 • Atgür, M. (2021). Türkiye'de Ticari Açıklık ve Enflasyon İlişkisi: Romer Hipotezi Türkiye'de Geçerli Midir? Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(1), 45-57.
 • Bowdler, C. & Malik, A. (2017). Openness and Inflation Volatility: Panel Data Evidence. The North American Journal of Economics and Finance, 41, 57-69.
 • Bowdler, C. & Nunziata, L. (2006). Trade Openness and Inflation Episodes in the OECD. Journal of Money, Credit, and Banking, 38(2), 553-563.
 • Bulut, Ö.U. & Yılmaz, H. (2019). Finansal Liberalizasyonun Uzun Dönemde İstihdam Yaratıcı Etkisinin FMOLS, DOLS ve CCR Yöntemi ile Analizi. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi, 1(2), 53-59.
 • Chhabra, M. & Alam, Q. (2020). An Empirical Study of Trade Openness and Inflation in India. Indian Institute of Management Calcutta, 47(1), 79-90.
 • Çoban, M. N. (2020). Romer Hipotezi Kapsamında Ticari Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi: Next 11 Ülkeleri İçin Panel ARDL Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 651-660.
 • Dickey, D. A. & Fuller, W.A. (1981). Likelihood Ratıo Statistics for Autoregressive Time Series with A Unit Root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 • Doru, Ö. & Düşünceli, F. (2021). Türkiye’de Ticari Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi: ARDL Sınır Testi ve Nedensellik Analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(23), 37-54.
 • Granato, J., Lo, M. & Wong, M. (2007). A Note on Romer’s Openness Inflation Relation: The Responsiveness of AS and AD to Economic Openness and Monetary Policy, Journal of Applied Economics, 39(2), 191-197.
 • Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-Based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts. Journal of Econometrics, 70, 99-126.
 • Güneş, Ş. & Konur, F. (2013). Türkiye Ekonomisinde Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8 (2), https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguiibf/issue/5714/76485
 • Hanif, M. & Batool, I. (2006). Openness and Inflation: A Case Study of Pakistan. MPRA Paper, 10214.
 • Haq, I. U., Alotaish, M. S. M., Kumara, N. G. S. & Otamurodov, S. (2014). Revisiting the Romer’s Hypothesis: Time Series Evidence from Small Open Economy. Pakistan Journal of Applied Economics, 24(1), 1-15.
 • Harrison, A. (1996). Openness and Growth: A Time Series, Cross-Country Analysis for Developing Countries. Journal of Development Economics, 48, 419-447.
 • Kızılgöl, Ö.A. & İpek, E. (2015). Türkiye’de Enflasyon ile Ticaret Açıklığı Arasındaki İlişki. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4), 43-54.
 • Kurihara, Y. (2013). International Trade Openness and Inflation in Asia. Research in World Economy, 4(1), 70-75.
 • Küçükaksoy, İ., Çifçi, İ. & Özbek, R. İ. (2015). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Türkiye Uygulaması. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 691-720.
 • Lane, P. R. (1997). Inflation in Open Economies. Journal of International Economics, 42(1), 327-347.
 • Lotfalipour, M.R., Montazeri, S. & Sedighi, S. (2013). Trade Openness and Inflation: Evidence from MENA Region Countries. Economic Insights -Trends and Challenges, 2(115), 1-11.
 • MacKinnon, J.G. (1996). Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests. Journal of Applied Econometrics, 11(6), 601-618.
 • Mukhtar, T. (2010). Does Trade Openness Reduce Inflation? Empirical Evidence from Pakistan, The Lahore Journal of Economics, 15(2), 35-50.
 • Mukhtar, T., Jehan, Z. & Bilquees, F. (2019). Is Trade Openness Inflationary in Developing Economies: An Asymmetric Analysis for Pakistan. Pakistan Economic and Social Review, 57(1), 47-68.
 • Munir, S. & Kiani, A.K. (2011). Relationship between Trade Openness and Inflation: Empirical Evidences from Pakistan (1976–2010). The Pakistan Development Review, Pakistan Institute of Development Economics, 50(4), 853-876.
 • Özçağ, M. & Bölükbaş, M. (2018). Ticari Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi: Romer Hipotezi Çerçevesinde Türkiye İçin Bir Analiz. Maliye Dergisi, 0(174), 112-130.
 • Phillips, P. C. B. & Perron, P. (1988). Testing for A Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 75(2), 335-346.
 • Phillips, P., & Hansen, B. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57, 99-125.
 • Polat, M.A. (2017). Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye’de Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), 299-313.
 • Ramzan, M., Fatima, K. & Yousaf, Z. (2013). An Analysis of the Relationship between Inflation and Trade Openness. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(3), 215-229.
 • Romer, D. (1993). Openness and Inflation: Theory and Evidence. Quarterly Journal of Economics, 108(4), 869- 903.
 • Sachsida, A. & Mendonça, M.J.C. (2015). Inflation and Trade Openness Revised: An Analysis Using Panel Data. Discussion Papers 1148, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA.
 • Sahu, P. & Sharma, N.K. (2018). Impact of Trade Openness on Inflation in India: An Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach. The Empirical Economics Letters, 17(1).
 • Sekmen, F. (2007). Açıklık ve Para Politikasının Etkinliği: Türkiye Uygulaması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 33, 171-177.
 • Sepehrivand, A. & Azizi, J. (2016). The Effect of Trade Openness on Inflation in D-8 Member Countries with An Emphasis on Romer Theory. Asian Journal of Economic Modelling, 4(4), 162-167.
 • Sertçelik, Ş. (2019). Kadınların İşgücüne Katılım Oranının Belirleyicileri: Türkiye İçin Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi. R&S Research Studies Anatolia Journal, 4(2), 91-102.
 • Sikdar, A., Kundu, N. & Khan, Z. S. (2013). Trade Openness and Inflation: A Test of Romer Hypothesis for Bangladesh, MPRA Paper No. 65244, Munich Personal RePEc Archive, Munich.
 • Silajdzic, S. & Mehic, E. (2017). Trade Openness and Economic Growth: Emprical Evidence from Transitions Economies, Management International Conference, Italy, 24-27 May, 581-594.
 • Şimşek, D. & Hepaktan, E. (2019). Ticari Açıklık, İstihdam ve Enflasyon İlişkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(4), 316-336.
 • Thomas, C. (2012). Trade Openness and Inflation: Panel Data Evidence for The Caribbean. International Business & Economics Research Journal (IBER), 11(5), 507-516.
 • Toda, H. Y. & Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Process. Journal of Econometrics, 66, 225-250.
 • Zakaria, M. (2010). Openness and Inflation: Evidence from Time Series Data. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 313-322.
 • Zivot, E. & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on The Great Crash, The Oil Price Shock, and The Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics,10(3), 251-270.

TİCARİ DIŞA AÇIKLIK VE ENFLASYON İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 2, 61 - 74, 30.09.2022
https://doi.org/10.53280/jer.1158934

Öz

Ticari dışa açıklık ile enflasyon arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar son yıllarda artmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde ise ön plana çıkan ve Romer hipotezi olarak isimlendirilen hipoteze göre küçük ve dışa açık ülkelerin ekonomilerinde ticari dışa açıklık arttıkça enflasyon oranı azalmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de ticari dışa açıklık ile enflasyon oranı arasındaki ilişkinin test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 1987-2021 yıllarına ait yıllık veriler kullanılarak geleneksel ADF, PP birim kök testi ve tek kırılmalı Zivot-Andrews birim kök testinin ardından Gregory Hansen ve FMOLS ve CCR analizi gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre ticari dışa açıklıkla enflasyon değişkenleri arasında uzun dönemde negatif yönlü bir ilişki vardır.

Kaynakça

 • Alfaro, L. (2005). Inflation, Openness, and Exchange Rate Regimes: The Quest for Short-Term Commitment. Journal of Development Economics, 77, 229-249.
 • Ashra, S. (2002). Inflation and Openness: A Study of Selected Developing Economies. Working Paper No. (84), Indian Council for Research on International Economic Relations. New Delhi, India.
 • Atabay, R. (2016). The Relationship between Trade Openness and Inflation in Turkey. International Journal of Research in Business & Social Science, 5(3), 137-145.
 • Atgür, M. (2021). Türkiye'de Ticari Açıklık ve Enflasyon İlişkisi: Romer Hipotezi Türkiye'de Geçerli Midir? Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(1), 45-57.
 • Bowdler, C. & Malik, A. (2017). Openness and Inflation Volatility: Panel Data Evidence. The North American Journal of Economics and Finance, 41, 57-69.
 • Bowdler, C. & Nunziata, L. (2006). Trade Openness and Inflation Episodes in the OECD. Journal of Money, Credit, and Banking, 38(2), 553-563.
 • Bulut, Ö.U. & Yılmaz, H. (2019). Finansal Liberalizasyonun Uzun Dönemde İstihdam Yaratıcı Etkisinin FMOLS, DOLS ve CCR Yöntemi ile Analizi. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi, 1(2), 53-59.
 • Chhabra, M. & Alam, Q. (2020). An Empirical Study of Trade Openness and Inflation in India. Indian Institute of Management Calcutta, 47(1), 79-90.
 • Çoban, M. N. (2020). Romer Hipotezi Kapsamında Ticari Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi: Next 11 Ülkeleri İçin Panel ARDL Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 651-660.
 • Dickey, D. A. & Fuller, W.A. (1981). Likelihood Ratıo Statistics for Autoregressive Time Series with A Unit Root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 • Doru, Ö. & Düşünceli, F. (2021). Türkiye’de Ticari Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi: ARDL Sınır Testi ve Nedensellik Analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(23), 37-54.
 • Granato, J., Lo, M. & Wong, M. (2007). A Note on Romer’s Openness Inflation Relation: The Responsiveness of AS and AD to Economic Openness and Monetary Policy, Journal of Applied Economics, 39(2), 191-197.
 • Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-Based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts. Journal of Econometrics, 70, 99-126.
 • Güneş, Ş. & Konur, F. (2013). Türkiye Ekonomisinde Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8 (2), https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguiibf/issue/5714/76485
 • Hanif, M. & Batool, I. (2006). Openness and Inflation: A Case Study of Pakistan. MPRA Paper, 10214.
 • Haq, I. U., Alotaish, M. S. M., Kumara, N. G. S. & Otamurodov, S. (2014). Revisiting the Romer’s Hypothesis: Time Series Evidence from Small Open Economy. Pakistan Journal of Applied Economics, 24(1), 1-15.
 • Harrison, A. (1996). Openness and Growth: A Time Series, Cross-Country Analysis for Developing Countries. Journal of Development Economics, 48, 419-447.
 • Kızılgöl, Ö.A. & İpek, E. (2015). Türkiye’de Enflasyon ile Ticaret Açıklığı Arasındaki İlişki. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4), 43-54.
 • Kurihara, Y. (2013). International Trade Openness and Inflation in Asia. Research in World Economy, 4(1), 70-75.
 • Küçükaksoy, İ., Çifçi, İ. & Özbek, R. İ. (2015). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Türkiye Uygulaması. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 691-720.
 • Lane, P. R. (1997). Inflation in Open Economies. Journal of International Economics, 42(1), 327-347.
 • Lotfalipour, M.R., Montazeri, S. & Sedighi, S. (2013). Trade Openness and Inflation: Evidence from MENA Region Countries. Economic Insights -Trends and Challenges, 2(115), 1-11.
 • MacKinnon, J.G. (1996). Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests. Journal of Applied Econometrics, 11(6), 601-618.
 • Mukhtar, T. (2010). Does Trade Openness Reduce Inflation? Empirical Evidence from Pakistan, The Lahore Journal of Economics, 15(2), 35-50.
 • Mukhtar, T., Jehan, Z. & Bilquees, F. (2019). Is Trade Openness Inflationary in Developing Economies: An Asymmetric Analysis for Pakistan. Pakistan Economic and Social Review, 57(1), 47-68.
 • Munir, S. & Kiani, A.K. (2011). Relationship between Trade Openness and Inflation: Empirical Evidences from Pakistan (1976–2010). The Pakistan Development Review, Pakistan Institute of Development Economics, 50(4), 853-876.
 • Özçağ, M. & Bölükbaş, M. (2018). Ticari Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi: Romer Hipotezi Çerçevesinde Türkiye İçin Bir Analiz. Maliye Dergisi, 0(174), 112-130.
 • Phillips, P. C. B. & Perron, P. (1988). Testing for A Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 75(2), 335-346.
 • Phillips, P., & Hansen, B. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57, 99-125.
 • Polat, M.A. (2017). Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye’de Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), 299-313.
 • Ramzan, M., Fatima, K. & Yousaf, Z. (2013). An Analysis of the Relationship between Inflation and Trade Openness. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(3), 215-229.
 • Romer, D. (1993). Openness and Inflation: Theory and Evidence. Quarterly Journal of Economics, 108(4), 869- 903.
 • Sachsida, A. & Mendonça, M.J.C. (2015). Inflation and Trade Openness Revised: An Analysis Using Panel Data. Discussion Papers 1148, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA.
 • Sahu, P. & Sharma, N.K. (2018). Impact of Trade Openness on Inflation in India: An Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach. The Empirical Economics Letters, 17(1).
 • Sekmen, F. (2007). Açıklık ve Para Politikasının Etkinliği: Türkiye Uygulaması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 33, 171-177.
 • Sepehrivand, A. & Azizi, J. (2016). The Effect of Trade Openness on Inflation in D-8 Member Countries with An Emphasis on Romer Theory. Asian Journal of Economic Modelling, 4(4), 162-167.
 • Sertçelik, Ş. (2019). Kadınların İşgücüne Katılım Oranının Belirleyicileri: Türkiye İçin Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi. R&S Research Studies Anatolia Journal, 4(2), 91-102.
 • Sikdar, A., Kundu, N. & Khan, Z. S. (2013). Trade Openness and Inflation: A Test of Romer Hypothesis for Bangladesh, MPRA Paper No. 65244, Munich Personal RePEc Archive, Munich.
 • Silajdzic, S. & Mehic, E. (2017). Trade Openness and Economic Growth: Emprical Evidence from Transitions Economies, Management International Conference, Italy, 24-27 May, 581-594.
 • Şimşek, D. & Hepaktan, E. (2019). Ticari Açıklık, İstihdam ve Enflasyon İlişkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(4), 316-336.
 • Thomas, C. (2012). Trade Openness and Inflation: Panel Data Evidence for The Caribbean. International Business & Economics Research Journal (IBER), 11(5), 507-516.
 • Toda, H. Y. & Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Process. Journal of Econometrics, 66, 225-250.
 • Zakaria, M. (2010). Openness and Inflation: Evidence from Time Series Data. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 313-322.
 • Zivot, E. & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on The Great Crash, The Oil Price Shock, and The Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics,10(3), 251-270.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmet Yılmaz ATA>
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5928-8801
Türkiye


Tuğçe DALLI> (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5862-1964
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ata, A. Y. & Dallı, T. (2022). TİCARİ DIŞA AÇIKLIK VE ENFLASYON İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Journal of Economics and Research , 3 (2) , 61-74 . DOI: 10.53280/jer.1158934

22310