Yıl 2016, Cilt 4 , Sayı 3, Sayfalar 227 - 238 2016-12-24

IMPROVING OF USAGE AND PROTECTION METHODOLOGY OF WATER RESOURCES: A CASE STUDY OF EĞIRDIR LAKE BASIN
SU KAYNAKLARININ KULLANMA VE KORUMA METODOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ: EĞİRDİR GÖLÜ HAVZASI ÖRNEĞİ

Ayşen DAVRAZ [1] , Şehnaz ŞENER [2] , Erhan ŞENER [3]


To provide of sustainable usage and protection of water resources must be investigation of natural (geologic, hydrogeologic, hydrologic etc.) and anthropogenic (agricultural activities, industrial associations, settlement areas etc.) properties of basins and identification of all the factors affecting water quality with detail investigations in basin scale. Water basins are classified as surface and groundwater basins. Investigations methods for sustainable usage can be changed in the basins according to type and properties of the basin. The basic scientific studies which must be done on surface water and groundwater basins for improving of usage and protection methodology of water resources can be examined with titles such as geology, hydrogeology, hydrology, hydrogeochemistry, pollution and management. In this study, the researches need to be done under and possible outcomes have been identified. Additionally, the studies which were examined in the framework of a model were made in the Eğirdir lake basin and the results were presented.
Su kaynaklarının mevcut kullanım durumunun uzun yıllar devam ettirilebilmesi ve mevcut su kalitelerinin iyileştirilerek korunabilmeleri için havza bazında yapılacak ayrıntılı çalışmalar ile havzaların doğal (jeolojik, hidrojeolojik, hidrolojik vb.) ve antropojenik özellikleri (tarımsal faaliyetler, sanayi kuruluşları, yerleşim alanları vb.) araştırılarak su kalitesini etkileyen bütün unsurların çok iyi tanımlanması gerekmektedir. Su havzalarını hidrolojik ve hidrojeolojik özellikler dikkate alındığında yüzey suyu ve yeraltısuyu havzaları olarak sınıflandırmak mümkündür. Bütün havzalarda sürdürülebilir kullanım amaçlı yapılacak çalışmalarda havzanın türü ve özelliklerine göre araştırma yöntemleri değişebilmektedir. Ancak, su kaynaklarının koruma kullanma metodolojisinin geliştirilmesi için genel olarak yüzey suyu (göl ve nehir) ve yeraltısuyu havzalarında yapılması gereken en temel bilimsel çalışmaları hidroloji, jeoloji, hidrojeoloji, hidrojeokimya, kirlilik araştırmaları ve yönetim başlıkları altında incelemek mümkündür. Bu çalışmada söz konusu başlıklar altında yapılması gerekli araştırmalar ve olası çıktıları tanımlanmıştır. Ayrıca, havzalarda sürdürülebilir kullanım ve korunmanın sağlanabilmesi için yapılacak çalışmalar bir model çerçevesinde irdelenerek Eğirdir Gölü Havzası ölçeğinde araştırılmış ve sonuçları sunulmuştur.
Bölüm Araştırma Makalesi \ Research Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşen DAVRAZ

Yazar: Şehnaz ŞENER

Yazar: Erhan ŞENER

Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Haziran 2016
Kabul Tarihi : 18 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2016

APA Davraz, A , Şener, Ş , Şener, E . (2016). SU KAYNAKLARININ KULLANMA VE KORUMA METODOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ: EĞİRDİR GÖLÜ HAVZASI ÖRNEĞİ . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 4 (3) , 227-238 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/29266/313376