Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 119 - 130 2020-03-20

EXAMINATION OF THE ENGINEERING PROPERTIES OF A PUBLIC ADMINISTRATIVE SERVICE BUILDING
BİR KAMU İDARİ HİZMET BİNASININ MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Cevdet Emin EKİNCİ [1] , Nurdan BAYKUŞ [2] , Sevil AY [3] , Melek AKGÜL [4] , Belkıs ELYİĞİT [5]


In this study, the engineering properties of a newly constructed public administrative service building were examined within the scope of bioharmology science and the Bioharmological Conformity Assessment (BCA) was determined. The building was examined on 26-27 March 2018. A total of 14 engineering features and criteria were discussed in the building review. As a result of the BCA study, it was understood that the newly completed and newly accessible building needs "Minor Improvements" in its "Rehabilitation" class. BCA of the building score is calculated as ~434. In addition, the lack and inadequacy value of the building is 32%. The weakest first three engineering properties identified in the building are "Mechanical System", "Furnishing and Configuration", "Lighting" and On the other hand, the best first three engineering features of the building are "Carrier Staff", "Seismology" and "User Identity".

Bu çalışmada yeni hizmete alınan bir kamu idari hizmet binasının mühendislik özellikleri biyoharmoloji bilimi kapsamında incelenmiş ve Biyoharmolojik Uygunluk Değeri (BUD) belirlenmiştir. Binanın incelemesi 26-27 Mart 2018 tarihlerinde yapılmıştır. Bina incelemesinde toplam 14 mühendislik özellikleri ve kriterleri ele alınmıştır. Yapılan BUD inceleme çalışması sonucunda daha yeni tamamlanan ve hizmete alınan binanın “İyileştirilmeli” sınıfında ve minör değişikliklere ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır. Binanın BUD puanı ~434 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca binanın eksiklik ve yetersizlik değeri %32'dir. Binada belirlenen en zayıf ilk üç mühendislik özellik “Mekanik Sistem”, “Tefrişat ve Düzenleme” ve “Aydınlatma” şeklindedir. Diğer taraftan binanın en iyi ilk üç mühendislik özelliği ise “Taşıyıcı Elemanlar”, “Sismoloji” ve “Kullanıcı Kimliği”dir.
 • Akgül, M. ve Ekinci, C.E., 2016. Yapılarda Huzur Kriterlerinin İncelenmesi Elazığ Örneklemi. International Science Symposium, Bildiriler Kitabı, September 01-04, 2016. Büyükada-İstanbul.
 • Akman, A., 1999. Ekolojik ve Biyolojik Yapı Uygulamaları, Yapı 213, 1999/8, Ss:91-102.
 • Akman, A., 2005. İnsan Sağlığı, Sağlıklı Yapı ve Yapı Biyolojisi, Mimarlık Kültür Sanat, Yapı Dergisi, Sayı:279, Şubat.
 • Aksoy, U.T., Ekinci, C.E. ve Gürol, M., 2015. The Bioharmolojical Investigation of Spatial Features an Educational Building. Global on Humanities and Social Sciences. Vol.:1, 21-29.
 • Ay, S. ve Ekinci, C.E., 2016. Evaluation of Thermal Comfort Conditions in Terms of Educational Environment and Users. ICNASE’16. International Conference on Natural Science and Engineering, Bildiriler Kitabı, March 19-20, 2016. Kilis.
 • Ay, S., Baykuş, N. ve Ekinci, C.E., 2016. Elazığ ve Malatya’da Bazı İlköğretim Binalarının Isıl Konfor ve Koruma Değerlendirmesi. KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:19, Sayı:2, Ss:84-92.
 • Bal, S., Baykuş, N. ve Ekinci, C.E., 2014. Eğitim Ortamlarının Isıl Konfor Şartlarının İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JRET). Cilt:4, Sayı: 2, Makale No:20, Ss:200-209.
 • ÇEDBİK, 2017. ÇEDBİK-Konut Sertifikası. http://www.cedbik.org (Erişim Tarihi:29.04.2017.)
 • Dikmen, M., Şepitci, T. ve Ekinci, C.E., 2009. Sağlıklı Konut Üretiminde Biyoharmoloji Gerçeği. E-Journal of New World Sciences Academy. Volume: 4, Number: 1, Article Number: E0001, Ss:1-13.
 • Ekinci, C.E., 2006. Biyoharmoloji. E-Journal of New World Sciences Academy. 1(2), 32-49. ISSN:1306-3111.
 • Ekinci, C.E., 2007. Biyoharmoloji. Ankara: Data Yayınları. ISBN:978-975-6305-22-5.
 • Ekinci, C.E., 2008. Yapıda Yaşam Kalitesinin Artırılması ve İyileştirilmesinde Yeni Bir Bilim: Biyoharmoloji. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, 30 Ekim-1 Kasım 2008, KTÜ, Trabzon.
 • Ekinci, C.E. ve Dikmen, M., 2009a, Ekim. Eğitim Yapılarının Biyoharmoloji Kuramsal Esaslarına Göre İncelenmesi. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Ekinci, C.E. ve Dikmen, M., 2009b, Haziran. Yapılarda Konfor Şartları ve Huzur Kriterlerinin Biyoharmoloji Kuramsal Esaslarına Göre Belirlenmesinin Önemi. 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ULIBTK’09, Cumhuriyet Üni., Sivas.
 • Ekinci, C.E., Dikmen, M. ve Oymael, S., 2009. Eğitim Binalarında Isıl Konfor Şartlarının İncelenmesinde Bir Örneklem 15. Ergonomi Kongresi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Ekinci, C.E. ve Oymael, S., 2010, May. Review of the Biyoharmological Properties of Building and Construction Materials from the Sustainability Point of View. International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ekinci, C.E., 2010, May. Balance and Harmony Sciences in Building Design: Bioharmology. International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ekinci, C.E., 2011a. Biyoharmolojik Yapılar. Yapı Dergisi, 358 Ss:128-132.
 • Ekinci, C.E., 2011b. Yaşam Alanlarının Biyoharmolojik Uygunluk Değerlerinin Belirlenmesi ve Standardizasyonu, TSE Standard: Ekonomik ve Teknik Dergi, 50(591), 92-106.
 • Ekinci, C.E., 2011c. Biyoharmoloji: Genel Bir Bakış. www.tavsiyeediyorum.com.
 • Ekinci, C.E., 2011d. Eğitim Yapılarının Biyoharmolojik Uygunluk Değerlendirmesi Üzerine Bir İnceleme: Fırat Üniversitesi Örneklemi. Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(1),7-20.
 • Ekinci, C.E. ve Elyiğit, B., 2012. Kullanıcısıyla Uyumlu ve Dengeli Yapı Tasarımı ve Üretimi Sürecinde Biyoharmoloji Biliminin Önemi. 5. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu. Çankaya Üniversitesi, Ankara.
 • Ekinci, C.E., 2012a. Kullanıcısıyla Uyumlu ve Dengeli Yapı Tasarımı ve Üretim Sürecinde Biyoharmolojini Biliminin Önemi. V. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu. Bildiriler Kitabı, 26-27 Nisan 2012, Ankara: Çankaya Üniversitesi.
 • Ekinci, C.E., 2012b. Sürdürülebilir Yapı Tasarımında Biyoharmoloji Biliminin Yeri ve Önemi. Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Ulusal Konferansı, Bildiriler Kitabı, 12-13 Kasım 2012, İzmir, Yaşar Üniversitesi.
 • Ekinci, C.E. ve Elyiğit, B., 2012. Kullanıcısıyla Uyumlu ve Dengeli Bina Tasarım ve Üretiminde Biyoharmolojinin Önemi. Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu. Artvin Çoruh Üniversitesi, Bildiriler Kitabı-II. Artvin.
 • Ekinci, C.E., 2014. A New System Proposal about Certification of Engineering Properties of Building. International Journal of Structural Analysis and Design-IJSAD, Vol.:1, Issue:3, pg:162-166.
 • Ekinci, C.E., Keleşoğlu, Ö. ve Gürol, M., 2014. The Bioharmolojic Investigation of an Educational Building according to the Criteria of Planning Project Design and Application. 3rd World Conference on Design, Arts and Education. May 02-03,2014, Dubrovnik, Croatia.
 • Ekinci, C.E. ve Baykuş, N., 2015a. An Experimental Analysis of the Bioharmolojical Properties of Polyclinics at Hospitals in August. Environment and Ecology Research 3 (6):150-157.
 • Ekinci, C.E. ve Baykuş, N., 2015b. An Experimental Analysis of the Bioharmolojical Properties of Polyclinics at Hospitals in December. 3rd İnternational Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science. ISITES2015, 3-5 June 2015, Valencia-Spain.
 • Ekinci, C.E. ve Elyiğit, B., 2017. Bir Yükseköğretim Binasının Mühendislik Özelliklerinin BUD Kapsamında İncelenmesi. ISS2017 Bilim Sempozyumu. Bildiri Özetleri Kitabı. 04-08 Eylül 2017, Tiflis-Gürcistan.
 • Erdede, S.B. ve Bektaş, S., 2014. Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Taşınmaz Geliştirme ve Yeşil Bina Sertifika Sistemler. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi. 6 (1)1-12.
 • Erten, D., 2009. İklim Değişikliği ve Çevre Dostu Yeşil Binalar. http://www.istanbulenerji.com.tr/LogoEast/dos ya/video/dokumanlar_620_8- %20Duygu%20ERTEN_Sunum.pdf.
 • Kıncay, O., 2012. Sürdürülebilir Yeşil Binalar, www.yildiz.edu.tr/~okincay/dersnotu/Yesil- I.Bol.pdf, (Erişim Tarihi 13.08.2012.)
 • MEGM, 2018. Taşınmaz Cins Dağılımı. http://kurumsal. milliemlak.gov.tr/Sayfalar/kurumsal-bilgiler/istatistiksel-bilgiler/tasinmaz-cins-dagilimi1.aspx. (Erişim Tarihi: 30 Mart 2018.)
 • Özyer, N.S., 2018. Gölgeleme Elemanlarının Bina Enerji Harcamalarına ve Kullanıcı Konforuna Etkisinin Değerlendirilmesi: Üniversite Kampüsünde Bir Ofis Binası Örneği. Yeşil Bina: Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri Dergisi, 9(47) 26-35, ISBN:1309 6540.
 • Porgalı, M.S., 2015. Kamu İdari Hizmet Binası Projelerine Yönelik Yaklaşım ve Süreç Önerisi, (Uzmanlık Tezi). Ankara: İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, ISBN: 978-605-9041-51-5.
Birincil Dil tr
Konular İnşaat Mühendisliği
Yayımlanma Tarihi 2020 Mart 8(1)
Bölüm Araştırma Makalesi \ Research Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7114-4832
Yazar: Cevdet Emin EKİNCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Fırat University, Elazığ-Turkey
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6199-3363
Yazar: Nurdan BAYKUŞ
Kurum: Kilis 7Aralık University, Kilis, Turkey
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3290-2343
Yazar: Sevil AY
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8815-3762
Yazar: Melek AKGÜL
Kurum: Munzur University, Tunceli-Turkey
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2552-1862
Yazar: Belkıs ELYİĞİT
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Nisan 2018
Kabul Tarihi : 26 Haziran 2019
Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

APA EKİNCİ, C , BAYKUŞ, N , AY, S , AKGÜL, M , ELYİĞİT, B . (2020). BİR KAMU İDARİ HİZMET BİNASININ MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 8 (1) , 119-130 . DOI: 10.21923/jesd.415577