Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 153 - 164 2020-03-20

PÜSKÜRTME BETONUN YAKLAŞIK MALİYET ANALİZİ İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING AN APPLICATION FOR APPROXIMATE COST ANALYSIS OF SHOTCRETE

Melda ALKAN ÇAKIROĞLU [1] , Ahmet Ali SÜZEN [2] , İlkenur ŞENTÜRK [3]


Püskürtme beton depremden hasar görmüş binaların onarım/güçlendirilmesinin yanı sıra metro, baraj, köprü, tünel yapım ve onarımı, şev stabilizasyonları gibi bir çok uygulama alanına sahip olması bakımından karışım tasarımı, uygulanması, makine teçhizat, geri sıçrama vb. faktörlerin maliyete olan etkisinin incelenmesi en önemli olgudur. Püskürtme betonun maliyetine; uygulanma yüzeyi, malzeme kalitesi, geri sekme, işçilik, nakliye vb. gibi birçok faktör etki etmektedir. Bu nedenle maliyeti kesin olarak tayin etmek mümkün değildir. Bu çalışmada püskürtme betonun farklı uygulama ve amaçları için yaklaşık maliyetinin hesaplaması amaçlanmıştır. Püskürtme betonun maliyetini etkileyen parametrelerin maliyete olan etkisini değerlendirebilmek için geliştirilen yazılım, Microsoft Visual Studio platformunda C# programlama dili ile geliştirilmiştir. Yazılımdan analiz edilerek ortaya çıkan veriler, örnek bir çalışma ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak geliştirilen yazılımında yapılan testlerin, örnekle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.  

Shotcrete has many application areas such as repair/reinforcement of buildings damaged by an earthquake as well as metro, dam, bridge, tunnel construction and repair, slope stabilization so it's important to investigate the effects of certain factors, including mixture design, application, machinery and equipment, rebound on cost. The cost of shotcrete is affected by several factors such as the application surface, material quality, rebound, workmanship, transport, etc. Therefore, it is not possible to determine the exact cost. The aim of this study is to calculate the approximate cost of shotcrete for different applications and purposes. The software developed to evaluate the effects of the parameters affecting the cost of shotcrete was developed using C# programming language on Microsoft Visual Studio platform. Data obtained by analyzing on the software were compared with a sample study. As a result, it was determined that the tests performed in the developed software were in agreement with the sample.

 • Abanda, F.H. Kamsu-Foguem, B. Tah, J.H.M., 2017. BIM–New Rules of Measurement Ontology for Construction Cost Estimation, Engineering Science and Technology, an International Journal 20 (2017) 443–459, http://dx.doi.org/10.1016/j.jestch.2017.01.007
 • Aka, İ., ve Celep, Z., 1978. Püskürtme Beton ve Uygulaması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 19s.
 • Altın, M., ve Allahverdi, N., 2004. Bilgisayar Destekli İnşaat Maliyet Analizleri, Selçuk Teknik Dergisi, 3(1), 1-8.
 • Arıoğlu, E., ve Yüksel, A., 1999. Tünel ve Yer altı Mühendislik Yapılarında Çözümlü Püskürtme Beton Problemleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul.
 • Arıoğlu, E., Yüksel, A., Yılmaz A.O., 2008. Püskürtme Beton Bilgi Föyleri-Çözümlü Problemler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Yayın No: 142, ISBN 978-9944-89-565-1, İstanbul.
 • Ayış, H.İ., 2010. Tünel Açma Sistemlerinde Çelik Lifli Püskürtme Betonun Uygulanabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Programı, İstanbul.
 • Bayraktar, D., ve Bayraktar, E.A., 2016. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma, Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9(2) 2016, 29 – 54.
 • Beşer, S.A., 2017. Üst Yapı İnşaat İşlerinin Proje Üretiminin ve Saha Uygulamalarının Takip Edilmesinde YBM (Yapı Bilgi Modellemesi – Building Information Modelling) Programları Kullanılmasının İller Bankası Anonim Şirketine Sağlayacağı Yararların İncelenmesi, Uzmanlık Tezi, İller Bankası Anonim Şirketi.
 • Bostancıoğlu, E., 2006. Bilgisayar Destekli İnşaat Maliyet Analizleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(3), 27-49.
 • Börjesson, P., ve Thell, M., 2009. Shotcrete Simulator For Education of Shotcrete Robot Operators, Master of Science Thesis in Computer Science, University of Gothenburg, Department of Computer Science and Engineering, Goteborg, Sweden. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/22225, Erişim Tarihi: 20/08/2016
 • Celep, Z., 2017. Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Beşinci Baskı, İstanbul.
 • Çakıroğlu, A.M., 2014. In The Mixing Account of Dry Mix Shotcrete Using DELPHI Programming Language. 4th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition, APMAS 2014, 24-27 April 2014, Fethiye/ Muğla.
 • Dağdeviren, U., ve Kaymak, B., 2018. Yapay Arı Koloni Algoritması Kullanılarak Betonarme İstinat Duvarlarının Optimum Maliyet Tasarımını Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33:1 (2018) 239-253, doi 10.17341/gazimmfd.406796
 • Doğramacı, N., Koçak, A., Ekiz, İ., 2003. Depremde Hasar Gören Yapıların Onarım ve/veya Güçlendirme Maliyetlerinin Toplam Bina Maliyetleri İle Karşılaştırılması, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul.
 • Dziadosz, A., 2013. The Influence of Solutions Adopted at the Stage of Planning the Building Investment on the Accuracy of Cost Estimation, Procedia Engineering 54 (2013) 625–635, doi: 10.1016/j.proeng.2013.03.057
 • Gerçek, B., İlal, M.E., Tokdemir , O.B., Günaydın, H.M., 2016. Yapı Bilgi Modellemesi Yardımıyla Metraj ve Maliyet Hesabı, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 3 – 5 Kasım 2016, 786-796.
 • Günaydın, H.M., ve Doğan, S.Z., 2004. A Neural Network Approach for Early Cost Estimation of Structural Systems of Buildings, International Journal of Project Management 22 (2004) 595–602, doi:10.1016/j.ijproman.2004.04.002 Juszczyk, M., 2017. The Challenges of Nonparametric Cost Estimation of Construction Works With the Use of Artificial Intelligence Tools, Procedia Engineering 196, (2017) 415–422, doi: 10.1016/j.proeng.2017.07.218
 • Kanıt, R., ve Baykan, U.N., 2004. Bina Yaklaşık Maliyetinin Çoklu Doğrusal Regresyon ile Belirlenmesi, Politeknik Dergisi, 7(4), 359-367.
 • Karahan, M., ve Ezin, Y., 2014. PERT-CPM Tekniğiyle Bir İnşaatın Yapım Süresi ve Maliyetlerinin Optimizasyonu, Bartın Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(10).
 • Klakegg, O.J., ve Lichtenberg, S., 2016. Successive Cost Estimation–Successful Budgeting of Major Projects, Procedia - Social and Behavioral Sciences 226 (2016) 176–183. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.06.177
 • Kırankaya, R.T., 2007. Rusya Federasyonu’nda İnşaat İşçiliği Verimliliğinin ve Proje Karlılığına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Yapı İşletmesi.
 • Kuruoğlu, M., Yönez, E., Topkaya, E., Çelik Y.L., 2012. İnşaat Sektöründe Kullanılan Ön Maliyet Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması, e-Journal of New World Sciences Academy, 7(1), 263-272.
 • Lee, S.-K, Kim, K.-R, Yu, J.-H., 2014. BIM and Ontology-Based Approach for Building Cost Estimation, Automation in Construction 41 (2014) 96–105, http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2013.10.020
 • Özgür, S.H., ve İleri, R., 2002. Evsel Nitelikli Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin Bilgisayar Destekli Tasarımı, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (6), 69-76.
 • Özgür, E., 2004. Bilgisayar Programlama Dilleri, İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi, 19, (118).
 • Tapao, A., ve Cheerarot, R., 2017. Optimal Parameters and Performance of Artificial Bee Colony Algorithm for Minimum Cost Design of Reinforced Concrete Frames, Engineering Structures 151 (2017) 802–820, http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.08.059.
 • Uğur, L. O. 2007. İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması, 4. İnşaat Yönetimi Kongresi, 30–31 Ekim 2007, İstanbul, Türkiye.
 • Yaman, H., ve İlhan, B., 2010. İnşaat Sektörü’nde Bina Enformasyonu Modellemesi Kavramına Genel Bir Bakış, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 29 Eylül -1 Ekim 2010, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 962-976s., Ankara.
 • Yanmaz, Ö., ve Luş, H., 2005. Yapı Güçlendirme Yöntemlerinin Yapı Güçlendirme Yöntemlerinin Fayda-Maliyet Analizi, İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergi, 3497-3522, Yazı 233.
 • Yüksek, S., Demirci, A., ve Dayı, Ö., 2004. Pulpınar Krom İşletmesinde Püskürtme Beton Uygulamaları ve Sonuçlarının Geleneksel Ahşap Tahkimatla Karşılaştırılması, KAYAMEK′2004-VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Sivas, Türkiye.
 • Wang, K.-C., Wang, W.-C., Wang, H.-H., Hsu, P.-Y., Wu, W.-H., Kung, C.-J., 2016. Applying Building Information Modeling to Integrate Schedule and Cost for Establishing Construction Progress Curves, Automation in Construction 72 (2016) 397–410, http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2016.10.005
Birincil Dil tr
Konular İnşaat Mühendisliği
Yayımlanma Tarihi 2020 Mart 8(1)
Bölüm Araştırma Makalesi \ Research Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8919-6278
Yazar: Melda ALKAN ÇAKIROĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ısparta uygulamalı bilimler üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5871-1652
Yazar: Ahmet Ali SÜZEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-9376-8243
Yazar: İlkenur ŞENTÜRK

Destekleyen Kurum Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje Numarası 1977-YL-09
Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 19 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

APA ALKAN ÇAKIROĞLU, M , SÜZEN, A , ŞENTÜRK, İ . (2020). PÜSKÜRTME BETONUN YAKLAŞIK MALİYET ANALİZİ İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 8 (1) , 153-164 . DOI: 10.21923/jesd.562008