Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 1, 13 - 23, 29.06.2020
https://doi.org/10.32568/jfce.710831

Öz

Kaynakça

 • Akarsu, F. (2001). Üstün Yetenekli Çocuklar Aileleri ve Sorunları, Eduser Yayınları, Ankara.
 • Alkan, A. (2013). Öğretmenler için “Üstün zekalı/yetenekli öğrencilerin belirlenmesi eğitim yazılımı”nın geliştirilmesi.Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Baykoç, N., & Özdemir, D. (2016).Sınıfımdaki üstün yetenekli çocuk eğitimci eğitiminin öğretmen görüşlerindeki değişikliklere katkısı.HAYEF Journal of Education, 13(1), 1-10. Begin, J.& Gagné, F. (1994).Predictors of a general attitude toward gifted education.Journal for the Education of the Gifted, 18(1), 74-86
 • Büyükcan, Y. (2008).İlköğretim okullarındaki hizmetiçi eğitim seminerlerinin öğretmenlere yararları.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Hacattepe Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Chipego, A. (2004).Factors associatedd with the attitudes of elementary level classroom teachers to-ward gifted education (Unpublished doctoral dissertation). Widener Universty ,Chester.
 • Curtis, J. (2005). Preservice teacher attitudesntoward gifted students and gifted education (Un-published doctoral dissertation). Colombia University, USA.
 • Dağlıoğlu, H.E. (2010). Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmen yeterlilikleri ve özel-likleri.Milli Eğitim Dergisi,40(186),72-84
 • Davaslıgil, Ü., (2004). Erken Çocuklukta Üstün Zekalı Çocuklara Uygulanacak Farklılaşmış Eğitim Programı. Şirin, M., R., Kulaksızoğlu A, ve Bilgili A., E., (Editör), I.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Makaleler Kitabı içinde, (289-300). Çocuk Vakfı Yayınları, Yayın No:64, İstanbul.
 • Demir, E. ,Saatçioğlu, Ö. ,İmrol F. (2016).Uluslararası dergilerde yayımlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi,2(3),130-148
 • Demirhan, E.,Kaya-Uyanık ,G., Canan-Güngören, Ö., & Gür-Erdoğan, D., (2016).Sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin tutumları.ERPA, 2016,Bosna
 • Ekinci, A. (2002). İlköğretim okullarının üstün yetenekli çocukların eğitimine elverişlilik düzeyi ile ilgili öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Dicle Ün-iversitesi,Diyarbakır.
 • Erdoğan, C. ,Aksoy, Ö. (2019).Ortaokul Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Eğitimine İlişkin Tutumları Balıkesir Örneği.Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi ,1(2) ,63-80
 • Erdoğan, R. (2016).Üstün Zekalı Öğrenciler Ve Eğitimlerine Yönelik Tutum Ölçeği.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Gaziosmanpaşa Üniversitesi,Tokat
 • Ergun, M. & Çetin, Ş. (2019).Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. ISAS 2019,Ankara,Türkiye
 • Gencel, İ. E., & Satmaz, İ. (2017).Teacher candidates’ attitudes towards education of gifted stu-dents.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 7(14),49-62
 • Güneş, A. (2015).Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Tutum ve Öz-yeterliliklerinin İncelenmesi.Journal of Gifted Education and Creativity. 2(1) ,12-16
 • Lassig, C. J. (2003).Gifted and talented education reforms:Effects on teachers’ attitudes.In B. Barlett, & F. Bryer, and D. Roebuck(Eds.),Proceeding 1 st Annual İnternational Conference on Cogni-tion,Language and Special education Research: Remaining Practice: Research. 141-152.
 • Lassig, C.J. (2009). Teachers’ attitudes towards the gifted: the importance of professional development and school culture.Australasian Journal of Gifted Education, 18(2),32-42
 • Metin, N., Şenol, F. B., & İnce, E. (2017).Öğretmen adaylarının yetenekli çocukların eğitimiine yönelik tutumlarının belirlenmesi.Kurumsal Eğitimbilim Dergisi(Journal of Theoretical Educational Science), 10(1), 95-116.
 • Şahin, F. (2012).sınıf Öğretmenlerinin Üstün yetenekli Öğrenciler ve Özellikleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerini Arttırmaya Yönelik Eğitim Programının Etkililiği.Doktora Tezi.Ankara Üniver-sitesi.
 • Şayir, T. (2015).Üstün yetenekli çocuklara ilişkin sınıf öğretmenlerinin bilgi düzeylerinin incelenmesi.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Yoldız Teknik Üniversitesi,İstanbul
 • Sözel, H. K. (2019).Öğretmenlerin üstün yetenekli bireylerin eğitimlerine yönelik tutumlarının değer-lendirilmesi.Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 3(1),40-54
 • Tok, H. & Bozkurt, A. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin 1. 2. 3. Sınıflar İçin Ayrı ve 4. 5. Sınıflar İçin Ayrı Yetiştirilmeleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazian-tep Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi. c.9.s:762
 • Tortop, H.S. & Kunt, K. (2013).İlköğretim öğretmenlerinin üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkim tutumlarının incelenmesi.International Online Journal of educational Science, 5(2),441-451.
 • Tortop, H.S. (2014). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli ve çok kültürlü eğitime ilişkin tutumları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 16-26
 • Plunket, M. (2000).Impacting on teacher attitudes toward gifted students.Australasion Journal of Gifted Education, 9(2) ,33-42
 • Yildirim, H. İ., & Öz, A. Ş. (2018). Öğretmen Adaylarinin Özel Yeteneklilerin Eğitimine Ilişkin Tu-tumlarinin Incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 47 (ÖZEL SAYI 1), 91-108.

Determination of Attitudes and Awareness Levels of Classroom Teachers for Gifted Students According to Some Demographic Variables

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 1, 13 - 23, 29.06.2020
https://doi.org/10.32568/jfce.710831

Öz

The main purpose of this study is to determine the attitudes of the classroom teachers towards gifted students and their awareness levels towards gifted students' behavioral characteristics according to some demographic variables. In this study conducted for this purpose, screening model, which is one of the quantitative research methods, was used. Study group of the research consists of classroom teachers working in schools in the center and districts of Kocaeli Province in the 2018-2019 academic year. In the study, the “Attitude Scale for Gifted Students” which is studied in terms of its validity and reliability by Erdoğan (2016) and the “Scale for Rating Behavioral Characteristics of Gifted Students” developed by Şahin (2012) were used as data collection tools. According to the findings of the study, while there is no significant difference in classroom teachers' attitudes towards gifted students and, their educational attitudes and awareness towards their behavioral characteristics according to gender and educational status. However, a significant difference was found in favor of those who attended the education in terms of whether they attend any education related to gifted people on “attitude towards support needs” and “attitude towards talent grouping” sub-dimensions

Kaynakça

 • Akarsu, F. (2001). Üstün Yetenekli Çocuklar Aileleri ve Sorunları, Eduser Yayınları, Ankara.
 • Alkan, A. (2013). Öğretmenler için “Üstün zekalı/yetenekli öğrencilerin belirlenmesi eğitim yazılımı”nın geliştirilmesi.Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Baykoç, N., & Özdemir, D. (2016).Sınıfımdaki üstün yetenekli çocuk eğitimci eğitiminin öğretmen görüşlerindeki değişikliklere katkısı.HAYEF Journal of Education, 13(1), 1-10. Begin, J.& Gagné, F. (1994).Predictors of a general attitude toward gifted education.Journal for the Education of the Gifted, 18(1), 74-86
 • Büyükcan, Y. (2008).İlköğretim okullarındaki hizmetiçi eğitim seminerlerinin öğretmenlere yararları.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Hacattepe Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Chipego, A. (2004).Factors associatedd with the attitudes of elementary level classroom teachers to-ward gifted education (Unpublished doctoral dissertation). Widener Universty ,Chester.
 • Curtis, J. (2005). Preservice teacher attitudesntoward gifted students and gifted education (Un-published doctoral dissertation). Colombia University, USA.
 • Dağlıoğlu, H.E. (2010). Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmen yeterlilikleri ve özel-likleri.Milli Eğitim Dergisi,40(186),72-84
 • Davaslıgil, Ü., (2004). Erken Çocuklukta Üstün Zekalı Çocuklara Uygulanacak Farklılaşmış Eğitim Programı. Şirin, M., R., Kulaksızoğlu A, ve Bilgili A., E., (Editör), I.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Makaleler Kitabı içinde, (289-300). Çocuk Vakfı Yayınları, Yayın No:64, İstanbul.
 • Demir, E. ,Saatçioğlu, Ö. ,İmrol F. (2016).Uluslararası dergilerde yayımlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi,2(3),130-148
 • Demirhan, E.,Kaya-Uyanık ,G., Canan-Güngören, Ö., & Gür-Erdoğan, D., (2016).Sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin tutumları.ERPA, 2016,Bosna
 • Ekinci, A. (2002). İlköğretim okullarının üstün yetenekli çocukların eğitimine elverişlilik düzeyi ile ilgili öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Dicle Ün-iversitesi,Diyarbakır.
 • Erdoğan, C. ,Aksoy, Ö. (2019).Ortaokul Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Eğitimine İlişkin Tutumları Balıkesir Örneği.Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi ,1(2) ,63-80
 • Erdoğan, R. (2016).Üstün Zekalı Öğrenciler Ve Eğitimlerine Yönelik Tutum Ölçeği.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Gaziosmanpaşa Üniversitesi,Tokat
 • Ergun, M. & Çetin, Ş. (2019).Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. ISAS 2019,Ankara,Türkiye
 • Gencel, İ. E., & Satmaz, İ. (2017).Teacher candidates’ attitudes towards education of gifted stu-dents.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 7(14),49-62
 • Güneş, A. (2015).Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Tutum ve Öz-yeterliliklerinin İncelenmesi.Journal of Gifted Education and Creativity. 2(1) ,12-16
 • Lassig, C. J. (2003).Gifted and talented education reforms:Effects on teachers’ attitudes.In B. Barlett, & F. Bryer, and D. Roebuck(Eds.),Proceeding 1 st Annual İnternational Conference on Cogni-tion,Language and Special education Research: Remaining Practice: Research. 141-152.
 • Lassig, C.J. (2009). Teachers’ attitudes towards the gifted: the importance of professional development and school culture.Australasian Journal of Gifted Education, 18(2),32-42
 • Metin, N., Şenol, F. B., & İnce, E. (2017).Öğretmen adaylarının yetenekli çocukların eğitimiine yönelik tutumlarının belirlenmesi.Kurumsal Eğitimbilim Dergisi(Journal of Theoretical Educational Science), 10(1), 95-116.
 • Şahin, F. (2012).sınıf Öğretmenlerinin Üstün yetenekli Öğrenciler ve Özellikleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerini Arttırmaya Yönelik Eğitim Programının Etkililiği.Doktora Tezi.Ankara Üniver-sitesi.
 • Şayir, T. (2015).Üstün yetenekli çocuklara ilişkin sınıf öğretmenlerinin bilgi düzeylerinin incelenmesi.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Yoldız Teknik Üniversitesi,İstanbul
 • Sözel, H. K. (2019).Öğretmenlerin üstün yetenekli bireylerin eğitimlerine yönelik tutumlarının değer-lendirilmesi.Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 3(1),40-54
 • Tok, H. & Bozkurt, A. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin 1. 2. 3. Sınıflar İçin Ayrı ve 4. 5. Sınıflar İçin Ayrı Yetiştirilmeleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazian-tep Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi. c.9.s:762
 • Tortop, H.S. & Kunt, K. (2013).İlköğretim öğretmenlerinin üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkim tutumlarının incelenmesi.International Online Journal of educational Science, 5(2),441-451.
 • Tortop, H.S. (2014). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli ve çok kültürlü eğitime ilişkin tutumları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 16-26
 • Plunket, M. (2000).Impacting on teacher attitudes toward gifted students.Australasion Journal of Gifted Education, 9(2) ,33-42
 • Yildirim, H. İ., & Öz, A. Ş. (2018). Öğretmen Adaylarinin Özel Yeteneklilerin Eğitimine Ilişkin Tu-tumlarinin Incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 47 (ÖZEL SAYI 1), 91-108.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özlem Katırcı Bu kişi benim 0000-0002-6195-011X

Duygu Gür Erdoğan 0000-0002-2802-0201

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 29 Mart 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Katırcı, Ö., & Gür Erdoğan, D. (2020). Determination of Attitudes and Awareness Levels of Classroom Teachers for Gifted Students According to Some Demographic Variables. Journal of Family Counseling and Education, 5(1), 13-23. https://doi.org/10.32568/jfce.710831
AMA Katırcı Ö, Gür Erdoğan D. Determination of Attitudes and Awareness Levels of Classroom Teachers for Gifted Students According to Some Demographic Variables. JFCE. Haziran 2020;5(1):13-23. doi:10.32568/jfce.710831
Chicago Katırcı, Özlem, ve Duygu Gür Erdoğan. “Determination of Attitudes and Awareness Levels of Classroom Teachers for Gifted Students According to Some Demographic Variables”. Journal of Family Counseling and Education 5, sy. 1 (Haziran 2020): 13-23. https://doi.org/10.32568/jfce.710831.
EndNote Katırcı Ö, Gür Erdoğan D (01 Haziran 2020) Determination of Attitudes and Awareness Levels of Classroom Teachers for Gifted Students According to Some Demographic Variables. Journal of Family Counseling and Education 5 1 13–23.
IEEE Ö. Katırcı ve D. Gür Erdoğan, “Determination of Attitudes and Awareness Levels of Classroom Teachers for Gifted Students According to Some Demographic Variables”, JFCE, c. 5, sy. 1, ss. 13–23, 2020, doi: 10.32568/jfce.710831.
ISNAD Katırcı, Özlem - Gür Erdoğan, Duygu. “Determination of Attitudes and Awareness Levels of Classroom Teachers for Gifted Students According to Some Demographic Variables”. Journal of Family Counseling and Education 5/1 (Haziran 2020), 13-23. https://doi.org/10.32568/jfce.710831.
JAMA Katırcı Ö, Gür Erdoğan D. Determination of Attitudes and Awareness Levels of Classroom Teachers for Gifted Students According to Some Demographic Variables. JFCE. 2020;5:13–23.
MLA Katırcı, Özlem ve Duygu Gür Erdoğan. “Determination of Attitudes and Awareness Levels of Classroom Teachers for Gifted Students According to Some Demographic Variables”. Journal of Family Counseling and Education, c. 5, sy. 1, 2020, ss. 13-23, doi:10.32568/jfce.710831.
Vancouver Katırcı Ö, Gür Erdoğan D. Determination of Attitudes and Awareness Levels of Classroom Teachers for Gifted Students According to Some Demographic Variables. JFCE. 2020;5(1):13-2.