Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Analysis of the Behavioral Problems of the Pre-school Children and of the Mother-Child Relation

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 1 - 19, 30.06.2021
https://doi.org/10.32568/jfce.827593

Öz

This research is done in order to examine the behavioral problems that are seen in the pre-school children and the relation between mother and child. The study is prepared according to the relational screening model. The population of the study is the children that are enrolled in the pre-school institutes and kindergartens based in the central region of the providence of Kutahya as well as the parents of these children. According to the results of the study and based on the Scale of the Relation between Parents and the Child, there is no differentiation due to the age of the mother and her employment status, but it is observed that there is a differentiation due to mother’s educational status. In both the extrinsic and intrinsic behaviors of the child, there is a differentiation based on the age of the mother as well as her educational status. In the same way, the age and the gender of the child plays some role in the differentiation of the extrinsic and intrinsic behaviors of the child.

Kaynakça

 • Akgün, E., & Yeşilyaprak, B. (2010). Çocuk ana baba ilişki ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitütüsü Dergisi, 13(24), 44-53. https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunsobed/issue/50235/647940
 • Alisinanoğlu, F., & Kesicioğlu, O. S. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının davranış sorunlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Giresun ili örneği). Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 3(1), 93-110. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29340/313969
 • Alisinanoğlu, F.(2003). Çocukların denetim odağı ile algıladıkları anne tutumlar arsındaki ilişkinin incelenmesi(Çocukların denetim odağı ile anne tutumları). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1),1-14. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/256464
 • Alpgan, Ö. (2018).Gelişimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin aile yaşam kalitesi düzeyinin çocuk anne-baba ilişkisi üzerine etkisinin incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 515861).
 • Aslan, N. (2018). 60-72 aylık çocukların empati becerilerinin anne çocuk ilişkisi açısından incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 524529).
 • Avşaroğlu, S. (2012). Aile içi ilişkiler ve iletişim. İçinde. A. Kaya (Ed.) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim (s.250-270). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydoğan Y., & Gülümser Akduman G. (2016). Çocuk ruh sağlığı. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Bailey, J. A., Hill, K. G., Oesterle, S., & Hawkins, J. D. (2009). Parenting practices and problem behavior across three generations: Monitoring, harsh discipline, and drug use in the intergenerational transmission of externalizing behavior. Developmental Psychology, 45(5), 1214-1226. DOI: 10.1037 / a0016129.
 • Bakırcıoğlu, R. (2007). Çocuk ruh sağlığı ve uyum bozuklukları. Ankara: AnıYayıncılık.
 • Bartan, M., & Tezel Şahin, F. (2012) Ebeveyn çocuk ilişkisi envanterinin 60-72 Aylık çocukların anne babalarına uyarlanması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, 185-200. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55826
 • Çakıcı, S. (2006). Alt ve üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin aile işlevlerinin, anne-çocuk ilişkilerinin ve aile işlevlerinin anne–çocuk ilişkilerine etkisinin incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 187659).
 • Çetintaş, S. (2015). 5 yaş çocuklarında görülen davranış problemleri ile annelerin çocuklarına uyguladıkları disiplin yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 388187).
 • Driscoll, K., & Pianta, R. C. (2011). Mothers and fathers perceptions of conflict and closeness in parent-child relationships during early childhood. Journal of Early Childhood & Infant Psychology, 7(1), 1-24. https://psycnet.apa.org/record/2013-00755-001
 • Dursun, A. (2010). Okul öncesi dönemdeki çocukların davranış problemleriyle anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 265502).
 • Eratay, E. (2011). Okul öncesi çocuklarında davranış problemleri. Education Sciences, 6(3), 2347-2362.
 • Gültekin Akduman, G., & Türkoğlu D. (2013). Okul öncesi dönem çocuğu olan babaların babalık rollerini algılamaları ile çocuklarının davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 1(1), 14-17. https://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/documentIngredient.xhtml?uId=3614&ioM=JournalIssue.
 • Güven, E. (2013). Çocuğun davranış sorunları ile algıladığı anne baba çatışması arasındaki ilişkiler: duygu sosyalleştirmenin aracı rolü (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 330324).
 • Kanlıkılıçer, P. (2005). Okul öncesi davranış sorunları tarama ölçeği: geçerlik güvenirlik çalışması (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 188733).
 • Kargı, E., & Erkan, S. (2004). Okul öncesi dönem çocuklarının sorun davranışlarının karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 263-275. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/shw_artcl-808.html
 • Kılıç, N. (2016). 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışları ile oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 440428).
 • Kılıçarslan, F. (2006). Çocuk ve aile sorunlarının terapi ile tedavisi. Ankara: Nobel.
 • Kök, E. E. (2017). Anaokuluna devam eden çocukların ebeveynleri ile ilişkilerinin çocukların oyun davranışlarına yansımasının incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 454884).
 • Köyceğiz, M. (2017). Okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin iletişim becerileri ve çatışma eğilimleri ile çocuklarının sosyal becerileri ve problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 461532).
 • Kurt, F. K. (2015). Anasınıfına devam eden 60-72 aylık çocukların duygusal beceri düzeylerinin ve problem davranışlarının incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 437089).
 • Livanage, K. C., Prince, M. J., & Scott, S. (2003). Mother-child joint activity and behavior problems of preschool children. Journal of Child Psychology Psychiatry, 44(7), 1037- 1048. DOI: 10.1111 / 1469-7610.00188.
 • Memetali, S. (2014). Batı Trakya örnekleminde okul öncesi ve anaokulu davranış ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 370377).
 • Merrell, K. W. (2003). Behavioral, social and emotional assessment of childrenand adolescents (2. edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Olcay, O. (2008). Bazı kişisel ve ailesel değişkenlere göre okul öncesi çocukların sosyal yetenekleri ve problem davranımlarının analizi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 219202).
 • Özbey, S. (2009). Anaokulu ve anasınıfı davranış ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması ve destekleyici eğitim programının etkisinin incelenmesi (Doctoral dissertation). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 227837).
 • Özbey, S., & Alisinanoğlu, F. (2009). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60–72 aylık çocukların problem davranışlarının bazı değişkenlere gore incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,2(6),493-517. https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi6pdf/ozbey_alisinanoglu.pdf
 • Profeta, Y. (2002). Çocuğun davranış problemleri ile ebeveyn çatışmasını algılayışı arasındaki ilişki (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 135250).
 • Rathus, S. A. (2006). Childhood: Voyages in development. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth.
 • Sargın, N. (2001). Çocuk ruh sağlığı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Saygı, D. (2011). Ebeveyn – Çocuk İlişkisi Ölçeği’nin Türkçe’ ye uyarlanması ve anne–çocuk ilişkisinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 298627).
 • Saygı, D., & Uyanık Balat, G. (2013). Anasınıfına devam eden çocuğu olan annelerin çocukları ile ilişkilerinin incelenmesi. International Journal of Human Science, 10(1), 844-862. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2521/1094
 • Selimoğlu, H. (2014). İşitsel muhakeme ve işlem becerilerinin ebeveynlerine ait değişkenler açısından incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 377653).
 • Seven, S. (2007). Ailesel faktörlerin altı yaş çocuklarının sosyal davranış problemlerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51(1), 10-15. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108312
 • Şehirli, N. (2007). Çocuk davranışlarını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 207058).
 • Taner-Derman, M., & Başal, H. A. (2013). Okulöncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 115-144 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/19604
 • Tarkoçin, S., & Tuzcuoğlu, N. (2014). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 48-66 aylık çocukları olan ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim kurma düzeyleri ve davranış sorunları arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 339-354. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.433
 • Tekbıyık, A. (2015). İlişkisel araştırma yöntemi, M. Metin (Ed). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri, (99-114). Ankara: Pegem Akademi
 • Tok, S . (2001). Aile içi iletişim ve çocuk. Çağdaş Eğitim Dergisi, 279(9), 34–39.
 • Turan Güven, T. (2018). 48-60 aylık çocukların sosyal becerilerinin ve problem davranışlarının ebeveynleri tarafından değerlendirilmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 514467).
 • Wılmshurst, L. (2005). Essentials of child psychopathology. New Jersey: JohnWiley & Sons Inc.
 • Wolff, S. (2009). Problem Çocuklar: Stres Altındaki Çocukları Tedavi Etme Yöntemleri (A, Oral & S, Kara, Çev) İstanbul: Say Yayınları.
 • Yaşar Ekici, F. (2013). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım çalışmalarına katılan ve katılmayan ailelerin çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışlar açısından karşılaştırılması (Doctoral dissertation). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 349957).
 • Yaşar Ekici, F. (2014). Aile özellikleri ile okul öncesi eğitime devam eden çocukların problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 70-108. DOI: 10.16992/ASOS.167
 • Yavuzer, H. (1999). Ana-baba ve çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yörükoğlu, A. (1998). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları
 • Yüksek Usta, S. (2014). Okul öncesi dönem çocuklarda davranış problemlerini anne - çocuk ve öğretmen çocuk ilişkileri açısından incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 383789).

The Analysis of the Behavioral Problems of the Pre-school Children and of the Mother-Child Relation

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 1 - 19, 30.06.2021
https://doi.org/10.32568/jfce.827593

Öz

This research is done in order to examine the behavioral problems that are seen in the pre-school children and the relation between mother and child. The study is prepared according to the relational screening model. The population of the study is the children that are enrolled in the pre-school institutes and kindergartens based in the central region of the providence of Kutahya as well as the parents of these children. According to the results of the study and based on the Scale of the Relation between Parents and the Child, there is no differentiation due to the age of mother and her employment status, but it is observed that there is a differentiation due to mother’s educational status. In both the extrinsic and intrinsic behaviors of the child, there is a differentiation based on the age of the mother as well as her educational status. In the same way, the age and the gender of the child plays some role in the differentiation of the extrinsic and intrinsic behaviors of the child.

Kaynakça

 • Akgün, E., & Yeşilyaprak, B. (2010). Çocuk ana baba ilişki ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitütüsü Dergisi, 13(24), 44-53. https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunsobed/issue/50235/647940
 • Alisinanoğlu, F., & Kesicioğlu, O. S. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının davranış sorunlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Giresun ili örneği). Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 3(1), 93-110. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29340/313969
 • Alisinanoğlu, F.(2003). Çocukların denetim odağı ile algıladıkları anne tutumlar arsındaki ilişkinin incelenmesi(Çocukların denetim odağı ile anne tutumları). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1),1-14. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/256464
 • Alpgan, Ö. (2018).Gelişimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin aile yaşam kalitesi düzeyinin çocuk anne-baba ilişkisi üzerine etkisinin incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 515861).
 • Aslan, N. (2018). 60-72 aylık çocukların empati becerilerinin anne çocuk ilişkisi açısından incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 524529).
 • Avşaroğlu, S. (2012). Aile içi ilişkiler ve iletişim. İçinde. A. Kaya (Ed.) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim (s.250-270). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydoğan Y., & Gülümser Akduman G. (2016). Çocuk ruh sağlığı. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Bailey, J. A., Hill, K. G., Oesterle, S., & Hawkins, J. D. (2009). Parenting practices and problem behavior across three generations: Monitoring, harsh discipline, and drug use in the intergenerational transmission of externalizing behavior. Developmental Psychology, 45(5), 1214-1226. DOI: 10.1037 / a0016129.
 • Bakırcıoğlu, R. (2007). Çocuk ruh sağlığı ve uyum bozuklukları. Ankara: AnıYayıncılık.
 • Bartan, M., & Tezel Şahin, F. (2012) Ebeveyn çocuk ilişkisi envanterinin 60-72 Aylık çocukların anne babalarına uyarlanması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, 185-200. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55826
 • Çakıcı, S. (2006). Alt ve üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin aile işlevlerinin, anne-çocuk ilişkilerinin ve aile işlevlerinin anne–çocuk ilişkilerine etkisinin incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 187659).
 • Çetintaş, S. (2015). 5 yaş çocuklarında görülen davranış problemleri ile annelerin çocuklarına uyguladıkları disiplin yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 388187).
 • Driscoll, K., & Pianta, R. C. (2011). Mothers and fathers perceptions of conflict and closeness in parent-child relationships during early childhood. Journal of Early Childhood & Infant Psychology, 7(1), 1-24. https://psycnet.apa.org/record/2013-00755-001
 • Dursun, A. (2010). Okul öncesi dönemdeki çocukların davranış problemleriyle anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 265502).
 • Eratay, E. (2011). Okul öncesi çocuklarında davranış problemleri. Education Sciences, 6(3), 2347-2362.
 • Gültekin Akduman, G., & Türkoğlu D. (2013). Okul öncesi dönem çocuğu olan babaların babalık rollerini algılamaları ile çocuklarının davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 1(1), 14-17. https://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/documentIngredient.xhtml?uId=3614&ioM=JournalIssue.
 • Güven, E. (2013). Çocuğun davranış sorunları ile algıladığı anne baba çatışması arasındaki ilişkiler: duygu sosyalleştirmenin aracı rolü (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 330324).
 • Kanlıkılıçer, P. (2005). Okul öncesi davranış sorunları tarama ölçeği: geçerlik güvenirlik çalışması (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 188733).
 • Kargı, E., & Erkan, S. (2004). Okul öncesi dönem çocuklarının sorun davranışlarının karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 263-275. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/shw_artcl-808.html
 • Kılıç, N. (2016). 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışları ile oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 440428).
 • Kılıçarslan, F. (2006). Çocuk ve aile sorunlarının terapi ile tedavisi. Ankara: Nobel.
 • Kök, E. E. (2017). Anaokuluna devam eden çocukların ebeveynleri ile ilişkilerinin çocukların oyun davranışlarına yansımasının incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 454884).
 • Köyceğiz, M. (2017). Okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin iletişim becerileri ve çatışma eğilimleri ile çocuklarının sosyal becerileri ve problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 461532).
 • Kurt, F. K. (2015). Anasınıfına devam eden 60-72 aylık çocukların duygusal beceri düzeylerinin ve problem davranışlarının incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 437089).
 • Livanage, K. C., Prince, M. J., & Scott, S. (2003). Mother-child joint activity and behavior problems of preschool children. Journal of Child Psychology Psychiatry, 44(7), 1037- 1048. DOI: 10.1111 / 1469-7610.00188.
 • Memetali, S. (2014). Batı Trakya örnekleminde okul öncesi ve anaokulu davranış ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 370377).
 • Merrell, K. W. (2003). Behavioral, social and emotional assessment of childrenand adolescents (2. edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Olcay, O. (2008). Bazı kişisel ve ailesel değişkenlere göre okul öncesi çocukların sosyal yetenekleri ve problem davranımlarının analizi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 219202).
 • Özbey, S. (2009). Anaokulu ve anasınıfı davranış ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması ve destekleyici eğitim programının etkisinin incelenmesi (Doctoral dissertation). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 227837).
 • Özbey, S., & Alisinanoğlu, F. (2009). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60–72 aylık çocukların problem davranışlarının bazı değişkenlere gore incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,2(6),493-517. https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi6pdf/ozbey_alisinanoglu.pdf
 • Profeta, Y. (2002). Çocuğun davranış problemleri ile ebeveyn çatışmasını algılayışı arasındaki ilişki (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 135250).
 • Rathus, S. A. (2006). Childhood: Voyages in development. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth.
 • Sargın, N. (2001). Çocuk ruh sağlığı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Saygı, D. (2011). Ebeveyn – Çocuk İlişkisi Ölçeği’nin Türkçe’ ye uyarlanması ve anne–çocuk ilişkisinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 298627).
 • Saygı, D., & Uyanık Balat, G. (2013). Anasınıfına devam eden çocuğu olan annelerin çocukları ile ilişkilerinin incelenmesi. International Journal of Human Science, 10(1), 844-862. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2521/1094
 • Selimoğlu, H. (2014). İşitsel muhakeme ve işlem becerilerinin ebeveynlerine ait değişkenler açısından incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 377653).
 • Seven, S. (2007). Ailesel faktörlerin altı yaş çocuklarının sosyal davranış problemlerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51(1), 10-15. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108312
 • Şehirli, N. (2007). Çocuk davranışlarını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 207058).
 • Taner-Derman, M., & Başal, H. A. (2013). Okulöncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 115-144 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/19604
 • Tarkoçin, S., & Tuzcuoğlu, N. (2014). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 48-66 aylık çocukları olan ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim kurma düzeyleri ve davranış sorunları arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 339-354. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.433
 • Tekbıyık, A. (2015). İlişkisel araştırma yöntemi, M. Metin (Ed). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri, (99-114). Ankara: Pegem Akademi
 • Tok, S . (2001). Aile içi iletişim ve çocuk. Çağdaş Eğitim Dergisi, 279(9), 34–39.
 • Turan Güven, T. (2018). 48-60 aylık çocukların sosyal becerilerinin ve problem davranışlarının ebeveynleri tarafından değerlendirilmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 514467).
 • Wılmshurst, L. (2005). Essentials of child psychopathology. New Jersey: JohnWiley & Sons Inc.
 • Wolff, S. (2009). Problem Çocuklar: Stres Altındaki Çocukları Tedavi Etme Yöntemleri (A, Oral & S, Kara, Çev) İstanbul: Say Yayınları.
 • Yaşar Ekici, F. (2013). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım çalışmalarına katılan ve katılmayan ailelerin çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışlar açısından karşılaştırılması (Doctoral dissertation). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 349957).
 • Yaşar Ekici, F. (2014). Aile özellikleri ile okul öncesi eğitime devam eden çocukların problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 70-108. DOI: 10.16992/ASOS.167
 • Yavuzer, H. (1999). Ana-baba ve çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yörükoğlu, A. (1998). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları
 • Yüksek Usta, S. (2014). Okul öncesi dönem çocuklarda davranış problemlerini anne - çocuk ve öğretmen çocuk ilişkileri açısından incelenmesi (Master’s thesis). Retrieved from CoHE Thesis Center (Thesis No: 383789).

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Büşra KARTAL Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-6387-371X
Türkiye


Murat BARTAN> (Sorumlu Yazar)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2947-5643
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 18 Kasım 2020
Kabul Tarihi 16 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jfce827593, journal = {Journal of Family Counseling and Education}, eissn = {2548-1290}, address = {Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok 5204 Nolu Oda Hendek/Sakarya}, publisher = {Eyüp ÇELİK}, year = {2021}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1 - 19}, doi = {10.32568/jfce.827593}, title = {The Analysis of the Behavioral Problems of the Pre-school Children and of the Mother-Child Relation}, key = {cite}, author = {Kartal, Büşra and Bartan, Murat} }
APA Kartal, B. & Bartan, M. (2021). The Analysis of the Behavioral Problems of the Pre-school Children and of the Mother-Child Relation . Journal of Family Counseling and Education , 6 (1) , 1-19 . DOI: 10.32568/jfce.827593
MLA Kartal, B. , Bartan, M. "The Analysis of the Behavioral Problems of the Pre-school Children and of the Mother-Child Relation" . Journal of Family Counseling and Education 6 (2021 ): 1-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jfce/issue/60352/827593>
Chicago Kartal, B. , Bartan, M. "The Analysis of the Behavioral Problems of the Pre-school Children and of the Mother-Child Relation". Journal of Family Counseling and Education 6 (2021 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - The Analysis of the Behavioral Problems of the Pre-school Children and of the Mother-Child Relation AU - BüşraKartal, MuratBartan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.32568/jfce.827593 DO - 10.32568/jfce.827593 T2 - Journal of Family Counseling and Education JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 6 IS - 1 SN - -2548-1290 M3 - doi: 10.32568/jfce.827593 UR - https://doi.org/10.32568/jfce.827593 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Family Counseling and Education The Analysis of the Behavioral Problems of the Pre-school Children and of the Mother-Child Relation %A Büşra Kartal , Murat Bartan %T The Analysis of the Behavioral Problems of the Pre-school Children and of the Mother-Child Relation %D 2021 %J Journal of Family Counseling and Education %P -2548-1290 %V 6 %N 1 %R doi: 10.32568/jfce.827593 %U 10.32568/jfce.827593
ISNAD Kartal, Büşra , Bartan, Murat . "The Analysis of the Behavioral Problems of the Pre-school Children and of the Mother-Child Relation". Journal of Family Counseling and Education 6 / 1 (Haziran 2021): 1-19 . https://doi.org/10.32568/jfce.827593
AMA Kartal B. , Bartan M. The Analysis of the Behavioral Problems of the Pre-school Children and of the Mother-Child Relation. JFCE. 2021; 6(1): 1-19.
Vancouver Kartal B. , Bartan M. The Analysis of the Behavioral Problems of the Pre-school Children and of the Mother-Child Relation. Journal of Family Counseling and Education. 2021; 6(1): 1-19.
IEEE B. Kartal ve M. Bartan , "The Analysis of the Behavioral Problems of the Pre-school Children and of the Mother-Child Relation", Journal of Family Counseling and Education, c. 6, sayı. 1, ss. 1-19, Haz. 2021, doi:10.32568/jfce.827593