Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Analysis of Biography-Based Activities in Values Education

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 49 - 62, 05.07.2022
https://doi.org/10.32568/jfce.1134837

Öz

This study aimed to examine the activities based on biography and local elements used in values education processes in primary schools. For this purpose, the study group of the research was selected by the purposeful sampling method. The study group of the research consists of 12 teachers working in primary schools in Erzurum in the 2020-2021 academic year. The research is a hermeneutic phenomenological study, one of the qualitative research models. In the research, data were collected through interviews and analyzed with content analysis. According to the results of the research, teachers think that the necessity and importance of values education in education and training is at a very high level. However, he thinks that the existing values education activities in schools are insufficient and should be further developed and enriched. In values education in schools, techniques such as watching videos, drama, painting, writing poems or texts, and narration are generally used. In addition to these, biographies of popular and national people and heroes and local elements and personalities are also used. Localization and biography-based techniques increase effectiveness and success in values education.

Kaynakça

 • Aktepe, V., Keser, H., & Şeref, Ş. E. (2020). Sınıf öğretmenlerinin perspektifinden değerler ve değerler eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi [Evaluation of values and values education practices from the perspective of primary school teachers]. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 897-918. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1245212
 • Aladağ, S. (2012). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde değer eğitimi yaklaşımlarının öğrencilerin sorumluluk değerini bilişsel düzeyde kazanmalarına etkisi [The effect of value education approaches in primary school social studies teaching on students' gaining the value of responsibility at the cognitive level]. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(1), 123-146. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/21485/230296
 • Alimcan, D., & Şam, E. A. (2017). Sosyal bilgiler dersi boyutunda değerler eğitiminin önemi ve medyanın değerler üzerindeki etkisi [The importance of values education in the dimension of social studies lesson and the effect of media on values. Milli Eğitim Dergisi, 46(215), 239-259. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36134/405909.
 • Aram, D., & Aviram, S. (2009). Mothers storybook reading and kindergartners socioemotional and literacy development. Reading Psychology, 30(2), 175-194. DOI:10.1080/02702710802275348
 • Aydın, M. (2003). Gençliğin değer algısı: Konya örneği [Value perception of the youth: The case of Konya]. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 121-144. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29198/312593
 • Aydın, M. (2019). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik görüşleri (Isparta ili örneği) [Classroom teachers' views on values education (Isparta province example)] Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/240769
 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood cliffs. NJ: Prentice-Hall.
 • Batmaz, O., & Erdoğan, T. (2019). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik görüşleri [Opinions of classroom teachers for values education]. Kastamonu Education Journal, 27(6), 2681-2692. DOI: 10.24106/kefdergi.3594
 • Berkowitz, M. W. (2011). What works in values education? International Journal of Educational Research, 50(3), 153–158. DOI: 10.1016/j.ijer.2011.07.003
 • Bulut Pedük, Ş., & Erdoğan, S. (2011). Okul öncesi eğitimde drama. Ilköğretimde Drama (Ed. Aysel Köksal Akyol). Kriter Yayınları.
 • Çakır, M. A. (2009). Sosyal bilişsel öğrenme kuramı, eğitim psikolojisi (Ed. Alim Kaya). Pegem Akademi Yayınları.
 • Çengelci, T., Hancı, B., & Karaduman, H. (2013). Okul ortamında değerler eğitimi konusunda öğretmen ve öğrenci görüşleri [Teacher and student opinions about values education in school environment]. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 33-56. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29175/312420
 • Creswell, J. W. (2013), Nitel araştırma yöntemleri, M. Bütün & S. B. Demir, Çev. (Ed.). Siyasal Kitapevi.
 • Dilmaç, B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/9339
 • Ergün, S. (2013). Ergenlere verilen değerler eğitiminin öz düzenleme stratejileri üzerindeki etkisinin sınanması [Testing human values education given to a group of science high school students with human values scale]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/297573/yokAcikBilim_458709.pdf?sequence=-1
 • Friesen, N., Henriksson, C., & Saevi, T. (Ed.) (2012). Hermeneutic phenomenology in education, method and practice. Sense Publishers.
 • Gadamer, H. G. (2003), Hermeneutik, hermeneutik üzerine yazılar (Çev. D.Özlem). İnkılap Yayınları.
 • Genç, S., Tutkun, T., & Çoruk, A. (2015). Değer ve eğitimi sorunsalı: Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre durum tespiti [Case determination according to the opinions of classroom teachers]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 374-397. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku/issue/5465/74121.
 • Gönen, M., & Balat, G. (2002). Çocuk kitaplarına yeni bir yaklaşım: Internette resimli çocuk kitapları [Case determination according to the opinions of classroom teachers]. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 16(2), 163-170. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/880/872
 • Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202. DOI: https://doi.org/10.1080/713657146
 • Holloway, I., & Wheeler, S. (1996). Qualitative research for nurses. Oxford: Blackwell
 • Izgar, G. (2013). İlköğretim okulu 8. sınıf öğrencilerine uygulanan değerler eğitimi programının demokratik tutum ve davranışlarına etkisi [The effect of the values education program applied to the 8th grade students of primary school on the democratic attitudes and behaviors]. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/297506
 • Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (1996). Values and values education in schools. The Falmer Press,
 • Karaca, S. S. (2019). Çizgi filmlerde değerler eğitimi, değerler eğitimi açısından Rafadan Tayfa çizgi filminin incelenmesi [Review of Rafadan Tayfa cartoon in terms of values education in cartoons and values education]. Yüksek Lisans Tezi, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/124654
 • Katılmış, A. (2017). Values education as perceived by social studies teachers in objective and practice dimensions. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri., 17(4), 1231–1254. DOI: 10.12738/estp.2017.4.0570
 • Keskinoğlu, M. Ş. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine uygulanan Mesnevi temelli değerler eğitimi programının ahlaki olgunluğa ve saldırganlık eğilimine etkisi [The effect of the Mesnevi based values education program applied to primary school 5th grade students on moral maturity and aggression tendency. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.https://semazen.net/ilkogretim-besinci-sinif-ogrencilerine-uygulanan-mesnevi-temelli-degerler-egitimi-programinin-ahlaki-olgunluga-ve-saldirganlik-egilimine-etkisi-yazarmuhammet-serif-keskinoglu/
 • Kocayörük, A. (2004). Duygusal zeka eğitiminde drama etkinlikleri [Drama Activities in Emotional Intelligence Training]. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Krech, D., & Crutchfield, R. S. (1980). Sosyal psikoloji. (Çev. E. Güngör). Ötüken Yayınları.
 • Kurtulmuş, M., Tösten, R., & Gündaş, A. (2014). İlköğretim 1. kademe öğretmenlerinin değerler eğitimi sürecinde karşılaştıkları sorunlar [Problems faced by primary school 1st level teachers during the values education process] Değerler Eğitimi Dergisi, 12(27), 281-305. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29172/312400
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New Directions For Program Evaluation,30(1), 73-84. https://doi.org/10.1002/ev.1427
 • Lovat, T. (2009). Values Education and Quality Teaching: Two Sides of the Learning Coin. In T. Lovatand R. Toomey (Eds.). Values Education And Quality Teaching: The double Helix Effect, New York: Springer, 1-12.
 • Memduhoğlu, H. B., & Yüce, T. (2020). Değerler eğitiminde drama yönteminin uygulanmasına ilişkin nitel bir çözümleme [A qualitative analysis of the application of drama method in values education]. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 51(51), 116-130. DOI: 10.15285/maruaebd.632965
 • Neslitürk, S. (2013). Anne değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri düzeyine etkisi [The Effect of Mother Values Education Program on the Social Skill Level of 5-6 years of age.] Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1036
 • Öğretici, B. (2011). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler derslerinde değerler eğitimine yönelik uygulamaların etkililiğinin araştırılması [The effect of mother values education program on the social skill level of 5-6 years old children]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. https://acikerisim.sakarya.edu.tr/handle/20.500.12619/74418
 • Özbek Gül, M. N. (2022). Yerel tarih ve kültür unsurlarının sosyal bilgiler dersi değerler eğitimi açısından incelenmesi [Examination of local history and cultural elements in terms of social studies course values education] Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Polater, C. (2019). İlkokul dördüncü sınıfta dijital öykü yöntemiyle değerler eğitimi [values educatıon wıth dıgıtal story methods ın the Fourth Grade Primary School]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi. http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/11616/14879
 • Sağlam, E., & Genç, S. Z. (2015). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programındaki değerlerin kazandırılması sürecinde karşılaşılan güçlüklerin değerlendirilmesi [Evaluating the difficulties encountered in the process of gaining the values in the 4th grade social studies program]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 106-118. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/11..ersin_saglam.pdf
 • Silverstein, A., & Trombetti, I. (2013). Aristotle’s account of moral development. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, 33(4), 233–252. https://doi.org/10.1037/a0031013
 • Ulutaş, A. (2011). Okul öncesi dönemde drama ve oyunun önemi [The importance of drama and play in preschool period]. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 232-242. DOI: https://doi.org/10.14520/adyusbd.116
 • UNESCO (2005). Living Values Education. It was accessed on April 9, 2022 from the www.livingvalues.net page.
 • Uzuner, N. K. (2019). Değerler eğitimine yönelik sınıf öğretmenleri görüşleri [Classroom teachers' opinions for values education]. Pesa International Journal of Social Studies, 5, 52-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/47373/553639
 • Uzunkol, E. (2014). Hayat bilgisi öğretiminde uygulanan değerler eğitimi programının öğrencilerin özsaygı düzeyleri, sosyal problem çözme becerileri ve empati düzeylerine etkisi [The effect of values education program applied in life science teaching on students' self -esteem levels, social problem solving skills and empathy levels.] Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/74413/T07990.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Yaman, E. (2014). Değerler eğitimi, eğitimde yeni ufuklar [Values education, new horizons in education] Akçağ Yayınları
 • Yaşaroğlu, C. (2014). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Examination of the attitudes of class teachers towards values education in terms of various variables]. The Journal of Academic Social Science Studies, 27, 503-515. DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2372
 • Yazıcı, K. (2006). Değerler eğitimine genel bir bakış [An overview of values education]. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 19(19), 499-522. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/16960/177116
 • Yel, S., & Aladağ, S. (2015). Sosyal bilgiler öğretimi [Social studies teaching]. Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Seçkin Yayınları.
 • Yiğittir; S., & Er, H. (2013). Sosyal bilgilerde değer eğitiminde biyografi kullanımı [Biography use in value training in social studies]. Milli Eğitim Dergisi, 200, 200-219. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZME1UWXlNZz09/sosyal-bilgilerde-deger-egitiminde-biyografi-kullanimi
 • Yurtseven, L., & Kurt, G. (2013). Okul öncesi eğitimin ve annelerin hikâye kitabı okumasının çocukların sosyal beceri gelişimi ile ilişkisi [Relation of preschool education and mothers' story book with children's social skill development]. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37(2), 99-119. http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/4349/59475

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 49 - 62, 05.07.2022
https://doi.org/10.32568/jfce.1134837

Öz

Kaynakça

 • Aktepe, V., Keser, H., & Şeref, Ş. E. (2020). Sınıf öğretmenlerinin perspektifinden değerler ve değerler eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi [Evaluation of values and values education practices from the perspective of primary school teachers]. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 897-918. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1245212
 • Aladağ, S. (2012). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde değer eğitimi yaklaşımlarının öğrencilerin sorumluluk değerini bilişsel düzeyde kazanmalarına etkisi [The effect of value education approaches in primary school social studies teaching on students' gaining the value of responsibility at the cognitive level]. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(1), 123-146. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/21485/230296
 • Alimcan, D., & Şam, E. A. (2017). Sosyal bilgiler dersi boyutunda değerler eğitiminin önemi ve medyanın değerler üzerindeki etkisi [The importance of values education in the dimension of social studies lesson and the effect of media on values. Milli Eğitim Dergisi, 46(215), 239-259. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36134/405909.
 • Aram, D., & Aviram, S. (2009). Mothers storybook reading and kindergartners socioemotional and literacy development. Reading Psychology, 30(2), 175-194. DOI:10.1080/02702710802275348
 • Aydın, M. (2003). Gençliğin değer algısı: Konya örneği [Value perception of the youth: The case of Konya]. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 121-144. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29198/312593
 • Aydın, M. (2019). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik görüşleri (Isparta ili örneği) [Classroom teachers' views on values education (Isparta province example)] Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/240769
 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood cliffs. NJ: Prentice-Hall.
 • Batmaz, O., & Erdoğan, T. (2019). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik görüşleri [Opinions of classroom teachers for values education]. Kastamonu Education Journal, 27(6), 2681-2692. DOI: 10.24106/kefdergi.3594
 • Berkowitz, M. W. (2011). What works in values education? International Journal of Educational Research, 50(3), 153–158. DOI: 10.1016/j.ijer.2011.07.003
 • Bulut Pedük, Ş., & Erdoğan, S. (2011). Okul öncesi eğitimde drama. Ilköğretimde Drama (Ed. Aysel Köksal Akyol). Kriter Yayınları.
 • Çakır, M. A. (2009). Sosyal bilişsel öğrenme kuramı, eğitim psikolojisi (Ed. Alim Kaya). Pegem Akademi Yayınları.
 • Çengelci, T., Hancı, B., & Karaduman, H. (2013). Okul ortamında değerler eğitimi konusunda öğretmen ve öğrenci görüşleri [Teacher and student opinions about values education in school environment]. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 33-56. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29175/312420
 • Creswell, J. W. (2013), Nitel araştırma yöntemleri, M. Bütün & S. B. Demir, Çev. (Ed.). Siyasal Kitapevi.
 • Dilmaç, B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/9339
 • Ergün, S. (2013). Ergenlere verilen değerler eğitiminin öz düzenleme stratejileri üzerindeki etkisinin sınanması [Testing human values education given to a group of science high school students with human values scale]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/297573/yokAcikBilim_458709.pdf?sequence=-1
 • Friesen, N., Henriksson, C., & Saevi, T. (Ed.) (2012). Hermeneutic phenomenology in education, method and practice. Sense Publishers.
 • Gadamer, H. G. (2003), Hermeneutik, hermeneutik üzerine yazılar (Çev. D.Özlem). İnkılap Yayınları.
 • Genç, S., Tutkun, T., & Çoruk, A. (2015). Değer ve eğitimi sorunsalı: Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre durum tespiti [Case determination according to the opinions of classroom teachers]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 374-397. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku/issue/5465/74121.
 • Gönen, M., & Balat, G. (2002). Çocuk kitaplarına yeni bir yaklaşım: Internette resimli çocuk kitapları [Case determination according to the opinions of classroom teachers]. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 16(2), 163-170. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/880/872
 • Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202. DOI: https://doi.org/10.1080/713657146
 • Holloway, I., & Wheeler, S. (1996). Qualitative research for nurses. Oxford: Blackwell
 • Izgar, G. (2013). İlköğretim okulu 8. sınıf öğrencilerine uygulanan değerler eğitimi programının demokratik tutum ve davranışlarına etkisi [The effect of the values education program applied to the 8th grade students of primary school on the democratic attitudes and behaviors]. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/297506
 • Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (1996). Values and values education in schools. The Falmer Press,
 • Karaca, S. S. (2019). Çizgi filmlerde değerler eğitimi, değerler eğitimi açısından Rafadan Tayfa çizgi filminin incelenmesi [Review of Rafadan Tayfa cartoon in terms of values education in cartoons and values education]. Yüksek Lisans Tezi, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/124654
 • Katılmış, A. (2017). Values education as perceived by social studies teachers in objective and practice dimensions. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri., 17(4), 1231–1254. DOI: 10.12738/estp.2017.4.0570
 • Keskinoğlu, M. Ş. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine uygulanan Mesnevi temelli değerler eğitimi programının ahlaki olgunluğa ve saldırganlık eğilimine etkisi [The effect of the Mesnevi based values education program applied to primary school 5th grade students on moral maturity and aggression tendency. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.https://semazen.net/ilkogretim-besinci-sinif-ogrencilerine-uygulanan-mesnevi-temelli-degerler-egitimi-programinin-ahlaki-olgunluga-ve-saldirganlik-egilimine-etkisi-yazarmuhammet-serif-keskinoglu/
 • Kocayörük, A. (2004). Duygusal zeka eğitiminde drama etkinlikleri [Drama Activities in Emotional Intelligence Training]. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Krech, D., & Crutchfield, R. S. (1980). Sosyal psikoloji. (Çev. E. Güngör). Ötüken Yayınları.
 • Kurtulmuş, M., Tösten, R., & Gündaş, A. (2014). İlköğretim 1. kademe öğretmenlerinin değerler eğitimi sürecinde karşılaştıkları sorunlar [Problems faced by primary school 1st level teachers during the values education process] Değerler Eğitimi Dergisi, 12(27), 281-305. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29172/312400
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New Directions For Program Evaluation,30(1), 73-84. https://doi.org/10.1002/ev.1427
 • Lovat, T. (2009). Values Education and Quality Teaching: Two Sides of the Learning Coin. In T. Lovatand R. Toomey (Eds.). Values Education And Quality Teaching: The double Helix Effect, New York: Springer, 1-12.
 • Memduhoğlu, H. B., & Yüce, T. (2020). Değerler eğitiminde drama yönteminin uygulanmasına ilişkin nitel bir çözümleme [A qualitative analysis of the application of drama method in values education]. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 51(51), 116-130. DOI: 10.15285/maruaebd.632965
 • Neslitürk, S. (2013). Anne değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri düzeyine etkisi [The Effect of Mother Values Education Program on the Social Skill Level of 5-6 years of age.] Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1036
 • Öğretici, B. (2011). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler derslerinde değerler eğitimine yönelik uygulamaların etkililiğinin araştırılması [The effect of mother values education program on the social skill level of 5-6 years old children]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. https://acikerisim.sakarya.edu.tr/handle/20.500.12619/74418
 • Özbek Gül, M. N. (2022). Yerel tarih ve kültür unsurlarının sosyal bilgiler dersi değerler eğitimi açısından incelenmesi [Examination of local history and cultural elements in terms of social studies course values education] Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Polater, C. (2019). İlkokul dördüncü sınıfta dijital öykü yöntemiyle değerler eğitimi [values educatıon wıth dıgıtal story methods ın the Fourth Grade Primary School]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi. http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/11616/14879
 • Sağlam, E., & Genç, S. Z. (2015). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programındaki değerlerin kazandırılması sürecinde karşılaşılan güçlüklerin değerlendirilmesi [Evaluating the difficulties encountered in the process of gaining the values in the 4th grade social studies program]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 106-118. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/11..ersin_saglam.pdf
 • Silverstein, A., & Trombetti, I. (2013). Aristotle’s account of moral development. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, 33(4), 233–252. https://doi.org/10.1037/a0031013
 • Ulutaş, A. (2011). Okul öncesi dönemde drama ve oyunun önemi [The importance of drama and play in preschool period]. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 232-242. DOI: https://doi.org/10.14520/adyusbd.116
 • UNESCO (2005). Living Values Education. It was accessed on April 9, 2022 from the www.livingvalues.net page.
 • Uzuner, N. K. (2019). Değerler eğitimine yönelik sınıf öğretmenleri görüşleri [Classroom teachers' opinions for values education]. Pesa International Journal of Social Studies, 5, 52-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/47373/553639
 • Uzunkol, E. (2014). Hayat bilgisi öğretiminde uygulanan değerler eğitimi programının öğrencilerin özsaygı düzeyleri, sosyal problem çözme becerileri ve empati düzeylerine etkisi [The effect of values education program applied in life science teaching on students' self -esteem levels, social problem solving skills and empathy levels.] Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/74413/T07990.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Yaman, E. (2014). Değerler eğitimi, eğitimde yeni ufuklar [Values education, new horizons in education] Akçağ Yayınları
 • Yaşaroğlu, C. (2014). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Examination of the attitudes of class teachers towards values education in terms of various variables]. The Journal of Academic Social Science Studies, 27, 503-515. DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2372
 • Yazıcı, K. (2006). Değerler eğitimine genel bir bakış [An overview of values education]. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 19(19), 499-522. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/16960/177116
 • Yel, S., & Aladağ, S. (2015). Sosyal bilgiler öğretimi [Social studies teaching]. Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Seçkin Yayınları.
 • Yiğittir; S., & Er, H. (2013). Sosyal bilgilerde değer eğitiminde biyografi kullanımı [Biography use in value training in social studies]. Milli Eğitim Dergisi, 200, 200-219. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZME1UWXlNZz09/sosyal-bilgilerde-deger-egitiminde-biyografi-kullanimi
 • Yurtseven, L., & Kurt, G. (2013). Okul öncesi eğitimin ve annelerin hikâye kitabı okumasının çocukların sosyal beceri gelişimi ile ilişkisi [Relation of preschool education and mothers' story book with children's social skill development]. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37(2), 99-119. http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/4349/59475

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Ali YARIM> (Sorumlu Yazar)
Gazı University
0000-0002-8168-8526
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 23 Şubat 2022
Kabul Tarihi 26 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jfce1134837, journal = {Journal of Family Counseling and Education}, eissn = {2548-1290}, address = {Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok 5204 Nolu Oda Hendek/Sakarya}, publisher = {Eyüp ÇELİK}, year = {2022}, volume = {7}, number = {1}, pages = {49 - 62}, doi = {10.32568/jfce.1134837}, title = {Analysis of Biography-Based Activities in Values Education}, key = {cite}, author = {Yarım, Mehmet Ali} }
APA Yarım, M. A. (2022). Analysis of Biography-Based Activities in Values Education . Journal of Family Counseling and Education , 7 (1) , 49-62 . DOI: 10.32568/jfce.1134837
MLA Yarım, M. A. "Analysis of Biography-Based Activities in Values Education" . Journal of Family Counseling and Education 7 (2022 ): 49-62 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jfce/issue/70328/1134837>
Chicago Yarım, M. A. "Analysis of Biography-Based Activities in Values Education". Journal of Family Counseling and Education 7 (2022 ): 49-62
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of Biography-Based Activities in Values Education AU - Mehmet AliYarım Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.32568/jfce.1134837 DO - 10.32568/jfce.1134837 T2 - Journal of Family Counseling and Education JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 62 VL - 7 IS - 1 SN - -2548-1290 M3 - doi: 10.32568/jfce.1134837 UR - https://doi.org/10.32568/jfce.1134837 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Family Counseling and Education Analysis of Biography-Based Activities in Values Education %A Mehmet Ali Yarım %T Analysis of Biography-Based Activities in Values Education %D 2022 %J Journal of Family Counseling and Education %P -2548-1290 %V 7 %N 1 %R doi: 10.32568/jfce.1134837 %U 10.32568/jfce.1134837
ISNAD Yarım, Mehmet Ali . "Analysis of Biography-Based Activities in Values Education". Journal of Family Counseling and Education 7 / 1 (Temmuz 2022): 49-62 . https://doi.org/10.32568/jfce.1134837
AMA Yarım M. A. Analysis of Biography-Based Activities in Values Education. JFCE. 2022; 7(1): 49-62.
Vancouver Yarım M. A. Analysis of Biography-Based Activities in Values Education. Journal of Family Counseling and Education. 2022; 7(1): 49-62.
IEEE M. A. Yarım , "Analysis of Biography-Based Activities in Values Education", Journal of Family Counseling and Education, c. 7, sayı. 1, ss. 49-62, Tem. 2022, doi:10.32568/jfce.1134837