PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE'DE ORMAN YOLLARININ DURUMU, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ

Yıl 2005, Cilt 55, Sayı 1, 37 - 51, 01.01.2005

Kaynakça

 • ANONiM, 1984: Park Road Standarts. United States National Park Road Service, pp.44, Washington, U.S.A. ANONiM, 2000: The Principles of Protected Area Management in Finland. Nature Protection Publications of the Finnish Forest and Park Service, Series B, No:54, Yantaa, Finland.
 • ANONiM. 2001: Yılı' Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel ihtisas Komisyonu Raporu. DPT Yayın No: 2531, Ö.İ.K. Yayın No:547, Ankara.
 • AYKUT, T. 1972: Bolu Mıntıkasında Orman Nakliyatının Nakliyat Tekniği Bakımından Araştırılması, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No. i752/190, İstanbuL.
 • AYKUT, T. 1978: Kastamonu Mıntıkası Orman Yollarında Üst Yapı Tekniği Üzerine Araştırmalar, istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No. 2333/238, İstanbuL.
 • AYKUT, T. i978: Bolu Mıntıkasında Orman Ürünlerin Taşımacılığının Süre Bakımından Planlanması. istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Ci lt 28, Sayı I, İstanbuL.
 • AYKUT. T. i984: Orman Ürünleri Taşımacılığında Araç ve Teknikler, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No. 3246/370, istanbuL.
 • AYKUT, T.; ŞENTÜRK, N.: DEMİR, M. i998: Cumhuriyetimizin 75.Yılında Orman Yollarının Durumu, Cumhuriyetimizin 75.Yılında Ormancılığımız Sempozyurnu, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 4187/458, syf: 425-434. 21-23 Ekim 1998, İstanbuL.
 • AYKUT, T.; DEMiR, M. 1999: Ormancılıkta Mekanizasyonun İstekleri, Koşulları, Faydaları ve Türkiye 'de Üretim Mekanizasyonunun Durumu, istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B, Cilt 46, Sayı 1-2-3-4, Yıl 1996, Syf: 65-76, ISSN 0535-8418, İstanbuL.
 • BABAN, E. 2000: Yol Projesi. Birsen Yayınevi, ISBN 975-5 i1-235-9, İstanbuL.
 • BA YOGLU, S.; SEÇKiN, Ö.B. i982: Türkiye'de Orman Yol Şebeke Planları ve Kritiği, Orman Kaynaklarının Planlanması ve İşletilmesi. TMMOB, OMO YILTeknik Kongresi, Sayfa I-I I, Ankara.
 • BA YOGLU, S.; SEÇKiN, Ö.B. 1982: Türkiye'de Orman Yolu Yapırn Çalışmaları ve Sağladığı Yararlar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No:28831307, İstanbuL.
 • BA YOGLU, S. 1996: Orman Nakliyatının Planlanması. istanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No: 8/394 I, ISBN 975-404-438-4, istanbuL.
 • BA YOGLU, S. 1997: Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları (Orman Yolları), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 3969/434, ISBN 975-404-430-9, İstanbuL.
 • DEMiR. M. 1996: İ.Ü. Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanı 'nın Yol Şebekesi ve Nakliyat Planlamasının Yapılması, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 46, Sayı 2, Yıl 1996, syf: 147-170, İstanbuL.
 • DEMİR, M. 2002: Bolu Mıntıkasında Orman Yol Şebeke ve Nakliyat Planlarının Bilgisayar Ortamında Düzenlenmesi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 52, Sayı 2, Yıl 2002, Syf: 125-158, ISSN 0535-8418, İstanbuL.,
 • DEMiR, M.: ÖZTÜRK, T. 2002: The Evulation of Forest Roads in Turkey, International Conference Logistics of Wood Technical Production in the Carpathian Mountains, Page: 39-45, ISBN 80-228-1170-X, 09-10 September 2002, Zvolen, The Slovak Republic.
 • DEMİR. M.; ÖZTÜRK, T. 2004: AResearch on Forest Road Planning and Projecting by Inroads Software in Bolu Region of Turkey, American Journal of Applied Sciences 1(4): 295-30 L. 2004. ISS 1546-9239. New York. U,SA
 • DEMİR. M .. ÖZTÜRK. T. 2005: The Situation and Evaluaıion of Forest Harvesıing Meıhods in Turkey, American Journal of Applied Sciences 2(2):499-503, 2005. ISSN 1546-9239, New York, USA DİE. 1998: Devlet İstatistik Enstitüsü Verileri. www.die.!!ov.tr. Ankara,,
 • ERDAŞ. O, 1980: Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları-II. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No:39, Trabzon,
 • ERDAŞ. O. 1986: Orman Yollarında Proje ve Yapım Tekniğine Bağlı Olarak Kazı ve Taşıımı Makinelerinin Rasyonel Kullanımı. Ormancıhkta Mekanizasyon ve Verimliliği Scmpozyumu. MPM Yayın No: 339. Sayfa: i 10-128. Ankara,
 • ERDAŞ. O, 1986: Türkiye'de Orınan Yolu Yapım Çalışmalarında Kaydedilen Aşamalar ve Bugünkü Durum. Orman Mühendisliği Dergisi. Ocak Sayısı. Ankara,
 • ERDAŞ. O, 1997: Orman Yolları. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 187/25-188/26. Cilt I-II, Trabzon,
 • FAO, 1992: Co st Control in Forest Harvesıing and Road Construcıion. Forestry Paper No: 99. ISBN 92-5-103161-4. Rorne. ltaly.
 • FAO. 1998: A Manual for the Planning. Design and Construcriorı of Forest Roads in Sıccp Tcrrain. Forestry Paper. Rorne, lıaly.
 • GÖRCELİOGıu. E, 2004: Orman Yolları-Erozyon ilişkileri, istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 476/4460, ISBN 975-404-707-3. İstanbul.
 • HASDEMİR. M, 1998: Cumhuriyetimizin 75,Yılında Üretim Mekanizasyonunun Durumu, Cumhuriyetimizin 75, Yılında Ormancıhğumz Scrnpozyumu, 21-23,Ekim, 1998. İstanbuL.
 • HASDEMiR. M,: DEMiR. M, 2001-a: The Condition And Evaluation of Forest Roads in Turkey. Third Balkan Scientific Conference, Study. Conservation and Utilisation of Forest Resources. Volume LV. Page: 268-276, ISBN 954-90896-5-7. 02-04 ıh. October.200 i Sofıa. Bulgaria.
 • HASDEMiR. M,: DEMİR. M, 2001-b: Türkiye'de Orman Yollarını Karayollarından Ayıran Özellikler ve Bu Yolların Sımflandınlmasr. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri B. Ci lt 50, Sayı 2. Yıl 2000. Syf: 85-96. ISSN 0535-8418. istanbuL.
 • OGM 1967: Orman Yollarının Planlanması ve İnşaat İşlerinin Yönetilmesi Hakkında 202 Sayılı Tebliğ, No: 8882. Ankara,
 • OGM 1984: Orman Yolları Planlanması ve İnşaat işlerinin Yürütülmesi. 202 Sayılı Tebliğ. Ankara,
 • POTOCNIK, i. i996: The Multiple Use of Forest Roads Their Classification. The Seniinar on Environmentally Sound Forest Roads and Wood Transport, Sinaia, Rornania.
 • SEÇKiN. Ö,B, 1977: Orman Yollarının Teknik Özellikleri, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B. Ci lt 27, Sayı 2. Sayfa 125-145. İstanbuL.
 • SEÇKiN. Ö,B. 1978: Demirköy Karamanbayırı Devlet Orman lşletrncsi Çakmaktepe Bölgesi Yol Şebekesinin Planlama Tekniği Bakımından Araştırılması. OGM Yayın No, 6221132. Ankara,
 • SEÇKiN. Ö.B. 1982: Orman Yolları Genel Planlama Esasları. istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri B. Cilı 32. Sayı i. Sayfa 85-98. İsıarıbul.
 • seçKiN. Ö.B. 1986: Karayolu ve Peyzajı. istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri B, Cilt 36. Sayı 4. Sayfa 53, istanbuL.
 • SEÇKiN. Ö.B. 1997: Peyzaj Yapıları-lı. istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No:447/4029. ISBN 975-404-464-3. istanbuL.
 • SEÇKiN. Ö.B. 2003: Peyzaj Uygulama Tekniği. istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No:453/4105, ISBN 975-404-507-0. İstanbul.
 • SEDLAK 1979: General Principles for the Planning of Forest Road Network (Mountain Forest Roads and Harvesting) FAO. Romc,
 • ŞENTÜRK. N. 1992: Orman Yollarının Planlanmasıııda Sayısal Verilerden Yararlanma imkanları. istanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanrnanuş Doktora Tezi), İstanbul,
 • TA VŞANOGLU. F. 1973: Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları. istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 174411 82. İstanbul.
 • UMAR. F.: YAYLA. N. 199-1: Yol inşaatı. ı.r Ü. Rektörlüğü Yayınlarından Sayı 1541. ISBN 975-561-027-8. İstarıbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makalesi (Research Article)
Yazarlar

Turgay AYKUT Bu kişi benim


Murat DEMİR
0000-0003-0041-5970

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2005
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 55, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { jffiu197337, journal = {Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University}, issn = {0535-8418}, eissn = {1309-6257}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa}, year = {2005}, volume = {55}, pages = {37 - 51}, doi = {10.17099/jffiu.79897}, title = {TÜRKİYE'DE ORMAN YOLLARININ DURUMU, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Aykut, Turgay and Demir, Murat} }
APA Aykut, T. & Demir, M. (2005). TÜRKİYE'DE ORMAN YOLLARININ DURUMU, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University , 55 (1) , 37-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jffiu/issue/18711/197337
MLA Aykut, T. , Demir, M. "TÜRKİYE'DE ORMAN YOLLARININ DURUMU, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ" . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 55 (2005 ): 37-51 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jffiu/issue/18711/197337>
Chicago Aykut, T. , Demir, M. "TÜRKİYE'DE ORMAN YOLLARININ DURUMU, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 55 (2005 ): 37-51
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE ORMAN YOLLARININ DURUMU, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ AU - Turgay Aykut , Murat Demir Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 51 VL - 55 IS - 1 SN - 0535-8418-1309-6257 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi TÜRKİYE'DE ORMAN YOLLARININ DURUMU, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ %A Turgay Aykut , Murat Demir %T TÜRKİYE'DE ORMAN YOLLARININ DURUMU, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ %D 2005 %J Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University %P 0535-8418-1309-6257 %V 55 %N 1 %R %U
ISNAD Aykut, Turgay , Demir, Murat . "TÜRKİYE'DE ORMAN YOLLARININ DURUMU, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 55 / 1 (Ocak 2005): 37-51 .
AMA Aykut T. , Demir M. TÜRKİYE'DE ORMAN YOLLARININ DURUMU, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ. J FAC FOR ISTANBUL U. 2005; 55(1): 37-51.
Vancouver Aykut T. , Demir M. TÜRKİYE'DE ORMAN YOLLARININ DURUMU, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University. 2005; 55(1): 37-51.
IEEE T. Aykut ve M. Demir , "TÜRKİYE'DE ORMAN YOLLARININ DURUMU, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ", Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, c. 55, sayı. 1, ss. 37-51, Oca. 2005, doi:10.17099/jffiu.79897