Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A STUDY ON JOB ANALYSIS IN COMMUNITY PHARMACIES: CASE OF ANKARA

Yıl 2024, Cilt: 48 Sayı: 2, 559 - 567, 20.05.2024
https://doi.org/10.33483/jfpau.1403130

Öz

Objective: Job analysis is a method in which the duties and responsibilities in an organization are examined and researched systematically. The aim of this study is to determine both the workload of the pharmacist including the consultation to the patients and administrative works in community pharmacies, and the time allocated to these responsibilities. We are presenting advices which increase the productivity of the management.
Material and Method: This study is descriptive-survey research. In this research, the survey method was used as a data collection tool. A questionnaire was prepared for the study, which was created by conducting interviews identifying the tasks that the pharmacists do in their routine. The survey was applied to a small number of pharmacists. The final version was sent by e-mail to pharmacists located in Ankara.
Result and Discussion: It was determined that pharmacists spend most of their time in the pharmacy on patient counseling. Pharmacy staff assist the pharmacist with counseling, but mostly with administrative work. This study is important for the students who plan to be community pharmacists to be able to manage their pharmacies efficiently. It shows that the work awaits them in a community pharmacy and the time to do the work in the pharmacy on average basis.

Kaynakça

 • 1. Çeli̇kten, M. (2005). Neden iş analizi yapılmalı? Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 127-135.
 • 2. Köklü, K. (2018). İş analizi, iş analistliği ve iş zekâsı. Lectio Sociali, 2, 121-142.
 • 3. Ceyhan, A., Ataol, A., Budak, G. (1998). Personel Yönetimi. Barış Yayınları, İzmir, p.42-46.
 • 4. Geylan, R. (2013). Örgütlerde İnsan Kaynakları Yöneti̇mi̇. Anadolu Üniversitesi Yayınları no:2846, Açıköğretim Fakültesi Yayını no:1803, Eskişehir, p.37.
 • 5. Geylan, R. (2002). Personel Yönetimi. Birlik Matbaası, Eskişehir, p.46.
 • 6. Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılması ile ilgili Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmet Daire Başkanlığı Genelgesi (2021). Erişim adresi: https://shgm.saglik.gov.tr/TR,58484/201918-saglik-hizmet-sunucularinin-basamaklandirilmasi-genelgesi.html. Erişim Tarihi: 24.01.2024.
 • 7. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun (1953). T.C. Resmi Gazete sayı: 8591, tarih: 24 Aralık 1953. Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6197&MevzuatTur=1&Mevzuat Tertip=3. Erişim tarihi: 15.01.2024.
 • 8. Baraz, A.B. (2020). İnsan Kaynakları Yönetimi. In: H.Z. Tonus ve D. Paşaoğlu Baş (edi). Bölüm 2: İnsan Kaynakları Yönetiminde Altyapı, Anadolu Üniversitesi Yayınevi. p.39. Erişim adresi: https://ets. anadolu.edu.tr/storage/nfs/ISL402U/ebook/ISL402U-13V3S1-8-0-1-SV2-ebook.pdf. Erişim tarihi: 2.01.2024.
 • 9. Deste, M., Berber, G. (2018). İyi̇leşti̇rme uygulamaları üzeri̇ne bi̇r li̇teratür araştırması. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi. 2, 213-230.
 • 10. Yüksel, V., Duman, A. (2017). Eczanelerde stok yönetimi. Lectio Scientific, 1(1), 26-39.
 • 11. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik (2014), T. C. Resmi Gazete sayı: 28970, tarih: 12 Nisan 2014., Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19569&MevzuatTur=7& MevzuatTertip=5. Erişim tarihi: 5.01.2024.
 • 12. Demir, M., Eke, E. (2020). Değişen eczacı rolleri bağlamında hastaların eczacılık hizmetleri ile ilgili memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 22, 555-574. [CrossRef]
 • 13. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (2013) T.C. Resmî Gazete sayı: 28597, tarih: 24.03.2013, Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17229&MevzuatTur=9& MevzuatTertip=5. Erişim tarihi: 25.12.2023.
 • 14. Süzgeç-Selçuk, S., Eyisan, S. (2012). Türkiye’deki eczanelerde bulunan bitkisel ilaçlar. Marmara Pharmaceutical Journal, 16, 164-180.
 • 15. Yeğenoğlu, S., Özçelikay, G. (2005). Counselling of pharmacists to community on issues oher than drug purchasing and drug related information: A survey in Ankara. Turk Journal Pharmaceutical Sciences. 2(2), 83–91.
 • 16. Doucette, W.R., McDonough, R.P., Herald, F., Goedken, A., Funk, J., Deninger, M.J. (2003). Pharmacy performance while providing continuous medication monitoring. Journal of the American Pharmacists Association 57 (6), 692-697. [CrossRef]
 • 17. Holdford, D.A. (2019). Human Resources Management Functions. D.P. Zgarrick, G.L. Alston, L.R. Moczygemba and S.P. Desselle (eds.), Pharmacy Management: Essentials for All Practice Settings, 3e McGraw-Hill Education, New York, NY. Erişim adresi: https://accesspharmacy.mhmedical.com/ content.aspx?bookid=509&sectionid=41096227#56792694. Erişim tarihi: 23.11.2023.

TOPLUM ECZANELERİNDE İŞ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ANKARA ÖRNEĞİ

Yıl 2024, Cilt: 48 Sayı: 2, 559 - 567, 20.05.2024
https://doi.org/10.33483/jfpau.1403130

Öz

Amaç: İş analizi; bir örgütteki işlerin görev ve sorumluluklarının sistematik olarak incelendiği ve araştırıldığı bir yöntemdir. Bu çalışmada amaç, toplum eczanelerinde; eczacının sorumluluklarından olan hasta danışmanlığı ile ilgili işler ile idari/yönetsel işleri belirlemek ve bu işlere ayrılan zaman ile işlerin kimler tarafından yapıldığını tespit ederek eczane yönetim verimliliğini artıracak tavsiyeler sunmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma betimleyici tipte tarama araştırmasıdır. Bu nicel araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışma için öncelikle toplum eczacılarıyla görüşmeler yapılmış ve eczacıların günlük, haftalık ve aylık rutinde yaptıkları işler tespit edilerek oluşturulan görev envanteri anketi hazırlanmıştır. Anket az sayıda eczacı üzerinde uygulandıktan sonra son haline getirilerek Ankara’da bulunan toplum eczacılarına e-posta yoluyla ulaştırılmıştır.
Sonuç ve Tartışma: Çalışma sonuçlarına göre, eczacıların eczanede en çok vakit ayırdıkları işin hasta danışmanlığı olduğu belirlenmiştir. Eczanede çalışan personel, en çok idari işlerde katkı sunarken, eczacıya hasta danışmanlığında da yardımcı olmaktadır. Çalışma sonuçları, eczacıların ve özellikle toplum eczacılığı yapmayı planlayan eczacılık fakültesi öğrencilerinin eczanelerini verimli bir şekilde yönetebilmeleri için çok önemlidir. Öğrencilere, bir toplum eczanesinde ne tür işlerin kendilerini beklediğini, bu işlerin hangi sıklıkla gerçekleştiğini ve bu işlere ortalama olarak ne kadar süre ayrıldığını göstermektedir.

Kaynakça

 • 1. Çeli̇kten, M. (2005). Neden iş analizi yapılmalı? Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 127-135.
 • 2. Köklü, K. (2018). İş analizi, iş analistliği ve iş zekâsı. Lectio Sociali, 2, 121-142.
 • 3. Ceyhan, A., Ataol, A., Budak, G. (1998). Personel Yönetimi. Barış Yayınları, İzmir, p.42-46.
 • 4. Geylan, R. (2013). Örgütlerde İnsan Kaynakları Yöneti̇mi̇. Anadolu Üniversitesi Yayınları no:2846, Açıköğretim Fakültesi Yayını no:1803, Eskişehir, p.37.
 • 5. Geylan, R. (2002). Personel Yönetimi. Birlik Matbaası, Eskişehir, p.46.
 • 6. Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılması ile ilgili Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmet Daire Başkanlığı Genelgesi (2021). Erişim adresi: https://shgm.saglik.gov.tr/TR,58484/201918-saglik-hizmet-sunucularinin-basamaklandirilmasi-genelgesi.html. Erişim Tarihi: 24.01.2024.
 • 7. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun (1953). T.C. Resmi Gazete sayı: 8591, tarih: 24 Aralık 1953. Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6197&MevzuatTur=1&Mevzuat Tertip=3. Erişim tarihi: 15.01.2024.
 • 8. Baraz, A.B. (2020). İnsan Kaynakları Yönetimi. In: H.Z. Tonus ve D. Paşaoğlu Baş (edi). Bölüm 2: İnsan Kaynakları Yönetiminde Altyapı, Anadolu Üniversitesi Yayınevi. p.39. Erişim adresi: https://ets. anadolu.edu.tr/storage/nfs/ISL402U/ebook/ISL402U-13V3S1-8-0-1-SV2-ebook.pdf. Erişim tarihi: 2.01.2024.
 • 9. Deste, M., Berber, G. (2018). İyi̇leşti̇rme uygulamaları üzeri̇ne bi̇r li̇teratür araştırması. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi. 2, 213-230.
 • 10. Yüksel, V., Duman, A. (2017). Eczanelerde stok yönetimi. Lectio Scientific, 1(1), 26-39.
 • 11. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik (2014), T. C. Resmi Gazete sayı: 28970, tarih: 12 Nisan 2014., Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19569&MevzuatTur=7& MevzuatTertip=5. Erişim tarihi: 5.01.2024.
 • 12. Demir, M., Eke, E. (2020). Değişen eczacı rolleri bağlamında hastaların eczacılık hizmetleri ile ilgili memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 22, 555-574. [CrossRef]
 • 13. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (2013) T.C. Resmî Gazete sayı: 28597, tarih: 24.03.2013, Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17229&MevzuatTur=9& MevzuatTertip=5. Erişim tarihi: 25.12.2023.
 • 14. Süzgeç-Selçuk, S., Eyisan, S. (2012). Türkiye’deki eczanelerde bulunan bitkisel ilaçlar. Marmara Pharmaceutical Journal, 16, 164-180.
 • 15. Yeğenoğlu, S., Özçelikay, G. (2005). Counselling of pharmacists to community on issues oher than drug purchasing and drug related information: A survey in Ankara. Turk Journal Pharmaceutical Sciences. 2(2), 83–91.
 • 16. Doucette, W.R., McDonough, R.P., Herald, F., Goedken, A., Funk, J., Deninger, M.J. (2003). Pharmacy performance while providing continuous medication monitoring. Journal of the American Pharmacists Association 57 (6), 692-697. [CrossRef]
 • 17. Holdford, D.A. (2019). Human Resources Management Functions. D.P. Zgarrick, G.L. Alston, L.R. Moczygemba and S.P. Desselle (eds.), Pharmacy Management: Essentials for All Practice Settings, 3e McGraw-Hill Education, New York, NY. Erişim adresi: https://accesspharmacy.mhmedical.com/ content.aspx?bookid=509&sectionid=41096227#56792694. Erişim tarihi: 23.11.2023.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eczacılık İşletmeciliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mine Zanbak Canan 0000-0003-4315-6104

Mehmet Barlas Uzun 0000-0003-2975-5290

Gülbin Özçelikay 0000-0002-1580-5050

Erken Görünüm Tarihi 14 Nisan 2024
Yayımlanma Tarihi 20 Mayıs 2024
Gönderilme Tarihi 11 Aralık 2023
Kabul Tarihi 18 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 48 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Zanbak Canan, M., Uzun, M. B., & Özçelikay, G. (2024). A STUDY ON JOB ANALYSIS IN COMMUNITY PHARMACIES: CASE OF ANKARA. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 48(2), 559-567. https://doi.org/10.33483/jfpau.1403130
AMA Zanbak Canan M, Uzun MB, Özçelikay G. A STUDY ON JOB ANALYSIS IN COMMUNITY PHARMACIES: CASE OF ANKARA. Ankara Ecz. Fak. Derg. Mayıs 2024;48(2):559-567. doi:10.33483/jfpau.1403130
Chicago Zanbak Canan, Mine, Mehmet Barlas Uzun, ve Gülbin Özçelikay. “A STUDY ON JOB ANALYSIS IN COMMUNITY PHARMACIES: CASE OF ANKARA”. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 48, sy. 2 (Mayıs 2024): 559-67. https://doi.org/10.33483/jfpau.1403130.
EndNote Zanbak Canan M, Uzun MB, Özçelikay G (01 Mayıs 2024) A STUDY ON JOB ANALYSIS IN COMMUNITY PHARMACIES: CASE OF ANKARA. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 48 2 559–567.
IEEE M. Zanbak Canan, M. B. Uzun, ve G. Özçelikay, “A STUDY ON JOB ANALYSIS IN COMMUNITY PHARMACIES: CASE OF ANKARA”, Ankara Ecz. Fak. Derg., c. 48, sy. 2, ss. 559–567, 2024, doi: 10.33483/jfpau.1403130.
ISNAD Zanbak Canan, Mine vd. “A STUDY ON JOB ANALYSIS IN COMMUNITY PHARMACIES: CASE OF ANKARA”. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 48/2 (Mayıs 2024), 559-567. https://doi.org/10.33483/jfpau.1403130.
JAMA Zanbak Canan M, Uzun MB, Özçelikay G. A STUDY ON JOB ANALYSIS IN COMMUNITY PHARMACIES: CASE OF ANKARA. Ankara Ecz. Fak. Derg. 2024;48:559–567.
MLA Zanbak Canan, Mine vd. “A STUDY ON JOB ANALYSIS IN COMMUNITY PHARMACIES: CASE OF ANKARA”. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, c. 48, sy. 2, 2024, ss. 559-67, doi:10.33483/jfpau.1403130.
Vancouver Zanbak Canan M, Uzun MB, Özçelikay G. A STUDY ON JOB ANALYSIS IN COMMUNITY PHARMACIES: CASE OF ANKARA. Ankara Ecz. Fak. Derg. 2024;48(2):559-67.

Kapsam ve Amaç

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, açık erişim, hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak farmasötik bilimler alanındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, derlemeler ve kısa bildiriler için uluslararası bir yayım ortamıdır. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler supleman özel sayısı olarak dergide yayımlanabilir. Ayrıca, tüm farmasötik alandaki gelecek ve önceki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ile sosyal aktiviteleri içerir.