ISSN: 1015-3918
e-ISSN: 2564-6524
Başlangıç: 1971
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (Ankara Ecz. Fak. Derg.) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin resmi bilimsel bir dergisidir. 1971 ve 2010 yılları arasında basılı olarak yayımlanmıştır.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olarak (Ocak-Mayıs-Eylül) yayımlanır. Bu dergi açık erişim, hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak farmasötik bilimler alanındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, derlemeler ve kısa bildiriler için uluslararası bir yayın ortamıdır.  Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce tamamen veya kısmen başka bir yerde yayınlanmamış veya yayını için başka bir yere başvuruda bulunulmamış olması gereklidir. Makaleler derginin yazım kurallarına uymalıdır.

2021 - Cilt: 45 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

1. MICROWAVE SYNTHESIS OF 3- AND 4-SUBSTITUTED-5-((3-PHENYLPROPYL)THIO)-4H-1,2,4-TRIAZOLES

Araştırma Makalesi

Eczacılarda Covid-19 ve tedavisine yönelik bilgi düzeyi ölçülmesi

Araştırma Makalesi

Phytochemical and in vitro pharmacological evaluation of Phlomis pungens

Araştırma Makalesi

ACINETOBACTER SPP. İZOLATLARINDA DIŞA ATIM POMPASI (DAP) İNHİBİTÖRLERİNİN MEROPENEMİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

Araştırma Makalesi

MOLECULAR DOCKING STUDIES OF COX INHIBITORS ON WILD-TYPE RAS

Araştırma Makalesi

TAURİN, KAPSAİSİN, MELATONİN VE BETA KAROTENİN MEME KANSERİ HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ ANTİPROLİFERATİF, ANTİMİGRASYON VE ANTİOKSİDAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Derleme

SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ 4/6 ve İNHİBİTÖRLERİ

Derleme

GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİKANSER BİLEŞİKLER GELİŞTİRMEYE YÖNELİK POTANSİYEL BİR HEDEF: HEKSOKİNAZ-II

Araştırma Makalesi

CYTOTOXIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM. AND ITS CONTITUENTS; HYPEROSIDE AND ISOQUERCETIN

Araştırma Makalesi

Are the Disinfectants Used in Hospitals also Effective on Bacteria that Cause Nosocomial Infections?: A University Hospital Investigation

Derleme

SAĞLIK KURUMLARINA YAPILAN GERI ÖDEME YÖNTEMLERİNİN SAĞLIK EKONOMİSİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ

Derleme

NEW GENERATION LIPID-BASED DRUG DELIVERY SYSTEMS: LIPID NANOCAPSULES

Derleme

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: LUTESYUM-177 İLE İŞARETLİ RADYOFARMASÖTİKLER

Araştırma Makalesi

TARGETTING THE 3BGQ - PIM1 KINASE INTERACTION WITH A SERIES OF NOVEL DITHIOCARBAMATE SUBSTITUTED 2-OXOINDOLE DERIVATIVES- INSILICO STUDIES

Araştırma Makalesi

RNA-DEPENDENT RNA POLYMERASE (RDRP) INHIBITOR DRUGS AGAINST SARS-COV-2: A MOLECULAR DOCKING STUDY

Araştırma Makalesi

NASTURTIUM OFFICINALE’NİN FİTOKİMYASAL İÇERİĞİ, ANTİOKSİDAN VE ENZİM İNHİBİTÖR ETKİLERİ

Araştırma Makalesi

MOLECULAR DOCKING STRATEGY FOR MULTI-TARGET INHIBITOR DISCOVERY OF SELECTED PHYTOCONSTIUTENTS IN BAUHINIA ACUMINATA

Araştırma Makalesi

A STUDY ON PHYTOCHEMICAL ANALYSIS AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF QUERCUS MACRANTHERA SUBSP. SYSPIRENSIS (K.KOCH) MENITSKY BRANCH AND LEAF EXTRACTS

Araştırma Makalesi

Total Phenolic Content and In vitro Analysis of Antioxidant, Antibacterial, and Alpha-glucosidase Inhibition Properties of Chroococcus minutus (Kützing) Nägeli (Chroococcales, Cyanobacteria)

Derleme

KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÖRÜLEN MİKROBİYOLOJİK KONTAMİNASYONLAR

Creative Commons

Kapsam ve Amaç

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, açık erişim, hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak farmasötik bilimler alanındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, derlemeler ve kısa bildiriler için uluslararası bir yayım ortamıdır. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler supleman özel sayısı olarak dergide yayımlanabilir. Ayrıca, tüm farmasötik alandaki gelecek ve önceki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ile sosyal aktiviteleri içerir.