Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi DergisiETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, açık erişimli, hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak farmasötik bilimler alanındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, derlemeler ve kısa bildiriler için bir yayım ortamıdır. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi’nin makale yayın ücreti (APC) veya abonelik ücreti yoktur.
Yayın kurulu olarak dergi kapsamında önemli katkı sağlayan kaliteli yeni çalışmaların yayınlanması amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için gönderilen makaleler, dergide yayınlanmak için bilimsel ve biçimsel gerekli kriterleri karşıladıklarından emin olmak adına baş editör ve/veya editör yardımcıları tarafından ilk değerlendirmeye tabi tutulur. Yalnızca bu ön değerlendirme sürecini geçen çalışmalar, daha ileri değerlendirme için diğer aşamalara devam ettirilir.
Ön Değerlendirme
● Çalışmanın bilimsel kalitesi ve yeniliği dergide yayınlanmak için yeterli olmalıdır.
● Dergiye gönderilen çalışmalar derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır.
● Metin İngilizce veya Türkçe olarak dilbilgisi kurallarına uygun ve bilimsel olarak iyi yazılmış olmalıdır.
● Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %20’i geçmemelidir.
● Çalışmalar derginin yazım kurallarına ve şablonuna uygun olacak şekilde düzenlenmelidir.
● Telif hakkı devir formu, etik kurul onay belgesi, yazar katkı formu mutlaka yüklenmeli ve imzalı olmalıdır.
● Çalışmalar elektronik online başvuru sistemi aracılığı ile dergiye gönderilmiş olmalıdır.
Bu yeterlikleri taşımayan çalışmaların ileri değerlendirme süreci başlatılamaz.
Dergi yayınlanma sürecinde dergi editörleri, hakemler ve yazarlara bazı sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklar aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.
1. Editörün Görevleri ve Etik Sorumlulukları
Editör, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin yayınlanması gerektiğine bağımsız olarak tek başına karar verebileceği gibi editör kurulunun üyelerine veya hakemlere de danışabilir. Derginin etik ilkeleri ve yayın politikası çerçevesinde, çalışmaların ön değerlendirme, hakem değerlendirmesi ve yayınlanma aşamalarının tarafsız, denetlenebilir, adil, çıkar ilişkisinden bağımsız ve gizlilik ilkelerine uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur. Yayın politikası ve etik ilkeleri açısından ihlal yoksa derginin amacına ve kapsamına uygun çalışmaları, ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
Baş editörün, editör yardımcılarının, alan editörlerinin ve editoryal danışma kurulunun görevleri ve tanımları aşağıdaki gibidir:
Baş Editör: Dergi içeriğinin yayınlanması konusunda tam yetkiye sahip kişidir. Editör yardımcıları, alan editörleri ve editöryal danışma kurulu ile birlikte çalışır.
Editör Yardımcıları: Dergi ilgili sorulara cevap vermek, dergi hakem ve kuruluna önerilerde bulunmak, makale yayın sürecinde baş editöre yardımcı olan kişilerdir.
Alan Editörleri: Çift kör hakem atamalarının gerçekleşmesi ve dergi ile ilgili sorulara cevap vermek konusunda yazarlara yardımcı olan kişilerdir.
Editoryal Danışma Kurulu: Editoryal Danışma Kurulu, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisinin, amacına uygun ve kaliteli yayın üretilmesine ilişkin konularda Baş Editör ve Editör Yardımcılarına kılavuzluk eder.
1.1. Yayın Politikası
● Baş editör, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin yayımlanması gerektiği kararından tek başına sorumludur. Editörün kararı, derginin editör kurulunun prensipleri doğrultusunda olabileceği gibi, onur kırıcı yayım yapmak, telif hakkı ihlali ve intihal gibi konularla ilgili olarak yürürlükte olan yasal gereklilikler ile sınırlandırılmıştır.
● Baş editör, makale yayımlanmadan önce yazarların yayımcıya makalenin “Copyright Transfer Form” unu, doldurarak telif hakkını gönderdiğinden emin olmaktadır.
● Baş editör, yazarların makale yayımlanmadan önce "Conflict of Interest Form”unu ve “Author Contribution Form” unu doldurduğundan emin olmaktadır.
● Baş Editör, dergiye gönderilen makalelerin biçimsel olarak incelenmesi için editör yardımcılarını görevlendirmektedir. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisinin kurallarını sağlamayan makaleler kesinlikle değerlendirmeye alınmadan reddedilmektedir.
1.2. Yayın Değerlendirmesi
● Baş editör, yayın değerlendirme sürecinin adil, tarafsız ve zamanına uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamaktan sorumludur.
● Editör, tüm makaleleri genel olarak dışardan ve bağımsız en az iki hakem ile değerlendirilmesini sağlamaktadır. Gerek olması durumunda editör üçüncü bir hakemden ek görüş istemektedir.
● Editör, hakem seçimini makale kapsamına uygun olan uzmanları değerlendirerek yapar.
● Editör, olası çıkar çatışmaları için yapılan açıklamaları, hakemler tarafından yapılan “self-citation” önerilerini ve herhangi bir taraflılık olasılığını değerlendirmek ve karar vermek için dikkatli bir şekilde yayın sürecini gözden geçirmektedir.
● Baş editör/editörler, hakem değerlendirmesi veya değerlendirme/yayım sürecinin herhangi bir noktasında bir benzerlik tespit yazılımı (iThenticate) tarafından taratılmasını yazardan istemektedir veya kendisi yapmaktadır. Bu anlamda ifadelerin veya cümlelerin yazarın/yazarların kendileri olsa dahi metin daha önce yayınlanmış verilerle kabul edilemez bir benzerliğe sahip olmamalıdır.
● Baş editör, bir makaledeki hataları yayımlanmadan önce tespit ederse düzeltmektedir. Eğer daha sonra tespit ederse bu durumda düzeltmeleri yayımlamak zorundadır. Tüm düzeltme veya geri çekme bildirimlerini dergide belirgin bir şekilde yayımlamalıdır. Ayrıca içindekiler sayfasında listelemelidir.
● Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisinin editörleri, Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics (COPE)) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" kılavuzlarına uyarak çalışmalarını sürdürür.
1.3. Adil Değerlendirme
● Baş editör/editörler, makaleleri yazarların ırk, cinsiyet, cinsel eğilim, inanç, etnik köken, vatandaşlık ya da politik görüşlerine bakmaksızın bilimsel içeriklerine göre değerlendirmektedir. Derginin editoryal prensipleri şeffaf ve tümüyle dürüst değerlendirmeyi desteklemektedir.
● Editör, hakemlerin ve yazarların kendilerinden bekleneni tam olarak anladıklarından emin olmalıdır.
● Editör, dergi ile ilgili tüm iletişimini derginin elektronik başvuru sisteminden yapar ve kararlarında itirazlar olması halinde şeffaf ve hakkaniyetli bir yol izler.
1.4. Gizlilik İlkesi
● Baş editör/editör, dergiye yapılan başvurudaki tüm materyallerin ve hakemlerle yapılan tüm iletişimin gizliliğini (ilgili yazar ve hakemlerle aksi onaylanmadığı sürece) korumakla yükümlüdür.
● Baş editör/editör, hakemlerin isimlerinin açıklanmasını kabul etmediği sürece, hakemlerin kimliklerini ve haklarını korumakla sorumludur.
● Başvurusu tamamlanmış bir makaleye ait basılmamış materyaller, yazarın yazılı onayı alınmadan editörün kendi çalışmaları/araştırmaları için kullanılmamalıdır.
● Baş editör/editör, makale değerlendirme sürecinde edinilen tüm bilgileri veya fikirleri gizli tutmalı ve kişisel amaçlar için kullanmamalıdır.
2. Hakemlerin Görevleri ve Etik Sorumlulukları
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi’nin makale değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülmektedir. Dolayısıyla hakemler yazar/yazarlarla iletişim kuramazlar, değerlendirmeler dergipark yönetim sistemi üzerinden paylaşılır. Değerlendirme sürecinde tam metinlere ilişkin değerlendirme formları hakem yorumları editör aracılığı ile sorumlu yazara iletilir. Hakemler, değerlendirme süreci boyunca tarafsızlık, gizlilik, nesnellik, bilimsel yönden inceleme ilkelerine uygun hareket etmelidir. İlgili alanda uzman ve yetkinliğe sahip olmalıdır. Değerlendirmesine sunulan çalışmaya ilişkin raporunu belirtilen zaman aralığı içinde bitirmelidir. Zamanında sunulamayacak raporlar için gecikmeden editör ile iletişime geçilmelidir. Etik ilkeleri, telif hakkı ihlali, olası çıkar çatışması ve intihal yapıldığının fark edilmesi durumlarında editör kurulunu bilgilendirmelidir.
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi için makaleleri değerlendiren hakemlerin aşağıda belirtilen görevlere ve etik sorumluluklara uyması beklenmektedir.
2.1. Editöryal Kararlara Katkı
● Hakemler, yazarların sundukları çalışmaları yapıcı ve uygun şekilde değerlendirmelidirler.
● Hakemler, makalede yer alan araştırmayı değerlendirmeye yetkin olmadığını düşünüyorsa veya yeterli sürede tamamlayamayacaksa editöre durumu bildirmelidirler.
● Hakemler, yazarlara yönelik sert ve kişisel eleştirilerde bulunmamalıdırlar.
● Hakemler, makale değerlendirmesi için davet aldığında eğer kendilerini makalede çalışılan konu hakkında yetersiz hissederlerse makaleyi değerlendirmeyi reddetmelidirler.
● Hakemler, makale değerlendirmesini verilen süre içinde yapmalıdırlar.
● Hakemler, sadece çalışmanın içeriğine ilişkin değerlendirmeyi objektif olarak yapmalıdırlar.
2.2. Gizlilik
● Hakemler, değerlendirmeyi tarafsızlık ve gizlilik içerisinde yapmalıdırlar.
● Hakemler, makale hakkındaki değerlendirmelerini ya da bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmamalıdırlar.
● Hakemler, makale değerlendirme sürecinde edinilen bilgileri, fikirleri ve basılmamış materyal veya çalışmaları gizli tutmalı ve kişisel amaçlar için kullanmamalıdırlar.
● Hakemler, makalenin bir kopyasını elinde bulundurmamalı veya çoğaltmamalıdırlar.
2.3. Etik Sorunları Fark Etme
● Hakemler, makalede yer alan etik sorunları fark etmeli ve editörün dikkatine sunmalıdırlar.
● Hakemler, makalenin daha önce başka bir yerde basıldığını veya basılmış önceki bir makale ile önemli ölçüde benzerlik ya da örtüşme tespit ederse editöre bildirmelidirler. Daha önce yayımlanmış olan herhangi bir gözlem ve/veya argüman, ilgili referans ile birlikte verilmelidir.
2.4. Tarafsızlık ve Rekabet Standartları
● Hakemler, tarafsız olarak değerlendirmelerini yapmalı ve önyargıdan uzak şekilde değerlendirmelidirler. Yazarın kişi olarak eleştirilmesi uygun değildir. Hakemler, görüşlerini destekleyici argümanlarla ifade etmelidirler.
● Hakemler, makale değerlendirmeyi kabul etmeden önce olası çıkar çatışmasını kontrol etmelidirler. Eğer çıkar çatışmasıyla karşı karşıya olduğunu düşünüyorsa makaleyi incelemeyi reddetmeli ve editörü bilgilendirmelidirler.
● Hakemler, yazar tarafından hakemin (ya da hakemle çalışan kişilerin) çalışmalarının kaynak olarak alındığını ileri sürerse, gerçek bilimsel gerekçeler sunmalılar, bu durumun hakemin kaynak gösterilme sayısını ya da çalışmalarının görünürlüğünü artırmaya yönelik bir girişim olmamasına özen göstermelidirler.
● Hakemler, değerlendirmelerini yaparken bilimsel gerçeklikten uzaklaşmamalı ve gerekirse kaynak gösterme yoluna başvurmalıdırlar.
3. Yazarların Görevleri ve Etik Sorumlulukları
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makaleler, daha önce herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olmalıdır veya yayımlanmak üzere aynı zaman diliminde başka bir yayın organına gönderilmiş olmamalıdır. Çalışmalarda yararlanılan araştırmaların ve yayınların, alıntılarının veya atıflarının bilimsel araştırma ilkelerine uygun olarak eksiksiz yapılması ve kaynakların belirtilmesi zorunludur. Çalışmada yer alan yazar sayısı birden fazla ise, yazarların çalışmaya bilimsel ve akademik olarak somut ve yeterli düzeyde katkı sağlaması beklenir. Çalışmaya ait tüm finansal destek kaynakları açıklamalıdır. Olası çıkar çatışması durumlarını yayın kuruluna bildirmelidir.
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi’ne makale gönderen yazar/yazarların aşağıda belirtilen
görevlere ve etik sorumluluklara uymalıdır.
3.1. Bildirim Standartları
● Yazar(lar)ın gönderdiği makale (araştırma, derleme veya kısa bildiri) özgün olmalıdır.
● Yazar(lar), çalışmanın önemine ilişkin tarafsız bir tartışma ile gerçekleştirilen araştırmayı net bir şekilde sunmalıdır.
● Yazar(lar), makalede verileri açık bir şekilde sunmalıdır.
● Yazar(lar)ın başka çalışmalardan faydalanması halinde tam ve doğru bir şekilde alıntı yapmalıdır.
● Makale, diğer araştırmacıların çalışmayı tekrar edebilmesine olanak verecek şekilde yeterli detay ve kaynak içermelidir.
● Yazar(lar), etik dışı davranarak yanıltıcı ya da net olmayan ifadeleri makalelerinde kullanmamalıdır.
● Yazar(lar), dergi kurallarına uymadıkları ve belirtilen sürede aksiyon almadıkları sürece makalelerinin dergi tarafından yayımlanmayacağını bilerek hareket etmelidir.
3.2. Veri Ulaşımı ve Saklama
● Yazarlardan editöryal değerlendirme için makalelerini destekleyici araştırma verisi istenebilir.
● Yazarlar, değerlendirme sürecinde makalelerine ilişkin ham verilerin veya makalelerini destekleyecek verilerin talep edilmesi durumunda belirtilen verileri yayın kuruluna sunmaya hazır bulunmalıdırlar.
3.3. Orijinallik, İntihal ve Kaynakların Belirtilmesi
● İntihal, yazarın başka bir makaleyi kendi çalışması olarak göstermesi, kaynak göstermeden başka birine ait çalışmanın belli bölümlerinin kopyalanması ya da başka sözcüklerle anlatılması veya başkaları tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarının alınarak sunulması şeklinde olabilir. İntihalin her biçimi etik olmayan davranıştır ve kesinlikle kabul edilmemektedir. Yazarlar intihalden uzak durmalıdır. İntihal tanımı için buraya bakınız.
● Yazarlar çalışmalarının tümüyle orijinal olduğunu garanti etmelidirler. Yazarlar, başkalarının fikirlerini veya metinlerini kullanıyorlarsa mutlaka uygun şekilde kaynak ya da alıntı göstermeliler ve gerekliyse izin almalıdırlar.
● Yazarlar kendilerine ait olan çalışmayı etkileyen ve çalışmaya ait uygun içeriğin oluşturulmasında katkısı olan tüm yayınları veya eserleri kaynak olarak göstermelidirler. Özel olarak (görüşme, yazışma ya da üçüncü taraflar ile tartışma) ile elde edilen bilgiler kullanılmamalı ya da kullanılacaksa izin alınarak bildirilmelidir.
● Yazarlar, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderdikleri makalelerini intihal tarama programları (iThenticate) ile taramalı ve dergipark sisteminde çevrim içi makale gönderim sırasında makalelerinin intihal içermediğine dair raporu yüklemek zorundadırlar.
3.4. Çoklu, Gereksiz ve Tekrar Yayınlama
● Aynı makale ile birden fazla dergiye başvuruda bulunmak etik olmayan bir davranıştır ve asla kabul edilmemektedir. Genel olarak, yazar daha önce basılmış bir yayını, özet formunda ya da yayınlanmış bir ders, akademik tez ya da elektronik ön baskının bir parçası olması dışında, değerlendirme için başka bir dergiye göndermemelidir.
● Yazarlar başvuru sırasında makaleyi başka bir dergiye daha aynı anda göndermediklerini garanti etmelidirler.
● Yazarlar, gönderilen yazının değerlendirme aşamasında olmadığını veya başka bir yerde yayımlanmak üzere kabul edilmediğini ve eğer kabul edilirse, aynı biçimde, başka bir dilde, elektronik ortam da dahil olmak üzere, yazarın yazılı izni olmaksızın başka bir yerde yayımlanmayacağını garanti etmelidir.
3.5. Yazar Katkıları
● Yazar katkıları, çalışmanın konseptine, tasarımına, gerçekleştirilmesine ya da yorumlanmasına önemli katkı sağlayan kişiler ile sınırlandırılmalıdır.
● Yazarlar, çalışmaya katkı veren yazarların listesini dikkatli bir şekilde hazırlamalıdır. Bazı durumlar eşyazar (co-author) olmayı bazı durumlar ise çalışmanın “Teşekkür” (Acknowledgement) bölümünde yer almasını hak edebilir.
● Sorumlu yazar, tüm eşyazarların çalışmada uygun şekilde yer aldığına, tüm eşyazarların çalışmayı görüp onayladıklarına ve yayınlanmak üzere başvuru yapılmasına dair verdikleri onaya ilişkin sorumluluğu üstlenmelidir.
● Sorumlu yazar, makaledeki tüm yazarların yazar sıralaması, çalışmanın kesinliği ve bütünlüğü gibi konularda fikir birliğinin sağlanmasından sorumludur ve orijinal başvuru sırasında kesin bir yazar listesi sunmalıdır.
● Çalışmanın başvurusu tamamlandıktan sonra, sadece istisna durumlarda, editör yazar listesinde ekleme, silme ya da yeniden düzenleme yapabilir. Tüm yazarlar bu şekilde yapılacak ekleme, silme ve yeniden düzenleme konusunda fikir birliği içinde olmalıdırlar. Tüm yazarlar çalışmanın ortak sorumluluğunu aldıklarını kabul ederler. Her yazar, uygun şekilde araştırılan ve karara bağlanan çalışmanın kesinliği ve bütünlüğü ile ilişkili sorulardan sorumludur.
● Sorumlu yazar, editör ile iletişime geçen kişi olarak Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi’ne makale ile birlikte “Yazar Katkı Formu”nun da doldurulup gönderilmesinden sorumludur.
3.6. Çıkar Çatışması Beyanı
● Yazarlar, çalışmalarını uygunsuz bir şekilde etkileyebilecek olarak gördükleri diğer kişi veya organizasyonlarla çıkar çatışması oluşturabilecek her türlü durum ve ilişkileri beyan etmelidirler.
● Sorumlu yazar, editör ile iletişime geçen kişi olarak Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi’ne makale ile birlikte “Çıkar Çatışması Beyanı Formu”nun da doldurulup gönderilmesinden sorumludur.
● Yazarlar çıkar çatışmalarının olduğu durumları mutlaka açıklamalıdırlar.
3.7. Temel Hataların Bildirimi
● Yazarlar, yayımlanmış, erken görünüm veya değerlendirme sürecinde olan bir çalışmasında önemli bir hata ya da eksiklik fark ettiğinde, acil olarak dergi baş editörüne/yayınevine veya ilgili editöre bildirmek ve editör tarafından gerekli görülmesi durumunda makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak ile yükümlüdür.
● Editör/yayınevi yayımlanmış olan makalenin bir hata içerdiğini üçüncü bir taraftan öğrenirse, editör ile işbirliği yapmak ve gerektiğinde destekleyici kanıt sağlamak yazarın yükümlülüğüdür.
3.8. Olası Riskler ve İnsan veya Hayvan Konuları
● Yazarlar, kullanımları sırasında olağan dışı risk yaratan kimyasallar, işlemler ya da malzemeler ile çalışmışlarsa açıkça belirtmelidirler.
● Eğer çalışmada hayvan ya da insan örnekleri/gönüllüler kullanılıyorsa, araştırmacılar tüm işlemlerin ilgili kanun ve kurumsal kılavuzlara uygun şekilde gerçekleştirildiğine ve uygun idari kurul tarafından bu işlemlerin onaylandığına ve Etik Kurul Onayı alındığına dair ifadenin makale içinde yer alması sağlamalıdırlar.
● Yazarlar, Etik Kurul Onayının zorunlu olduğu çalışmalarda, etik kurul onayı alınan kurumun adı ve etik kurul onay numarasını, gereç ve yöntem kısmında ve Etik Kurul Onay bölümünde belirtmelidirler. Ayrıca, kullanılan protokol ve prosedürlerin etik olarak gözden geçirildiğini ve onaylandığını, makalenin gereç ve yöntem bölümüne eklemelidirler.
● Etik kurul raporu alınması gerektiği halde, etik kurul raporu olmayan çalışmalar reddedilecektir.
● İnsanlar veya insandan elde edilen örnekler üzerinde yapılan klinik araştırmalarda bilgilendirilmiş onam formu mutlaka alınmış olmalıdır ve gereç ve yöntem kısmında belirtilmelidir. İnsan gönüllüleri ile yapılan araştırmalar için araştırma protokolüne uygun olarak hazırlanmış yazılı bilgilendirilmiş gönüllü onam formu alınmalıdır.
● Yazarlar, çalışmalarında, hayvan ya da insan örnekleri/gönüllüler kullanmışsa gerekli etik kurul izinlerini aldığından emin olmalıdır. Etik kurul izin ifadesini makalede mutlaka belirtmelidir.
● Bu anlamda yazarlar aşağıda sıralanmış olan kılavuzlara uyarak çalışmalarını gerçekleştirmiş olmalıdırlar:
İnsanlar üzerinde gerçekleştirilen tüm araştırmalar Helsinki Bildirgesi ilkelerine göre yapılmalıdır (World Medical Association (WMA) Helsinki Declaration for Medical Research in Human Subject). İnsan gönüllülerinden bilgilendirilmiş onam formu alınmış olmalıdır. Tüm hayvan çalışmaları ARRIVE kılavuzuna uygun olmalı (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments (ARRIVE) Guidelines) ve “Bilimsel Amaçlı Kullanılan Hayvanların Korunmasına İlişkin Konsey Direktifi”ne (EU Directive 2010/63/EU for animal experiments), “Birleşik Krallık Hayvan Yasası”na (The U.K. Animals (Scientific Procedures) Act 1986) ve/veya “U.S. İnsan Bakımı ve Laboratuvar Hayvanlarının Kullanımına İlişkin Halk Sağlığı Hizmeti Politikası” rehberine (U.S. Public Health Service Policy on Humane Care and Use of Laboratory Animals) uygun şekilde yürütülmelidir. Bitkiler ile ilgili tüm deneysel araştırmalar, uluslararası yönergelere uygun olmalıdır.
4. Ücret Politikası
● Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.
● Dergi ile işleme ve yayınlama ücretsizdir. Gönderilen veya kabul edilen makaleler için makale işleme ücreti veya gönderim ücreti yoktur.

Kapsam ve Amaç

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, açık erişim, hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak farmasötik bilimler alanındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, derlemeler ve kısa bildiriler için uluslararası bir yayım ortamıdır. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler supleman özel sayısı olarak dergide yayımlanabilir. Ayrıca, tüm farmasötik alandaki gelecek ve önceki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ile sosyal aktiviteleri içerir.