Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 1, Sayfalar 285 - 290 2020-03-31

Kliniğimizdeki Dört Yıllık Doğum Verileri ve Sezaryen Endikasyonlarının Değerlendirilmesi

Kazım UÇKAN [1] , Taner UÇKAN [2]


Amaç: Bu çalışmada amaç 2015-2018 yılları arasında sezaryen oranlarını ve yıllara göre sezaryen endikasyonlarının dağılımını incelemektir. Gereç ve Yöntem: 2015–2018 tarihleri arasında bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğumu gerçekleştirilen 59.359 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bu tarihler arasındaki doğumu gerçekleştirilen bebeklerin doğum şekli, cinsiyet bilgileri, fetal doğum ağırlığı ve sezaryen endikasyonları ile prevelansı değerlendirildi. P<0,05 değerinin anlamlı olarak kabul edildiği çalışmada,veriler SPSS 15 istatistik programı ile incelendi.İstatistiki değerlendirme ki kare ve Anova testi aracılığı ile yapıldı. Bulgular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde, 2015 Ocak-2018 Aralık tarihleri arasında 59.359 doğum gerçekleşmiştir. Bu tarihler arasındaki 4 yıllık süreçte gebelerin 18.649’una (%31,4) sezaryen yapıldı. Yıllara göre sezaryen dağılımı incelendiğinde; 2015’te 3917 (%29,4), 2016’da 4718 (%30,9), 2017’de 4824 (%33,2), 2018’de 5190 (%31,8) kadına sezaryen ile doğum yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada sezaryen ameliyatının en sık ilk üç sebebinin sırasıyla önceden geçirilmiş bir veya birden çok sezaryen ameliyatı (%53,8), baş pelvis uyumsuzluğu (CPD, %15,2) ve fetal distres (%14,3) olduğu görülmektedir. Geçirilmiş uterin cerrahi en sık sezaryen nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Sezaryen ile gerçekleştirilen doğum oranlarına bakıldığında yıllara göre anlamlı bir istatistiki fark olmadığı tespit edilmiştir (p=0,321). Sonuç: %31,4 olarak tespit ettiğimiz sezaryen ile doğum oranımız, %53 olarak belirtilen Türkiye ortalamasının ve Sağlık Bakanlığınca hedeflenen %35 oranının altında olması umut verici olmuştur. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) sezaryen ile doğum oranını %15 olarak belirlemiş olup bizim çalışma sonucumuzun bu hedefe göre oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Aradaki bu farkın daha da azaltılması için sezaryen ile doğum sonrası normal doğumun teşvik edilmesi, özellikle primigravid hastalarda operasyon kararı alınırken sebeplerin dikkatlice değerlendirilmesi, kadınların normal doğumumun yararları konusunda eğitilmesi büyük önem arz etmektedir.
Sezaryen endikasyonları, normal doğum
 • 1. Mathai M, Hofmeyr GJ, Mathai NE. Abdominalsurgical incisions for caesarean section.Cochrane Database Syst Rev 2013; (5):CD004453
 • 2. Souza JP, Betran AP, Dumont A, De Mucio B,GibbsPickens CM, Deneux-tharaux C, et al. Aglobal reference for caesarean section rates (C-Model): a multi country cross-section al study.BJOG 2016;123(3):427-36.
 • 3. Clark SL, Belfort MA, Dildy GA et al: Maternal death in the 21st centurycauses, prevention, and relationship to cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol199(1):36.el, 2008) 4. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, et al. Cesarean Section andPeripartum Hysterectomy In: Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, et al, edsWilliams Obstetrics. 24th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2014;588-589)
 • 5. Ercan CM, Coksuer H, Sipahioğlu H, Pehlivan H, Alanbay İ, Karasahın KE, Baser İ. Eski sezaryen sonrası vajinal doğuma bağlı uterin rüptür ve atoni olgusunda rüptür tamiri ve b-lynch sütürü. Kocatepe Tıp Derg 2009, 10: 57-9.
 • 6. Catling-Paull C, Johnston R, Ryan C, Foureur M.J & Homer CSE. Non-Clinicalİnterventions That İncrease The Uptake And Success Of Vaginal Birth After CaesareanSection: A Systematic Review. JAN 2011a, 67 (8): 1662–76.
 • 7. World Health Organization. Apropriate tecnology for birth. Lan¬cet. 1985;436-7.
 • 8. 20.Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD):Sağlık Bakanlığı - TJOD sezaryen oranlarını azaltma ortak eylem planı, 2013.
 • 9. Karabel MP, Demirbaş M, İnci MB. Türkiye’deve dünya’da değişen sezaryen sıklığı ve olasınedenleri. Sakarya Med J. 2017; 7(4):158-163.
 • 10. Finkler MD, Wirthschafter DD. Why pay extra for cesarian section deliveries? Inquiry. 1993; 30:208-15
 • 11. T.C. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi
 • 12. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ,EUROSTAT Veritabanı,OECD Health Data 2018,UNPD
 • 13. Hamilton BE, Martin JA, Ventura SJ. Births: preliminary data for 2006. Natl Vial Stat Rep.2007;56: 1-18.
 • 14. Haseki Eğitim ve Aratırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde iki yıllık sürede sezaryen doğumların değerlendirilmesi, S.B. Haseki Eğitim ve Aratırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi, Dr. Firdevs Şule Kara, İstanbul, 2004.
 • 15. Mayda AS, Acehan T, Altın S, Arıcan M, Uzunoğlu MY. Bir üniversite hastanesinde yaptırılan doğumların incelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2006; 5: 408-15.
 • 16. Yılmaz M, İsaoğlu Ü, Kadanalı S. Kliniğimizde2002-2007 yılları arasında sezaryen olanhastaların incelenmesi. Marmara Med J 2009;22: 104-10.
 • 17. Güney M, Uzun E, Oral B, Sarıkan İ, Bayhan G, Mungan T. Kliniğimizde 2001-2005 yılları arasında sezaryan oranı ve endikasyonları. Marmara Medical Journal 2006,3 (4): 249-54.
 • 18. Çağlayan EK, Kara M, Gürel Y. Kliniğimizdeüç yıllık sezaryen oranı ve endikasyonları.Journal of Experimental and Clinical Med 2011;27(2), 50-53.
 • 19. Sayın NC, Erzincan SG, Çilingir IU. Sezaryen:kanıta dayalı bilgiler. Türkiye Klinikleri JGynecol Obst-Special Topics 2018; 11(1), 76-81
 • 20. Sayın NC, Erzincan SG, Çilingir IU. Sezaryen:kanıta dayalı bilgiler. Türkiye Klinikleri JGynecol Obst-Special Topics 2018; 11(1), 76-81 T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi. Ankara:Damla Matbaacılık; 2010.
 • 21. Aksoy H, Özyurt S, Aksoy Ü, Açmaz G,Karadağ Öİ, Babayiğit MA. Hastanemizdekisezaryen hızı ve endikasyon dağılımları ışığındaTürkiye’de sezaryen ile doğuma genel bakış.Kocaeli Med J.2014; 3, 1-7.
 • 22. Küçükbaş NG, Moraloğlu Ö, Özel Ş, Erkaya S,Taşçı Y, Fındık RB. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğum Ünitesi’nde 2010–2014 sezaryen oranları ve endikasyonları. Perinatoloji Dergisi 2016; 24(2):61-65
 • 23. Robson SJ, de Costa CM. Thirty years of theWorld Health Organization’s target caesareansection rate: time to move on. Med J Aust2017;206(4):181-5.
 • 24. Gül N. (2008). Normal Doğum Ve Sezaryen Doğum Uygulanan OlgularınPostpartum Komplikasyonlar Yönünden Karşılaştırılması. Uzmanlık tezi, T.C. SağlıkBakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği, İstanbul2008.
 • 25. Çakır L, Erdem B, Tekin B, Can H, Öztürk YK. Ağrı ilinde sezaryen oranlarınındeğerlendirilmesi. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Derg 2013, 17:55-62.
 • 26. Töz E, Kurt S, Canda MT, Gürbüz T, Taşyurt A. İzmir Ege doğumevi ve kadınhastalıkları eğitim ve araştırma hastanesindeki 5 yıllık doğum verileri ve sezaryenendikasyonları. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Derg 2011, 21 (3): 109-12.
 • 27. American College of Obstetricians andGynecologists (ACOG); Society for Maternal-Fetal Medicine. Obstetric care consensus no. 1:safe prevention of the primary cesareandelivery. Obstet Gynecol 2014;123:693–711.
 • 28. Uzunçakmak C, Güldaş A, Aydın S, Var A, Özçam H. S.B. İstanbul eğitim araştırma hastanesi kadın hastalıkları ve doğum kliniği’nde 2005-2012 yılları arasında sezaryen ile doğum yapan hastaların değerlendirilmesi. İstanbul Med J 2013, 14: 112-6.
 • 29. Erkıran AA. Spontan vajinal doğum ve sezaryen ile doğum yapan hastaların doğum öncesi ve doğum sonrası hematolojik değerlerinin kan kaybı açısından değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, İstanbul: T.C. Sağlık Bakanlığı/İstanbul GöztepeEğitim Hastanesi 2009.
 • 30. Rossignol M, Chaillet N, Boughrassa F, Moutquin JM. Interrelations between four antepartum obstetric interventions and cesarean delivery in women at low risk: a systematic review and modeling of the cascade of interventions. Birth 2014;41:70–8.
 • 31. Alfrevic Z, Devane D, Gyte GM. Continuous cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring (EFM) for fetal assessment during labour. Cochrane Database Syst Rev 2013;(5):CD006066.
 • 32. Yumru E, Davas İ, Baksu B, Altıntaş A, Altın A, Mert M. 1995-1999 yılları arasında sezaryan operasyonu oranları ve endikasyonları. Perinatoloji Derg. 2000; 8: 94-8.
 • 33. Coşkun A, Köstü B, Ercan Ö, Kıran H, Güven MA, Kıran G. Kahramanmaraş İl Merkezinde 2004 ve 2006 yıllarındaki doğumların karşılaştırılması. TJOD Dergisi 2007 ; 4: 168-172.
 • 34. İşgüder ÇK, Bulut YE, Yılmaz G, Doğru HY,Özsoy AZ, Başol N. Kliniğimizde 2014-2016yılları arasında sezaryen oranı veendikasyonları. Jinekol Obstet Neonatol TıpDerg 2017; 14(4).
 • 35. Berhan Y, Haileamlak A. The risks of planned vajinal breech delivery versus planned caesarean section for term breech birth: a meta-analysis including observational studies. BJOG 2016; 123:49–57.
 • 36. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Committee on Obstetric Practice. ACOG Committee Opinion No. 340. Mode of term singleton breech delivery. Obstet Gynecol 2006; 108:235–7.
 • 37. Yıldız A, Köksal A, Çukurova K, Keklik A, Çelik N, İvit H. Bir obstetrik kliniğinde15 yıllık periyod süresince sezaryen oranları ve endikasyonlarının yıllara göre dağılımı.
 • 38. Gözükara F, Eroğlu K. Sezaryen doğum artışını önlemenin bir yolu: “bir kez sezaryen hep sezaryen” yaklaşımı yerine sezaryen sonrası vajinal doğum ve hemşireninrolleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Derg. 2011, 89-100
 • 39. Cebesoy FB, Balat Ö, Kutlar İ, Dikensoy E. Sezaryen sonrası postpartum kanamaneden ve sonuçlarının analizi. Gaziantep Tıp Derg 2008, 15-7.
 • 40. Rouse DJ, Owen J, Goldenberg RL, Cliver SP. The effectiveness and cost of elective cesarean delivery for fetal macrosomia diagnosed by ultrasound. JAMA 1996; 276: 1480-1486.
Birincil Dil tr
Konular Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5576-6789
Yazar: Kazım UÇKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Van Bölge Eğitim Araştirma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5385-6775
Yazar: Taner UÇKAN
Kurum: Van YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEK OKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 24 Şubat 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jgon666019, journal = {Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-7849}, address = {Talatpaşa Bulvarı No 128, Hamamönü - ANKARA}, publisher = {T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {285 - 290}, doi = {}, title = {Kliniğimizdeki Dört Yıllık Doğum Verileri ve Sezaryen Endikasyonlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {UÇKAN, Kazım and UÇKAN, Taner} }
APA UÇKAN, K , UÇKAN, T . (2020). Kliniğimizdeki Dört Yıllık Doğum Verileri ve Sezaryen Endikasyonlarının Değerlendirilmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi , 17 (1) , 285-290 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/53489/666019
MLA UÇKAN, K , UÇKAN, T . "Kliniğimizdeki Dört Yıllık Doğum Verileri ve Sezaryen Endikasyonlarının Değerlendirilmesi". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 285-290 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/53489/666019>
Chicago UÇKAN, K , UÇKAN, T . "Kliniğimizdeki Dört Yıllık Doğum Verileri ve Sezaryen Endikasyonlarının Değerlendirilmesi". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 285-290
RIS TY - JOUR T1 - Kliniğimizdeki Dört Yıllık Doğum Verileri ve Sezaryen Endikasyonlarının Değerlendirilmesi AU - Kazım UÇKAN , Taner UÇKAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 290 VL - 17 IS - 1 SN - -2667-7849 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Kliniğimizdeki Dört Yıllık Doğum Verileri ve Sezaryen Endikasyonlarının Değerlendirilmesi %A Kazım UÇKAN , Taner UÇKAN %T Kliniğimizdeki Dört Yıllık Doğum Verileri ve Sezaryen Endikasyonlarının Değerlendirilmesi %D 2020 %J Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi %P -2667-7849 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD UÇKAN, Kazım , UÇKAN, Taner . "Kliniğimizdeki Dört Yıllık Doğum Verileri ve Sezaryen Endikasyonlarının Değerlendirilmesi". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 / 1 (Mart 2020): 285-290 .
AMA UÇKAN K , UÇKAN T . Kliniğimizdeki Dört Yıllık Doğum Verileri ve Sezaryen Endikasyonlarının Değerlendirilmesi. JGON. 2020; 17(1): 285-290.
Vancouver UÇKAN K , UÇKAN T . Kliniğimizdeki Dört Yıllık Doğum Verileri ve Sezaryen Endikasyonlarının Değerlendirilmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2020; 17(1): 290-285.