Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 364 - 367 2020-06-25

Amaç: Araştırma primer dismenore ile kişilik özellikleri arasında ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç yöntem: Araştırmaya üniversite hastanesinde çalışan 115 gönüllü sağlık personeli dahil edilmiştir. Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı nitelikte araştırmadır. Veriler birey tanılama formu, görsel kıyaslama ölçeği ve Cervantes kişilik ölçeği ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırmada gebelik yaşama durumunun primer dismenoreyi azalttığı, sigara içme, aile öyküsünde dismenoreye sahip olma ve kişilik özellikleri ile primer dismenore arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Primer dismenore ile başetmede ilaç kullanımının yüksek olduğu (%62.6) tespit edilmiştir. Sonuç: Primer dismenorenin kişilik özelliklerinden etkilenmediği, primer dismenorede ilaç kullanımının yüksek olması sebebiyle kadınlara primer dismenore fizyolojisi ve ağrıyla başetmede medikal tedaviler dışında tamamlayıcı tedaviler konusunda danışmanlık verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Anahtar kelimeler: ağrı; dismenore; kişilik
Aim: The aim of this study was to determine the relationship between primary dysmenorrhea and personality characteristics. Materials and method: A total of 115 volunteer health personnel working in university hospitals were included in the study. The research is cross-sectional and descriptive. Data were collected by individual identification form, visual analog scale and Cervantes personality scale. Results: In this study, pregnancy situation decreased primary dysmenorrhea, there was no significant relationship between primary dysmenorrhea, smoking, having dysmenorrhea in family history and personality characteristics. Drug use was found to be high (62.6%) in coping with primary dysmenorrhea. Conclusion: It was concluded that primary dysmenorrhea is not affected by personality characteristics, and because of high drug use in primary dysmenorrhea, women should be given counseling on complementary therapies other than medical treatments in dealing with primary dysmenorrhea and pain.
 • 1) Aksoy Derya Y, Erdemoğlu Ç, Özşahin Z. Üniversite öğrencilerinde menstrual semptom yaşama durumu ve yaşam kalitesine etkisi. ACU Sağlık Bil Derg 2019; 10(2):176-81. https://doi.org/10.31067/0.2019.140.
 • 2) Şentürk Erenel A, Şentürk İ. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin dismenore yaşama durumları ve dismenore ile başetmeye yönelik uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 14(2):48-60.
 • 3) Doğan H, Eroğlu S, Akbayrak T. Primer dismenorede gevşeme eğitiminin kısa süreli etkinliğinin incelenmesi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation 2019;6(2):78-85.
 • 4) Güvey H. Adölesanlarda primer dismenore ve tedavi yaklaşımları. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2019;16(3):160-66.
 • 5) Yılmaz T, Yazıcı S. Characterıstıcs of dysmenorrhea sıtuatıons of mıdwıfery and nursıng students. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008;11(3):1-8.
 • 6) Topçu Akduman A, Çimen Budur O. Primer dismenorede tedavi yaklaşımları. Anadolu Kliniği 2016;21(3):235-40.
 • 7) Pirbudak Çöçelli L, Deniz Bacaksız B, Ovayolu N. Ağrı tedavisinde hemşirenin rolü. Gaziantep Tıp Dergisi 2008;14:53-58.
 • 8) Kuşaslan Avcı D, Sarı E. Üniversite öğrencilerinde dismenoreye yaklaşım ve dismenorenin sosyal yaşam ve okul performansına etkisi. Van Tıp Derg 2018;25(2):188-93,doı: 10.5505/vtd.2018.65807.
 • 9) Ölçer Z, Bakır N, Aslan E. Üniversite öğrencilerinde kişilik özelliklerinin premenstrual şikâyetlere etkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2017;7(1):30-37.
 • 10) Coşkuner Potur D. Lokal düşük doz ısı uygulanmasının dismenore üzerine etkileri. [Doktora tezi]. İstanbul: Marmara Üniversitesi; 2009.
 • 11) Eti Aslan F. Ağrı değerlendirme yöntemleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2002;6(1):9-16.
 • 12) Demirgöz Bal M, Hotun Şahin N. Cervantes Kişilik Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2011;8(1):39-45.
 • 13) Orhan Ergin İ. Menapozal yakınmalar ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki. [Yüksek lisans tezi]. Malatya: İnönü Üniversitesi; 2016.
 • 14) Uslay Keskin T, Yeşilfidan D, Adana F, Okyay P. Aydın Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde perimenstrüel şikâyetler ve başa çıkma yöntemleri. TAF Preventive Medicine Bulletin 2016;15(5):382-88.
 • 15) Şahin S, Kaplan S, Abay H, Akalın A, Demirhan İ, Pınar G. Üniversite öğrencilerinde dismenore yaşama sıklığı ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; (1-2-3): 25-43.
 • 16) Kamacı M, Önder Y, Akman N. Adölesanlardaki primer dismenorenin vücut kütle indeksi ile ilişkisi. Van Tıp Dergisi 1997;4(3):154-157.
 • 17) Ünsal A, Tozun M, Ayrancı Ü, Örsal Ö. Connection between dysmenorrhea and depression among a group of Turkish high school female students. Pak J Med Sci 2012;28(3):424-27.
 • 18) Yavaş Çelik M. Ergenlerin dismenore yaşama durumları ve hemşirenin rolü. Sağlık ve Toplum 2016;26(2):17-22.
 • 19) Coşkuner Potur D, Kömürcü N. Dismenore yönetiminde tamamlayıcı tedaviler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2013;10(1): 8-13.
 • 20) Alp Yılmaz F, Başer M. Dismenorenin okul performansına etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016; 5(3): 29-33.
 • 21) Gagua T, Tkeshelashvili B, Gagua D. Primary dysmenorrhea: Prevalence in adolescent population of Tbilisi, Georgia and risk factors. J Turk Ger Gynecol Assoc 2012;13:162-68.
 • 22) Sönmez T, Çapık A, Akkaş M. Ebelik öğrencilerinde menstruasyon dönemine yönelik semptomların değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2019;22(1): 25-32.
 • 23) Aykut M, Günay O, Gün İ, Tuna R, Balcı E, Özdemir M, ve ark. Biyolojik, sosyo-demografik ve nutrisyonel faktörlerin dismenore prevalansına etkisi. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2007;29(5):393-402.
 • 24) Bloom LJ, Shelton JL, Mıchaels AC. Dysmenorrhea and personality. Journal of Personality Assesment 1978;42(3):272-76.
 • 25) Karakut Ş. Dismenore tanısı alan kadınların kişilik özelliğinin incelenmesi. [Yüksek lisans tezi]. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi; 2019.
 • 26) Seven A. Primer dismenorede miyofasyal gevşetme tekniklerinin ağrı ve genel sağlık durumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi. [Yüksek lisans tezi]. Malatya: İnönü Üniversitesi; 2018.
Birincil Dil tr
Konular Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4557-6826
Yazar: Öznur YAŞAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2646-9822
Yazar: Dilek YILDIRIM
Kurum: Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1643-4546
Yazar: Selda TURHAN
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HASTANESİ)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Şubat 2020
Kabul Tarihi : 20 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jgon695077, journal = {Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-7849}, address = {Talatpaşa Bulvarı No 128, Hamamönü - ANKARA}, publisher = {T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {364 - 367}, doi = {10.38136/jgon.695077}, title = {Primer Dismenore ve Kişilik}, key = {cite}, author = {Yaşar, Öznur and Yıldırım, Dilek and Turhan, Selda} }
APA Yaşar, Ö , Yıldırım, D , Turhan, S . (2020). Primer Dismenore ve Kişilik . Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi , 17 (2) , 364-367 . DOI: 10.38136/jgon.695077
MLA Yaşar, Ö , Yıldırım, D , Turhan, S . "Primer Dismenore ve Kişilik" . Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 364-367 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/55298/695077>
Chicago Yaşar, Ö , Yıldırım, D , Turhan, S . "Primer Dismenore ve Kişilik". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 364-367
RIS TY - JOUR T1 - Primer Dismenore ve Kişilik AU - Öznur Yaşar , Dilek Yıldırım , Selda Turhan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38136/jgon.695077 DO - 10.38136/jgon.695077 T2 - Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 364 EP - 367 VL - 17 IS - 2 SN - -2667-7849 M3 - doi: 10.38136/jgon.695077 UR - https://doi.org/10.38136/jgon.695077 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Primer Dismenore ve Kişilik %A Öznur Yaşar , Dilek Yıldırım , Selda Turhan %T Primer Dismenore ve Kişilik %D 2020 %J Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi %P -2667-7849 %V 17 %N 2 %R doi: 10.38136/jgon.695077 %U 10.38136/jgon.695077
ISNAD Yaşar, Öznur , Yıldırım, Dilek , Turhan, Selda . "Primer Dismenore ve Kişilik". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 / 2 (Haziran 2020): 364-367 . https://doi.org/10.38136/jgon.695077
AMA Yaşar Ö , Yıldırım D , Turhan S . Primer Dismenore ve Kişilik. JGON. 2020; 17(2): 364-367.
Vancouver Yaşar Ö , Yıldırım D , Turhan S . Primer Dismenore ve Kişilik. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2020; 17(2): 364-367.