Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Gebelerin Gebeliği İsteme Durumuna Göre Aleksitimik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Yıl 2020, Cilt: 17 Sayı: 3, 453 - 457, 30.09.2020
https://doi.org/10.38136/jgon.722902

Öz

Amaç: Bu araştırma gebeliğini isteyen ve istemeyen gebelerin aleksitimi düzeylerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte olup Türkiye’nin doğusunda bir doğum hastanesinde yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya katılmaya gönüllü olan 446 (Gebelik isteyen:222, Gebelik istemeyen:224) gebe araştırma kapsamına alınmıştır.
Veriler Temmuz-Ağustos 2016 tarihleri arasında Kişisel Bilgi Formu ve Toronto Aleksitimi Skalası (TAS-20) kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS paket programında yüzdelik dağılımlar, ortalama, ki-kare ve bağımsız gruplarda t-testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya alınan gebelerin sosyo-demografik özelliklerinin benzer olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0.05). Gebeliğini isteyen kadınların Toronto Aleksitimi Skala puan ortalaması 65.04±11.83, gebeliğini istemeyen kadınların ise 65.37±11.15 olarak bulunmuştur. Gebeliğini isteyen ve istemeyen kadınların Toronto Aleksitimi Skalası puan ortalamaları karşılaştırıldığında; grupların puan ortala-maları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0.05).
Sonuç: Gruplar sosyo-demografik özellikler yönünden homojendir ve gebeliğini isteyen ve istemeyen kadınların aleksitimi düzeyleri arasında bir fark görülmemiştir.

Kaynakça

 • 1. Eskici L, Demir Akca AS, Atasoy N, Arıkan İ, Harma M. Gebelerde depresyon ve anksiyete bozukluğunun obstetrik sonuçları ve yenidoğan üzerine etkileri. Anatol J Clin Investig 2012;6(1):10-16.
 • 2. Çalık KY, Aktaş S. Gebelikte depresyon: sıklık, risk faktörleri ve tedavisi. Psikiyatride güncel yaklaşımlar 2011;3:142-162.
 • 3. Sevindik F. Elazığ ilinde gebelikte depresyon prevelansı ve etkileyen faktörler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yükseklisans Tezi, Elazığ, 2005
 • 4. Ocaktan ME, Çalışkan D, Öncü B, Özdemir O, Köse K. Park Sağlık ocağı bölgesindeki gebelerde doğum öncesi ve sonrası depresyonun değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara, Türkiye. Kongre Özet Kitabı Sayfa 277-278.
 • 5. Levey L, Ragan K, Hower-Hartley A, Newport DJ, Stowe ZN. Psychiatric disorders in pregnancy. Neurol Clin. 2004;22:863-893.
 • 6. Anderson L, Sundström-Poromaa I, Bixo M, et al. Point prevelance of psychiatric disorders during the second trimester of pregnancy: A population-based study. Am J Obstet Gynecol 2003;189:148-154.
 • 7. Copoglu SÜ, Kokacya MH, Demircan C. Gebelik ve laktasyon döneminde ruhsal bozukluklar ve tedavisi. Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg 2015;6(24):43-53.
 • 8. Özdamar Ö, Yılmaz O, Beyca HH, Muhcu M. Gebelik ve postpartum dönemde sık görülen ruhsal bozukluklar. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2014;45(2):71-7.
 • 9. Schwartz GE, Kline JP. Repression, emotional disclosure, and health: theoritical, empirical, and clinical considerations. In Emotion, Disclosure & Health Washington: American Psychological Association Press 2002;(3rd Ed.):177-193.
 • 10. Taylor GJ, Bagby RM, Parker JD. Alexithymia construct, a potential paradigm for psychosomatic medicine. The Academy of Psychosomatic Medicine 1991;32 (2):153-163.
 • 11. Sifneos PE, Apfel-Savitz R, Frankel FH. The phenomennon of alexithymia: observations in neurotic and psychosomatic patients. Psychoteraphy And Psychosomatics 1977;28:47-57.
 • 12. Şahin RA. Peptik ülser ve aleksitimi. Türk Psikiyatri Dergisi 1991;2(3):25-30.
 • 13. Şaşıoğlu M, Gülol Ç, Tosun A. Aleksitimi: tedavi girişimleri. Psikiyatride güncel yaklaşımlar. Current Approaches in Psychiatry 2014;6(1):22-31.
 • 14. Bankier B, Aigner M, Bach M. Alexithymia in DSM-IV disorder: comparative evaluation of somatoform disorder, panic disorder, obsessive-compulsive disorder and depression. Psychosomatics 2001;42:235-240.
 • 15. Tolmunen T, Heliste M, Lehto SM, Hintikka J, Honkalampi K, Kauhanen J. Stability of alexithymia in the general population: an 11-year follow-up. Compr Psychiatry 2011; 52:536-41.
 • 16. Batıgün AD, Büyükşahin A. Aleksitimi: psikolojik belirtiler ve bağlanma stilleri. Klinik Psikiyatri Dergisi 2008;11:105-14.
 • 17. Ünal G. Bir grup üniversiteli gençte çekingenlik, aleksitimi ve benlik saygısının değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi 2004;7(4):215-22.
 • 18. Kaplan O. Pemfigus vulgaris etiyolojisinde psikolojik etkenler, algılanan stres ve ilişkili faktörlerin araştırılması. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzmanlık Tezi, İstanbul: 2007.
 • 19. Bağci T. Üniversite öğrencilerinin aleksitimi düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi örneği. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008
 • 20. Yürümez E, Akça ÖF, Uğur Ç, Uslu RI, Kılıç BG. Mothers’ alexithymia, depression and anxiety levels and their association with the quality of mother-infant relationship: a preliminary study. Int J Psychiatry ClinPract 2014;18(3):190-6.
 • 21. Bagby M, Taylor G. Construct validation. In: Taylor GJ, Bagby RM, &Parker JDA, editors. Disorders of Affect Regulation. Alexithymia in Medical and Psychiatric illness. Cambridge, UK: Cambridge University Press 1997:46-66.
 • 22. Güleç H, Köse S, Güleç MY, et al. Reliability and factorial validity of the turkish version of the 20-ıtem toronto alexityhymia scale (TAS-20). Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009;19:214-20.
 • 23. Güleç H, Yenel A. 20 maddelik toronto aleksitimi ölçeği türkçe uyarlamasının kesme noktalarına göre psikometrik özellikleri. Klinik Psikiyatri 2010;13:108-12.
 • 24. Dunkel SC, Tanner L. Anxiety, depression and stress in pregnancy: implications for mothers, children, research, and practice. Curr Opin Psychiatry 2012;25(2):14-18.
 • 25. Le HN, Ramos MA, Muñoz RF. The relationship between alexithymia and perinatal depressive symptomatology. J Psychosom Res 2007;62:215-22.
 • 26. Gılanıfar M, Delavar MA. Alexithymia in pregnant women: its relationship with depression. ASEAN Journal of Psychiatry 2016;17(1):35-42.
 • 27. Lancaster CA, Gold KJ, Flynn HA, Yoo H, Marcus SM, Davis MM. Risk factors for depressive symptoms during pregnancy: a systematic review. Am. J. Obstet. Gynecol 2010;202:5–14.
 • 28. Räisänen S, Lehto SM, Nielsen HS, Gissler M, Kramer MR, Heinonen S. Risk factors for and perinatal outcomes of major depression during pregnancy: a population-based analysis during 2002-2010 in Finland. BMJ Open. 2014
 • 29. Karukivi M, Tolvanen M, Karlsson H, Karlsson L. Alexithymia and postpartum anxiety and depression symptoms: a follow-up study in a pregnancy cohort. J Psychosom Obstet Gynaecol, 2015;36(4):142–147.
 • 30. Marchesi C, Giaracuni G, Paraggio C, Ossola P, Tonna M, De Panfilis C. Pre-morbid alexithymia in panic disorder: a cohort study. Psychiatry Res 2014;215:141–5.
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tuğçe Sönmez 0000-0001-9495-526X

Serap Ejder Apay 0000-0003-0978-1993

Sibel Tekgündüz Bu kişi benim 0000-0002-8146-643X

Cantürk Çapık 0000-0002-2020-6239

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Gönderilme Tarihi 19 Nisan 2020
Kabul Tarihi 26 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 17 Sayı: 3

Kaynak Göster

Vancouver Sönmez T, Ejder Apay S, Tekgündüz S, Çapık C. Gebelerin Gebeliği İsteme Durumuna Göre Aleksitimik Özelliklerinin Karşılaştırılması. JGON. 2020;17(3):453-7.