Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Doğum Eylemindeki Kadınların Sosyal Destek Algıları, Durumluluk-Süreklilik Kaygı Düzeyleri İle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 2, 805 - 811, 01.07.2021
https://doi.org/10.38136/jgon.839971

Öz

Amaç: Araştırmamız, doğum eyleminin latent fazında (dilatasyon 0-4 cm arası) olan kadınların sosyal destek algı düzeyleri, durumluluk ve süreklilik kaygı düzeyleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı türde olup, Haziran 2017 - Eylül 2018 tarihleri arasında Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Doğum servisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, Durumluk Sürekli Kaygı Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi amacıyla SPSS 22.0 paket programı kullanılmış, t testi ve One – Way ANOVA, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler incelenirken Spearman’s Korelasyon Katsayısından yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 25,95±5,64 olup, %49,4’nün eğitim düzeyinin ortaöğretim, %95,5’nin evli, %85,3’nün gelir getiren bir işte çalışmadığı, %89,4’nün eşinin gelir getiren bir işte çalıştığı ve %69,0’nın aile gelir düzeyini orta olarak algıladığı belirlenmiştir. Kadınların doğum eylemindeki çok boyutlu algıladıkları sosyal destek ölçeği toplam puan, aile alt boyutu, arkadaş alt boyutu ve özel biri alt boyutları ile durumluluk kaygı ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilememiştir (p>0,05). Süreklilik kaygı ölçeği puan ortalamaları ile çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği arkadaş, özel biri alt boyutu ve toplam puan ortalamaları arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edilmiştir (p<0,05). Sonuç: Doğumda ebe desteğinin yanı sıra, aile bireylerinden veya kadının seçtiği herhangi birinin doğum destekçisi olarak bulundurulmasının kaygısının azaltılmasında etkili olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • 1. Akbaş E, Virit O, Savaş AH, Sertbaş G: Gebelikte Sosyodemografik Değişkenlerin Kaygı ve Depresyon Düzeyleriyle İlişkisi. Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi 2008, 45(3).
 • 2. Dağlar G, Nur N: Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi. Cumhuriyet Medical Journal 2014, 36(4):429-441.
 • 3. Mete S: Stres, Hormonlar ve Doğum Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2017, 6(2).
 • 4. Uludağ E, Samiye M: Doğum Eyleminde Destekleyici Bakım. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2014, 3(2):22-29.
 • 5. Aydın N, Yıldız H: Effects of traumatic birth experience and transmission intergenerational Travmatik doğum deneyiminin etkileri ve nesiller arası aktarımı. Journal of Human Sciences 2018, 15(1):604-618.
 • 6. Shahshahan Z, Mehrabian F, Mashoori S: Effect of the presence of support person and routine intervention for women during childbirth in Isfahan, Iran: A randomized controlled trial. Advanced biomedical research 2014, 3.
 • 7. Meral BF, Cavkaytar A: Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin Otizmli Çocuk Aileleri Üzerinden İncelenmesi. E-International Journal of Educational Research 2012, 3(4).
 • 8. Terzi Ş: Üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2016, 3(29).
 • 9. Timur S, Hotun-Şahin N: Kadınların Doğumda Sosyal Destek Tercihleri ve Deneyimleri. Turkish Journal of Research & Development in Nursing 2010, 12(1).
 • 10. Oboro VO, Oyeniran AO, Akinola SE, Isawumi AI: Attitudes of Nigerian women toward the presence of their husband or partner as a support person during labor. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2011, 112(1):56-58.
 • 11. Adams ED, Bianchi AL: A practical approach to labor support. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing 2008, 37(1):106-115.
 • 12. Chen CH, Wang SY, Chang MY: Women's perceptions of helpful and unhelpful nursing behaviors during labor: A study in Taiwan. Birth 2001, 28(3):180-185.
 • 13. Karaçam Z, Akyüz EÖ: Doğum eyleminde verilen destekleyici bakım ve ebe/hemşirenin rolü. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2011, 19(1):45-53.
 • 14. Üst Z, Pasinlioğlu T, Özkan H: Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi. Anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi 2013, 16(2):110-115.
 • 15. Bal Z: Travayda primiparlara verilen ebelik desteğinin doğum sonu posttravmatik stres bozukluğu ve doğum korkusuna etkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2019.
 • 16. Nohara M, Miyagi S: Family support and quality of life of pregnant women during pregnancy and after birth. [Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health 2009, 56(12):849-862.
 • 17. Dönmez S, Yeniel ÖA, Kavlak O: Vajinal doğum ve sezaryen doğum yapan gebelerin durumluk kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014, 3(3):908-920.
 • 18. Duran ET, Atan ŞÜ: Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tip Dergisi 2011, 21(3).
 • 19. Floris L, Irion O, Courvoisier D: Influence of obstetrical events on satisfaction and anxiety during childbirth: a prospective longitudinal study. Psychology, health & medicine 2017, 22(8):969-977.
 • 20. Çaylan A, Kısa C, Sunay D, Tekgöz İ: Gebeliğin son 3 ayında anksiyete bozukluğu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2009, 13(3):132-136.
 • 21. Jesse DE, Kim H, Herndon C: Social support and self‐esteem as mediators between stress and antepartum depressive symptoms in rural pregnant women. Research in nursing & health 2014, 37(3):241-252.
 • 22. Sezen C, Ünsalver BÖ: Doğum Korkusu Ve Sosyal Destek Düzeyİ Arasindakİ İlİşkİ: Bİr Gözden Geçİrme Ve Pİlot Çalişma. The Journal Of Neurobehavioral Sciences 2018, 5(1):29-36.
 • 23. Tokat S: Doğumda eş ve anne/arkadaş desteğinin doğum sürecine etkileri. Yüksek Lisans. Marmara Üniversitesi; 2019.
 • 24. Ip WY: Relationships between partner’s support during labour and maternal outcomes. Journal of Clinical nursing 2000, 9(2):265-272.
 • 25. Hildingsson I, Tingvall M, Rubertsson C: Partner support in the childbearing period—A follow up study. Women and Birth 2008, 21(4):141-148.
 • 26. Gao L-l, Liu XJ, Fu BL, Xie W: Predictors of childbirth fear among pregnant Chinese women: A cross-sectional questionnaire survey. Midwifery 2015, 31(9):865-870 . 27. Değirmenci F, Vefikuluçay Yılmaz D: The relationship between psychosocial health status and social support of pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 2019:1-8.
 • 28. Ternström E, Hildingsson I, Haines H, Rubertsson C: Higher prevalence of childbirth related fear in foreign born pregnant women–Findings from a community sample in Sweden. Midwifery 2015, 31(4):445-450.
 • 29. Handelzalts JE, Fisher S, Lurie S, Shalev A, Golan A, Sadan O: Personality, fear of childbirth and cesarean delivery on demand. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2012, 91(1):16-21.

Investigation of the Relationship Between Perceived Social Support Perceptions of Women in Labor, State-Trait Anxiety Levels and Some Variables

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 2, 805 - 811, 01.07.2021
https://doi.org/10.38136/jgon.839971

Öz

Objective: Our research was carried out to determine the relationship between social support perception levels, state and continuity anxiety levels of women in the latent phase of labor (dilatation between 0 and 4 cm) and some variables. Method: The study is descriptive and was conducted between June 2017 and September 2018 in Tekirdağ Çorlu State Hospital Maternity Service. Sample selection was not made, and 245 women who volunteered to participate in the study constituted the sample of the study. The data of the study were collected using the personal information form developed by the researcher, the State Trait Anxiety Scale, and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support. In order to evaluate the data, SPSS 22.0 package program was used, t test and One-Way ANOVA, Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis H tests were used tests for data. Spearman's Correlation Coefficient was used when examining the relationships between variables. Results: The average age of the women participating in the study was 25.95 ± 5.64 years, 49.4% had secondary education, 95.5% were married, 85.3% did not work in an income generating job. 89.4% of them work in an income-generating job and 69.0% perceive the family income level as medium. No statistically significant difference was found between the mean scores of the multidimensional social support scale perceived by women in labor, family sub-dimension, friend sub-dimension, and special someone sub-dimensions and the state anxiety scale (p> 0.05). A statistically significant negative correlation was found between the mean scores of the continuity anxiety scale and the multidimensional perceived social support scale friend, someone special sub-dimension and the total score averages (p <0.05). Conclusion: In addition to midwife support at birth, it was concluded that having any family member or a woman's choice as a birth supporter would be effective in reducing anxiety.

Kaynakça

 • 1. Akbaş E, Virit O, Savaş AH, Sertbaş G: Gebelikte Sosyodemografik Değişkenlerin Kaygı ve Depresyon Düzeyleriyle İlişkisi. Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi 2008, 45(3).
 • 2. Dağlar G, Nur N: Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi. Cumhuriyet Medical Journal 2014, 36(4):429-441.
 • 3. Mete S: Stres, Hormonlar ve Doğum Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2017, 6(2).
 • 4. Uludağ E, Samiye M: Doğum Eyleminde Destekleyici Bakım. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2014, 3(2):22-29.
 • 5. Aydın N, Yıldız H: Effects of traumatic birth experience and transmission intergenerational Travmatik doğum deneyiminin etkileri ve nesiller arası aktarımı. Journal of Human Sciences 2018, 15(1):604-618.
 • 6. Shahshahan Z, Mehrabian F, Mashoori S: Effect of the presence of support person and routine intervention for women during childbirth in Isfahan, Iran: A randomized controlled trial. Advanced biomedical research 2014, 3.
 • 7. Meral BF, Cavkaytar A: Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin Otizmli Çocuk Aileleri Üzerinden İncelenmesi. E-International Journal of Educational Research 2012, 3(4).
 • 8. Terzi Ş: Üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2016, 3(29).
 • 9. Timur S, Hotun-Şahin N: Kadınların Doğumda Sosyal Destek Tercihleri ve Deneyimleri. Turkish Journal of Research & Development in Nursing 2010, 12(1).
 • 10. Oboro VO, Oyeniran AO, Akinola SE, Isawumi AI: Attitudes of Nigerian women toward the presence of their husband or partner as a support person during labor. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2011, 112(1):56-58.
 • 11. Adams ED, Bianchi AL: A practical approach to labor support. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing 2008, 37(1):106-115.
 • 12. Chen CH, Wang SY, Chang MY: Women's perceptions of helpful and unhelpful nursing behaviors during labor: A study in Taiwan. Birth 2001, 28(3):180-185.
 • 13. Karaçam Z, Akyüz EÖ: Doğum eyleminde verilen destekleyici bakım ve ebe/hemşirenin rolü. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2011, 19(1):45-53.
 • 14. Üst Z, Pasinlioğlu T, Özkan H: Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi. Anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi 2013, 16(2):110-115.
 • 15. Bal Z: Travayda primiparlara verilen ebelik desteğinin doğum sonu posttravmatik stres bozukluğu ve doğum korkusuna etkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2019.
 • 16. Nohara M, Miyagi S: Family support and quality of life of pregnant women during pregnancy and after birth. [Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health 2009, 56(12):849-862.
 • 17. Dönmez S, Yeniel ÖA, Kavlak O: Vajinal doğum ve sezaryen doğum yapan gebelerin durumluk kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014, 3(3):908-920.
 • 18. Duran ET, Atan ŞÜ: Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tip Dergisi 2011, 21(3).
 • 19. Floris L, Irion O, Courvoisier D: Influence of obstetrical events on satisfaction and anxiety during childbirth: a prospective longitudinal study. Psychology, health & medicine 2017, 22(8):969-977.
 • 20. Çaylan A, Kısa C, Sunay D, Tekgöz İ: Gebeliğin son 3 ayında anksiyete bozukluğu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2009, 13(3):132-136.
 • 21. Jesse DE, Kim H, Herndon C: Social support and self‐esteem as mediators between stress and antepartum depressive symptoms in rural pregnant women. Research in nursing & health 2014, 37(3):241-252.
 • 22. Sezen C, Ünsalver BÖ: Doğum Korkusu Ve Sosyal Destek Düzeyİ Arasindakİ İlİşkİ: Bİr Gözden Geçİrme Ve Pİlot Çalişma. The Journal Of Neurobehavioral Sciences 2018, 5(1):29-36.
 • 23. Tokat S: Doğumda eş ve anne/arkadaş desteğinin doğum sürecine etkileri. Yüksek Lisans. Marmara Üniversitesi; 2019.
 • 24. Ip WY: Relationships between partner’s support during labour and maternal outcomes. Journal of Clinical nursing 2000, 9(2):265-272.
 • 25. Hildingsson I, Tingvall M, Rubertsson C: Partner support in the childbearing period—A follow up study. Women and Birth 2008, 21(4):141-148.
 • 26. Gao L-l, Liu XJ, Fu BL, Xie W: Predictors of childbirth fear among pregnant Chinese women: A cross-sectional questionnaire survey. Midwifery 2015, 31(9):865-870 . 27. Değirmenci F, Vefikuluçay Yılmaz D: The relationship between psychosocial health status and social support of pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 2019:1-8.
 • 28. Ternström E, Hildingsson I, Haines H, Rubertsson C: Higher prevalence of childbirth related fear in foreign born pregnant women–Findings from a community sample in Sweden. Midwifery 2015, 31(4):445-450.
 • 29. Handelzalts JE, Fisher S, Lurie S, Shalev A, Golan A, Sadan O: Personality, fear of childbirth and cesarean delivery on demand. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2012, 91(1):16-21.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Hastalıkları ve Doğum, Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Arzu KUL UÇTU (Sorumlu Yazar)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
0000-0002-5736-8186
Türkiye


Ayşenur AKAN
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-1676-668X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Başvuru Tarihi 13 Aralık 2020
Kabul Tarihi 13 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Kul Uçtu A. , Akan A. Doğum Eylemindeki Kadınların Sosyal Destek Algıları, Durumluluk-Süreklilik Kaygı Düzeyleri İle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2021; 18(2): 805-811.