Teorik Makale
BibTex RIS Kaynak Göster

PATRİSTİK KAPADOKYA BABALARI ve İNANÇ TURİZMİ

Yıl 2022, Cilt: 3 Sayı: 2, 95 - 116, 31.10.2022
https://doi.org/10.54493/jgttr.1134382

Öz

Kapadokya Türkiye’nin önemli inanç turizmi potansiyeline sahip bölgelerinden biridir. Bölge Erken Hıristiyanlık dönemine ait çok sayıda kilise, manastır, şifahane, aşevleri ve eğitim kurumlarına sahiptir. Bu kurumların oluşmasında üç önemli Patristik Baba olarak anılan; Basil, Nyssa’lı Gregorius ve Nazianzus’lu Gregorıus’un eğitimleri, fikirleri ve uygulamaları etkili olmuştur. Çalışma için Kapadokya Patristik Babalarının seçilme nedenlerinde biri de; Doğulu Ortodoks ve Batılı Katolik Hıristiyan otoriteleri tarafından Patristik babaların en önemlileri olarak tanınmış olmaları ve adlarına özel gün kutlaması olmasıdır. Çalışmanın amacı; Kapadokya Patristik Babalarının Hıristiyanlığın Anadolu’da yayıldığı dönemde, hangi görüş ve uygulamalar ile önderlik ettikleri, Ekümenlik Konsüllerindeki rolleri, Kapadokya’nın önemli bir inanç merkezi olmasına katkıları ile eğitimleri, aileleri ve yaşam tarzlarını araştırmaktır. Çalışmada Patristik Kapadokya Babalarının yaşadığı coğrafi, siyasi, sosyal ve inanç iklimi de dikkate alınmıştır. Bu amaçla konu; kavramsal çerçevede otobiyografi kitapları, makale, yazılı ve sözlü kaynaklardan yararlanarak araştırılmıştır. Çalışmanın, Kapadokya inanç turizminin çok yönlü tanıtılmasına, Turist rehberlerine ve alan yazına katkı sunacağı düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: İnanç Turizmi, Kapadokya Azizleri, Hıristiyanlık.

Destekleyen Kurum

Yok

Proje Numarası

yok

Kaynakça

 • KAYNAKÇA Akyürek, E. (1998).‘‘MS. IV.-XI. Yüzyıllar: Kapadokya’daki Bizans’’, Kapadokya, (ed. Metin Arnhart, L. (2004), Siyasi Düşünce Tarihi. Plato’dan Ravls’a, (Çev: Ahmet Kemal BAYRAM), Ankara: Adres Yayınları. Sözen), İstanbul: Ayhan Şahenk Vakfı, 1998,s. 232. r.19.
 • Aydın, M., (1994). Din Fenomeni, Din Bilimleri Yay., Konya,
 • Aydın, M. (2019). “Nyssâlı Aziz Gregorios”, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Litera Türk, ISBN:978-6053-3715 26.
 • Baş, Bilal (2013). Hıristiyan Manastırcılığının Doğuşu, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 44 (2013/1), 183-204. Bayladı D. (1998), Dinler Kavşağı Anadolu, Say Yay., İstanbul.
 • Budak, D.(2012). Anadolu’da Yaşamış Aziz Ve Azize Hayatlarının Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisan Tezi, T. C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aras, Konya.
 • Bulut, E., (2018). “Kappadokia Bölgesi’nin Tarihi Coğrafyası Üzerine Bir Değerlendirme: Nehirler”, Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 1, 2018 Güz, ISSN: 2651-4605, S I: 123-143.
 • Demir, F. (2014). Ortaçağ Avrupa’sında Manastırlara Kurumsal ve İşlevsel Bakış. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. :37 Tokat.
 • Dinç, Tetik, Nuray. (2020). Kapadokya’nın Kilise Babaları: Aziz Basil, Nyssalı Gregor ve Nazianzus’lu Gregor, Anadolu’da İnanç Turizmi, Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekânlar, (Doç.Dr. Özlem Güzel), Nobel Yayın, ISBN:978-625-402-368-2, Ankara. Dimitrijevic S., (2011). Astronomy and Cosmology I. The Church Fathers: The Three Bishops St. Basil The Great, St. Gregory of Nazianzus and St. John Chrysostom, Theodosiou-al/ European Journal of Science and Theology 7 (2011), 2, 57-69.
 • Genç, Ö. (2012). Kapadokya’nın Önemli Azizlerinden Biri: Doğu Manastırcılığının Kurucusu Aziz Basil, 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, Nevşehir Üniversitesi Yayınları: 2, ss.261-270.
 • Göregen, M. (2017). “Kapadokyalı Bir Hıristiyan Teologu: Nazianzoslu Gregorios ve Hıristiyanlığın Şekillenmesine Etkisi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Cilt: 6, Sayı: 1, 2017 Sayfa: 612-626.
 • Guiley, R.E. (2001). The Encyclopedia of Saints, USA: Facts On File, Inc. Güç, A., (1998). Dinlerde Kutsal ve Kutsallık Anlayışı, Dinler tarihî Araştırmaları I, Dinler Tarihi Derneği Yay., Ankara.
 • Gündüz, Ş., (1998). Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi Yayınları, 1.Basım, Sözlük Dizisi, ISBN: 91.06Y.215.100, Meşrutiyet C. Bayındır II, 60/5, Kızılay/Ankara.
 • Harman, Ö., F. (1991). ‘Aziz’, DİA, İstanbul, c. IV, s. 332.
 • https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44433/goreme-milli-parki-ve-kapadokya-nevsehir.html
 • İnanç, H., Evcim, H. (2018). Patristik Felsefe Bağlamında, Hıristiyanlığın ve Feodalitenin Sosyo-Politik Analizi, İzlek Akademik Dergi, 1(1), Güz 2018.
 • Jackson, Andrew,(2016). The Christian Saints of Turkey,Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Beyoğlu/İstanbul. Arkeoege, ISBN: 978-605-396-369-1, Certificate No:10479.
 • Kaçar, T. (2011). Doğu Roma Başkentinde Patrik Seçimi: Ioannes Chrysostomus Örneği (MS 398). Özsait Armağanı, Mehmet, Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler, Armağan Dizisi-2, (Editörler; Hamdi Şahin, Erkan Konyar, Gürkan Ergin) Paragraf Basım Sanayi A.Ş., ISBN 978-605-4018-09-3, Suna, İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya 2011, Wehbi Koç Vakfı. www.zerobooks.online.com,
 • Kaçar, T. (2020). Kapadokya Babalarının Dünyası Seminer Notları, Kapadokya Üniversitesi ve Turist Rehberleri Organizasyonu, 20 Şubat 2020 Mustafapaşa/Nevşehir.
 • Karahan, A. (2012). Beauty ın the Eyes of God Byzantine Aesthetics and Basil of Caesera, p.135.
 • Kınran, Sel, S.; Kınran, L. (2004). Hristiyanlık Tarihi, Editörler, Yeni Yaşam Yay, İstanbul.
 • Korat, Göksel (2005).Taş Kapıdan Taç Kapıya Kapadokya, Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş Baskı, İletişim Yayınları 866, ISBN: 975-05-0107-4,Cağaloğlu, İstanbul.www.iletisim.com.tr
 • Köksal, S. (2019). Kayseri İli Yer Adları: Kimlik, Kültür ve Mekân, T.C. , Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Neri Umberto (1971). The Early Christians in Cappadoccia (der). The Art and Architecture of Turkey içinde; Nagel Publishers, Geneva, ss. 121-124.
 • McDonald, H, D. (2004). Büyük Basileios, Hıristiyanlık Tarihi, (Çev:Sibel Sel, Levent Kıran). Us Yayıncılık, İstanbul.ISBN:9758318-86-1, www.yyyayinlari.com
 • Önal, M. (2006), Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta Laikliğin Kökleri ve Türkiye’de Laiklik, Türkiye Günlüğü Üç Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Sayı: 85.
 • Parlatır, İ; Gözaydın N. (1998). “Aziz”, Türkçe Sözlük, TDK Yay., c. I, s. 184, Ankara.
 • Polat, Kemal (2008). Katolik Hıristiyanlıkta Azizlik ve Azizler, Salkımsöğüt Yay, Ankara
 • Sarı, C. (2007). Doğal ve Kültürel Coğrafya Özellikleri Açısından Beyşehir İlçesinde Yerleşme Adlarının Sınıflandırılması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17: 487-501.
 • Sarıkçıoğlu, E., (2002). Din Fen omenolojisi (Dinlerin Mâhiyeti ve Tezahür Şekilleri), Isparta.
 • Scaff, P., (2002). History of the Christian Church, Cilt 2 ve 3, Pebody MT, Hedrickson.
 • Sel, S.; Kınran, L. (2004). Hristiyanlık Tarihi, Editörler, Yeni Yaşam Yay, İstanbul.
 • Sevin, V. (1998). “Tarihsel Coğrafya: Güzel Atlar Ülkesi”, Kapadokya, (ed. Metin Sözen), İstanbul.
 • Strabon (2009). Antik Anadolu coğrafyası, Arkeoloji ve Sanat Yayınları kitapları, ISBN:9789757538202 Geographika, XII, 1.1.).
 • Talbot, Alice-Mary (1996). “Bizans Manastır Sistemine Giriş”, Cogito, Bizans Özel Sayısı, YKY, ss.161-176, İstanbul.
 • Temiztürk, H. (2016). “Kapadokyalı Bir Kilise Babası: Aziz Basil ve Hıristiyanlığın Şekillenmesine Etkisi, KTÜİFD, C.3, sayı 1, Bahar.,s.36.
 • Theodosiou E., Manimanis V., and Dimitrijevic S., (2011). Astronomy and Cosmology I. The Church Fathers: The Three Bishops St. Basil The Great, St. Gregory of Nazianzus and St. John Chrysostom, Theodosiou-al/ European Journal of Science and Theology 7 (2011), 2, 57-69. Tienfenbach, H. (2001). Anadolu'nun Azizleri, çev. Nezih Başgelen. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları,
 • Tiefenbach,H., (2012). Büyük Basileios, H.Dermont, Anadolu Azizleri, Mc.Donald, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Tienfenbach, H. çev. Sibel Sel& Levent Kınran, Yeni Yaşam Yayınları, ISBN:975-8318-86-1, İstanbul, www.yyyyayinlari.com.
 • Urgun, A. (2011). Anadolu’lu Aziz ve Azizeler. Yayınlanmış bitirme tezi, Ege Üniversitesi, Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Çeşme/İzmir.
 • http://www.mustafapaşakapadokya.org.tr (14.06. 2022).

CAPADOCIAN PATRISTIC FATHERS AND FAITH TOURISM

Yıl 2022, Cilt: 3 Sayı: 2, 95 - 116, 31.10.2022
https://doi.org/10.54493/jgttr.1134382

Öz

Cappadocia is one of the regions with significant religious tourism potential in Turkey. The region has a tangible cultural heritage that bears the traces of Early Christianity, such as many churches, monasteries, hospitals, soup kitchens and educational institutions belonging to the Early Christian period. In the formation of these institutions, there are three important patristic fathers; The education, ideas, and practices of Basil, Gregory of Nyssa, and Gregory of Nazianzus were influential. One of the reasons for choosing the Cappadocia Patristic Fathers for the study is; The fact that Eastern Orthodox and Western Catholic Christian authorities are recognized as the most important of the Patristic fathers and there is a special day celebration in their name. The aim of the study; It is to investigate the views and practices of the Cappadocian Patristic Fathers in the period when Christianity spread in Anatolia, their role in the Ecumenical Councils, their contribution to Cappadocia's being an important center of belief, their education, families and lifestyles. The geographical, political, social and belief climate in which the Patristic Cappadocian Fathers lived was also taken into account in the study. For this purpose, the subject; In the conceptual framework, autobiography books, articles, written and oral sources were reserched. It is thought that the study will contribute to the multi-faceted contribution to faith touris of Cappadocia.

Proje Numarası

yok

Kaynakça

 • KAYNAKÇA Akyürek, E. (1998).‘‘MS. IV.-XI. Yüzyıllar: Kapadokya’daki Bizans’’, Kapadokya, (ed. Metin Arnhart, L. (2004), Siyasi Düşünce Tarihi. Plato’dan Ravls’a, (Çev: Ahmet Kemal BAYRAM), Ankara: Adres Yayınları. Sözen), İstanbul: Ayhan Şahenk Vakfı, 1998,s. 232. r.19.
 • Aydın, M., (1994). Din Fenomeni, Din Bilimleri Yay., Konya,
 • Aydın, M. (2019). “Nyssâlı Aziz Gregorios”, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Litera Türk, ISBN:978-6053-3715 26.
 • Baş, Bilal (2013). Hıristiyan Manastırcılığının Doğuşu, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 44 (2013/1), 183-204. Bayladı D. (1998), Dinler Kavşağı Anadolu, Say Yay., İstanbul.
 • Budak, D.(2012). Anadolu’da Yaşamış Aziz Ve Azize Hayatlarının Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisan Tezi, T. C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aras, Konya.
 • Bulut, E., (2018). “Kappadokia Bölgesi’nin Tarihi Coğrafyası Üzerine Bir Değerlendirme: Nehirler”, Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 1, 2018 Güz, ISSN: 2651-4605, S I: 123-143.
 • Demir, F. (2014). Ortaçağ Avrupa’sında Manastırlara Kurumsal ve İşlevsel Bakış. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. :37 Tokat.
 • Dinç, Tetik, Nuray. (2020). Kapadokya’nın Kilise Babaları: Aziz Basil, Nyssalı Gregor ve Nazianzus’lu Gregor, Anadolu’da İnanç Turizmi, Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekânlar, (Doç.Dr. Özlem Güzel), Nobel Yayın, ISBN:978-625-402-368-2, Ankara. Dimitrijevic S., (2011). Astronomy and Cosmology I. The Church Fathers: The Three Bishops St. Basil The Great, St. Gregory of Nazianzus and St. John Chrysostom, Theodosiou-al/ European Journal of Science and Theology 7 (2011), 2, 57-69.
 • Genç, Ö. (2012). Kapadokya’nın Önemli Azizlerinden Biri: Doğu Manastırcılığının Kurucusu Aziz Basil, 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, Nevşehir Üniversitesi Yayınları: 2, ss.261-270.
 • Göregen, M. (2017). “Kapadokyalı Bir Hıristiyan Teologu: Nazianzoslu Gregorios ve Hıristiyanlığın Şekillenmesine Etkisi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Cilt: 6, Sayı: 1, 2017 Sayfa: 612-626.
 • Guiley, R.E. (2001). The Encyclopedia of Saints, USA: Facts On File, Inc. Güç, A., (1998). Dinlerde Kutsal ve Kutsallık Anlayışı, Dinler tarihî Araştırmaları I, Dinler Tarihi Derneği Yay., Ankara.
 • Gündüz, Ş., (1998). Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi Yayınları, 1.Basım, Sözlük Dizisi, ISBN: 91.06Y.215.100, Meşrutiyet C. Bayındır II, 60/5, Kızılay/Ankara.
 • Harman, Ö., F. (1991). ‘Aziz’, DİA, İstanbul, c. IV, s. 332.
 • https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44433/goreme-milli-parki-ve-kapadokya-nevsehir.html
 • İnanç, H., Evcim, H. (2018). Patristik Felsefe Bağlamında, Hıristiyanlığın ve Feodalitenin Sosyo-Politik Analizi, İzlek Akademik Dergi, 1(1), Güz 2018.
 • Jackson, Andrew,(2016). The Christian Saints of Turkey,Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Beyoğlu/İstanbul. Arkeoege, ISBN: 978-605-396-369-1, Certificate No:10479.
 • Kaçar, T. (2011). Doğu Roma Başkentinde Patrik Seçimi: Ioannes Chrysostomus Örneği (MS 398). Özsait Armağanı, Mehmet, Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler, Armağan Dizisi-2, (Editörler; Hamdi Şahin, Erkan Konyar, Gürkan Ergin) Paragraf Basım Sanayi A.Ş., ISBN 978-605-4018-09-3, Suna, İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya 2011, Wehbi Koç Vakfı. www.zerobooks.online.com,
 • Kaçar, T. (2020). Kapadokya Babalarının Dünyası Seminer Notları, Kapadokya Üniversitesi ve Turist Rehberleri Organizasyonu, 20 Şubat 2020 Mustafapaşa/Nevşehir.
 • Karahan, A. (2012). Beauty ın the Eyes of God Byzantine Aesthetics and Basil of Caesera, p.135.
 • Kınran, Sel, S.; Kınran, L. (2004). Hristiyanlık Tarihi, Editörler, Yeni Yaşam Yay, İstanbul.
 • Korat, Göksel (2005).Taş Kapıdan Taç Kapıya Kapadokya, Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş Baskı, İletişim Yayınları 866, ISBN: 975-05-0107-4,Cağaloğlu, İstanbul.www.iletisim.com.tr
 • Köksal, S. (2019). Kayseri İli Yer Adları: Kimlik, Kültür ve Mekân, T.C. , Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Neri Umberto (1971). The Early Christians in Cappadoccia (der). The Art and Architecture of Turkey içinde; Nagel Publishers, Geneva, ss. 121-124.
 • McDonald, H, D. (2004). Büyük Basileios, Hıristiyanlık Tarihi, (Çev:Sibel Sel, Levent Kıran). Us Yayıncılık, İstanbul.ISBN:9758318-86-1, www.yyyayinlari.com
 • Önal, M. (2006), Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta Laikliğin Kökleri ve Türkiye’de Laiklik, Türkiye Günlüğü Üç Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Sayı: 85.
 • Parlatır, İ; Gözaydın N. (1998). “Aziz”, Türkçe Sözlük, TDK Yay., c. I, s. 184, Ankara.
 • Polat, Kemal (2008). Katolik Hıristiyanlıkta Azizlik ve Azizler, Salkımsöğüt Yay, Ankara
 • Sarı, C. (2007). Doğal ve Kültürel Coğrafya Özellikleri Açısından Beyşehir İlçesinde Yerleşme Adlarının Sınıflandırılması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17: 487-501.
 • Sarıkçıoğlu, E., (2002). Din Fen omenolojisi (Dinlerin Mâhiyeti ve Tezahür Şekilleri), Isparta.
 • Scaff, P., (2002). History of the Christian Church, Cilt 2 ve 3, Pebody MT, Hedrickson.
 • Sel, S.; Kınran, L. (2004). Hristiyanlık Tarihi, Editörler, Yeni Yaşam Yay, İstanbul.
 • Sevin, V. (1998). “Tarihsel Coğrafya: Güzel Atlar Ülkesi”, Kapadokya, (ed. Metin Sözen), İstanbul.
 • Strabon (2009). Antik Anadolu coğrafyası, Arkeoloji ve Sanat Yayınları kitapları, ISBN:9789757538202 Geographika, XII, 1.1.).
 • Talbot, Alice-Mary (1996). “Bizans Manastır Sistemine Giriş”, Cogito, Bizans Özel Sayısı, YKY, ss.161-176, İstanbul.
 • Temiztürk, H. (2016). “Kapadokyalı Bir Kilise Babası: Aziz Basil ve Hıristiyanlığın Şekillenmesine Etkisi, KTÜİFD, C.3, sayı 1, Bahar.,s.36.
 • Theodosiou E., Manimanis V., and Dimitrijevic S., (2011). Astronomy and Cosmology I. The Church Fathers: The Three Bishops St. Basil The Great, St. Gregory of Nazianzus and St. John Chrysostom, Theodosiou-al/ European Journal of Science and Theology 7 (2011), 2, 57-69. Tienfenbach, H. (2001). Anadolu'nun Azizleri, çev. Nezih Başgelen. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları,
 • Tiefenbach,H., (2012). Büyük Basileios, H.Dermont, Anadolu Azizleri, Mc.Donald, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Tienfenbach, H. çev. Sibel Sel& Levent Kınran, Yeni Yaşam Yayınları, ISBN:975-8318-86-1, İstanbul, www.yyyyayinlari.com.
 • Urgun, A. (2011). Anadolu’lu Aziz ve Azizeler. Yayınlanmış bitirme tezi, Ege Üniversitesi, Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Çeşme/İzmir.
 • http://www.mustafapaşakapadokya.org.tr (14.06. 2022).
Toplam 39 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Uysal Yenipınar 0000-0003-2467-1637

Proje Numarası yok
Erken Görünüm Tarihi 30 Ekim 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2022
Gönderilme Tarihi 22 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yenipınar, U. (2022). PATRİSTİK KAPADOKYA BABALARI ve İNANÇ TURİZMİ. Journal of Global Tourism and Technology Research, 3(2), 95-116. https://doi.org/10.54493/jgttr.1134382

2158721588215892159021591215922159321802 2180322750 23046download