Cilt: 3 Sayı: 2, 31.10.2022

Yıl: 2022

Turizm ve turizmle ilgili diğer alanlarla turizmde teknoloji kullanımına ilişkin özgün çalışmaları yayınlayarak araştırmacılarla ve ilgili paydaşlarla paylaşmaktır. 

Turizm bilim dalında ve turizmle ilgili alanlarda yapılan teknoloji konulu, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış özgün araştırmalara yer vermektir.

YAZARLARA ÖNERİLER

Çift kör incelemeyi kolaylaştırmak için, lütfen çalışmanızın metin kısmında kimliğinizi açığa çıkaracak bilgilere yer vermeyiniz. Bu doğrultuda çalışmanızı lütfen aşağıdaki gibi iki ayrı bölüm olarak gönderin:

1- Yazarların ayrıntılarını içeren bir kapak sayfası (Kapak sayfası çalışmanın başlığını, tüm yazarların tam isimleri (ilk ve son); yazarların ve sorumlu yazarın kurumsal bilgilerini adresini, telefon numarasını, e-posta adresini ve ORCID numarasını içermelidir.

2- Yazar ayrıntılarını içermeyen Tam Anonim Metin

Çalışmayı hazırlamak için "JGTTR Makale Şablonu"nu kullanabilirsiniz. Şablona ulaşmak için lütfen tıklayınız

Çalışmalar Türkçe veya İngilizce dilinde olmalı ve aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır. (Ampirik olmayan çalışmalarda alttaki sıralama zorunlu değildir.)

Başlık: Başlık kısa, spesifik ve bilgilendirici olmalıdır. Makalenin adı sadece ilk harfleri büyük 14 punto Palatino Linotype, bond, karakterde sola yaslı olmalı.
Makale Türkçe adının altında makalenin İngilizce adı sadece ilk harfleri büyük ve  12 punto, Palatino Linotype, italik, bond karakterde sola yaslı olmalıdır. İngilizce makalelerde Türkçe başlık ve özete gerek yoktur.

Özet: Özet, bilgilendirici ve tamamen açıklayıcı olmalı. Özette çalışmanın amacı,  araştırma yöntemi (eğer varsa), araştırma bulguları ve araştırmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler özetlenmeli. Özet, yaklaşık 150 ila 200 kelime arasında, Palatino Linotype 9 punto ve tek satır aralığı olarak yazılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Özetin ardından indeksleme referanslarını sağlayacak 4'ü geçmeyen anahtar kelimeler listelenmeli ve alfabetik sıraya göre verilmelidir. Palatino Linotype 7.5 punto ve italik olmalı.

Abstract ve Keywords: özet ve anahtar kelimelerle aynı formatta ve aynı içerikte olmalıdır.

Giriş: Çalışma genel bağlamıyla geniş bir şekilde başlamalı ve ele aldığınız özel soruya odaklanmalıdır. Giriş bölümünde konu hakkında genel bilgi verilmeli, konunun literatür ve turizm işletmeleri açısından önemi kısaca vurgulanmalı. Girişte temel bazı tanımlar verilebilir ve çalışmanın amacı ya da amaçları verilmeli, çalışmanın hangi bölümlerden oluştuğu belirtilmelidir. En fazla 2 sayfa olmalıdır.

Giriş bölümünde başlık satır ortasına gelecek şekilde ilk harfi büyük Palatino Linotype karekterinde koyu 11 punto olmalı. Giriş bölümünde metinlerde paragraflar 0,5 cm'lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalı, yazı karakteri “Palatino Linotype” 10 punto olmalıdır. 

Literatür: Literatür tek bir bölüm yada alt bölümlerden de oluşabilir. Literatürde konu ilgili bilimsel kaynaklara dayanarak ve atıf yapılarak tartışılmalı, olabildiği kadar öz ve bütünlük içerisinde olmalı, konuya ilişkin farklı çalışmalar ve farklı görüşlere yer verilmeli, konuya ilişkin kaynakların iyi taranmalı ve güncel yerli ve yabancı kaynağa yer verilmeli, ifade tekrarından kaçınılmalıdır. Daha fazla analiz eden, yorumlayan, uygulama hakkında fikir veren, yorum getiren, eleştiren ve daha önceki çalışmaların bulgularını karşılaştıran bir dille yazılmalıdır. Olabildiğince gereksiz tanım ve açıklamalardan uzak durulmalıdır. Araştırma hipotezleri bu bölümde geliştirilmelidir.

Literatür bölümünde başlık satır ortasına gelecek şekilde ilk harfi büyük Palatino Linotype karakterinde koyu 11 punto olmalı. Eğer alt başlık kullanılacaksa numara vermeden aynı karakterle sola dayalı olmalıdır. 

Metinlerde paragraflar 0,5 cm'lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalı, yazı karakteri “Palatino Linotype” 10 punto olmalıdır. 

Yöntem: Okuyucuyu uygun metodoloji vb. konularda bilgilendirmelidir. Kullanılan veri toplama tekniklerin neden seçildiği ve nasıl kullanıldığı gerekçeleri ile açıklanmalı, araştırma evreni, örneklemi ve örneklemin nasıl ve niçin seçildiğine ilişkin yeterli bilgi verilmedir. Verilerin nasıl ve hangi analiz teknikleri ile analiz edildiği veya yorumlandığına yer verilmelidir. Uygulanan yöntemin ve araştırma bulgularının kısıtları verilebilir.

Yöntem bölümünde başlık satır ortasına gelecek şekilde ilk harfi büyük Palatino Linotype karakterinde, koyu, 11 punto olmalı. Eğer alt başlık kullanılacaksa numara vermeden aynı karakterlerle sola dayalı olmalıdır. Başlıktan önce ve sonra 6nk aralık olmalıdır.

Metinlerde paragraflar 0,5 cm'lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalı, yazı karakteri “Palatino Linotype” 10 punto olmalıdır. Tüm sayfalarda sayfa düzeni üst, sağ ve sol kenarlardan 2,5 cm ve alttan 1,5 cm boşluk olacak şekilde düzenlenmelidir.

Not: Kuramsal çalışmalarda ve sektörden örnek olaylar türündeki çalışmalarda bu bölüm gerekli değildir.

Evren – Örneklem: Evren ve Örneklem kısımdan araştırmanın evreni hakkında bilgi verilmeli ve araştırma örnekleminin nasıl belirlendiği açıklanmalıdır. Evren ve örnekleme ilişkin gerekli bilgiler yer almalıdır.

Evren ve örneklemde başlık sola dayalı, ilk harfi büyük Palatino Linotype karakterinde, koyu, 11 punto olmalı. Ana metinde paragraf aralarında boşluk bırakılmamalı, yazı karakteri “Palatino Linotype” 10 punto olmalıdır. 

Veri Toplama Araçları: Makalenin veri toplama aracı/araçları ile ilgili bilgiler burada yer almalı. Veri toplama da kullanılan ökçek, anket ve benzeri araçlar hakkında detaylı bilgilere burada yer verilmedir. Verilerin geçerliliği ve güvenirliliği ile ilgili bilgilere de yer verilmedir.

Veri toplama araçlarında başlık sola dayalı, ilk harfi büyük Palatino Linotype karakterinde, koyu, 11 punto olmalı. Metinlerde paragraflar 0,5 cm'lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalı, yazı karakteri “Palatino Linotype” 10 punto olmalıdır. 

Bulgular ve Tartışma: Makalenin araştırma bulgularına burada yer verilmelidir ve tekrar olmaması için bulguların tartışması da bu bölümde ilgili literatür kullanılarak yapılmalıdır. Bulgular tablo ve şekiller aracılığıyla açıkça sunulmalıdır. Tartışmada bulguların önemini vurgulamalıdır.

Bulgular ve Tartışma bölümünde başlık satır ortasında, ilk harfi büyük Palatino Linotype karakterinde, koyu, 11 punto olmalı. Metinlerde paragraflar 0,5 cm'lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalı, yazı karakteri “Palatino Linotype” 10 punto olmalıdır. 

Sonuç ve Öneriler: Sonuçlar tartışmanın bir uzantısı veya bulguların bir özeti değildir. Yazarlar, çalışmanın bulgularından yola çıkarak özelden genele sonuçları raporlamalı ve önerilere yer vermelidir. Makalenin sonuç ve önerilerinin araştırma bulgularına dayanmasına dikkat edilmelidir. Öneriler sunulurken ilgili paydaşlar belirtilerek öneriler net ve anlaşılır şekilde sunulmalıdır. Makale araştırmasına dayanmayan sonuçlara yer verilmemesine özen gösterilmedir.

Sonuç ve Öneriler bölümünde başlık satır ortasına gelecek şekilde, ilk harfi büyük Palatino Linotype karakterinde, koyu, 11 punto olmalı. Metinlerde paragraflar 0,5 cm'lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalı, yazı karakteri “Palatino Linotype” 10 punto olmalıdır. 


Etik Beyan: Yazarlar makale sonuna alttaki metni eklemelidirler.

“…………………….” başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel kurallara, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.


Not: Makaleyle ilgili yazarlasın herhangi bir not eklemesi söz konusu ise bu bölümde ilgili ekleme yapılabilir.
Teşekkür: Makaleyle ilgili yazarlasın herhangi bir teşekkür eklemesi söz konusu ise bu bölümde teşekkür yazılabilir. Varsa çalışmaya destek olan kurumlar/kuruluşlar/kişiler belirtilmelidir.

Benzerlik Raporu: Yazarların makalelerini benzerlik tarama yazılımlarından (Turnitin, iThenticate vb.) geçirmeleri ve kaynakça hariç en fazla % 20 benzerlik gösterdiğine dair tarama raporunu (en az sorumlu yazar) imzalayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

Kaynakça:Metin içi alıntılar ve referanslar Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Yayım Kılavuzunun 6. basımında belirtilen kurallara göre yapılmalıdır. Detaylı bilgi için burayı tıklayın.
Atanay, L. (2002). Lisans öğrencilerinin bilgi teknolojisi bilgi düzeyinin belirlenmesine yönelik bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Baş, T. (2002). Öğretim üyelerinin iş tatmin profillerinin belirlenmesi, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 19-37.
Ceylan, H., Gül, N., & Öksüz, M. (2016). Sosyal çalışmacılarda iş doyumu ve tükenmişliğe etki eden faktörlerin sosyal hizmet alanlarına göre karşılaştırmalı incelenmesi. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 43-69.
Dong, Q., & Cooper, O. (2016). A Peer to peer dynamic adaptive consensus reaching model for the group ahp decision making. European Journal of Operational Research, 250(2), 521-530. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2015.09.016
Koçel, T. (2014). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınevi.
Latane, B., Williams, K., & Harkins, S. (1979). Many hands make light the work: the causes and consequences of social loafing. Journal of Personality and Social Psychology, 37(6), 822-832.
Thompson, R.B., &Thornton, B. (2014). Gender and theory of mind in preschoolers’ group effort: evidence for timing differences behind children’s earliest social loafing. The Journal of Social Psychology, 154, 475-479. https://doi.org/10.1080/00224545.2014.933763

Biçimsel Özellikler:
Sayfa düzeni:
1- A4 kağıt boyutunda
2- Sol,sağ ve üst kenarlardan 1.5 cm, alt kenardan 2.0 cm boşluk bırakılmalıdır
3- Her iki tarafa da hizalanmalıdır.
4- Paragraflar 0,5 cm girintiden başlamalıdır.
5- Paragraf yapısı için “Satır ve Paragraf Aralığı” düğmesine tıklayın, ardından Boşluktan sonra 6 nk ve 1 satır aralığı seçeneğini seçin.
6- Her bölüm için yazı karekteri belirtilmiştir. Ancak, ana metin “Palatino Linotype” 10 punto tek satır alalığı olmalıdır.
7- Tüm çalışmalar için kaynakça hariç 7000 kelimeyi geçmemelidir.


Tablolar; Tablo adı tablo üstünde, tablo ve numarası koyu, tablo adı ise italik olacak, İlk harfler büyük.

Tablo 1. Digital 2019 Turkey Verilerine Göre Türkiye'de En Yoğun Kullanılan Beş Sosyal Medya Platformunun Dünyadaki ve Türkiye'deki Kullanıcı Sayıları

Tablo kaynakçası ise tablo altında ve metinden bir punto küçük olacak şekilde olmalı
Kaynak: Baş, T. (2002,20)

Şekiller ve resimler : Şekil ve resim adı altta yer almalıdır. Şekil ve resim ile numaralar koyu, ad ise italik olacak. İlk harfler büyük olacak.
Şekil 1. Enflasyon Eğrisi
Resim 1. Louvre Müzesinde Sanal Teknoloji Kullanımı

Yayın Ücreti: Dergimizde yayın için ücret alınmaz.

Açık Erişim Politikası: JGTTR açık erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunmaktadır.

Metin içerisinde atıf gösterme:
1- Tek yazarlı kaynakça gösterme:
(Atay, 2020, s. 99), Atay’a göre (2020, s. 99)

2. İki yazarlı kaynakça bağlacı:
(Atay ve Yıldırım, 2018, s. 25) veya Atay ve Yıldırım’a göre (2018, s. 25)

3. Üç, dört ve beş yazarlı çalışmalara atıf apılırken sadece metin içindeki ilk atıfta tüm yazarların soyadları verilir. Diğer atıflar için ilk yazarın soyadının yanına ve diğerleri anlamına gelen “ vd” ifadesi eklenmelidir. İngilizce yazılan makalelerde üç, dört ya da beş yazarlı yayınlara atıf yapılırken ve diğerleri yerine “et al.” İfadesi kullanılmalıdır.
Örnek İlk atıf:
(Atay, Yıldırım, Korkmaz ve Mercan, 2017, s. 29)
Aynı yayına metin içerisinde ikinci ve sonraki atıflarda
(Atay vd., 2011, s. 18)

4. Altı ve daha fazla yazarı olan çalışmalara atıf yapılırken sadece ilk yazarın soyadı kullanılır.
(Atay vd., 2016, s. 58)

5. Bir yazarın aynı yıldaki birden fazla çalışmasına atıf yapılması durumunda çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:
(Atay, 2020a, s 45) Atay, 2020b, s 70

6. Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu atıflar yıl olarak en son yayından başlayarak sıralanmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.
(Atay, 2020, s 45; Yıldrım ve Korkmaz, 2017, s67; Zengin vd, 2017, s107; Akdamar, Podsakoff, MacKenzie, Moorman ve Fetter, 1990, s. 11)

7. Yasal ve yönetmelikler aşağıdaki gibi gösterilmelidir:
(1618 Sayılı Kanun, 1973)

8. Kurumlarla ilgili kısaltmalar ilk geçtiği yerde verilmeli ve sonraki bölümlerde sadece kısaltma olarak kullanılmalıdır:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2018, s55) - (YÖK,2018, 2 55)
Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)- (Dünya Turizm Örgütü [UNWTO], 2020, s198) – (UNWTO, 2020, s198)

9. Atıflarda aktarma yapılıyorsa:
(Olalı, 1965 Akt: Atay, 2020, s. 99)

JGTTR Etik ilkeleri en yüksek düzeyde uygulamayı taahhüt etmektedir. Ayrıca bu konuda tüm paydaşlarının da aynı hassasiyeti göstermesini beklemektedir. Yayıncı, editör, hakemler ve yazarlar bu ilkeleri uygulamayı kabul ve taahhüt etmektedirler. Ayrıca JGTTR, uluslararası standartlarda, yayın etiği kapsamında tüm paydaşların etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir. Bu kapsamda JGTTR, COPE (Yayın Etiği Komitesi) tarafından hazırlanan Yürütme Kılavuzu (Code of Conduct) ve Uygulama Rehberini (Principles of Transparency and Best Practice) izlemeyi taahhüt etmektedir. Editörler için COPE Rehberi’nin (COPE Guidance for Editors) izlenmesi Editörlerin görevi kapsamında olup, Hakemler için Etik Rehberi (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) dergi hakemleri tarafından takip edilmektedir.


PAYDAŞLARIN SORUMLULUKLARI

1.Editörlerin Sorumlulukları

Tarafsızlık ve Yayıncıya Ait Özgürlük: Editörler gönderilen makale önerilerini derginin kapsamına uygun olması ve çalışmalarının önemi ve orijinalliğini dikkate alarak değerlendirirler. Editörler, makale önerisini sunan yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, uyruk veya politik görüşlerini dikkate almazlar. Düzeltme ya da yayınlama kararına dergi editör kurulu dışında diğer kurumlar etki edemez. Editörler, yayımlanan sayıların bilimsel alana katkıda bulunmasına ve özgün nitelikte olmasına özen gösterir.

Bağımsızlık: Editörler ile yayıncı arasındaki ilişki editör bağımsızlığı ilkesine dayanmaktadır. Editörler, dergi politikası, yayım kuralları ve seviyesine uymayan eksik ve hatalı araştırmaları hiçbir etki altında kalmadan reddetmelidir.

Gizlilik: Editörler gönderilen bir yazıyla ilgili bilgileri, sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında başka herhangi biriyle paylaşmazlar. En az iki hakem tarafından değerlendirilen makalelerin çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesini sağlar ve hakemleri gizli tutar.

Bilgilendirme ve Görüş Ayrılıkları: Editörler ve yayın kurulu üyeleri, yazarların açık yazılı izni olmaksızın kendi araştırma amaçları için sunulan bir makalede yayınlanmamış bilgileri kullanmazlar. Editörler, kabul ya da reddettiği makalelerle ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Basım Kararı: Editörler, yayınlanmak üzere kabul edilen tüm makalelerin, alanında uzman en az iki hakem tarafından değerlendirmesine tabi tutulmasını sağlar.  Editörler, makaleleri kabul etmek ya da reddetmek sorumluluk ve yetkisine sahiptir. Dolayısıyla sorumluluk ve yetkisini yerinde ve zamanında kullanmak zorundadır.

Etik Kaygılar: Editörler sunulan bir yazıya veya yayınlanmış makaleye ilişkin etik kaygılar ortaya çıktığında tedbirler alacaktır. Yayınlandıktan yıllar sonra ortaya çıksa bile, bildirilen her etik olmayan yayınlama davranışı incelenecektir. Editörler, etik kaygılar oluşması durumunda COPE Flowcharts’ı takip eder. Etik sorunların önemli olması durumunda düzeltme, geri çekme uygulanabilir veya konu ile ilgili endişeler dergide yayınlanabilir.

Dergi Kurullarıyla İş Birliği: Editörler, danışma komitesi üyelerinin tümünün yayın politikalarına ve yönergelerine uygun olarak süreçleri ilerletmesini sağlar. Danışma kurulu üyelerine yayın politikaları hakkında bilgi verir. Danışma kurulu üyelerinin çalışmalarını bağımsız olarak değerlendirmesini sağlar. Yayın politikaları ve dergi gelişimi için yayın kurulu ile düzenli toplantılar düzenler.

2. Yazarların Sorumlulukları

Raporlaştırma Standartları: Orijinal araştırmanın yazarları, yapılan çalışmanın ve sonuçların doğru bir şekilde sunulmasını ve ardından çalışmanın öneminin objektif bir şekilde tartışılmasını sağlamalıdır. Makale önerisi yeterli detay ve referans içermelidir.

Veri Erişimi ve Saklama: Yazarların, çalışmalarının ham verilerini saklamaları gerekmektedir. Gerektiğinde, dergi tarafından talep edilmesi durumunda editör incelemesi için sunmalıdırlar.

Özgünlük ve İntihal: Yazarlar, tamamen orijinal eserler göndermelidirler ve başkalarının çalışmalarını veya sözlerini kullanmışlarsa, bu uygun şekilde alıntılanmış olmalıdır. İntihal, tüm biçimlerinde etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez. Bu nedenle dergiye makale gönderen tüm yazarlardan benzerlik oranı raporu istenmektedir.

Birden Çok, Yinelenen, Yedekli veya Eş Zamanlı Gönderim / Yayın: Yazarlar başka bir dergide daha önce yayınlanmış bir makaleyi değerlendirilmek üzere göndermemelidir. Bir makalenin birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.

Makalenin Yazarlığı: Sadece yazarlık kriterlerini yerine getiren kişiler, yazının içeriğinde yazar olarak listelenmelidir.

Beyan ve Çıkar Çatışmaları: Yazarlar,  makale gönderimi sırasında bir bildirme formu sunarak ve makalede bir beyanı dâhil ederek çıkar çatışmalarını açığa çıkarmalıdır. Çalışma için tüm mali destek kaynakları beyan edilmelidir (varsa hibe/fon numarası veya diğer referans numarası dâhil).

Hakem Değerlendirme: Yazarlar hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdürler ve editörlerin ham veri taleplerine, açıklamalara ve etik onayının kanıtlarına ve telif hakkı izinlerine derhal yanıt vererek tam olarak iş birliği yapmakla yükümlüdürler. İlk olarak “revizyon” kararı verilmesi durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına sistematik bir şekilde verilen son tarihe kadar yazılarını gözden geçirip yeniden ibraz etmelidir.

Yayınlanan Eserlerde Temel Hatalar: Yazarlar kendi yayınladıkları çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduklarında, dergi editörlerini veya yayıncılarını hemen bilgilendirmek ve makale üzerinde bir dizgi hatasını düzeltmek veya makaleyi yayımdan çıkarmak için dergi editörleriyle veya yayıncılarıyla işbirliği yapmakla yükümlüdür. Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, yazarın makaleyi derhal düzeltme veya geri çekme veya derginin editörlerine kendi tespitlerinin yerindeliğine dair kanıt sunma yükümlülüğünü almalıdır.

3. Hakemlerin Sorumlulukları 

Editoryal Kararlara Katkı: Editör kararlarında editörlere yardımcı olur ve editoryal iletişim yoluyla yazarların makalelerinde eser, kaynak, atıf, kural ve benzeri eksiklerin tamamlanmasını iyileştirmesinde yardımcı olur. 

Hız: Makale önerisini incelemek için yeterli nitelikte hissetmeyen veya makale incelemesinin zamanında gerçekleşemeyeceğini bilen herhangi bir hakem, derhal editörleri haberdar etmeli ve gözden geçirme davetini reddetmeli, böylece yeni hakem atamasının yapılması sağlanmalıdır.

Gizlilik: Gözden geçirilmek üzere gönderilen tüm makale önerileri gizli belgelerdir ve bu şekilde ele alınmalıdır. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır. Bu durum inceleme davetine reddeden hakemler içinde geçerlidir.

Tarafsızlık Standartları: Makale önerisi ile ilgili yorumlar tarafsız olarak yapılmalı ve yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabileceği şekilde öneriler yapılmalıdır. Yazarlara yönelik kişisel eleştiriler uygun değildir. 

Kaynakların Kabulü: Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Hakem ayrıca incelenen yazı ile başka herhangi bir makalenin (yayınlanmış veya yayınlanmamış) herhangi önemli bir benzerliğini editörüne bildirmelidir.

Çıkar Çatışmaları: Çıkar çatışmaları editöre bildirilmelidir. Hakemler ile değerlendirme konusu makalenin paydaşları arasında çıkar çatışması olmamalıdır.


BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNE AYKIRI EYLEMLER

İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,

Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,

Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,

Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak, 

İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, 

İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,

Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, 

Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak, 

Araştırma ve çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazı olarak almamak, 

Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, 


YAYIN POLİTİKASI

Yılda iki defa Mart ve Ekim aylarında yayınlanan JGTTR'de turizm ve turizmle ilgili diğer alanlarla turizmde teknoloji kullanımına ilişkin özgün bilimsel çalışmalara yer verilir. Derginin yayın dili  İngilizce ve Türkçe'dir.


AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

JGTTR açık erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunmaktadır. 


TELİF HAKKI

Yazarlar, çalışmalarını gönderirken sistemde yer alan Telif Hakkı Devri ve Etik Beyan Formu’nu ıslak imzalı olacak şekilde doldurup göndermelidir. Yayını, JGTTR'de yayımlanan yazarlar, yayınının telif hakkını süresiz olarak JGTTR’ye devretmiş sayılır. Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.


DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle derginin amaç ve kapsamına uygunluğu, yazım kurallarına ve önerilen taslağa uyumu açısından editör değerlendirmesine tabi tutulur. Bu aşamada derginin amaç ve kapsamına uygun bulunmayan çalışmalar yazarlara iade edilir. Yazım kurallarına ve taslak biçimlendirmesine uymayan çalışmalar ise düzeltilip tekrar yüklenmek üzere yazarlara iade edilir.

2. Editör değerlendirmesinde uygun bulunan çalışmalar konularına göre ilgili alan editörüne yönlendirilir.

3. Alan editörü, çalışmaya konusuna ve niteliğine uygun iki hakem belirleyerek çalışmanın hakem değerlendirme sürecini başlatır.

4. Değerlendirme süreci için seçilen hakemlere 15 gün değerlendirme süresi tanınır. Bu süre sonunda değerlendirmesini tamamlamayan veya değerlendirme raporunu yüklemeyen hakemlerin görevi sonlandırılır ve yeni hakemler belirlenir.

5. Hakem değerlendirme sonucuna göre yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar yazarlara iade edilir.

6. Hakemlerin düzeltilmesini istediği çalışmalar için yazarlara 10 gün süre tanınır. Bu süre içerisinde gereken düzeltmeler yapılarak dergi sistemine yüklenmelidir. Verilen sürede yüklenen düzeltilmiş sürüm gerekiyorsa yeniden hakeme yönlendirilir ve ikinci adım hakem süreci başlatılır; eğer hakem, çalışmanın düzeltilmiş halini görmek istememişse yayıma ilişkin kararı editör verir. 


BENZERLİK TESPİT POLİTİKASI

JGTTR’ye gönderilen tüm çalışmalar benzerlik taraması yapabilen yazılımlar (iThenticate vb.) aracılığıyla taramadan geçirilir. Yazar çalışma ile birlikte intihal oranını gösteren belgeyi de göndermelidir. İntihal oranı (kaynakça hariç olmak üzere) %20’nin üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yazarına iade edilir. 


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Editörler, değerlendirilen çalışmaya dâhil edilen konular veya resimlerle ilgili kişisel verilerin korunmasını sağlar. Dergiye katkı sağlayan kişilere (editör, yazar ve hakemler) talepleri halinde katkılarını gösteren belgeler verilir.


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI

Editörler, yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını korumak ve olası ihlallerde dergi ve yazar haklarını savunmak, yayınlanan tüm makalelerin içeriğinin diğer yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğinden emin olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.


ÇIKAR ÇATIŞMALARI


Editörler, yazarlara ve hakemlere derginin yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde sürdürüleceğini garanti eder ve sağlar


Dergimizde makale yayını için ücret alınmamaktadır

2158721588215892159021591215922159321802 2180322750 23046download