Yıl 2017, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 75 - 90 2017-04-24

Venedikli Gözüyle Osmanlı-Macar Çatışması
Ottoman-Hungarian Conflict through Venetian Eyes

Nevin Zeynep YELÇE [1]


1520 yılında Sultan Süleyman’ın tahta çıkışıyla Osmanlı-Macar-Habsburg ilişkilerinin yeni bir safhaya girişi ve ardından gelen çatışma süreci tarihçiler tarafından çeşitli yönleriyle etraflıca incelenmiş; sebep-sonuç ilişkileri kurulmuş; siyasi ve askeri tarih bağlamında bu süreç tarihçinin bakış açısına göre şanlı bir fetihten trajik bir esaret dönemine uzanan geniş bir yelpaze içinde değerlendirilmiş bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, büyük söylemlerin kısmen dışına çıkarak konuyu farklı bir açıdan ele alarak süreç yaşanırken nasıl algılandığını anlamaya çalışmaktır. Bunun için, 1519-1523 yılları arasında Budin’de Venedik elçisi olarak bulunan Lorenzo Orio’nun mektupları mercek altına alınmaktadır. 5 Haziran 1519’da Budin’e vararak göreve başlayan Orio, 22 Aralık 1523’te Venedik’te Pregadi önünde raporunu verene dek Osmanlı-Macar-Habsburg ilişkilerine ve çatışmalarına yakından şahit olmuştur. Bu çalkantılı dönemde Venedik’in tarafsız görüntüsünü koruması için de büyük çaba gösteren Orio’nun sunduğu bilgiler zamanında Venedik’in elinde bir güce dönüşmenin yanı sıra, aradan 500 yıl geçtikten sonra bizlere de dönemin deneyimini ve algısını sunmaktadır.  Diğer bir deyişle, söz konusu dönemde yaşayan insanların gündelik yaşantılarının parçası olan söylentilere, dedikodulara, korkulara ve umutlara bir pencere açmaktadır.


The new phase in Ottoman-Hungarian relations starting with the ascension of Süleyman I and the following period of conflict have been thoroughly examined by scholars; causes and effects have been analyzed; and the process has been evaluated in a wide array of perspectives ranging from evaluations as a process of glorious conquest to a process of tragic enslavement. This paper moves away from such grand narratives to explore the way the process was perceived by contemporaries as they lived through the conflict. As such, this paper focuses on the letters of Lorenzo Orio, the Venetian ambassador in Buda between 1519-1523. From his arrival in Buda on June 5, 1519, to his presentation of his report to the Pregadi on December 22, 1523; Orio has been a close witness of the relations and conflicts between the Ottomans, Habsburgs, and the Hungarians. The information offered by Orio in these tumultuous times, as he tried to present a neutral stance for Venice, has not only added to the soft power of Venice but presents us the experience and perception of an era. In other words, it opens a window to the rumors, gossip, fears, and hopes in the daily lives of the contemporaries. 


  • Aslantaş, Selim, “Belgrad-ı Dârü’l-Cihâd,” Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 15 (2011): 13-39.
  • Beverly, Tessa, “Venetian ambassadors 1454-94: an Italian elite,” Doktora Tezi, University of Warwick, 1999.
  • Brandi, Karl, The Emperor Charles V: Growth and Destiny of a Man and a World-Empire, çev. C.V. Wedgweod (Londra: Jonathan Cape, 1960).
  • Brewer, J.S. (ed.), Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII III (Londra: Longman, 1867-1875).
  • Burke, Peter, “Early Modern Venice as a Center of Information and Communication,” Venice Reconsidered: The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797, ed. John Jeffries Martin ve Dennis Romano (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000: 389-419.
  • Dursteler, Eric, “Describing or Distorting the “Turk”? The Relazioni of the Venetian Ambassadors in Constantinople as Historical Source,” Acta Histriae 19/1-2 (2011): 231-48.
  • Feridun Ahmed Bey, Münşeatü's-selatin I (İstanbul: Darüttıbaati’l-amire, 1858).
  • Fichtner, Paula Sutler, Ferdinand I of Austria: The Politics of Dynasticism in the Age of Reformation (New York: Columbia University Press, 1982).
  • Frigo, Daniela, “Prudence and Experience: Ambassadors and Political Culture in Early Modern Italy,” Journal of Medieval and Early Modern Studies 38/1 (2008): 15/34
  • Horodowich, Elizabeth, “The gossiping tongue: oral networks, public life and political culture in early modern Venice,” Renaissance Studies 19/1 (2005): 22-45.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nevin Zeynep YELÇE
Kurum: SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Nisan 2017

Chicago Yelçe, N . "Venedikli Gözüyle Osmanlı-Macar Çatışması". Tarih ve Gelecek Dergisi 3 (2017 ): 75-90