Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinin konsültasyon iş yükü

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 3, 324 - 329, 18.06.2020
https://doi.org/10.32322/jhsm.738660

Öz

Giriş: Hasta sayılarının artması, uygulanan invaziv girişimlerin çeşitliliği ve eşlik eden hastalıklardaki artış, hastaların yönetiminde multidisipliner yaklaşımı vazgeçilmez kılmaktadır. Özellikle immünsüpresyona yol açan tedavilerin çeşitlenmesi, yoğun bakım hasta sayıları ve yatış günlerinin artması, hastane enfeksiyonlarında artışa neden olmuş ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına düşen sorumluk arttırmıştır. Çalışmamızda, bir üniversite hastanesinde, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının konsültasyon yükünü ortaya çıkarmayı ve disiplinler arası yaklaşımda, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının önemini vurgulamayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğince yürütülmüş retrospektif bir çalışmadır. Ekim-Aralık 2018 tarihlerini kapsayan 3 aylık dönemde, enfeksiyon hastalıkları kliniğinden istenen tüm yazılı konsültasyonlar çalışmaya dahil edilmiştir.
Bulgular: Çalışma döneminde, hastanemizin tüm servislerinde 5916 tekil hasta yatışı yapılmıştır. Yatan hastaların 841 (%14,2)’inden 1433 kez enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinden konsültasyon istenmiştir. Aynı dönemde erişkin yoğun bakım kliniğinde yatan 84 hasta ve hematoloji kliniğinde yatan 114 hasta tarafımızca takip edilmiş olup bu hastalar toplam 2319 kez görülmüştür. Acil servise başvuran 19781 hastadan 278 (%1,4)’i tarafımıza 373 kez danışılmış ve danışılan hastaların 20’si (%7,1) kliniğimize yatırılmıştır. Dahili kliniklerin, istatistiki olarak anlamlı derecede daha fazla konsültasyon istedikleri bulunmuştur.
Sonuç: Çalışma verilerimiz enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının konsültasyon yükünü ortaya koymak ve multidisipliner yaklaşım içinde, enfeksiyon hastalıkları uzmanının değerini göstermek açısından önemlidir. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, hastanelerde yatan hastaların büyük bir kısmına, tedavi başlangıcından taburculuk kararına kadar katkı sağlamaktadırlar. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının, hasta takibi, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması, laboratuvar hizmetleri yanı sıra, ortaya koydukları konsültasyon hizmetlerinin değerinin, doktor meslektaşları, hastane yöneticileri, kanun koyucular ve düzenleyiciler tarafından tam olarak anlaşılmadığını düşünüyoruz.

Kaynakça

 • 1. Özsüt H. İnfeksiyon hastalıkları konsültasyonları ve das işlemleri [Özet]. In: Murat G. Recep Ö. Sercan U. Meral G, eds. 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kitabı 2007 s:287-9.
 • 2. Petrak RM, Sexton DJ, Butera ML, et al. The value of an infectious diseases specialist. Clin Infect Dis 2003; 36: 1013 7.
 • 3. Jaffar A Al Tawfiq. The pattern and ımpact of ınfectious diseases consultation on antimicrobial prescription. J Global Infect Dis 2013; 5: 45.
 • 4. Byl B, Clevenbergh P, Jacobs F, et al. Impact of infectious diseases specialists and microbiological data on the appropriateness of antimicrobial therapy for bacteremia. Clin Infect Dis 1999; 29: 60-6.
 • 5. Granwehr BP, Kontoyiannis DP. The impact of infectious diseases consultation on oncology practice. Curr Opin Oncol 2013; 25: 353–9.
 • 6. Kollef MH. Inadequate antimicrobial treatment: An important determinant of outcome for hospitalized patients. Clin Infect Dis 2000; 31: S131 8.
 • 7. Russell MP, Robert M. Fliegelman DO, David WH. The art and science of ınfectious diseases consultation Infect Dis Clin Pract 2008; 16: 147-53.
 • 8. Aksoy SB, Coşkun Ö, Gül HC, Görenek L, Eyigün PC. Enfeksiyon hastalıkları konsültasyon hizmetlerinin antibiyotik kullanımı, direnç ve maliyet üzerindeki etkisi, Gülhane Tıp Derg. 2008; 50: 71-7.
 • 9. Resmî gazete [İnternet]. Bütçe uygulama talimatı [erişim 17 Temmuz 2019]. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/02/20030201.htm#7.
 • 10. Yinnon AM. Whither infectious diseases consultations? Analysis of 14005 consultations from a 5 year period. Clin Infect Dis 2001; 33: 1661-7.
 • 11. Nathwani D, Davey P, France AJ. Impact of an infection consultation service for bacteremia on clinical management and use of resources. Quart J Med 1996; 89: 789-97.
 • 12. Bruno P. Dimitrios P. The impact of infectious diseases consultation on oncology practice. Curr Opin Oncol 2013; 25: 353–9.
 • 13. Özsüt H, Eraksoy H, Dilmener M, Çalangu S, İnfeksiyon hastalıkları konsültasyonlarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları. Klimik Derg. 1994; 2: 101-2.
 • 14. Sharma R, Loomis W, Brown RB. Impact of mandatory inpatient infectious disease consultation on outpatient parenteral antibiotic therapy. Am J Med Sci 2005; 330: 60–4.
 • 15. Shrestha NK, Bhaskaran A, Scalera NM, et al. Antimicrobial stewardship at transition of care from hospital to community. Infect Control Hosp Epidemiol 2012; 33: 401–4.
 • 16. Singer C, Kaplan MH, Armstrong D. Bacteremia and fungemia complicating neoplastic disease. A study of 364 cases. Am J Med 1977; 62: 731–42.
 • 17. Honda H, Krauss MJ, Jones JC, et al. The value of infectious diseases consultation in Staphylococcus aureus bacteremia. Am J Med 2010; 123: 631–7.
 • 18. Patel M, Kunz DF, Trivedi VM, et al. Initial management of candidemia at an academic medical center: evaluation of the IDSA guidelines. Diagn Microbiol Infect Dis 2005; 52: 29–34.
 • 19. Takakura S, Fujihara N, Saito T, et al. Improved clinical outcome of patients with Candida bloodstream infections through direct consultation by infectious diseases physicians in a Japanese university hospital. Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 27: 964–8.
 • 20. Forsblom E, Ruotsalainen E, Ollgren J, Jarvinen A. Telephone consultation cannot replace bedside infectious disease consultation in the management of Staphylococcus aureus bacteremia. Clin Infect Dis 2013; 56: 527–35.
 • 21. Pongas G, Hamilos G, Rolston KV, Kontoyiannis DP. Formal adult infectious disease specialist consultations in the outpatient setting at a comprehensive cancer center (1998–2008): diverse and impactful. Support Care Cancer 2012; 20: 261–5.

The workload of consultations in infectious diseases and clinical microbiology clinics

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 3, 324 - 329, 18.06.2020
https://doi.org/10.32322/jhsm.738660

Öz

Introduction: The increase in the number of patients, invasive procedures, and concomitant diseases makes the multidisciplinary approach indispensable for the management of patients. In particular, the increase in the number of immunosuppressive and intensive care patients, as well as the prolonged hospitalization days, has led to an increase in hospital infections. Thus, increasing the responsibility of infectious disease specialists considerably. In this study, we aimed to reveal the consultation workload of infectious disease specialists as well as emphasize their importance in an interdisciplinary approach.
Material and Method: This is an retrospective study conducted at the infectious disease clinic of Ondokuz Mayıs University, Medical Faculty Hospital.
Results: During the study period, 5916 patients were hospitalized from which 841 (14.2%) inpatients were consulted 1433 times by the infectious disease service. In the same period, 84 patients hospitalized in an adult intensive care unit and 114 patients in the hematology clinic were seen 2319 times. Moreover, of the 19,781 patients admitted in the emergency department, 278 (1.4%) were consulted 373 times. Internal clinics were also found to require significantly more consultation than surgical clinics (p <0.05).
Conclusion: These data demonstrate the consultation workload of an infectious disease specialist and their value in a multidisciplinary approach. Infectious disease specialists contribute to the majority of hospitalized patients from the beginning of treatment to discharge decisions. However, their contribution is not fully comprehended by doctor colleagues, hospital managers, and legislators. This article will thus help infectious disease specialists demonstrate their consultation workload. In addition, new studies are needed for further measuring and defining the value of infectious disease specialists.

Kaynakça

 • 1. Özsüt H. İnfeksiyon hastalıkları konsültasyonları ve das işlemleri [Özet]. In: Murat G. Recep Ö. Sercan U. Meral G, eds. 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kitabı 2007 s:287-9.
 • 2. Petrak RM, Sexton DJ, Butera ML, et al. The value of an infectious diseases specialist. Clin Infect Dis 2003; 36: 1013 7.
 • 3. Jaffar A Al Tawfiq. The pattern and ımpact of ınfectious diseases consultation on antimicrobial prescription. J Global Infect Dis 2013; 5: 45.
 • 4. Byl B, Clevenbergh P, Jacobs F, et al. Impact of infectious diseases specialists and microbiological data on the appropriateness of antimicrobial therapy for bacteremia. Clin Infect Dis 1999; 29: 60-6.
 • 5. Granwehr BP, Kontoyiannis DP. The impact of infectious diseases consultation on oncology practice. Curr Opin Oncol 2013; 25: 353–9.
 • 6. Kollef MH. Inadequate antimicrobial treatment: An important determinant of outcome for hospitalized patients. Clin Infect Dis 2000; 31: S131 8.
 • 7. Russell MP, Robert M. Fliegelman DO, David WH. The art and science of ınfectious diseases consultation Infect Dis Clin Pract 2008; 16: 147-53.
 • 8. Aksoy SB, Coşkun Ö, Gül HC, Görenek L, Eyigün PC. Enfeksiyon hastalıkları konsültasyon hizmetlerinin antibiyotik kullanımı, direnç ve maliyet üzerindeki etkisi, Gülhane Tıp Derg. 2008; 50: 71-7.
 • 9. Resmî gazete [İnternet]. Bütçe uygulama talimatı [erişim 17 Temmuz 2019]. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/02/20030201.htm#7.
 • 10. Yinnon AM. Whither infectious diseases consultations? Analysis of 14005 consultations from a 5 year period. Clin Infect Dis 2001; 33: 1661-7.
 • 11. Nathwani D, Davey P, France AJ. Impact of an infection consultation service for bacteremia on clinical management and use of resources. Quart J Med 1996; 89: 789-97.
 • 12. Bruno P. Dimitrios P. The impact of infectious diseases consultation on oncology practice. Curr Opin Oncol 2013; 25: 353–9.
 • 13. Özsüt H, Eraksoy H, Dilmener M, Çalangu S, İnfeksiyon hastalıkları konsültasyonlarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları. Klimik Derg. 1994; 2: 101-2.
 • 14. Sharma R, Loomis W, Brown RB. Impact of mandatory inpatient infectious disease consultation on outpatient parenteral antibiotic therapy. Am J Med Sci 2005; 330: 60–4.
 • 15. Shrestha NK, Bhaskaran A, Scalera NM, et al. Antimicrobial stewardship at transition of care from hospital to community. Infect Control Hosp Epidemiol 2012; 33: 401–4.
 • 16. Singer C, Kaplan MH, Armstrong D. Bacteremia and fungemia complicating neoplastic disease. A study of 364 cases. Am J Med 1977; 62: 731–42.
 • 17. Honda H, Krauss MJ, Jones JC, et al. The value of infectious diseases consultation in Staphylococcus aureus bacteremia. Am J Med 2010; 123: 631–7.
 • 18. Patel M, Kunz DF, Trivedi VM, et al. Initial management of candidemia at an academic medical center: evaluation of the IDSA guidelines. Diagn Microbiol Infect Dis 2005; 52: 29–34.
 • 19. Takakura S, Fujihara N, Saito T, et al. Improved clinical outcome of patients with Candida bloodstream infections through direct consultation by infectious diseases physicians in a Japanese university hospital. Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 27: 964–8.
 • 20. Forsblom E, Ruotsalainen E, Ollgren J, Jarvinen A. Telephone consultation cannot replace bedside infectious disease consultation in the management of Staphylococcus aureus bacteremia. Clin Infect Dis 2013; 56: 527–35.
 • 21. Pongas G, Hamilos G, Rolston KV, Kontoyiannis DP. Formal adult infectious disease specialist consultations in the outpatient setting at a comprehensive cancer center (1998–2008): diverse and impactful. Support Care Cancer 2012; 20: 261–5.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orijinal Makale
Yazarlar

Fatih TEMOÇİN (Sorumlu Yazar)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4819-8242
Türkiye


Levent ŞENSOY
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5064-2656
Türkiye


Tuba DUMAN KARAKUŞ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7333-0789
Türkiye


Aynur ATİLLA
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8027-1991
Türkiye


Tuba KURUOĞLU
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7505-341X
Türkiye


Esra TANYEL
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3151-371X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jhsm738660, journal = {Journal of Health Sciences and Medicine}, issn = {}, eissn = {2636-8579}, address = {Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı}, publisher = {MediHealth Academy Yayıncılık}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {324 - 329}, doi = {10.32322/jhsm.738660}, title = {Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinin konsültasyon iş yükü}, key = {cite}, author = {Temoçin, Fatih and Şensoy, Levent and Duman Karakuş, Tuba and Atilla, Aynur and Kuruoğlu, Tuba and Tanyel, Esra} }
APA Temoçin, F. , Şensoy, L. , Duman Karakuş, T. , Atilla, A. , Kuruoğlu, T. & Tanyel, E. (2020). Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinin konsültasyon iş yükü . Journal of Health Sciences and Medicine , 3 (3) , 324-329 . DOI: 10.32322/jhsm.738660
MLA Temoçin, F. , Şensoy, L. , Duman Karakuş, T. , Atilla, A. , Kuruoğlu, T. , Tanyel, E. "Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinin konsültasyon iş yükü" . Journal of Health Sciences and Medicine 3 (2020 ): 324-329 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhsm/issue/54998/738660>
Chicago Temoçin, F. , Şensoy, L. , Duman Karakuş, T. , Atilla, A. , Kuruoğlu, T. , Tanyel, E. "Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinin konsültasyon iş yükü". Journal of Health Sciences and Medicine 3 (2020 ): 324-329
RIS TY - JOUR T1 - Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinin konsültasyon iş yükü AU - Fatih Temoçin , Levent Şensoy , Tuba Duman Karakuş , Aynur Atilla , Tuba Kuruoğlu , Esra Tanyel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32322/jhsm.738660 DO - 10.32322/jhsm.738660 T2 - Journal of Health Sciences and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 324 EP - 329 VL - 3 IS - 3 SN - -2636-8579 M3 - doi: 10.32322/jhsm.738660 UR - https://doi.org/10.32322/jhsm.738660 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Health Sciences and Medicine Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinin konsültasyon iş yükü %A Fatih Temoçin , Levent Şensoy , Tuba Duman Karakuş , Aynur Atilla , Tuba Kuruoğlu , Esra Tanyel %T Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinin konsültasyon iş yükü %D 2020 %J Journal of Health Sciences and Medicine %P -2636-8579 %V 3 %N 3 %R doi: 10.32322/jhsm.738660 %U 10.32322/jhsm.738660
ISNAD Temoçin, Fatih , Şensoy, Levent , Duman Karakuş, Tuba , Atilla, Aynur , Kuruoğlu, Tuba , Tanyel, Esra . "Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinin konsültasyon iş yükü". Journal of Health Sciences and Medicine 3 / 3 (Haziran 2020): 324-329 . https://doi.org/10.32322/jhsm.738660
AMA Temoçin F. , Şensoy L. , Duman Karakuş T. , Atilla A. , Kuruoğlu T. , Tanyel E. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinin konsültasyon iş yükü. J Health Sci Med / JHSM. 2020; 3(3): 324-329.
Vancouver Temoçin F. , Şensoy L. , Duman Karakuş T. , Atilla A. , Kuruoğlu T. , Tanyel E. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinin konsültasyon iş yükü. Journal of Health Sciences and Medicine. 2020; 3(3): 324-329.
IEEE F. Temoçin , L. Şensoy , T. Duman Karakuş , A. Atilla , T. Kuruoğlu ve E. Tanyel , "Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinin konsültasyon iş yükü", Journal of Health Sciences and Medicine, c. 3, sayı. 3, ss. 324-329, Haz. 2020, doi:10.32322/jhsm.738660

Interuniversity Board (UAK) Equivalency: Ulakbim TR Dizin and 1b [Original research article published in journals scanned by international field indexes (included in indices other than the ones mentioned in 1a) - 10 POINTS]. The Directories (indexes) and Platforms we are included in are at the bottom of the page. The indexes of the journal are;

       images?q=tbn:ANd9GcRB9r6zRLDl0Pz7om2DQkiTQXqDtuq64Eb1Qg&usqp=CAU

500px-WorldCat_logo.svg.png

atifdizini.png

logo_world_of_journals_no_margin.png

images?q=tbn%3AANd9GcTNpvUjQ4Ffc6uQBqMQrqYMR53c7bRqD9rohCINkko0Y1a_hPSn&usqp=CAU

doaj.png  

images?q=tbn:ANd9GcSpOQFsFv3RdX0lIQJC3SwkFIA-CceHin_ujli_JrqBy3A32A_Tx_oMoIZn96EcrpLwTQg&usqp=CAU

ici2.png

asos-index.png

drji.png

The platforms of the journal are;

COPE-logo-300x199.jpgimages?q=tbn:ANd9GcQR6_qdgvxMP9owgnYzJ1M6CS_XzR_d7orTjA&usqp=CAU

icmje_1_orig.png

cc.logo.large.png

ncbi.pngimages?q=tbn:ANd9GcRBcJw8ia8S9TI4Fun5vj3HPzEcEKIvF_jtnw&usqp=CAU

ORCID_logo.png

1*mvsP194Golg0Dmo2rjJ-oQ.jpeg


Our Journal using the DergiPark system indexed are;

Ulakbim TR Dizin,  Index Copernicus, ICI World of JournalsDirectory of Research Journals Indexing (DRJI), General Impact FactorASOS Index, OpenAIRE, MIAR,  EuroPub, WorldCat (OCLC)DOAJ,  Türkiye Citation Index, Türk Medline Index, InfoBase Index


Our Journal using the DergiPark system platforms are;

Google, Google Scholar, CrossRef (DOI), ResearchBib, ICJME, COPE, NCBI, ORCID, Creative Commons, Open Access, and etc.


Journal articles are evaluated as "Double-Blind Peer Review". 

Our journal has adopted the Open Access Policy and articles in JHSM are Open Access and fully comply with Open Access instructions. All articles in the system can be accessed and read without a journal user.  https//dergipark.org.tr/tr/pub/jhsm/page/9535

Journal charge policy   https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhsm/page/10912


Assoc. Prof. Alpaslan TANOĞLU (MD) was qualified as an Editor in Chief in JHSM on 27/09/2020.

Prof. Yavuz BEYAZIT (MD) was qualified as an Editor in JHSM on 01/02/2021. 

Assoc. Prof. Bekir UÇAN (MD) was qualified as an Associated Editor in JHSM on 15/02/2020.

Assoc. Prof. Oğuz EROĞLU (MD) was qualified as an Associated Editor in JHSM on 15/02/2020. 

Prof. Murat KEKİLLİ (MD) was qualified as an Associated Editor in JHSM on 01/02/2021. 


Our journal has been indexed in DOAJ as of May 18, 2020.

Our journal has been indexed in TR-Dizin as of March 12, 2021.


17873

Articles published in the Journal of Health Sciences and Medicine have open access and are licensed under the Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 International License.