Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Velilerin BİLSEM’e Yönelik Algıları-Kahta Bilsem Örneği

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 110 - 117, 31.12.2022
https://doi.org/10.34137/jilses.1192884

Öz

Bu araştırmada Bilim ve Sanat Merkezini yeni kazanan öğrencilerin ailelerinin BİLSEM’le ilgili algılarını metaforlar yoluyla ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Ortaya çıkan sonuçların eğitim düzeyi ve cinsiyet açısından farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Kahta BİLSEM’i yeni kazanan 27 özel yetenekli öğrencinin velileri oluşturmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomonoloji) deseni kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Veliler BİLSEM’e yönelik 23 adet metafor üretmişlerdir. BİLSEM ile ilgili üretilen metaforlar, Destek Veren-Rehber, Öğretirken Eğlendiren, Keşfedici ve Araştıran temaları altında toplanmıştır. BİLSEM Program Yapısına en uygun tema olarak Destek Veren-Rehber teması görülmüştür. Velilerin BİLSEM ile ilgili ürettikleri metaforlar incelendiğinde; eğitim düzeyi açısından farklılık gösterdiği cinsiyet açısından ise farklılık göstermediği görülmüştür. Ortaya çıkan bulgular doğrultusunda; BİLSEM program yapısının doğru anlaşılması adına velilere yönelik rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi ve yürütülen rehberlik faaliyetlerinde ailelerin eğitim düzeyinin göz önüne alınması önerilerinde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Açar, D.,Kaya, G. ve Güneş, G. (2017). Özel gereksinimli bireyler hakkındaki görüşlere ilişkin metafor çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (62), 935-944. Doı: 10.17755/Esosder.284397
 • Akbaşlı, S., & Diş, O. (2019). Öğretmen görüşlerine göre okul-aile işbirliğinin okul ortamına yararları. Electronic Turkish Studies, 14(7).
 • Aslan, H., & Doğan, Ü. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin devam ettikleri okulları ile Bilim ve Sanat Merkezine ilişkin metaforik algıları: karşılaştırmalı durum çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 335-350.
 • Bal, R. (2020). Türkiye’de ilk Fen Lisesinin açılış süreci, bilimsel gelişmeler ve değerlendirmeler. Kesit Akademi Dergisi,6(25),481-496.Retrieved From Https://Dergipark.Org.Tr/En/Pub/Kesitakademi/İssue/59177/849577
 • Bildiren, A. (2018). Üstün yetenekli çocuklar. (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Çapan, B.A. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 140-154.
 • Demirel, Ö. (2020). Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi
 • Ünsal, S., Çetin, A., & Yoğurtçu, M. (2019). Üstün yetenekli öğrenci velilerinin Bilim ve Sanat Merkezinden beklentileri ve karşılanma düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1306-1321.
 • Karakus, F. (2014). Üstün yetenekli çocukları olan anne babaların çocuklarının eğitimine yönelik algıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 289-304.
 • Karakuş, F. (2010). Üstün yetenekli çocukların anne babalarının karşılaştıkları güçlükler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 127-144.
 • Levine, Pm (2005). Sınıf metaforları ve görselleri. kappa delta pi rekoru, 41 (4), 172-175.
 • Meb. Orgm, (2019). Özel yetenekli öğrencim var. Ankara: Gökçe Ofset
 • Meb. Orgm, (2017). Beni anlayan özel yetenekli öğrencim var. Ankara
 • Meb. (2022). Bilim ve Sanat Merkezleri yönergesi. Tebliğler Dergisi
 • Özsoy, Y. (2014). Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci, öğretmen ve velilerinin üstün yetenekli öğrenci kavramına ilişkin metaforları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 75
 • Sak, U. (2016). Üstün Zekalılar. (5.Baskı). Ankara: Vize Basın Yayın.
 • Semerci, Ç. (2007). "Program geliştirme" kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilkğretim programlarına farklı bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal Of Social Sciences, 31(2).
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü., & Çatalbaş, G. (2019). Velilerin gözüyle Bilsem. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 114-133.
 • Ünsal, S. , Çetin, A. & Yoğurtçu, M. (2019). Üstün yetenekli öğrenci velilerinin Bilim ve Sanat Merkezinden beklentileri ve karşılanma düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (4) , 1306-1321 . Doı: 10.17240/Aibuefd.2020..-437990
 • Yıldırım, A.ve Şimşek, H. (2018). Nitel araştırma yöntemleri. (11.Baskı). Seçkin Yayıncılık.

BİLSEM Perceptions of the Parents-Kahta Bilsem Example

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 110 - 117, 31.12.2022
https://doi.org/10.34137/jilses.1192884

Öz

In this research, it is aimed to reveal the perceptions of the parents of the newly admitted students of the Kahta Science and Art Center about BILSEM through metaphors. It was examined whether the results differed in terms of education level and gender. The study group of the research consists of 27 parents of students who have just been excepted Kahta BILSEM in the 2022-2023 academic year. In this study, phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used. Data were collected using a semi-structured interview form developed by the researcher. With the study, the parents produced 23 metaphors for BILSEM. The metaphors produced about BILSEM were grouped under the themes of Supporting-Guide, Entertaining While Teaching, Discoverer and Researcher. Supporting-Guide Theme was seen as the most suitable theme for BILSEM Program Structure. When the metaphors produced by the parents about BILSEM were examined in terms of education level, it was seen that there were differences. When the metaphors produced by the parents about BILSEM were examined in terms of gender, it was seen that there was no difference. In line with the findings; It has been suggested that the guidance activities carried out for the parents are very important for the correct understanding of the BILSEM program structure and that the education level of the parents should be taken into account in the guidance activities.

Kaynakça

 • Açar, D.,Kaya, G. ve Güneş, G. (2017). Özel gereksinimli bireyler hakkındaki görüşlere ilişkin metafor çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (62), 935-944. Doı: 10.17755/Esosder.284397
 • Akbaşlı, S., & Diş, O. (2019). Öğretmen görüşlerine göre okul-aile işbirliğinin okul ortamına yararları. Electronic Turkish Studies, 14(7).
 • Aslan, H., & Doğan, Ü. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin devam ettikleri okulları ile Bilim ve Sanat Merkezine ilişkin metaforik algıları: karşılaştırmalı durum çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 335-350.
 • Bal, R. (2020). Türkiye’de ilk Fen Lisesinin açılış süreci, bilimsel gelişmeler ve değerlendirmeler. Kesit Akademi Dergisi,6(25),481-496.Retrieved From Https://Dergipark.Org.Tr/En/Pub/Kesitakademi/İssue/59177/849577
 • Bildiren, A. (2018). Üstün yetenekli çocuklar. (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Çapan, B.A. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 140-154.
 • Demirel, Ö. (2020). Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi
 • Ünsal, S., Çetin, A., & Yoğurtçu, M. (2019). Üstün yetenekli öğrenci velilerinin Bilim ve Sanat Merkezinden beklentileri ve karşılanma düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1306-1321.
 • Karakus, F. (2014). Üstün yetenekli çocukları olan anne babaların çocuklarının eğitimine yönelik algıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 289-304.
 • Karakuş, F. (2010). Üstün yetenekli çocukların anne babalarının karşılaştıkları güçlükler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 127-144.
 • Levine, Pm (2005). Sınıf metaforları ve görselleri. kappa delta pi rekoru, 41 (4), 172-175.
 • Meb. Orgm, (2019). Özel yetenekli öğrencim var. Ankara: Gökçe Ofset
 • Meb. Orgm, (2017). Beni anlayan özel yetenekli öğrencim var. Ankara
 • Meb. (2022). Bilim ve Sanat Merkezleri yönergesi. Tebliğler Dergisi
 • Özsoy, Y. (2014). Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci, öğretmen ve velilerinin üstün yetenekli öğrenci kavramına ilişkin metaforları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 75
 • Sak, U. (2016). Üstün Zekalılar. (5.Baskı). Ankara: Vize Basın Yayın.
 • Semerci, Ç. (2007). "Program geliştirme" kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilkğretim programlarına farklı bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal Of Social Sciences, 31(2).
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü., & Çatalbaş, G. (2019). Velilerin gözüyle Bilsem. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 114-133.
 • Ünsal, S. , Çetin, A. & Yoğurtçu, M. (2019). Üstün yetenekli öğrenci velilerinin Bilim ve Sanat Merkezinden beklentileri ve karşılanma düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (4) , 1306-1321 . Doı: 10.17240/Aibuefd.2020..-437990
 • Yıldırım, A.ve Şimşek, H. (2018). Nitel araştırma yöntemleri. (11.Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mahmut Serkan YERLİ> (Sorumlu Yazar)
Kahta Bilsem
0000-0003-3837-6276
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 21 Ekim 2022
Kabul Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yerli, M. S. (2022). Velilerin BİLSEM’e Yönelik Algıları-Kahta Bilsem Örneği . The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 8 (2) , 110-117 . DOI: 10.34137/jilses.1192884
Creative Commons Lisansı
Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.