Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

AN EVALUATION ON THE PHENOMENON OF POWER, POLICY AND POLITICAL BEHAVIOR SPECIAL TO INTERNAL AUDITORS

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 1, 12 - 24, 28.06.2022

Öz

Organizations are political formations in which various power struggless are experienced and tactics and strategies are applied within the framework of more effective, economical and efficient use of resources. For his reason, in terms of resource efficiency, it is essential how and how power and power-related situations are used to achieve goals and objectives. In particular, the use of the power of those who have authority in order to achieve the goals and objectivesof the administrations by taking into account the public interest in accordance with the legislation will create positive effects in terms of individual, organizational and social aspects. It is thought that this issue is also important in terms of supervision of management processes. Based on this idea, it is evaluated that an effective management will be operational with the presence of impartial and independent audit organs. Ultimately, the aim of this study was to ask open-ended questions to internal auditors within the scope of internal audit processes and to determine their views on power, policy and political behaviors. As a result of the study, it was found that internal auditors avoided approaches that served their interests on the basis of the use of force and that political behavior in the case of internal auditors was partial; however, it was determined that political behavior came to the fore in terms of senior managers.

Kaynakça

 • Adler, A. (2019). Yaşamın Anlamı ve Amacı, (Kamuran Şipal, Çev.). SayYayınları.
 • Alkan, A. ve Erdem, R. (2019). “Güç: Formel ve İnformal Yönden Güce Kavramsal Bir Bakış”. Vizyoner Dergisi, 10(24), 405-433.
 • Ansari, M.A. ve Kapoor, A. (1987). “Organizational Context and Upward Influence Tactics”. Organizational Behavior Human Decision Process, 40(1), 39-49.
 • Baltaş, A. (2010). Türk Kültüründe Yönetmek- Yerel Değerlerle Küresel Başarılar Kazanmak. Remzi Kitabevi.
 • Başar, U. ve Varoğlu, A. K. (2016). “Örgütsel Politika Algısının İhmalkarlık Üzerindeki Etkisinde İşten Ayrılma Niyetinin Aracı Rolü”. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 23(3), 751-765.
 • Bozeman, D. P., P. L. Perrewe, W. A. Hochwarter ve R. A. Brymer (2001). "Organizational Politics, Perceived Control, and Work Outcomes: Boundary Conditions on the Effects of Politics". Journal of Applied Social Psychology, 31(3), 486-503.
 • Çalışkur, A. (2016). “Örgütlerde Güç Olgusu ve Gücün Kullanımı”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 29-48.
 • Dahl, R. A. (1957). “The Concept of Power”. Behavioral Science, 3(3), 201-215.
 • Develi, A. ve Çavuş, F. (2019). Öncülleri ve Ardıllarıyla Örgütsel Politika, Örgütlerde Güç ve Politika içinde (H. Yıldız ve T. Okan, Eds). Beta Basın Yayın.
 • Farrell, D. ve Patterson, J. C. (1982). “Patterns of Political Behavior in Organizations”. Academy of Management Review, 7, 403-412.
 • Ferris, G. R., Frink, D. D., Galang, M. C., Zhou, J., Kacmar, M. K. ve Howard, J. L. (1996). “Perceptions of Organizational Politics: Prediction, Stress-Related İmplications and Outcomes”. Human Relations, 49, 233–266.
 • French, J. R. P. ve Raven, B. H. (1959). The Bases of Social Power, (D. Cartwright and A. Zander edt.). Group Dynamics içinde. Harper & Row.
 • Gandz, J. ve Murray, V.V. (1980). “The Experience of Workplace Politics”. Academy of Management Journal, 23(2), 237-251.
 • Ghosh, A. (2011). “Power Distance in Organizational Contexts- A Review of Collectivist Cultures”. The Indian Journal of Industrial Relations, 47(1), 89-101.
 • Greenberg, J., ve Baron, A. R. (1993). Behavior in Organizations. Simon&Schuster Inc.
 • Gürbüz, S. ve Sığrı, Ü. (2017). Örgütsel Davranış, (Ünsal Sığrı ve Sait Gürbüz, Ed.), Örgütsel Davranışa Giriş: Yönetim Bilimi ve Örgütsel Davranış Alanının Kuramsal Gelişimi içinde, Beta Yayınları.
 • Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequences. Sage Publication.
 • İDKK (2022), 15.10.2021 Tarihi İtibarıyla Kamu İdarelerindeki İç Denetçi Kadroları, Erişim Tarihi: 14.01.2022, Erişim Adresi: https://www.hmb.gov.tr/kamu-idareleri-ic-denetci-kadrolari
 • Kacmar, K. M. ve Ferris, G. R. (1991). “Perceptions of Organizational Politics Scale (POPS): Development and Construct Validation”. Educational and Psychological Measurement, 51, 193–205.
 • Khatri, N. (2009), “Consequences of Power Distance Orientation in Organizations”. Vision, 13(1):1-9.
 • Koçel, T. (1998). İşletme Yöneticiliği. Beta Basım Yayın.
 • Landells, E. ve Albrecht, S. L. (2013). “Organizational Political Climate: Shared Perceptions about The Building and Use of Power Bases”. Human Resource Management Review, 23, 357-365.

İÇ DENETÇİLER ÖZELİNDE GÜÇ, POLİTİKA VE POLİTİK DAVRANIŞ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 1, 12 - 24, 28.06.2022

Öz

Örgütler, kaynakların daha etkili, ekonomik ve verimli kullanılması çerçevesinde çeşitli güç mücadelelerinin yaşandığı, taktik ve stratejilerin uygulandığı politik oluşumlardır. Bu sebeple kaynak verimliliği açısından düşünüldüğünde örgütün amaç ve hedeflerine ulaşmasında güç ve güçle ilişkili durumların nasıl ve ne şekilde kullanıldığı elzem olmaktadır. Özellikle yetkiye sahip olanların gücü ve güçle ilişkilendirilen durumları, mevzuata uygun biçimde kamu yararını gözeterek idarelerin amaç ve hedeflerine ulaşmak maksadıyla kullanması bireysel, örgütsel ve toplumsal açıdan olumlu etkiler yaratacaktır. Yönetim süreçlerinin denetimi açısından da bu hususun önem arz ettiği düşünülmekte olup, tarafsız ve bağımsız denetim organlarının varlığı ile etkin bir yönetimin işlerlik kazanacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda çalışmada, iç denetim süreçleri kapsamında iç denetçilere açık uçlu sorular yöneltilmiş ve güç, politika ve politik davranışlar hakkındaki görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, iç denetçilerin güç kullanımı esasında kendi çıkarlarına hizmet eden yaklaşımlardan kaçındıkları; iç denetçiler özelinde politik davranışın kısmi bir durum taşıdığı; ancak üst yöneticiler açısından politik davranışın öne çıktığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Adler, A. (2019). Yaşamın Anlamı ve Amacı, (Kamuran Şipal, Çev.). SayYayınları.
 • Alkan, A. ve Erdem, R. (2019). “Güç: Formel ve İnformal Yönden Güce Kavramsal Bir Bakış”. Vizyoner Dergisi, 10(24), 405-433.
 • Ansari, M.A. ve Kapoor, A. (1987). “Organizational Context and Upward Influence Tactics”. Organizational Behavior Human Decision Process, 40(1), 39-49.
 • Baltaş, A. (2010). Türk Kültüründe Yönetmek- Yerel Değerlerle Küresel Başarılar Kazanmak. Remzi Kitabevi.
 • Başar, U. ve Varoğlu, A. K. (2016). “Örgütsel Politika Algısının İhmalkarlık Üzerindeki Etkisinde İşten Ayrılma Niyetinin Aracı Rolü”. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 23(3), 751-765.
 • Bozeman, D. P., P. L. Perrewe, W. A. Hochwarter ve R. A. Brymer (2001). "Organizational Politics, Perceived Control, and Work Outcomes: Boundary Conditions on the Effects of Politics". Journal of Applied Social Psychology, 31(3), 486-503.
 • Çalışkur, A. (2016). “Örgütlerde Güç Olgusu ve Gücün Kullanımı”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 29-48.
 • Dahl, R. A. (1957). “The Concept of Power”. Behavioral Science, 3(3), 201-215.
 • Develi, A. ve Çavuş, F. (2019). Öncülleri ve Ardıllarıyla Örgütsel Politika, Örgütlerde Güç ve Politika içinde (H. Yıldız ve T. Okan, Eds). Beta Basın Yayın.
 • Farrell, D. ve Patterson, J. C. (1982). “Patterns of Political Behavior in Organizations”. Academy of Management Review, 7, 403-412.
 • Ferris, G. R., Frink, D. D., Galang, M. C., Zhou, J., Kacmar, M. K. ve Howard, J. L. (1996). “Perceptions of Organizational Politics: Prediction, Stress-Related İmplications and Outcomes”. Human Relations, 49, 233–266.
 • French, J. R. P. ve Raven, B. H. (1959). The Bases of Social Power, (D. Cartwright and A. Zander edt.). Group Dynamics içinde. Harper & Row.
 • Gandz, J. ve Murray, V.V. (1980). “The Experience of Workplace Politics”. Academy of Management Journal, 23(2), 237-251.
 • Ghosh, A. (2011). “Power Distance in Organizational Contexts- A Review of Collectivist Cultures”. The Indian Journal of Industrial Relations, 47(1), 89-101.
 • Greenberg, J., ve Baron, A. R. (1993). Behavior in Organizations. Simon&Schuster Inc.
 • Gürbüz, S. ve Sığrı, Ü. (2017). Örgütsel Davranış, (Ünsal Sığrı ve Sait Gürbüz, Ed.), Örgütsel Davranışa Giriş: Yönetim Bilimi ve Örgütsel Davranış Alanının Kuramsal Gelişimi içinde, Beta Yayınları.
 • Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequences. Sage Publication.
 • İDKK (2022), 15.10.2021 Tarihi İtibarıyla Kamu İdarelerindeki İç Denetçi Kadroları, Erişim Tarihi: 14.01.2022, Erişim Adresi: https://www.hmb.gov.tr/kamu-idareleri-ic-denetci-kadrolari
 • Kacmar, K. M. ve Ferris, G. R. (1991). “Perceptions of Organizational Politics Scale (POPS): Development and Construct Validation”. Educational and Psychological Measurement, 51, 193–205.
 • Khatri, N. (2009), “Consequences of Power Distance Orientation in Organizations”. Vision, 13(1):1-9.
 • Koçel, T. (1998). İşletme Yöneticiliği. Beta Basım Yayın.
 • Landells, E. ve Albrecht, S. L. (2013). “Organizational Political Climate: Shared Perceptions about The Building and Use of Power Bases”. Human Resource Management Review, 23, 357-365.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nazmiye Ülkü Pekkan 0000-0001-7298-0552

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2022
Kabul Tarihi 16 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Pekkan, N. Ü. (2022). İÇ DENETÇİLER ÖZELİNDE GÜÇ, POLİTİKA VE POLİTİK DAVRANIŞ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives, 10(1), 12-24.
AMA Pekkan NÜ. İÇ DENETÇİLER ÖZELİNDE GÜÇ, POLİTİKA VE POLİTİK DAVRANIŞ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives. Haziran 2022;10(1):12-24.
Chicago Pekkan, Nazmiye Ülkü. “İÇ DENETÇİLER ÖZELİNDE GÜÇ, POLİTİKA VE POLİTİK DAVRANIŞ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives 10, sy. 1 (Haziran 2022): 12-24.
EndNote Pekkan NÜ (01 Haziran 2022) İÇ DENETÇİLER ÖZELİNDE GÜÇ, POLİTİKA VE POLİTİK DAVRANIŞ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives 10 1 12–24.
IEEE N. Ü. Pekkan, “İÇ DENETÇİLER ÖZELİNDE GÜÇ, POLİTİKA VE POLİTİK DAVRANIŞ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”, Journal of International Management Educational and Economics Perspectives, c. 10, sy. 1, ss. 12–24, 2022.
ISNAD Pekkan, Nazmiye Ülkü. “İÇ DENETÇİLER ÖZELİNDE GÜÇ, POLİTİKA VE POLİTİK DAVRANIŞ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives 10/1 (Haziran 2022), 12-24.
JAMA Pekkan NÜ. İÇ DENETÇİLER ÖZELİNDE GÜÇ, POLİTİKA VE POLİTİK DAVRANIŞ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives. 2022;10:12–24.
MLA Pekkan, Nazmiye Ülkü. “İÇ DENETÇİLER ÖZELİNDE GÜÇ, POLİTİKA VE POLİTİK DAVRANIŞ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives, c. 10, sy. 1, 2022, ss. 12-24.
Vancouver Pekkan NÜ. İÇ DENETÇİLER ÖZELİNDE GÜÇ, POLİTİKA VE POLİTİK DAVRANIŞ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives. 2022;10(1):12-24.