Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bibliometric Analysis of Master’s and Phd Thesis on the Concept of Refugee Located in the National Thesis Center

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 2, 57 - 76, 29.12.2023
https://doi.org/10.5152/JIRS.2023.23026

Öz

This study focuses on the concept of refugees, which is one of the cornerstones of the international migration literature. The study evaluates master’s and doctoral theses in the National Thesis Center from a different point of view and aims to make a bibliometric analysis of the thesis studies in the database. Between December 10, 2022, and August 10, 2022, 970 master’s and 163 doctoral theses covering the concept of refugees were examined under the headings of year, subject, universities where the theses were made, university type, academic title, access status, page spacing, case study, World University Rankings main branch, United Nations Sustainable Development Goals, research method, and language. The study data were analyzed using the document analysis technique. Microsoft Excel and MAXQDA 2020 qualitative data analysis program were used for the analysis.

Kaynakça

 • Adıgüzel, Y. (2016). Göç sosyolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Al, U., & Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5(1), 19–47.
 • Arslan, N. (t.y.). Uluslararası alan indekslerinde göç yazınına İlişkin bibliyometrik bir analiz. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(41), 571–600. Başkanlığı, G. İ. (t.y.-a). Düzensiz Göç Hakkında.
 • Başkanlığı, G. İ. (t.y.-b). Mülteci.
 • Çağlayan, S. (2006). Göç kuramları, göç ve göçmen ilişkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/217328
 • Canatan, K. (2020). Toplumsal değişim perspektifinden göç sosyolojisi. Eskiyeni Yayınları.
 • Çelikel, A. (2017). Yabancılar hukuku. Beta Yayınları.
 • Deniz, O. (2013). 1990 sonrasında Türkiye’ye yönelen sığınma hareketleri ve etkileri. Retrieved from http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/semp6_11.pdf, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Doğan, G. (t.y.). Bibliyometri. Retrieved from http://www.bby.hacettepe.edu.tr/akademik/guledadogan/ybom_bibliyometri-egitimi_gd-23-3-2019.pdf. Hacettepe Üniversitesi
 • Er Türküresin, H. (2022). Bibliometric analysis of educational research on refugees. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 7(17), 266–307.
 • Gao, H., & Wang, S. (t.y.). The intellectual structure of research on rural-to-urban migrants: A bibliometric analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(15), 08.2022.
 • Karakartal, H., & Sasman Kaylı, D. (2022). Mülteci kadınlara odaklanan lisansüstü tezlere genel bakış: Bibliyografik bir analiz. MSGSÜ Sosyal Bilimler, 2(26),421–438.
 • Maretti, M., Tontodimamma, A., & Biermann, P. (2019). Environmental and climate migrations: An overview of scientific literature using a bibliometric analysis. International Review of Sociology, 29(2), 142–158.
 • Meclis, K. (1951). Cenevre’de 1951 tarihinde imzalanmış olan mültecilerin hukuki durumuna dair sözleşmenin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve dışişleri komisyonu raporu.
 • Pürselim Arning, H. S. (2018). Temel kavramlar ışığında mülteci hukukunun gelişimi. İçinde. Uluslararası ilişkilerde göç olgular, aktörler ve politikalar (ss.220-226). Der Kitabevi Yayınevi ve Dağıtım Paz. Ltd. Şti.
 • Sayın, Y., Usanmaz, A., & Aslangiri, F. (2016). Uluslararası göç olgusu ve yol açtığı etkiler: Suriye göçü örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,18, 1–13.
 • Schmiz, A., Felgentreff, C., Franz, M., Paul, M., Pott, A., Räuchle, C., & Schrader, S. (2022). Cities and migration- bibliometric evidence from a spatially biased field of knowledge production. Geographical Review, 112(2), 267–285.
 • Sengupta, I. N. (1992). Bibliometrics, informetrics, scientometrics and librametrics: An overview. Libri, 42(2), 75–98.
 • Şirin Öner, N. A., & Ihlamur Öner (2018), [Aktörler ve politikalar] (ss. 1-3). S. G. (Ed.). Giriş: Uluslararası ilişkiler disiplininde göçün yeri içinde. Der Kitabevi Yayınevi ve Dağıtım Paz.
 • Şimşek, D., & İçduygu, A. (2017). Uluslararası göç, politika ve güvenlik. Toplum ve Bilim, 140, 6–11.
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını BM Türkiye’de nasıl destekliyor? (t.y.). Retrieved from https://turkiye.un.org/tr/sdgs
 • United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) (2021). Global trends forced displacement in 2021. Retrieved from https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021. united nations high Commission for refugees
 • Usta, S., & Ergün, G. (2020). Göç ve mülteci olgusu: Kavramsal çerçeve. Ideastudies, 6(24), 1063–1074.
 • Üstün, M. T. (2023). Uluslararası göç İle İlgili Yök ve Ethos tez veri merkezlerinde yer alan akademik çalışmaların bibliyometrik analizi, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(24), 471–496.
 • Yılmaz, M. (1999). Kütüphane ve bilgibilim açısından bibliyometrinin önemi (Yaylanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul. tez numarası erişim bulunamamaktadır.

Mülteci Kavramı İle İlgili Ulusal Tez Merkezi’nde Yer Alan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 2, 57 - 76, 29.12.2023
https://doi.org/10.5152/JIRS.2023.23026

Öz

Bu çalışma uluslararası göç yazınının temel taşlarından biri olan mülteci kavramı üzerine yoğunlaşmaktadır. Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan, yüksek lisans ve doktora tezleri farklı bir bakış açısıyla değerlendirip veri tabanında bulunan tez çalışmalarının bibliyometrik analizini yapmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 10 Ağustos 2022 tarihli mülteci kavramını kapsayan 970 yüksek lisans ve 163 doktora tezi yıl, konu, tezlerin yapıldıkları üniversiteler, üniversite tipi, akademik ünvan, erişim durumu, sayfa aralıkları, örnek olay, WUR ana bilim dalı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, araştırma yöntemi ve dil başlıkları altında incelenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler doküman incelemesi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz yapılırken Microsoft Excel ve MAXQDA2020 Nitel Veri Analizi programından yararlanılmaktadır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, Y. (2016). Göç sosyolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Al, U., & Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5(1), 19–47.
 • Arslan, N. (t.y.). Uluslararası alan indekslerinde göç yazınına İlişkin bibliyometrik bir analiz. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(41), 571–600. Başkanlığı, G. İ. (t.y.-a). Düzensiz Göç Hakkında.
 • Başkanlığı, G. İ. (t.y.-b). Mülteci.
 • Çağlayan, S. (2006). Göç kuramları, göç ve göçmen ilişkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/217328
 • Canatan, K. (2020). Toplumsal değişim perspektifinden göç sosyolojisi. Eskiyeni Yayınları.
 • Çelikel, A. (2017). Yabancılar hukuku. Beta Yayınları.
 • Deniz, O. (2013). 1990 sonrasında Türkiye’ye yönelen sığınma hareketleri ve etkileri. Retrieved from http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/semp6_11.pdf, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Doğan, G. (t.y.). Bibliyometri. Retrieved from http://www.bby.hacettepe.edu.tr/akademik/guledadogan/ybom_bibliyometri-egitimi_gd-23-3-2019.pdf. Hacettepe Üniversitesi
 • Er Türküresin, H. (2022). Bibliometric analysis of educational research on refugees. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 7(17), 266–307.
 • Gao, H., & Wang, S. (t.y.). The intellectual structure of research on rural-to-urban migrants: A bibliometric analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(15), 08.2022.
 • Karakartal, H., & Sasman Kaylı, D. (2022). Mülteci kadınlara odaklanan lisansüstü tezlere genel bakış: Bibliyografik bir analiz. MSGSÜ Sosyal Bilimler, 2(26),421–438.
 • Maretti, M., Tontodimamma, A., & Biermann, P. (2019). Environmental and climate migrations: An overview of scientific literature using a bibliometric analysis. International Review of Sociology, 29(2), 142–158.
 • Meclis, K. (1951). Cenevre’de 1951 tarihinde imzalanmış olan mültecilerin hukuki durumuna dair sözleşmenin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve dışişleri komisyonu raporu.
 • Pürselim Arning, H. S. (2018). Temel kavramlar ışığında mülteci hukukunun gelişimi. İçinde. Uluslararası ilişkilerde göç olgular, aktörler ve politikalar (ss.220-226). Der Kitabevi Yayınevi ve Dağıtım Paz. Ltd. Şti.
 • Sayın, Y., Usanmaz, A., & Aslangiri, F. (2016). Uluslararası göç olgusu ve yol açtığı etkiler: Suriye göçü örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,18, 1–13.
 • Schmiz, A., Felgentreff, C., Franz, M., Paul, M., Pott, A., Räuchle, C., & Schrader, S. (2022). Cities and migration- bibliometric evidence from a spatially biased field of knowledge production. Geographical Review, 112(2), 267–285.
 • Sengupta, I. N. (1992). Bibliometrics, informetrics, scientometrics and librametrics: An overview. Libri, 42(2), 75–98.
 • Şirin Öner, N. A., & Ihlamur Öner (2018), [Aktörler ve politikalar] (ss. 1-3). S. G. (Ed.). Giriş: Uluslararası ilişkiler disiplininde göçün yeri içinde. Der Kitabevi Yayınevi ve Dağıtım Paz.
 • Şimşek, D., & İçduygu, A. (2017). Uluslararası göç, politika ve güvenlik. Toplum ve Bilim, 140, 6–11.
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını BM Türkiye’de nasıl destekliyor? (t.y.). Retrieved from https://turkiye.un.org/tr/sdgs
 • United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) (2021). Global trends forced displacement in 2021. Retrieved from https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021. united nations high Commission for refugees
 • Usta, S., & Ergün, G. (2020). Göç ve mülteci olgusu: Kavramsal çerçeve. Ideastudies, 6(24), 1063–1074.
 • Üstün, M. T. (2023). Uluslararası göç İle İlgili Yök ve Ethos tez veri merkezlerinde yer alan akademik çalışmaların bibliyometrik analizi, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(24), 471–496.
 • Yılmaz, M. (1999). Kütüphane ve bilgibilim açısından bibliyometrinin önemi (Yaylanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul. tez numarası erişim bulunamamaktadır.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası Göç, Uluslararası İlişkiler (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Aleyna Topal Şahintürk Bu kişi benim 0000-0003-3075-9141

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Topal Şahintürk, A. (2023). Mülteci Kavramı İle İlgili Ulusal Tez Merkezi’nde Yer Alan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi, 3(2), 57-76. https://doi.org/10.5152/JIRS.2023.23026

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929