Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Developing Mobile Augmented Reality Practices for the Social Studies Teaching Program with the Teachers: An Action Research

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 90 - 113, 30.12.2020
https://doi.org/10.47503/jirss.764431

Öz

The purpose of this research; to evaluate Mobile Augmented Reality (MAR) activities carried out by prospective teachers for the Social Studies curriculum and to reveal their effects on the participants. Action research, which is accepted as one of the qualitative research methods, was adopted in the research. The study group of the study consisted of a total of 46 pre-service teachers studying at the 2nd grade of a state university Social Studies teacher in the spring term of the 2018-2019 academic year. While Technology Integration Self-Efficacy Perception Scale, Semantic Differences Scale and Personal Information Forms were used in the research, the augmented reality applications prepared by prospective teachers, researcher observation reports and researcher diary were also used as research data. The studies carried out by the participants in the data analysis phase evaluated group and collectively with graded scoring keys (GSK). The data obtained from the observation reports and researcher's diary were used to support the results obtained from GSK. In addition, in order to compare the scores obtained from the technology integration self-efficacy perception scale, t-test for dependent groups and percentage and frequency analysis were performed for the semantic differences scale. Based on the findings, the results are; When the products made by the participants were evaluated, it was understood that they produced qualified products. On the other hand, there was no significant difference as a result of the t-test applied to the participants. Finally, it was seen that the participants evaluated the augmented reality applications as innovative, confusing, entertaining, difficult, unusual, complex and tiring.

Kaynakça

 • Abdüsselam, M. S. & Karal, H. (2012). Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi: 11. sınıf manyetizma konusu örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 170-181.
 • Akçayır, M. & Akçayır, G. (2016). Üniversite öğrencilerinin yabancı dil eğitiminde artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanımına yönelik görüşleri, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1169-1186.
 • Akçayır, M., Akçayır, G., Pektaş, H. M. & Ocak, M. A. (2016).Augmented reality in science laboratories: the effects of augmented reality on university students laboratory skills and attitudes toward science laboratories. Computer and Human Behavior, 57, 334-342.
 • Akgül, G. & Tanrıseven, I. (2019). Fen ve Teknoloji dersinde dijital öyküleme sürecinde yaratıcı drama kullanımının öğrencilerin bilimsel yaratıcılıkları ve dijital öyküleri üzerindeki etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), 2501-2512.
 • Akkuş, İ. & Özhan, U. (2017). Augmented reality applications in mathematics and geometry education. Inonu University Journal of The Graduate School of Education, 4(8), 19-33.
 • Arslan, A. & Elibol M. (2015). Eğitsel artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi: android işletim sistemi örneği. International Journal of Human Sciences, 12(2), 1792-1817.
 • Arvanitis, P. (2012). Augmented reality in second language teaching and learning? Edulearn 4th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona SPAIN.
 • Aş, H. (2019). Saran mimari yazılım ve teknolojilerinin kültürel mirası koruma çalışmalarında kullanımı. Tasarım Enformatiği Dergisi, 1(2).92-106.
 • Ateş, A. (2018). 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “maddenin tanecikli yapısı ve saf maddeler” konusunda artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak oluşturulan öğrenme materyalinin akademik başarıya etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde).
 • Avcı, F. A. & Taşdemir, Ş. (2019). Artırılmış ve sanal gerçeklik ile periyodik cetvel öğretimi. Selçuk Teknik Dergisi, 18(2), 68-83.
 • Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence, 6(4), 355-385.
 • Baltacı, S., & Yıldız, A. (2015). GeoGebra 3D from the perspectives of elementary preservice mathematics teachers who are familiar with a number of software. Cypriot Journal of Education Sciences, 10(1), 12-17.
 • Billinghurst, M. & Duenser, A. (2012). Augmented reality in the classroom. Computer, 45(7), 56-63.
 • Bonner, E. & Reinders, H. (2018). Augmented and Virtual Reality in The Language Classroom: Partical Ideas. Teaching English with Technology, 18(3), 33-53.
 • Buluş Kırıkkaya, E. & Şentürk, M. (2018). Güneş sistemi ve ötesi ünitesinde artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılmasının öğrenci akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 181-189.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, E. Ö., Karadeniz Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 17. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyükuygur, M. & Güneş, A. (2018). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Yabancı Dil Eğitiminde Kullanımı ve Eğitsel Oyun Geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 7(4), 63-73.
 • Challenor, J. & Ma, M. (2019). A review of augmented reality applications for history education and heritage visualisation. Multimodal Technologies and Interraction, 39(3), 1-20.
 • Chen, C. M. & Tsai, Y. N. (2012). Interactive augmented reality system fır enhancing library ınstruction in elemantary schools. Computer & Education, 59(2), 638-652.
 • Chiang, T. H. C., Yang, S. J. H. & Hwang, G. J. (2014). An augmented reality-based mobile learning system to ımprove students’ learning achievements and motivations in natural science ınquiry activities. Educational Technology ve Society, 17(4), 352–365.
 • Coimbra, T., Cardoso, T., & Mateus, A. (2015). Augmented reality: an enhancer for higher education students in math’s learning? Procedia Computer Science, 67, 332-339.
 • Çakır, R., Solak, E. & Tan, S. S. (2015). Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile ingilizce kelime öğretiminin öğrenci performansına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 45-58.
 • Çevik, G. Yılmaz, M. R. Göktaş, Y. & Gülcü, A. (2017). okul öncesi dönemde artırılmış gerçeklikle ingilizce kelime öğrenme. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(2), 50-57.
 • Çoruh, L. (2011). Sanat tarihi dersinde bir öğrenme modeli olarak artırılmış gerçeklik uygulamasının etkililiğinin değerlendirilmesi (Erciyes Üniversitesi mimarlık fak. ve güzel sanatlar fak. örneği uygulaması). (Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara).
 • Demir, Ö., Ağaçsapan, B., Sarı, S., Aksoy, T. & Çabuk, A. (2019). Coğrafya öğretim materyallerinin artırılmış gerçeklik ile güçlendirilmesi. II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (s. 462-467), Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.
 • Demirel, T. (2017). Argümantasyon Yönetimi destekli artırılmış gerçeklik uygulamalarının akademik başarı, eleştirel düşünme becerisi, fen ve teknoloji dersine yönelik güdülenme ve argümantasyon becerisi üzerindeki etkisinin incelenmesi. (Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana).
 • Di Martino, V. & Longo, L. (2019). Augmented reality to promote ınclusive learning. Open Journal Per la Formazione in Rete, 19(1), 179-194.
 • Di Serio, A., Ibanez, M. B. & Kloos, C. D. (2012). “Impact of an augmented reality system on student motivation for a visual art course”, Computers & Education, 1(11), 586-596.
 • Durak, A. & Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2019). Artırılmış gerçekliğin eğitsel uygulamaları üzerine ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 468-481.
 • El Sayed, N. A. M., Zayed, H. H. & Sharawy, M. I. (2011). ARSC: Augmented reality student card. Computers and Education, 56(4), 1045-1061.
 • Ercan, M. (2010). A 3D Topological tracking system for augmented reality. (Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara).
 • Eroğlu, B. (2018). Ortaokul öğrencilerine astronomi kavramlarının artırılmış gerçeklik uygulamaları ile öğretiminin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon).
 • Ersoy, H. Duman, E. & Öncü, S. (2016). Artırılmış gerçeklik ile motivasyon ve başarı: deneysel bir çalışma. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 5(1), 39-44.
 • Ersoy, H., Duman, E. ve Öncü, S. (2016). Artırılmış Gerçeklik ile motivasyon ve başarı: deneysel bir çalışma. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 5(1), 39-44.
 • Fidan, M. & Tuncel, M. (2018). Ortaokul fen eğitimine yönelik artırılmış gerçeklik uygulamalarının tasarımı. International Congress on Curriculum and Instruction ICCI-EPOK.
 • Fidan, M. (2018). Artırılmış gerçeklikle desteklenmiş probleme dayalı fen öğretiminin akademik başarı, kalıcılık, tutum ve öz-yeterlilik inancına etkisi. (Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu).
 • Gecü-Parmaksız, Z. (2017). Augmented reality activities for children: a comparative analysis on understanding geometric shapes and ımproving spatial skills. (Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara).
 • George, D. and Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: a simple guide and reference. 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Godwin-Jones, R. (2016). Augmented reality and language learning: from annotated vocabulary to place-based mobile games. Language Learning & Technologies, 20(3), 9-19.
 • Gonzato, J. C., Arcila, T., & Crespin, B. (2008). Virtual objects on real oceans. In Graphicon'2008 (s. 49-54). Gümbür, Y. (2019). Sosyal bilgiler dersinde artırılmış gerçeklik uygulaması kullanımının öğrencinin akademik başarısına, tutumuna ve motivasyonuna etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla).
 • Güngördü, D. (2018). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin atom modelleri konusuna yönelik başarı ve tutumlarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, 7 Aralık Üniversitesi, Kilis).
 • Huang, T. C., Chen, C. C. & Chou, Y. W. (2016). Animating eco-education: To see, feel, and discover in an augmented reality-based experiential learning environment. Computers ve Education, 96, 72–82.
 • İbili, E. & Şahin, S. (2013). Artırılmış gerçeklik ile interaktif 3D geometri kitabı yazılımın tasarımı ve geliştirilmesi: ARGE3D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 1-8.
 • İçten, T. & Bal, G. (2017). Artırılmış gerçeklik üzerine son gelişmelerin ve uygulamaların incelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(2), 111-136.
 • İmamoğlu, A. & İmamoğlu, M. (2018). Coğrafya eğitiminde artırılmış gerçeklik uygulamaları. İçinde A. Meydan (ed.), 1. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu (s. 480-485), Nevşehir: Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
 • İzgi Onbaşılı, Ü. (2018). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının ilkokul öğrencilerinin artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik tutumlarına ve fen motivasyonlarına etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 19(1), 320-337.
 • Kahriman- Pamuk, D. Elmas, R. & Pamuk, S. (2020). Artırılmış gerçeklik ve fen etkinlikleri: okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 671-699.
 • Koçoğlu, E. Akkuş, İ. ve Özhan, U. (2017), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Öğrenme Ortamı Olarak Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları. Sever, A. Aydın, M. ve Koçoğlu, E. (Ed.), Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi (s. 327-355), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kol, S. (2012). Okul öncesi eğitimde teknolojik araç-gereç kullanimina yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 543-554.
 • Kuzgun, H. (2019). Artırılmış gerçeklik teknolojisinin okul öncesi dönemde kullanımı: durum çalışması. (Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon).
 • Küçük, S., Yılmaz, R., Baydaş, Ö. & Göktaş, Y. (2014). Ortaokullarda artırılmış gerçeklik uygulamaları tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 383–392.
 • Lim, K. Y. T. & Lim, R. (2020). Semiotics, memory and augmented reality: history education with learner- generated augmentation. British Journal of Educational Technology, 51(3), 673-691.
 • Lin, T. J., Duh, H. B. L., Li, N., Wang, H. Y. & Tsai, C. C. (2013). An investigation of learners’ collaborative knowledge construction performances and behaviour patterns in augmented reality simulation systems. Computers and Education, 68, 314–321.
 • Lund-Nielsen, B., Brandt, H. & Swensen, H. (2016). Augmented reality in science education- affordances for student learning. Nordic Studies in Science Education NORDINA, 12(2), 157-174.
 • Önal, N. (2017). Artırılmış gerçeklik uygulamaları ilköğretim matematik öğretmen adaylarının akademik motivasyonlarını etkiler mi? İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(5), 2847-2857.
 • Özarslan, Y. (2013). Genişletilmiş gerçeklik ile zenginleştirilmiş öğrenme materyallerinin öğrenen başarısı ve memnuniyeti üzerindeki etkisi. (Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir).
 • Özçakır, B. & Aydın, B. (2019). Artırılmış gerçeklik deneyimlerinin matematik öğretmeni adaylarının teknoloji entgrasyonu öz-yeterlilik algılarına etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 10(2), 314-335.
 • Özel, C. & Uluyol, Ç. (2016). Bir artırılmış gerçeklik uygulamasının geliştirilmesi ve öğrenci görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(3), 793-823.
 • Öztürk, D. & Güdek, B. (2016). Viyolonsel performans değerlendirmesine yönelik dereceli puanlama anahtarının (rubrik) geliştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 2(3), 31-50.
 • Raghaw, M., Paulose, J. & Goswami, B. (2018). Augmented reality for history education. International Journal of Engineering and Technology, 5(1), 1-5.
 • Ramazanoğlu, M. & Aker, A. (2019). Artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitim amaçlı kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Information Technologies and Applied Sciences – Turkish Studies, 1(14), 91-106.
 • Rasalingam, R. R., Muniandy, B. & Rasalingam, R. R. (2014). Exploring the Application of Augmented Reality Technology in Early Childhood Classroom in Malaysia. Journal of Research & Method in Education, 4(5), 33-40.
 • Robson, C. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Gerçek Dünya Araştırması (Çınkır, Ş. ve Demirkasımoğlu, N. Çev. Ed.), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sahal-Guntur, M. I., Setyaningrum, W., Marsigit, M., Sarahih, N. A. & Kahir bin Noordin, M. (2019). Developing augmented reality in mathematics learning: The challenges and strategies. Jurnal Riset Pendidikan Matematika, 6(2), 211-221.
 • Sever, A. Aydın, M. & Koçoğlu, E. (Ed.), Alternatif yaklaşimlarla sosyal bilgiler eğitimi (s. 327-355), and Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Shelton, B. E. & Hedley, N. R. (2002). Using augmented reality for teaching earth-sun relationships to undergraduate geography students. In Augmented Reality Tooklit, The First IEEE International Workshop, 02EX632, 1-8.
 • Sırakaya, M. & Seferoğlu, S. S. (2016). Öğrenme ortamlarında yeni bir araç: bir eğitlence uygulaması olarak artırılmış gerçeklik. Aytekin İşman, Hatice F. Odabaşı, Buket Akkoyunlu (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları, Sakarya: Salmat Yayıncılık.
 • Sırakaya, M. & Sırakaya Alsancak, D. (2018). Artırılmış gerçekliğin fen eğitiminde kullanımının tutum ve motivasyona etkisi. Kastamonu Education Journal, 26(3), 888-896.
 • Sırakaya, M. (2015). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının, öğrencilerin akademik başarıları, kavram yanılgıları ve derse katılımlarına etkisi. (Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara).
 • Silva, R., Oliveira, J. C. & Giraldi, G. A. (2003). Introduction to augmented reality. National Laboratory for Scientific Computation, (25), 1-11.
 • Somyürek, S. (2014). Öğrenme sürecinde Z kuşağının dikkatini çekmek: artırılmış gerçeklik. Eğitim Teknolojisi, 4(1), 63-80.
 • Soylu, M. S. (2019). Artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik eğitim programının okul öncesi öğretmen adaylarının tutum ve görüşlerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli).
 • Swensen, H. (2016). Potential of augmented reality in sciences education a literature rewiew. ICERI 2016 Conference, Seville, Spain.
 • Şahin, D. (2017). Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile yapılan fen öğretiminin ortaokul öğrencilerinin başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum).
 • Şentürk, M. (2018). Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının 7. sınıf “Güneş Sistemi ve Ötesi” ünitesinde kullanılmasının öğrencilerin akademik başarı, motivasyon, fene ve teknolojiye yönelik tutumlarına etkisinin solomon dört gruplu modelle incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli).
 • Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics. (6 Edition). New York: Pearson. Takkaç-Tulgar, A. (2019). In between reality and virtuality: augmented reality in teaching english to young learners. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (41), 356-364.
 • Taşkıran, A., Koral, E. & Bozkurt, A. (2015). Artırılmış gerçeklik uygulamasının yabancı dil eğitiminde kullanılması. Akademik Bilişim Kongresi (s. 462-467), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Timur, B. & Özdemir, M. (2018). Fen eğitiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(10), 62-75.
 • Tobar-Munoz, H., Fabregat, R. & Baldiris, S. (2015). Augmented Reality game-based learning for mathematics skills training in ınclusive contexts. Informatica Educativa, 21(2), 39-51, Spain: Girona.
 • Topraklıoğlu, K. (2018). Üçboyutlu modellemenin kullanıldığı artırılmış gerçeklik etkinlikleri ile geometri öğretimi. (Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir).
 • Turan, Z., Meral, E. & Şahin, İ. F. (2018) The impact of mobile augmented reality in geography education: achievements, cognitive loads and views of university students, Journal of Geography in Higher Education, 42(3), 427-441.
 • Uluçınar, U. (2018). Öğrencilere özenli düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik duyuş temelli bir eğitim programının geliştirilmesi. (Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir).
 • Ünal, E. & Teker, N. (2018). Teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlilik algısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 973-978.
 • Vlahakis, V. Karigiannis, J. Tsotros, M. Gounaris, M. Almeida, L. Stricker, D. Gleue, T. Christou, T. I. Carlucci, R. & Ioannidis, N. (2002). Archeoguide: An augmented reality guide for archaeological sites. IEEE Comphuter Graphics and Applications, 22(5), 52-60.
 • Vuforia Team (2020). Vuforia developer engine updates. 04.07.2020 tarihinde https://developer.vuforia.com, adresinden erişilmiştir.
 • Wang, Y. & Liao, H. (2017). Learning performance enhancement using computer-assisted language learning by collaborative learning groups. Symmetry, 9(8), 1-16.
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Yönelik Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğretmen Adaylarıyla Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 90 - 113, 30.12.2020
https://doi.org/10.47503/jirss.764431

Öz

Bu araştırmanın amacı; sosyal bilgiler öğretim programına yönelik olarak öğretmen adayları tarafından gerçekleştirilen Mobil Artırılmış Gerçeklik (MAG) etkinliklerini değerlendirmek, katılımcılar üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olarak kabul edilen eylem araştırması benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 akademik yılının bahar döneminde bir devlet üniversitesinin sosyal bilgiler öğretmenliği 2. sınıfında öğrenim gören toplam 46 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Teknoloji Entegrasyonu Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği, Anlamsal Farklılıklar Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formları kullanılmışken, öğretmen adaylarının hazırlamış olduğu artırılmış gerçeklik uygulamaları, araştırmacı gözlem raporları ve araştırmacı günlüğü de araştırma verisi olarak kullanılmıştır. Veri analizi aşamasında katılımcıların gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar dereceli puanlama anahtarları (DPA) ile grup ve toplu olarak değerlendirmiştir. Gözlem raporlarından ve araştırmacı günlüğünden elde edilen veriler DPA’dan ulaşılan sonuçları desteklemek amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca, teknoloji entegrasyonu öz yeterlilik algısı ölçeğinden alınan puanların karşılaştırılması için bağımlı gruplar için t-testi, anlamsal farklılıklar ölçeği için de yüzde ve frekans analizi yapılmıştır. Ortaya çıkan bulgulara dayanılarak ulaşılan sonuçlar ise; katılımcıların yapmış oldukları ürünler değerlendirildiğinde nitelikli ürünler ortaya koydukları anlaşılmıştır. Diğer yandan katılımcılara uygulanan t-testi neticesinde anlamlı bir fark ortaya çıkmadığı görülmüştür. Son olarak katılımcıların artırılmış gerçeklik uygulamalarını yenilikçi, kafa karıştırıcı, eğlenceli, zor, sıra dışı, karmaşık ve yorucu olarak değerlendirdikleri görülmüştür.

Kaynakça

 • Abdüsselam, M. S. & Karal, H. (2012). Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi: 11. sınıf manyetizma konusu örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 170-181.
 • Akçayır, M. & Akçayır, G. (2016). Üniversite öğrencilerinin yabancı dil eğitiminde artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanımına yönelik görüşleri, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1169-1186.
 • Akçayır, M., Akçayır, G., Pektaş, H. M. & Ocak, M. A. (2016).Augmented reality in science laboratories: the effects of augmented reality on university students laboratory skills and attitudes toward science laboratories. Computer and Human Behavior, 57, 334-342.
 • Akgül, G. & Tanrıseven, I. (2019). Fen ve Teknoloji dersinde dijital öyküleme sürecinde yaratıcı drama kullanımının öğrencilerin bilimsel yaratıcılıkları ve dijital öyküleri üzerindeki etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), 2501-2512.
 • Akkuş, İ. & Özhan, U. (2017). Augmented reality applications in mathematics and geometry education. Inonu University Journal of The Graduate School of Education, 4(8), 19-33.
 • Arslan, A. & Elibol M. (2015). Eğitsel artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi: android işletim sistemi örneği. International Journal of Human Sciences, 12(2), 1792-1817.
 • Arvanitis, P. (2012). Augmented reality in second language teaching and learning? Edulearn 4th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona SPAIN.
 • Aş, H. (2019). Saran mimari yazılım ve teknolojilerinin kültürel mirası koruma çalışmalarında kullanımı. Tasarım Enformatiği Dergisi, 1(2).92-106.
 • Ateş, A. (2018). 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “maddenin tanecikli yapısı ve saf maddeler” konusunda artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak oluşturulan öğrenme materyalinin akademik başarıya etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde).
 • Avcı, F. A. & Taşdemir, Ş. (2019). Artırılmış ve sanal gerçeklik ile periyodik cetvel öğretimi. Selçuk Teknik Dergisi, 18(2), 68-83.
 • Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence, 6(4), 355-385.
 • Baltacı, S., & Yıldız, A. (2015). GeoGebra 3D from the perspectives of elementary preservice mathematics teachers who are familiar with a number of software. Cypriot Journal of Education Sciences, 10(1), 12-17.
 • Billinghurst, M. & Duenser, A. (2012). Augmented reality in the classroom. Computer, 45(7), 56-63.
 • Bonner, E. & Reinders, H. (2018). Augmented and Virtual Reality in The Language Classroom: Partical Ideas. Teaching English with Technology, 18(3), 33-53.
 • Buluş Kırıkkaya, E. & Şentürk, M. (2018). Güneş sistemi ve ötesi ünitesinde artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılmasının öğrenci akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 181-189.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, E. Ö., Karadeniz Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 17. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyükuygur, M. & Güneş, A. (2018). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Yabancı Dil Eğitiminde Kullanımı ve Eğitsel Oyun Geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 7(4), 63-73.
 • Challenor, J. & Ma, M. (2019). A review of augmented reality applications for history education and heritage visualisation. Multimodal Technologies and Interraction, 39(3), 1-20.
 • Chen, C. M. & Tsai, Y. N. (2012). Interactive augmented reality system fır enhancing library ınstruction in elemantary schools. Computer & Education, 59(2), 638-652.
 • Chiang, T. H. C., Yang, S. J. H. & Hwang, G. J. (2014). An augmented reality-based mobile learning system to ımprove students’ learning achievements and motivations in natural science ınquiry activities. Educational Technology ve Society, 17(4), 352–365.
 • Coimbra, T., Cardoso, T., & Mateus, A. (2015). Augmented reality: an enhancer for higher education students in math’s learning? Procedia Computer Science, 67, 332-339.
 • Çakır, R., Solak, E. & Tan, S. S. (2015). Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile ingilizce kelime öğretiminin öğrenci performansına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 45-58.
 • Çevik, G. Yılmaz, M. R. Göktaş, Y. & Gülcü, A. (2017). okul öncesi dönemde artırılmış gerçeklikle ingilizce kelime öğrenme. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(2), 50-57.
 • Çoruh, L. (2011). Sanat tarihi dersinde bir öğrenme modeli olarak artırılmış gerçeklik uygulamasının etkililiğinin değerlendirilmesi (Erciyes Üniversitesi mimarlık fak. ve güzel sanatlar fak. örneği uygulaması). (Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara).
 • Demir, Ö., Ağaçsapan, B., Sarı, S., Aksoy, T. & Çabuk, A. (2019). Coğrafya öğretim materyallerinin artırılmış gerçeklik ile güçlendirilmesi. II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (s. 462-467), Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.
 • Demirel, T. (2017). Argümantasyon Yönetimi destekli artırılmış gerçeklik uygulamalarının akademik başarı, eleştirel düşünme becerisi, fen ve teknoloji dersine yönelik güdülenme ve argümantasyon becerisi üzerindeki etkisinin incelenmesi. (Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana).
 • Di Martino, V. & Longo, L. (2019). Augmented reality to promote ınclusive learning. Open Journal Per la Formazione in Rete, 19(1), 179-194.
 • Di Serio, A., Ibanez, M. B. & Kloos, C. D. (2012). “Impact of an augmented reality system on student motivation for a visual art course”, Computers & Education, 1(11), 586-596.
 • Durak, A. & Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2019). Artırılmış gerçekliğin eğitsel uygulamaları üzerine ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 468-481.
 • El Sayed, N. A. M., Zayed, H. H. & Sharawy, M. I. (2011). ARSC: Augmented reality student card. Computers and Education, 56(4), 1045-1061.
 • Ercan, M. (2010). A 3D Topological tracking system for augmented reality. (Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara).
 • Eroğlu, B. (2018). Ortaokul öğrencilerine astronomi kavramlarının artırılmış gerçeklik uygulamaları ile öğretiminin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon).
 • Ersoy, H. Duman, E. & Öncü, S. (2016). Artırılmış gerçeklik ile motivasyon ve başarı: deneysel bir çalışma. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 5(1), 39-44.
 • Ersoy, H., Duman, E. ve Öncü, S. (2016). Artırılmış Gerçeklik ile motivasyon ve başarı: deneysel bir çalışma. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 5(1), 39-44.
 • Fidan, M. & Tuncel, M. (2018). Ortaokul fen eğitimine yönelik artırılmış gerçeklik uygulamalarının tasarımı. International Congress on Curriculum and Instruction ICCI-EPOK.
 • Fidan, M. (2018). Artırılmış gerçeklikle desteklenmiş probleme dayalı fen öğretiminin akademik başarı, kalıcılık, tutum ve öz-yeterlilik inancına etkisi. (Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu).
 • Gecü-Parmaksız, Z. (2017). Augmented reality activities for children: a comparative analysis on understanding geometric shapes and ımproving spatial skills. (Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara).
 • George, D. and Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: a simple guide and reference. 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Godwin-Jones, R. (2016). Augmented reality and language learning: from annotated vocabulary to place-based mobile games. Language Learning & Technologies, 20(3), 9-19.
 • Gonzato, J. C., Arcila, T., & Crespin, B. (2008). Virtual objects on real oceans. In Graphicon'2008 (s. 49-54). Gümbür, Y. (2019). Sosyal bilgiler dersinde artırılmış gerçeklik uygulaması kullanımının öğrencinin akademik başarısına, tutumuna ve motivasyonuna etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla).
 • Güngördü, D. (2018). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin atom modelleri konusuna yönelik başarı ve tutumlarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, 7 Aralık Üniversitesi, Kilis).
 • Huang, T. C., Chen, C. C. & Chou, Y. W. (2016). Animating eco-education: To see, feel, and discover in an augmented reality-based experiential learning environment. Computers ve Education, 96, 72–82.
 • İbili, E. & Şahin, S. (2013). Artırılmış gerçeklik ile interaktif 3D geometri kitabı yazılımın tasarımı ve geliştirilmesi: ARGE3D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 1-8.
 • İçten, T. & Bal, G. (2017). Artırılmış gerçeklik üzerine son gelişmelerin ve uygulamaların incelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(2), 111-136.
 • İmamoğlu, A. & İmamoğlu, M. (2018). Coğrafya eğitiminde artırılmış gerçeklik uygulamaları. İçinde A. Meydan (ed.), 1. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu (s. 480-485), Nevşehir: Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
 • İzgi Onbaşılı, Ü. (2018). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının ilkokul öğrencilerinin artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik tutumlarına ve fen motivasyonlarına etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 19(1), 320-337.
 • Kahriman- Pamuk, D. Elmas, R. & Pamuk, S. (2020). Artırılmış gerçeklik ve fen etkinlikleri: okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 671-699.
 • Koçoğlu, E. Akkuş, İ. ve Özhan, U. (2017), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Öğrenme Ortamı Olarak Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları. Sever, A. Aydın, M. ve Koçoğlu, E. (Ed.), Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi (s. 327-355), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kol, S. (2012). Okul öncesi eğitimde teknolojik araç-gereç kullanimina yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 543-554.
 • Kuzgun, H. (2019). Artırılmış gerçeklik teknolojisinin okul öncesi dönemde kullanımı: durum çalışması. (Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon).
 • Küçük, S., Yılmaz, R., Baydaş, Ö. & Göktaş, Y. (2014). Ortaokullarda artırılmış gerçeklik uygulamaları tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 383–392.
 • Lim, K. Y. T. & Lim, R. (2020). Semiotics, memory and augmented reality: history education with learner- generated augmentation. British Journal of Educational Technology, 51(3), 673-691.
 • Lin, T. J., Duh, H. B. L., Li, N., Wang, H. Y. & Tsai, C. C. (2013). An investigation of learners’ collaborative knowledge construction performances and behaviour patterns in augmented reality simulation systems. Computers and Education, 68, 314–321.
 • Lund-Nielsen, B., Brandt, H. & Swensen, H. (2016). Augmented reality in science education- affordances for student learning. Nordic Studies in Science Education NORDINA, 12(2), 157-174.
 • Önal, N. (2017). Artırılmış gerçeklik uygulamaları ilköğretim matematik öğretmen adaylarının akademik motivasyonlarını etkiler mi? İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(5), 2847-2857.
 • Özarslan, Y. (2013). Genişletilmiş gerçeklik ile zenginleştirilmiş öğrenme materyallerinin öğrenen başarısı ve memnuniyeti üzerindeki etkisi. (Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir).
 • Özçakır, B. & Aydın, B. (2019). Artırılmış gerçeklik deneyimlerinin matematik öğretmeni adaylarının teknoloji entgrasyonu öz-yeterlilik algılarına etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 10(2), 314-335.
 • Özel, C. & Uluyol, Ç. (2016). Bir artırılmış gerçeklik uygulamasının geliştirilmesi ve öğrenci görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(3), 793-823.
 • Öztürk, D. & Güdek, B. (2016). Viyolonsel performans değerlendirmesine yönelik dereceli puanlama anahtarının (rubrik) geliştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 2(3), 31-50.
 • Raghaw, M., Paulose, J. & Goswami, B. (2018). Augmented reality for history education. International Journal of Engineering and Technology, 5(1), 1-5.
 • Ramazanoğlu, M. & Aker, A. (2019). Artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitim amaçlı kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Information Technologies and Applied Sciences – Turkish Studies, 1(14), 91-106.
 • Rasalingam, R. R., Muniandy, B. & Rasalingam, R. R. (2014). Exploring the Application of Augmented Reality Technology in Early Childhood Classroom in Malaysia. Journal of Research & Method in Education, 4(5), 33-40.
 • Robson, C. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Gerçek Dünya Araştırması (Çınkır, Ş. ve Demirkasımoğlu, N. Çev. Ed.), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sahal-Guntur, M. I., Setyaningrum, W., Marsigit, M., Sarahih, N. A. & Kahir bin Noordin, M. (2019). Developing augmented reality in mathematics learning: The challenges and strategies. Jurnal Riset Pendidikan Matematika, 6(2), 211-221.
 • Sever, A. Aydın, M. & Koçoğlu, E. (Ed.), Alternatif yaklaşimlarla sosyal bilgiler eğitimi (s. 327-355), and Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Shelton, B. E. & Hedley, N. R. (2002). Using augmented reality for teaching earth-sun relationships to undergraduate geography students. In Augmented Reality Tooklit, The First IEEE International Workshop, 02EX632, 1-8.
 • Sırakaya, M. & Seferoğlu, S. S. (2016). Öğrenme ortamlarında yeni bir araç: bir eğitlence uygulaması olarak artırılmış gerçeklik. Aytekin İşman, Hatice F. Odabaşı, Buket Akkoyunlu (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları, Sakarya: Salmat Yayıncılık.
 • Sırakaya, M. & Sırakaya Alsancak, D. (2018). Artırılmış gerçekliğin fen eğitiminde kullanımının tutum ve motivasyona etkisi. Kastamonu Education Journal, 26(3), 888-896.
 • Sırakaya, M. (2015). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının, öğrencilerin akademik başarıları, kavram yanılgıları ve derse katılımlarına etkisi. (Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara).
 • Silva, R., Oliveira, J. C. & Giraldi, G. A. (2003). Introduction to augmented reality. National Laboratory for Scientific Computation, (25), 1-11.
 • Somyürek, S. (2014). Öğrenme sürecinde Z kuşağının dikkatini çekmek: artırılmış gerçeklik. Eğitim Teknolojisi, 4(1), 63-80.
 • Soylu, M. S. (2019). Artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik eğitim programının okul öncesi öğretmen adaylarının tutum ve görüşlerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli).
 • Swensen, H. (2016). Potential of augmented reality in sciences education a literature rewiew. ICERI 2016 Conference, Seville, Spain.
 • Şahin, D. (2017). Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile yapılan fen öğretiminin ortaokul öğrencilerinin başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum).
 • Şentürk, M. (2018). Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının 7. sınıf “Güneş Sistemi ve Ötesi” ünitesinde kullanılmasının öğrencilerin akademik başarı, motivasyon, fene ve teknolojiye yönelik tutumlarına etkisinin solomon dört gruplu modelle incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli).
 • Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics. (6 Edition). New York: Pearson. Takkaç-Tulgar, A. (2019). In between reality and virtuality: augmented reality in teaching english to young learners. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (41), 356-364.
 • Taşkıran, A., Koral, E. & Bozkurt, A. (2015). Artırılmış gerçeklik uygulamasının yabancı dil eğitiminde kullanılması. Akademik Bilişim Kongresi (s. 462-467), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Timur, B. & Özdemir, M. (2018). Fen eğitiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(10), 62-75.
 • Tobar-Munoz, H., Fabregat, R. & Baldiris, S. (2015). Augmented Reality game-based learning for mathematics skills training in ınclusive contexts. Informatica Educativa, 21(2), 39-51, Spain: Girona.
 • Topraklıoğlu, K. (2018). Üçboyutlu modellemenin kullanıldığı artırılmış gerçeklik etkinlikleri ile geometri öğretimi. (Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir).
 • Turan, Z., Meral, E. & Şahin, İ. F. (2018) The impact of mobile augmented reality in geography education: achievements, cognitive loads and views of university students, Journal of Geography in Higher Education, 42(3), 427-441.
 • Uluçınar, U. (2018). Öğrencilere özenli düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik duyuş temelli bir eğitim programının geliştirilmesi. (Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir).
 • Ünal, E. & Teker, N. (2018). Teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlilik algısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 973-978.
 • Vlahakis, V. Karigiannis, J. Tsotros, M. Gounaris, M. Almeida, L. Stricker, D. Gleue, T. Christou, T. I. Carlucci, R. & Ioannidis, N. (2002). Archeoguide: An augmented reality guide for archaeological sites. IEEE Comphuter Graphics and Applications, 22(5), 52-60.
 • Vuforia Team (2020). Vuforia developer engine updates. 04.07.2020 tarihinde https://developer.vuforia.com, adresinden erişilmiştir.
 • Wang, Y. & Liao, H. (2017). Learning performance enhancement using computer-assisted language learning by collaborative learning groups. Symmetry, 9(8), 1-16.
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 87 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nail Değirmenci 0000-0001-7537-7345

Yusuf İnel 0000-0003-0739-5730

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Değirmenci, N., & İnel, Y. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Yönelik Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğretmen Adaylarıyla Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması. Journal of Innovative Research in Social Studies, 3(2), 90-113. https://doi.org/10.47503/jirss.764431