Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Toy Through the Eyes of Wooden Toy Master Haşim Süzme

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 121 - 131, 30.12.2021
https://doi.org/10.47503/jirss.1014705

Öz

In this study, it is aimed to reveal the factors in the process of becoming a toy master of Haşim Süzme, who is famous for his wooden toys, and to determine the areas of use of wooden toys in education. In the study, one of the qualitative research methods, interview method was used. The research was designed in the case-science pattern. The data obtained were analyzed by descriptive analysis technique. In the research, it can be said that Haşim master made wooden items from an early age and went through certain stages in the process of becoming a wooden toy master with the passing time. It is possible to say that the material used by the wooden toy master Haşim Süzme has not changed over the years. It has been concluded that wooden toy master Haşim Süzme has been supplying toys to schools for 10 years, producing about 1200 toys a year and sending toys to schools for free if desired. When the results of the study are evaluated, studies can be carried out to introduce wooden toy masters located in different regions of our country, such as Haşim Süzme. In this way, schools in the region can benefit from wooden toy masters in terms of material supply.

Kaynakça

 • Ak, D. (2006). Oyun ve oyuncak kavramlarının tarihsel ve kültürel değişimine endüstriyel tasarım açısından bir bakış. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Akaroğlu, E.G. ve Dereli, E. (2012). Okul öncesi çocukların görsel algı eğitimlerine yönelik geliştirilmiş eğitici oyuncakların çocukların görsel algılarına etkisi. Zeitschrift Für Diewelt Der Türken/ Journal Of Worlds Of Turks, 4 (1), 201-222.
 • Akgül, H. ve Öztürk, M. C. (2004). Oyun ve oyuncağın tarihsel gelişimi. Çocuk Forumu, 7 (1), 54-58.
 • Aydın, H. E. (2012). Oyuncak tasarımında sürdürülebilirlik esaslarının uygulanması: ahşap oyuncak örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni (3.baskı). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Dalğar, T. ve Kaya, A. İ. (2017). Oyuncak tercihinde ahşap malzeme özelliklerinin incelenmesi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 9-16.
 • Gorman, A.B. (1985). Toys are us. Yale-New Haven Teachers Institute, 06, A.B.D.
 • Gürpınar, A. (2014). Küreselleşen kentte oyuncak: İstanbul’da bölgesel bir oyuncakçı kümelenmesi üzerine. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, Özel Sayı: 2 (Aynalı Labirent: Küreselleşen Kentte Tüketim) ,133-146.
 • Heljakka, K. (2008). Toy stroies, design, play, display, adult experience with designer. Toys. The Nordic Conference on Experience, 12-27.
 • Kırman, A. (2019). Çocuk kitaplarında oyun ve oyuncak kavramının incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Korucu, S. ve Kurtlu, Y. (2016). Türkçe öğretmenlerinin Türkçe dersinde eğitsel materyal olarak oyun ve oyuncak kullanımına yönelik görüş ve önerileri. Turkish Studies (Elektronik), 11(9), 539 - 558.
 • Kozak, M. ve Güncan, Ö. (2021). Oyuncak müzeleri ve ziyaretçi deneyimleri. Social science development journal, 6 (24), 74-96.
 • Köycekaş, A. ve Köycekaş, A. (2015). Oyuncakların son kullanma tarihi yoktur. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongre Kitabı.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Nıemann, H. ve Onur, B. (2019). Oyuncağın gelişim tarihi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 24(1), 55-61.
 • Onur, B. (2019). Tarih boyunca oyunlar ve oyuncaklar. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 25 (2) , 365-386.
 • Önder, M. (2020). Oyun, oyuncak ve oyuncak müzelerinin çocuk eğitiminde aktif olarak kullanılması ve başarıya katkısı. Amasya İlahiyat Dergisi, 15, 179-204.
 • Özer, Ö. ve Akgül, D. (2021). Oyuncak seçiminde ebeveynlerin cinsiyet algısının satın alma niyeti üzerindeki etkisi. OPUS International Journal of Society Researches, 17 (38), 5332-5353.
 • Özgenç Erdoğdu, N. ve Renda, F. Ş. (2021). Rönesans’tan modern döneme batı resim sanatında oyuncağın görünürlüğü. Ulakbilge, 58, 406–423.
 • Özyürek, A., Tezel Şahin, F. ve Gündüz, Z. B. (2018). Nesilden nesile kültürel aktarımda oyun ve oyuncakların rolü. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27 (1), 1-12.
 • Uçan, L. (2019). Dolmabahçe Sarayı’nda çocuk olmak: Sultan Abdülaziz’in şehzâdelerinin ve sultanefendilerinin çocukluk yaşantılarından kesitler. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (14), 229-258.
 • Usta, İ. (2021). Eğitici ahşap oyuncaklarla okul öncesi çocuklarda somutlaştırma becerilerinin kazanılması. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (20), 224-236.
 • Vatandaş, S. (2020). Oyun ve oyuncak: teknolojik ve toplumsal dönüşüm sürecinde oyun ve oyuncağın anlamsal ve işlevsel değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11 (28), 913-930.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Zorluoğlu, S.L. ve Çakır Elbir, B. (2019). Eğitsel oyuncak ve eğitsel oyun içerikli araştırmalardaki eğilimler: içerik analizi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (27), 1-22.

Ahşap Oyuncak Ustası Haşim Süzme'nin Gözünden Oyuncak

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 121 - 131, 30.12.2021
https://doi.org/10.47503/jirss.1014705

Öz

Bu çalışmada ahşap oyuncaklarıyla ünlenmiş olan Haşim Süzme’nin oyuncak ustası olma sürecindeki etkenlerin ortaya konması ve ahşap oyuncakların eğitimde kullanım alanlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma olgu-bilim deseninde tasarlanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmada Haşim ustanın küçük yaşlardan itibaren ahşaptan eşyalar yaptığı geçen zamanla beraber ahşap oyuncak ustası olması sürecinde belli aşamalar kat ettiği söylenebilir. Ahşap oyuncak ustası Haşim Süzme’nin kullandığı materyalin yıllar içinde değişiklik göstermediğini söylemek mümkündür. Ahşap oyuncak ustası Haşim Süzme 10 yıldır okullara oyuncak temin ettiği, yılda yaklaşık 1200 oyuncak ürettiği ve istenildiği takdirde okullara ücretsiz olarak oyuncak gönderdiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde; Haşim Süzme gibi ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan ahşap oyuncak ustalarının tanıtılması amacıyla çalışmalar yapılabilir. Bu sayede bölgedeki okullar materyal temini açısından ahşap oyuncak ustalarından faydalanabilir.

Kaynakça

 • Ak, D. (2006). Oyun ve oyuncak kavramlarının tarihsel ve kültürel değişimine endüstriyel tasarım açısından bir bakış. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Akaroğlu, E.G. ve Dereli, E. (2012). Okul öncesi çocukların görsel algı eğitimlerine yönelik geliştirilmiş eğitici oyuncakların çocukların görsel algılarına etkisi. Zeitschrift Für Diewelt Der Türken/ Journal Of Worlds Of Turks, 4 (1), 201-222.
 • Akgül, H. ve Öztürk, M. C. (2004). Oyun ve oyuncağın tarihsel gelişimi. Çocuk Forumu, 7 (1), 54-58.
 • Aydın, H. E. (2012). Oyuncak tasarımında sürdürülebilirlik esaslarının uygulanması: ahşap oyuncak örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni (3.baskı). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Dalğar, T. ve Kaya, A. İ. (2017). Oyuncak tercihinde ahşap malzeme özelliklerinin incelenmesi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 9-16.
 • Gorman, A.B. (1985). Toys are us. Yale-New Haven Teachers Institute, 06, A.B.D.
 • Gürpınar, A. (2014). Küreselleşen kentte oyuncak: İstanbul’da bölgesel bir oyuncakçı kümelenmesi üzerine. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, Özel Sayı: 2 (Aynalı Labirent: Küreselleşen Kentte Tüketim) ,133-146.
 • Heljakka, K. (2008). Toy stroies, design, play, display, adult experience with designer. Toys. The Nordic Conference on Experience, 12-27.
 • Kırman, A. (2019). Çocuk kitaplarında oyun ve oyuncak kavramının incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Korucu, S. ve Kurtlu, Y. (2016). Türkçe öğretmenlerinin Türkçe dersinde eğitsel materyal olarak oyun ve oyuncak kullanımına yönelik görüş ve önerileri. Turkish Studies (Elektronik), 11(9), 539 - 558.
 • Kozak, M. ve Güncan, Ö. (2021). Oyuncak müzeleri ve ziyaretçi deneyimleri. Social science development journal, 6 (24), 74-96.
 • Köycekaş, A. ve Köycekaş, A. (2015). Oyuncakların son kullanma tarihi yoktur. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongre Kitabı.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Nıemann, H. ve Onur, B. (2019). Oyuncağın gelişim tarihi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 24(1), 55-61.
 • Onur, B. (2019). Tarih boyunca oyunlar ve oyuncaklar. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 25 (2) , 365-386.
 • Önder, M. (2020). Oyun, oyuncak ve oyuncak müzelerinin çocuk eğitiminde aktif olarak kullanılması ve başarıya katkısı. Amasya İlahiyat Dergisi, 15, 179-204.
 • Özer, Ö. ve Akgül, D. (2021). Oyuncak seçiminde ebeveynlerin cinsiyet algısının satın alma niyeti üzerindeki etkisi. OPUS International Journal of Society Researches, 17 (38), 5332-5353.
 • Özgenç Erdoğdu, N. ve Renda, F. Ş. (2021). Rönesans’tan modern döneme batı resim sanatında oyuncağın görünürlüğü. Ulakbilge, 58, 406–423.
 • Özyürek, A., Tezel Şahin, F. ve Gündüz, Z. B. (2018). Nesilden nesile kültürel aktarımda oyun ve oyuncakların rolü. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27 (1), 1-12.
 • Uçan, L. (2019). Dolmabahçe Sarayı’nda çocuk olmak: Sultan Abdülaziz’in şehzâdelerinin ve sultanefendilerinin çocukluk yaşantılarından kesitler. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (14), 229-258.
 • Usta, İ. (2021). Eğitici ahşap oyuncaklarla okul öncesi çocuklarda somutlaştırma becerilerinin kazanılması. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (20), 224-236.
 • Vatandaş, S. (2020). Oyun ve oyuncak: teknolojik ve toplumsal dönüşüm sürecinde oyun ve oyuncağın anlamsal ve işlevsel değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11 (28), 913-930.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Zorluoğlu, S.L. ve Çakır Elbir, B. (2019). Eğitsel oyuncak ve eğitsel oyun içerikli araştırmalardaki eğilimler: içerik analizi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (27), 1-22.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmet Uyğur 0000-0001-9282-2631

Sidal Korkmaz 0000-0003-1297-6273

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Uyğur, A., & Korkmaz, S. (2021). Ahşap Oyuncak Ustası Haşim Süzme’nin Gözünden Oyuncak. Journal of Innovative Research in Social Studies, 4(2), 121-131. https://doi.org/10.47503/jirss.1014705