Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemine Yönelik Zihin Haritalarının Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 83 - 101, 30.12.2021
https://doi.org/10.47503/jirss.986955

Öz

Bu çalışmanın amacı, salgın (COVID 19) döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetlerinin ortaokul öğrencilerine etkilerini öğrenmek, ayrıca uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz yönlerinin tespit etmektir. Araştırma uzaktan eğitimi deneyimlemiş öğrenciler üzerinde yürütülen bir fenomenoloji (olgu bilim) araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu tipik durum örnekleme yöntemi ile seçilen Kumluca ilçesinde yer alan bir devlet okulu seçilmiştir. Bu okuldaki 132 ortaokul öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veriler öğrenciler tarafından uzaktan eğitime yönelik oluşturulan zihin haritalarıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri birlikte kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, sağlık, sosyal hayat, teknoloji ve ekonomi şeklinde kategoriler belirlenmiştir. Bu zorlu sürecin ardından çocuklarımızın bilişsel, duyuşsal ve psikolojik eksikliklerini giderme konusunda hepimize ayrı ayrı görevler düşmektedir. Örneğin ailelere çocukların kaliteli zaman geçirmesini sağlamaları ve kaygı durumlarını azaltmaları gibi önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Acuner, D., Şekerci, N., Paçacı, Z. N., Paçacı, F. Ş., & Ceyhan, A. (2021). Covıd-19 Pandemisinin Üniversiteye Giriş Sınavına Hazırlanan Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik, Sosyal ve Eğitim Durumlarına Etkisinin İncelenmesi. Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities,6(15), 183-197.
 • Akhan, E. & Kaymak, B. (2020). Mezuniyetin son adımında ortak kaygı: Pandemi Gerçeği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (110), 95-108. http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.46913
 • Anadolu Ajansı. (2020). Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edilecek. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-selcuk-uzaktan egitime31-mayisa-kadar-devam-edilecek/1822357 adresinden 18.07.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Bayrak, M., Aydemir, M. & Karaman, S. (2017). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stilleri ve doyum düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,46(1), 231-263. https://doi.org/10.14812/cuefd.310022.
 • Boelen, P. A., & Spuij, M. (2013). Symptoms of post-traumatic stress disorder in bereaved children and adolescents: Factorstructure and correlates. Journal Of Abnormal Child Psychology, 41(7), 1097-1108. https://doi.org/10.1007/s10802-013-9748-6
 • Buzan, T. (2002). How to mind map. London: Thorsons
 • Çaykuş, E. & Çaykuş, T. (2020). Covıd-19 pandemi sürecinde çocukların psikolojik dayanıklılığını güçlendirme yolları: Ailelere, öğretmenlere ve ruh sağlığı uzmanlarına öneriler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (5), 95-113.
 • Dyregrov, A. (2008). Grief in children: A handbook for adults second edition. Jessica Kingsley Publishers.
 • Ede, Ç. (2012). Zihin haritalama tekniğinin öğrencilerin Türkçe okuma metinlerini anlama, başarı ve öğrenmelerinin kalıcılığına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Ersoy, F. A. (2016). Dördüncü sınıf öğrencilerinin hoşgörü algısı ve deneyimleri: Bir fenomenolojik araştırma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 454-473. https://doi.org/10.17860/efd.31740
 • Fidalgo, P., Thormann, J., Kulyk, O., & Lencastre, J.A., (2020). Students’ perceptions on distance education: A multinational study. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17, 1-18. https://doi.org/10.1186/s41239-020-00194-2
 • Keskin, M., & Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Lieberman, A. F., Chu, A., Van Horn, P., & Harris, W. W. (2011). Trauma in early childhood: Empirical evidence and clinical implications. Development and Psychopathology, (23), 397–410. https://doi.org/10.1017/S0954579411000137
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Çev.) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Mueller, A., Johnston M. & Bligh, D. (2002). Joining mind mapping and care planning to enhance student critical thinking and achieve holistic nursing care. Nursing Diagnosis, 13(1), 24-27.
 • Pearlman, M. Y., Schwalbe, K. D. A., &Cloitre, M. (2010). Grief in childhood: Fundamentals of treatment in clinical practice. American Psychological Association.
 • Scheeringa, M. S., Zeanah, C. H., & Cohen, J. A. (2011). PTSD in children and adolescents: Toward an empirically based algorithm. Depression and anxiety, 28(9), 770-782.
 • Seçer, İ., & Ulaş, S. (2020). An investigation of the effect of covid-19 on ocd in youth in the context of emotional reactivity, experiential avoidance, depression and anxiety. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-14.
 • Travmatik Stres Bozukluğu Merkezi (2020). Helping homebound children during the COVID-19 Outbreak.
 • Türkiye Psikiyatri Derneği (2020). Covıd-19 ve Çocuklar. https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/2420201236-cocuklarCOVID.pdf adresinden 24.08.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • UNICEF (2020a). COVID-19 Ebeveyni Olmak, COVID-19 Hakkında Konuşmak. https://868b1700-4f92-4143-a9e1-4d615770397f.filesusr.com/ugd/d13cc0_2da2137f5a394f77a9686aa13be024b7.pdf adresinden 17.08.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • UNICEF (2020b). COVID-19 Ebeveyni Olmak, Sakin Olun ve Stresle Başa Çıkın. https://868b1700-4f92-4143-a9e14d615770397f.filesusr.com/ugd/d13cc0_dc15c5cb09534f5c856329b2473b7ffd.pdf adresinden 03.09.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • UNICEF (2020c). COVID-19 Ebeveyni Olmak, Bire-Bir Zaman Geçirin. https://868b1700-4f924143a9e14d615770397f.filesusr.com/ugd/d13cc0_08be4701d38f4e96a2d2a46ed6933f0c.pdf adresinden 10.07.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • UNESCO (2020). COVİD-19: Educational disruption and response. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse adresinden 26.07.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Valentine, D. (2002). Distance learning: promises, problems, and possibilities. Online Journal of Distance Learning Administration,5(3), 1-11.
 • Wickramasinghe, A., Widanapathirana, N., Kuruppu, O., & Liyanage, I. (2008). Effectiveness of mind maps as a learning tool for medical students. South East Asian Journalof Medical Education, 1(1), 30-32.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK. (2020). Basın açıklaması. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/YKS%20Ertelenmesi%20Bas%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1.aspx adresinden 20.07.2021 tarihinde erişilmiştir.

Evaluation of Middle School Students' Mind Maps for the Pandemic Period

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 83 - 101, 30.12.2021
https://doi.org/10.47503/jirss.986955

Öz

The aim of this study is to learn the effects of distance education activities applied during the epidemic (COVID 19) period on secondary school students, and also to determine the positive and negative aspects of distance education. The research is a phenomenology (phenomenology) research conducted on students who have experienced distance education. A public school located in Kumluca district, which was selected by the typical case sampling method, was chosen as the study group of the research. 132 secondary school students in this school constitute the sample of the research. In the research, the data were collected with mind maps created by the students for distance education. The data obtained as a result of the research were analyzed by using content analysis and descriptive analysis methods together. In line with the data obtained as a result of the research, categories such as health, social life, technology and economy were determined. After this difficult process, we all have separate duties to overcome our children's cognitive, affective and psychological deficiencies. For example, suggestions were made to families such as ensuring that their children spend quality time and reducing their anxiety.

Kaynakça

 • Acuner, D., Şekerci, N., Paçacı, Z. N., Paçacı, F. Ş., & Ceyhan, A. (2021). Covıd-19 Pandemisinin Üniversiteye Giriş Sınavına Hazırlanan Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik, Sosyal ve Eğitim Durumlarına Etkisinin İncelenmesi. Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities,6(15), 183-197.
 • Akhan, E. & Kaymak, B. (2020). Mezuniyetin son adımında ortak kaygı: Pandemi Gerçeği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (110), 95-108. http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.46913
 • Anadolu Ajansı. (2020). Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edilecek. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-selcuk-uzaktan egitime31-mayisa-kadar-devam-edilecek/1822357 adresinden 18.07.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Bayrak, M., Aydemir, M. & Karaman, S. (2017). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stilleri ve doyum düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,46(1), 231-263. https://doi.org/10.14812/cuefd.310022.
 • Boelen, P. A., & Spuij, M. (2013). Symptoms of post-traumatic stress disorder in bereaved children and adolescents: Factorstructure and correlates. Journal Of Abnormal Child Psychology, 41(7), 1097-1108. https://doi.org/10.1007/s10802-013-9748-6
 • Buzan, T. (2002). How to mind map. London: Thorsons
 • Çaykuş, E. & Çaykuş, T. (2020). Covıd-19 pandemi sürecinde çocukların psikolojik dayanıklılığını güçlendirme yolları: Ailelere, öğretmenlere ve ruh sağlığı uzmanlarına öneriler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (5), 95-113.
 • Dyregrov, A. (2008). Grief in children: A handbook for adults second edition. Jessica Kingsley Publishers.
 • Ede, Ç. (2012). Zihin haritalama tekniğinin öğrencilerin Türkçe okuma metinlerini anlama, başarı ve öğrenmelerinin kalıcılığına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Ersoy, F. A. (2016). Dördüncü sınıf öğrencilerinin hoşgörü algısı ve deneyimleri: Bir fenomenolojik araştırma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 454-473. https://doi.org/10.17860/efd.31740
 • Fidalgo, P., Thormann, J., Kulyk, O., & Lencastre, J.A., (2020). Students’ perceptions on distance education: A multinational study. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17, 1-18. https://doi.org/10.1186/s41239-020-00194-2
 • Keskin, M., & Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Lieberman, A. F., Chu, A., Van Horn, P., & Harris, W. W. (2011). Trauma in early childhood: Empirical evidence and clinical implications. Development and Psychopathology, (23), 397–410. https://doi.org/10.1017/S0954579411000137
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Çev.) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Mueller, A., Johnston M. & Bligh, D. (2002). Joining mind mapping and care planning to enhance student critical thinking and achieve holistic nursing care. Nursing Diagnosis, 13(1), 24-27.
 • Pearlman, M. Y., Schwalbe, K. D. A., &Cloitre, M. (2010). Grief in childhood: Fundamentals of treatment in clinical practice. American Psychological Association.
 • Scheeringa, M. S., Zeanah, C. H., & Cohen, J. A. (2011). PTSD in children and adolescents: Toward an empirically based algorithm. Depression and anxiety, 28(9), 770-782.
 • Seçer, İ., & Ulaş, S. (2020). An investigation of the effect of covid-19 on ocd in youth in the context of emotional reactivity, experiential avoidance, depression and anxiety. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-14.
 • Travmatik Stres Bozukluğu Merkezi (2020). Helping homebound children during the COVID-19 Outbreak.
 • Türkiye Psikiyatri Derneği (2020). Covıd-19 ve Çocuklar. https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/2420201236-cocuklarCOVID.pdf adresinden 24.08.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • UNICEF (2020a). COVID-19 Ebeveyni Olmak, COVID-19 Hakkında Konuşmak. https://868b1700-4f92-4143-a9e1-4d615770397f.filesusr.com/ugd/d13cc0_2da2137f5a394f77a9686aa13be024b7.pdf adresinden 17.08.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • UNICEF (2020b). COVID-19 Ebeveyni Olmak, Sakin Olun ve Stresle Başa Çıkın. https://868b1700-4f92-4143-a9e14d615770397f.filesusr.com/ugd/d13cc0_dc15c5cb09534f5c856329b2473b7ffd.pdf adresinden 03.09.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • UNICEF (2020c). COVID-19 Ebeveyni Olmak, Bire-Bir Zaman Geçirin. https://868b1700-4f924143a9e14d615770397f.filesusr.com/ugd/d13cc0_08be4701d38f4e96a2d2a46ed6933f0c.pdf adresinden 10.07.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • UNESCO (2020). COVİD-19: Educational disruption and response. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse adresinden 26.07.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Valentine, D. (2002). Distance learning: promises, problems, and possibilities. Online Journal of Distance Learning Administration,5(3), 1-11.
 • Wickramasinghe, A., Widanapathirana, N., Kuruppu, O., & Liyanage, I. (2008). Effectiveness of mind maps as a learning tool for medical students. South East Asian Journalof Medical Education, 1(1), 30-32.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK. (2020). Basın açıklaması. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/YKS%20Ertelenmesi%20Bas%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1.aspx adresinden 20.07.2021 tarihinde erişilmiştir.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Suat Meriç 0000-0003-2010-7801

Mahir Karakuzu 0000-0003-4911-3156

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Meriç, S., & Karakuzu, M. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Dönemine Yönelik Zihin Haritalarının Değerlendirilmesi. Journal of Innovative Research in Social Studies, 4(2), 83-101. https://doi.org/10.47503/jirss.986955