Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaokul Öğrencilerinin Sabır Değeri Üzerindeki Faktörlerin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 34 - 50, 30.06.2022
https://doi.org/10.47503/jirss.1103744

Öz

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin sabır değeri üzerindeki faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, 2021 - 2022 eğitim – öğretim yılı Uşak ilinde yer alan ortaokullardan basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiş 995 öğrenci katılmıştır. Tarama desenin kullanıldığı bu araştırmanın verileri, “Sabır Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma verileri betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t-Testi ve tek yönlü varyans analizi ile çözümlenmiştir. Bulgulara göre, öğrencilerin sabır değerinin yüksek; cinsiyet değişkenine göre kızların erkeklere göre daha sabır düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Ailesel kaynaklı faktörlerden anne eğitim, baba meslek ve aile gelir durumuna göre öğrencilerin sabır puanları benzerken; baba eğitim, aile yapısı ve anne çalışma durumuna göre sabır puanlarının anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin günlük TV izleme süresine göre sabır puanlarında anlamlı bir fark gözlemlenmese de günlük internet kullanma süresi ve okunan kitap sayısına göre manidar farklılık görülmüştür. Bu farklılıkların ise günde az internet kullananlar ve yıl içinde fazla kitap okuyanlar lehinedir. Ancak anlamlı farkın olduğu faktörlerin öğrencilerin sabır değerinde küçük bir etkiye sahip olduğu araştırmanın bir diğer sonucudur.

Kaynakça

 • Aktan, O., & Kılıç, A. (2015). The case of supporting the values in social sciences education program with the values which are in 100 basic works. Değerler Eğitimi Dergisi, 13(30), 7-68.
 • Aktepe, V., & Yalçınkaya, E. (2016). The evaluation of values education at school according to students’ views regarding various variables. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 113-131.
 • Akyol, B. (2019). Investigation of the relation ship between patience levels and personalıty features pre-graduate students of disabled care [Unpublished masters’ thesis]. Necmettin Erbakan University.
 • Barcın, F. (2018). The effect of creative drama method in teaching values to primary 4th class [Unpublished masters’ thesis]. Gaziantep University.
 • Bauer, M., & Chytilová, J. (2013). Women, children and patience: Experimental evidence from indian villages. Review of Development Economics, 17(4), 662- 675. https://doi.org/10.1111/rode.12057
 • Bettinger, E., & Slonim, R. (2007). Patience among children. Journal of Public Economics, 91(1), 343–363. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2006.05.010
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2019). İnternet kullanımında çocuk ve aile ilişkisi. Retrieved April 11, 2022 from https://internet.btk.gov.tr/internet-kullaniminda-cocuk-ve-aile-iliskisi
 • Blount, S., & Janicik, G. A. (2000). What makes us patient? The role of emotion in sociotemporal evaluation. Unpublished manuscript, University of Chicago.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (5. Baskı). Pegem Akademi.
 • Byrne, B. M. (2016). Structural Equation Modeling with Amos: Basic concepts, applications, and programming (3rd ed.). Routledge.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Coşkun, Y., & Yıldırım, A. (2009). Examining the value levels of university students’ in terms of some variables. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1)1, 311-328.
 • Çalışkan, H., & Sağlam, H. İ. (2012). A study on the development of the tendency to tolerance scale and an analysis of the tendencies of primary school students to tolerance through certain variables. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(2), 1431-1446.
 • Davidson, K., & Hall, P. (1995). What does potential for hostility mean? Gender differences in the expression of hostility. Journal of Behavioral Medicine, 18(3), 233-247. https://doi.org/10.1007/BF01857871
 • Demircioğlu, İ. H., Mutluer, C., & Demircioğlu, E. (2011). The perceptions of the social studies student teachers about democratic teacher. Kastamonu Education Journal, 19(2), 577-586.
 • Dhall, D. C. (2008). Role of family environment and value education for student development. Kalpaz Publications.
 • Dinç, E., & Üztemur, S. (2016). An investigation of 8th grade students’ perceptions of democratic values through cartoons. Elementary Education Online, 15(3), 974-988. http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.79948
 • Dudley, K. C. (2003). Empirical development of a scale of patience [Doctoral dissertation thesis]. West Virginia University.
 • Durna, U. (2010). A tipi ve B tipi kişilik yapıları ve bu kişilik yapılarını etkileyen faktörlerle ilgili bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1), 275-290.
 • Eliüşük, A. (2014). Investigation of the patience tendency in the light of self determination, self compation and five factor personality [Unpublished doctoral thesis]. Necmettin Erbakan University.
 • Esen, M. (2019). Investigation of the effects of intelligence games on 4th grade students' decision making skills, patient behavior and school satisfaction [Unpublished masters’ thesis]. Mersin University.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th ed.). McGraw-Hill.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference (10th ed.). Pearson.
 • Gökalp, A. (2021). Investigation of the relationship between secondary school students' empathy skills and their root values: A structural equality modeling [Unpublished doctoral thesis]. Uşak University.
 • Griffin, R. W., & Moorhead, G. (2013). Organizational behavior: Managing people and organizations (11th ed.). Cengage Learning.
 • Gül, Y. E., & Çeliköz, N. (2018). Investigation of the patience tendency levels of university students. MANAS Journal of Social Studies, 7(3), 77-87.
 • Hökelekli, H. (2011). Ailede, okulda, toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi. Timaş Yayınları.
 • Janakiraman, N., Meyer, R. J., & Hoch, S. J. (2011). The psychology of decisions to abandon waits for service. Journal of Marketing Research, 48(6), 970–984. https://doi.org/10.1509/jmr.10.0382
 • Karakaş, A. C. (2016). Impact of the patience attitude on the quality of life in municipal employees (Sakarya province example). Journal of the Human and Social Sciences Researches, 5(8), 2742-2757.
 • Kaya, E., Akıllı, M., & Sezek, F. (2009). An investigation of high school students’ environmental attitudes ın terms of gender. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(18), 43-54.
 • Kırcalı, E. (2021). Teknoloji ve ruh sağlığı. https://www.doktortakvimi.com/blog/teknoloji-ve-ruh-sagligi adresten 03.04.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of Structural Equation Modeling. The GuilfordPress.
 • Koç, A. (2020). Investigation of the relationship between attitudes of students’ reading book and the effect of reading books on the values in the RCMK curriculum. Amasya Theology Journal, 15, 275-319. https://doi.org/10.18498/amailad.781299
 • Krug, M. K., & Carter, C. S. (2011). Anterior Cingulate Cortex contributions to cognitive and emotional processing: A general purpose mechanism for cognitive control and self-control. In R.R. Hassin, K.N. Ochsner & Y. Trope (Eds.), Self-control in society, mind, and brain (pp. 3-26). Oxford University Press.
 • Lim, C. (2020). How technology is ruining our patience. https://thestute.com/2020/11/19/how-technology-is-ruining-our-patience/ adresten 03.04.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Mehrabian, A. (1999). Manual for the Revised Achieving Tendency (MACH) and Disciplined Goal Orientation (CGO) Scales. Monterey.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Müfredatta yenilenme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine… Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Norling, P. M. (2009). In innovation, is patience a virtue? Research-Technology Management, 52(3), 18-23. https://doi.org/10.1080/08956308.2009.11657565
 • Okçu, D. ve Pilatin, U. (2018). Evaluation of perception of secondary school students about value of patience. Batman University Refereed Journal of Islamic Sciences Faculty, 2(1), 102-113.
 • Özdal, E. (2020). Investigation of the relationship between the patience levels and personality traits of faculty of health sciences students [Unpublished masters’ thesis]. Bursa Uludağ University.
 • Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. American Psychological Association.
 • Pilav, S., & Orhan, M. (2020). An investigation of 6 - 12 age group TÜBİTAK children's books in terms of values education. Manisa Celal Bayar University Journal of Social Sciences, 18(3), 434-453. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.759891
 • Schnitker, S. (2012). An examination of patience and well-being. The Journal of Positive Psychology, 7(4), 263–280. https://doi.org/10.1080/17439760.2012.697185
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6th ed.). Pearson.
 • Türkgeldi, E. (2019). Teacher candidates’ owned values predictive relationships between spiritual well-being and patience [Unpublished masters’ thesis]. Istanbul Sabahattin Zaim University.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2021). Hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması. Retrieved April 11, 2022 from https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Survey-on-Information-and-Communication-Technology-(ICT)-Usage-in-Households-and-by-Individuals-2021-37437.

Examining the Factors on the Patience Value of Secondary School Students

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 34 - 50, 30.06.2022
https://doi.org/10.47503/jirss.1103744

Öz

The present research aims to examine the factors on the patience value of secondary school students. 995 students selected through random sampling from secondary schools in the province of Uşak in the 2021 - 2022 academic year participated in the research. The data of this study, in which survey design was used, were collected with the “Patience Scale”. The research data are analyzed with descriptive statistics, t-Test for independent groups and one-way analysis of variance. According to the findings, students' patience value is high. It is also seen that the girls had a higher level of patience than the boys by gender variable. While the students' patience scores are similar by the mother's education, father's occupation, and family income, which are parental factors. They show that patience scores differ significantly in father's education, family structure and mother's working status. In addition, although no significant difference is observed in the patience scores of the students in terms of the daily TV watching time, a significant difference is observed by the daily internet usage time and the number of books read. These differences are in favor of those who use the internet less per day and those who read more books during the year. However, it is another result of the research that the factors with a significant difference have a small effect on the students' patience value.

Kaynakça

 • Aktan, O., & Kılıç, A. (2015). The case of supporting the values in social sciences education program with the values which are in 100 basic works. Değerler Eğitimi Dergisi, 13(30), 7-68.
 • Aktepe, V., & Yalçınkaya, E. (2016). The evaluation of values education at school according to students’ views regarding various variables. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 113-131.
 • Akyol, B. (2019). Investigation of the relation ship between patience levels and personalıty features pre-graduate students of disabled care [Unpublished masters’ thesis]. Necmettin Erbakan University.
 • Barcın, F. (2018). The effect of creative drama method in teaching values to primary 4th class [Unpublished masters’ thesis]. Gaziantep University.
 • Bauer, M., & Chytilová, J. (2013). Women, children and patience: Experimental evidence from indian villages. Review of Development Economics, 17(4), 662- 675. https://doi.org/10.1111/rode.12057
 • Bettinger, E., & Slonim, R. (2007). Patience among children. Journal of Public Economics, 91(1), 343–363. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2006.05.010
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2019). İnternet kullanımında çocuk ve aile ilişkisi. Retrieved April 11, 2022 from https://internet.btk.gov.tr/internet-kullaniminda-cocuk-ve-aile-iliskisi
 • Blount, S., & Janicik, G. A. (2000). What makes us patient? The role of emotion in sociotemporal evaluation. Unpublished manuscript, University of Chicago.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (5. Baskı). Pegem Akademi.
 • Byrne, B. M. (2016). Structural Equation Modeling with Amos: Basic concepts, applications, and programming (3rd ed.). Routledge.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Coşkun, Y., & Yıldırım, A. (2009). Examining the value levels of university students’ in terms of some variables. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1)1, 311-328.
 • Çalışkan, H., & Sağlam, H. İ. (2012). A study on the development of the tendency to tolerance scale and an analysis of the tendencies of primary school students to tolerance through certain variables. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(2), 1431-1446.
 • Davidson, K., & Hall, P. (1995). What does potential for hostility mean? Gender differences in the expression of hostility. Journal of Behavioral Medicine, 18(3), 233-247. https://doi.org/10.1007/BF01857871
 • Demircioğlu, İ. H., Mutluer, C., & Demircioğlu, E. (2011). The perceptions of the social studies student teachers about democratic teacher. Kastamonu Education Journal, 19(2), 577-586.
 • Dhall, D. C. (2008). Role of family environment and value education for student development. Kalpaz Publications.
 • Dinç, E., & Üztemur, S. (2016). An investigation of 8th grade students’ perceptions of democratic values through cartoons. Elementary Education Online, 15(3), 974-988. http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.79948
 • Dudley, K. C. (2003). Empirical development of a scale of patience [Doctoral dissertation thesis]. West Virginia University.
 • Durna, U. (2010). A tipi ve B tipi kişilik yapıları ve bu kişilik yapılarını etkileyen faktörlerle ilgili bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1), 275-290.
 • Eliüşük, A. (2014). Investigation of the patience tendency in the light of self determination, self compation and five factor personality [Unpublished doctoral thesis]. Necmettin Erbakan University.
 • Esen, M. (2019). Investigation of the effects of intelligence games on 4th grade students' decision making skills, patient behavior and school satisfaction [Unpublished masters’ thesis]. Mersin University.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th ed.). McGraw-Hill.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference (10th ed.). Pearson.
 • Gökalp, A. (2021). Investigation of the relationship between secondary school students' empathy skills and their root values: A structural equality modeling [Unpublished doctoral thesis]. Uşak University.
 • Griffin, R. W., & Moorhead, G. (2013). Organizational behavior: Managing people and organizations (11th ed.). Cengage Learning.
 • Gül, Y. E., & Çeliköz, N. (2018). Investigation of the patience tendency levels of university students. MANAS Journal of Social Studies, 7(3), 77-87.
 • Hökelekli, H. (2011). Ailede, okulda, toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi. Timaş Yayınları.
 • Janakiraman, N., Meyer, R. J., & Hoch, S. J. (2011). The psychology of decisions to abandon waits for service. Journal of Marketing Research, 48(6), 970–984. https://doi.org/10.1509/jmr.10.0382
 • Karakaş, A. C. (2016). Impact of the patience attitude on the quality of life in municipal employees (Sakarya province example). Journal of the Human and Social Sciences Researches, 5(8), 2742-2757.
 • Kaya, E., Akıllı, M., & Sezek, F. (2009). An investigation of high school students’ environmental attitudes ın terms of gender. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(18), 43-54.
 • Kırcalı, E. (2021). Teknoloji ve ruh sağlığı. https://www.doktortakvimi.com/blog/teknoloji-ve-ruh-sagligi adresten 03.04.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of Structural Equation Modeling. The GuilfordPress.
 • Koç, A. (2020). Investigation of the relationship between attitudes of students’ reading book and the effect of reading books on the values in the RCMK curriculum. Amasya Theology Journal, 15, 275-319. https://doi.org/10.18498/amailad.781299
 • Krug, M. K., & Carter, C. S. (2011). Anterior Cingulate Cortex contributions to cognitive and emotional processing: A general purpose mechanism for cognitive control and self-control. In R.R. Hassin, K.N. Ochsner & Y. Trope (Eds.), Self-control in society, mind, and brain (pp. 3-26). Oxford University Press.
 • Lim, C. (2020). How technology is ruining our patience. https://thestute.com/2020/11/19/how-technology-is-ruining-our-patience/ adresten 03.04.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Mehrabian, A. (1999). Manual for the Revised Achieving Tendency (MACH) and Disciplined Goal Orientation (CGO) Scales. Monterey.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Müfredatta yenilenme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine… Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Norling, P. M. (2009). In innovation, is patience a virtue? Research-Technology Management, 52(3), 18-23. https://doi.org/10.1080/08956308.2009.11657565
 • Okçu, D. ve Pilatin, U. (2018). Evaluation of perception of secondary school students about value of patience. Batman University Refereed Journal of Islamic Sciences Faculty, 2(1), 102-113.
 • Özdal, E. (2020). Investigation of the relationship between the patience levels and personality traits of faculty of health sciences students [Unpublished masters’ thesis]. Bursa Uludağ University.
 • Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. American Psychological Association.
 • Pilav, S., & Orhan, M. (2020). An investigation of 6 - 12 age group TÜBİTAK children's books in terms of values education. Manisa Celal Bayar University Journal of Social Sciences, 18(3), 434-453. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.759891
 • Schnitker, S. (2012). An examination of patience and well-being. The Journal of Positive Psychology, 7(4), 263–280. https://doi.org/10.1080/17439760.2012.697185
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6th ed.). Pearson.
 • Türkgeldi, E. (2019). Teacher candidates’ owned values predictive relationships between spiritual well-being and patience [Unpublished masters’ thesis]. Istanbul Sabahattin Zaim University.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2021). Hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması. Retrieved April 11, 2022 from https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Survey-on-Information-and-Communication-Technology-(ICT)-Usage-in-Households-and-by-Individuals-2021-37437.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali GÖKALP> (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-3301-8392
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gökalp, A. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Sabır Değeri Üzerindeki Faktörlerin İncelenmesi . Journal of Innovative Research in Social Studies , 5 (1) , 34-50 . DOI: 10.47503/jirss.1103744