Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Güncel Olay Kullanımına İlişkin Görüşleri

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 51 - 69, 30.06.2022
https://doi.org/10.47503/jirss.1116640

Öz

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin sosyal bilgiler derslerinde güncel olayların kullanımına dair farkındalık düzeylerinin tespit ve analiz edilmesidir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden durum analizi kullanılmıştır. Bu doğrultuda 2021-2022 eğitim öğretim yılında Antalya ilinin Muratpaşa İlçesinde resmi okullarda özel eğitim branşında görev alan gönüllü 15 özel eğitim öğretmeni ile görüşülmüştür. Öğretmenlere, uzman görüşleri alınarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış şekilde oluşturulan görüşme soruları sunulmuştur. Görüşme formu açık uçlu sorulardan oluşmaktadır ve alt problemlere uygun hazırlanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre özel eğitim öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde güncel olayı kullandıkları konuların en çok belirli gün ve haftalar, küresel konular, doğal afetler şeklinde olduğu görülmüştür. Ancak özel eğitim öğretmenleri arasında görüş bildiren 4 öğretmenin sosyal bilgiler dersinde güncel olayları kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında 2 öğretmen insanlar, yerler ve çevreler yanıtını vererek sosyal bilgiler dersi içindeki bir ünite isminden bahsetmiştir. Onlara yöneltilen soru ise sosyal bilgiler dersinde güncel olayları hangi konularda kullandıkları yönündedir. Verdikleri bu cevap konu ve ünite arasında ayrımı bilmediklerini ve karıştırdıklarını göstermektedir. Araştırmanın sonuçları genel olarak incelendiğinde özel eğitim alanında güncel olaylar kullanımına yönelik eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bu eksikliklerin giderilebilmesi için özel eğitim programlarında güncel olay konusunda bir yapılanmaya giderek özel eğitim öğretmenlerinin bu konu özelinde daha fazla bilgilendirilmesi önerilebilir.

Kaynakça

 • Akkan, M. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının argümantasyon tekniği ile güncel olayları değerlendirmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Arın, D., & Deveci, H. (2008). Sosyal bilgiler dersinde güncel olayların kullanımının öğrenci başarısına ve hatırda tutma düzeyine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 170-185.
 • Bozkurt, S. (2017). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde güncel olayların kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Durmaz, O., Kızılaslan, A., & Yazıcıoğlu, T. (2022). Fen bilimleri öğretmenlerinin özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (55), 128-146.
 • Eldeniz-Çetin, M. (2017). Özel gereksinimli bireylerin tercihlerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(02), 309-328.
 • Eripek, S. (2002). Özel eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Eryılmaz, Ö., & Çengelci Köse, T. (2017). Sosyal bilgiler dersinde güncel olay kullanımının öğrencilerin sosyal problemlere duyarlılıklarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(62), 985-1000.
 • Gedik, H. (2008). Sosyal bilgiler eğitiminde güncel olaylar. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gürdoğan Bayır, Ö. (2010). Sosyal bilgiler dersinde güncel olaylardan yararlanma öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Gürkan, B. (2020). Sosyal bilgiler eğitiminde güncel olaylar: İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler eğitiminde güncel olayları ele alış biçimlerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • M. Taş. A., & Özkaral, T. C. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının güncel olaylar ve derste Kullanımına İlişkin Görüşleri. Usbes V, 2016 Bildiriler Kitabı.
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. (2018, 7 Temmuz). Resmî Gazete (Sayı: 30471).
 • Öztürk, C. (2006). Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinler arası bir bakış. C. Öztürk, (Ed.), Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde (21-50). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Opinions of Special Education Teachers on the Use of Updates in Social Studies Lessons

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 51 - 69, 30.06.2022
https://doi.org/10.47503/jirss.1116640

Öz

The aim of this study is to determine and analyze the awareness levels of special education teachers about the use of current events in social studies lessons. Situation analysis, one of the qualitative research models, was used in the research. In this direction, 15 volunteer special education teachers working in the special education branch of public schools in the Muratpaşa District of Antalya province were interviewed in the 2021-2022 academic year. Semi-structured interview questions prepared by taking expert opinions were presented to the teachers. The interview form consists of open-ended questions and was prepared in accordance with the sub-problems. The obtained data were analyzed by content analysis technique. According to the findings, it has been seen that the topics that special education teachers use current events in social studies lessons are mostly in the form of certain days and weeks, global issues, natural disasters. However, 4 teachers who expressed their opinions among special education teachers stated that they did not use current events in social studies lessons. In addition, 2 teachers gave the answer of people, places and environments and mentioned the name of a unit in the social studies course. The question posed to them is on which subjects they use current events in the social studies course. This answer they gave shows that they do not know the distinction between the subject and the unit and they confuse it. When the results of the research are examined in general, it has been determined that there are deficiencies in the use of current events in the field of special education. In order to overcome these deficiencies, it can be suggested that special education teachers should be informed more about this subject by making a structuring on current events in special education programs.

Kaynakça

 • Akkan, M. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının argümantasyon tekniği ile güncel olayları değerlendirmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Arın, D., & Deveci, H. (2008). Sosyal bilgiler dersinde güncel olayların kullanımının öğrenci başarısına ve hatırda tutma düzeyine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 170-185.
 • Bozkurt, S. (2017). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde güncel olayların kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Durmaz, O., Kızılaslan, A., & Yazıcıoğlu, T. (2022). Fen bilimleri öğretmenlerinin özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (55), 128-146.
 • Eldeniz-Çetin, M. (2017). Özel gereksinimli bireylerin tercihlerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(02), 309-328.
 • Eripek, S. (2002). Özel eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Eryılmaz, Ö., & Çengelci Köse, T. (2017). Sosyal bilgiler dersinde güncel olay kullanımının öğrencilerin sosyal problemlere duyarlılıklarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(62), 985-1000.
 • Gedik, H. (2008). Sosyal bilgiler eğitiminde güncel olaylar. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gürdoğan Bayır, Ö. (2010). Sosyal bilgiler dersinde güncel olaylardan yararlanma öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Gürkan, B. (2020). Sosyal bilgiler eğitiminde güncel olaylar: İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler eğitiminde güncel olayları ele alış biçimlerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • M. Taş. A., & Özkaral, T. C. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının güncel olaylar ve derste Kullanımına İlişkin Görüşleri. Usbes V, 2016 Bildiriler Kitabı.
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. (2018, 7 Temmuz). Resmî Gazete (Sayı: 30471).
 • Öztürk, C. (2006). Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinler arası bir bakış. C. Öztürk, (Ed.), Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde (21-50). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Özel
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Elif YILDIRIM> (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6504-3242
Türkiye


Kübra ÖZMEN>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2409-9191
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yıldırım, E. & Özmen, K. (2022). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Güncel Olay Kullanımına İlişkin Görüşleri . Journal of Innovative Research in Social Studies , 5 (1) , 51-69 . DOI: 10.47503/jirss.1116640