Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 25 - 46 2018-04-30

Constructivist 5E Model Lesson Plan Supported By Drama in Geography Teaching and Opinions On It
Coğrafya Öğretiminde Drama ile Desteklenmiş Yapılandırmacılık 5E Modeli Ders Planı ve Görüşler

Neşe Duman [1] , Ayşegül Şeyihoğlu [2]


The aim of this study is to present a sample lesson plan prepared in accordance with the constructivism 5E model and supported with drama. Teachers’ need for application examples has constituted the reason for the study. The achievements of “Tectonic formation of the Earth (10.1.1)” and “Associating the characteristics of geological times with tectonic events (10.1.2)” were selected in the lesson plan prepared at the 10th-grade level. Experiencing learning disabilities due to the fact that it is an abstract subject and the lack of information on these achievements in geography course books were effective in topic selection. In general, student-centred methods, especially drama, were used in the plan. Contemporary methods and techniques such as computer-aided teaching practices, analogy, brainstorming, pantomime, concept and mind map were evaluated within the steps of the constructivism 5E model. Analogies were used as advance organizers. The evaluation was performed with alternative assessment and evaluation tools. The aim is to prepare a student-centred, entertaining and effective lesson plan. A literature survey was primarily conducted in the study’s process steps. The geography curriculum and course books were examined. Then, a lesson plan, which is the subject of the study, was prepared under the guidance of a domain expert, educational domain expert and drama leader. The content validity was provided by making required arrangements with the opinions of the specialists.

Bu araştırmanın amacı yapılandırmacılık 5E modeline uygun olarak hazırlanmış ve drama ile desteklenmiş örnek bir ders planı sunmaktır. Öğretmenlerin uygulama örneklerine duydukları ihtiyaç çalışmanın gerekçesini oluşturmuştur. 10. sınıf düzeyinde hazırlanan ders planında “Dünya’nın tektonik oluşumu (10.1.1)” ve “Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirme (10.1.2)” kazanımları seçilmiştir. Konu seçiminde; soyut olmasından ötürü öğrenme güçlüğü yaşanılması, ayrıca coğrafya ders kitaplarında bu kazanımlara ilişkin bilgi bulunmaması etkili olmuştur. Planda genel olarak drama başta olmak üzere öğrenci merkezli yöntem/teknikler kullanılmıştır. Bilgisayar destekli öğretim uygulamaları, analoji, beyin fırtınası, pandomim, kavram ve zihin haritası gibi çağdaş yöntem/teknikler 5E modelinin basamakları içinde değerlendirilmiştir. Analojiler ön örgütleyici olarak kullanılmıştır. Değerlendirme alternatif ölçme değerlendirme araçları ile gerçekleştirilmiştir. Amaç öğrenci merkezli, eğlenceli ve etkili bir ders planı hazırlamaktır. Araştırmanın işlem basamaklarında öncelikle alanyazın taraması yapılmıştır. Coğrafya öğretim programı ve ders kitapları incelenmiştir. Daha sonra bir alan uzmanı, bir alan eğitim uzmanı ve bir drama lideri eşliğinde çalışmaya konu olan ders planı hazırlanmıştır. Uzmanlarının görüşleri ile gerekli düzenlemeler yapılarak kapsam geçerliliği sağlanmıştır.
 • Adıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde Yaratıcı Drama. (4.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Akkaya, M. (2012). Sosyal bilgilerde göç konusunun drama yöntemiyle öğretiminin akademik başarıya etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Atar, G. (2003). Eğitici dramanın sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde kullanmanın öğrenmenin kalıcılığı üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Debre, İ. (2008). İlköğretim sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde ders anlatım stratejisi olarak dramatizasyonun kullanılmasının öğrencinin başarı düzeyine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Demirel, Ö. (2014). Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Erdem, E., Demirel, Ö. (2002). Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 81-87.
 • Ergin, İ., Tan, M., Ünsal, Y. (2006). 5E modelinin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutum düzeylerine etkisi ’yatay atış hareketi örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 7(2), 1-15.
 • Esen, M. (2008). IX. sınıf coğrafya dersi konularının (yerkürenin günlük hareketi, iklim bilgisi, toprak coğrafyası, jeolojik zamanlar) öğretiminde drama yöntemi ile klasik yöntemlerin karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Genç, H.N. (2003). Eğitimde yaratıcı dramanın alımlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,196-205.
 • Genç, H. N., Oflaz, A. (2015). Fransızca ve Almanca Öğretmen Adaylarının Yazma Becerisi Gelişiminde Karşılaştıkları Sözcükbilimsel, Yazım Bilgisel ve Sözdizimsel Sorunlar. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 7, 1273-1288.
 • Kavak, N., Köseoğlu, F. (2007). Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına dayalı rol oynama öğretim yönteminin avantaj ve dezavantajları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27( 2), 309-325.
 • Koç, F. (1999). Yaratıcı dramanın öğrenmeye etkisi Sosyal bilgiler öğretiminde bir yöntem olarak” (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kotaman, H. (2008). Özyeterlilik inancı ve öğrenme performansının geliştirilmesine yönelik yazın taraması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Dergisi, XXI (1), 111–133.
 • MEB. (2011). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB), Ankara.
 • MEB. (2017). Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programı. TC. MEB. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • MEB. (2006). Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP). Çocuk Gelişmi ve Eğitimi Drama Çalışmaları. s.25-26. Ankara. hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/./dramacalismalari.pdf(18/03/2015).
 • Mercan, S, I. (2012). Yapılandırmacı yaklaşım 5E modelinin 10. sınıf coğrafya dersinde (çevre ve toplum öğrenme alanı) akademik başarı ve tutuma etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Nutku, Ö. (1983). Gösterim Sanatları Terimler Sözlüğü. Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Özevin, B. (2006). Oyun, dans ve müzik dersine ilişkin motivasyon ölçeği. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya Öğretiminde 5E Modelinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Rüzgâr, A. M. (2014). 6.sınıf sosyal bilgiler programındaki ipek yolunda Türkler ünitesinde geçen göç kavramının drama yöntemiyle işlenmesinin öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Giresun Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.
 • Sağır, M. (2002). İlköğretim okullarında dil bilgisi öğretimi, Türk Dili. Dil ve Edebiyat Dergisi, (601), 56-69.
 • San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23 (2), 573-582.
 • San, İ. (2010). Türkiye’de eğitimde yaratıcı drama çalışmaların gelişimi. Ömer Adıgüzel (Ed.) Yaratıcı Drama 1999-2002 s. 18-29. Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Selimhocaoğlu, A. (2004). Drama ve ilköğretimde dramanın önemi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Selvi, K. (1999). Drama yönteminin eğitimde kullanılması. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 301-308.
 • Şahin, S. (2010). Coğrafyada çağdaş öğretim yöntemleri. R. Özey ve S. İncekara (Editörler). Coğrafya Eğitiminde Kavram ve Değişimler. Ankara, Pegem Akademi.
 • Tekin, S. (2007). Hizmet içi eğitimin öğretmenlerin drama hakkındaki görüşlerine etkisi. Türkiye 9. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri. N. Aslan (Ed). Drama kavramları. Ankara: Oluşum Yayınları.
 • Ulubey, Ö., Toraman, Ç. (2015). Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi: bir meta- analiz çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 195-220. URL 1. https://www.youtube.com/watch?v=-svbbi_UFuU”erişim tarihi, 23.02.2017.
 • Ünlü, M. (2014). Coğrafya öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yenilmez, K., Uygan, C. (2010). Yaratıcı drama yönteminin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik öz yeterlik inançlarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 3 (18), 931-942.
 • Yeşiltaş, N, K. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde afet ve deprem eğitimi. R. Turan, A. M. Sünbül, H. Akdağ. (Editörler). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar-1. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A.& Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zayimoğlu, F. (2006). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi “coğrafya ve dünyamız” ünitesinde yaratıcı drama yöntemi kullanımının öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim/Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Neşe Duman

Yazar: Ayşegül Şeyihoğlu

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { jiss508750, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-3738}, address = {Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {25 - 46}, doi = {}, title = {Coğrafya Öğretiminde Drama ile Desteklenmiş Yapılandırmacılık 5E Modeli Ders Planı ve Görüşler}, key = {cite}, author = {Duman, Neşe and Şeyihoğlu, Ayşegül} }
APA Duman, N , Şeyihoğlu, A . (2018). Coğrafya Öğretiminde Drama ile Desteklenmiş Yapılandırmacılık 5E Modeli Ders Planı ve Görüşler. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (1) , 25-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/42282/508750
MLA Duman, N , Şeyihoğlu, A . "Coğrafya Öğretiminde Drama ile Desteklenmiş Yapılandırmacılık 5E Modeli Ders Planı ve Görüşler". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2018 ): 25-46 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/42282/508750>
Chicago Duman, N , Şeyihoğlu, A . "Coğrafya Öğretiminde Drama ile Desteklenmiş Yapılandırmacılık 5E Modeli Ders Planı ve Görüşler". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2018 ): 25-46
RIS TY - JOUR T1 - Coğrafya Öğretiminde Drama ile Desteklenmiş Yapılandırmacılık 5E Modeli Ders Planı ve Görüşler AU - Neşe Duman , Ayşegül Şeyihoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 46 VL - 9 IS - 1 SN - 1309-3738- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Coğrafya Öğretiminde Drama ile Desteklenmiş Yapılandırmacılık 5E Modeli Ders Planı ve Görüşler %A Neşe Duman , Ayşegül Şeyihoğlu %T Coğrafya Öğretiminde Drama ile Desteklenmiş Yapılandırmacılık 5E Modeli Ders Planı ve Görüşler %D 2018 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-3738- %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Duman, Neşe , Şeyihoğlu, Ayşegül . "Coğrafya Öğretiminde Drama ile Desteklenmiş Yapılandırmacılık 5E Modeli Ders Planı ve Görüşler". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 1 (Nisan 2018): 25-46 .
AMA Duman N , Şeyihoğlu A . Coğrafya Öğretiminde Drama ile Desteklenmiş Yapılandırmacılık 5E Modeli Ders Planı ve Görüşler. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 9(1): 25-46.
Vancouver Duman N , Şeyihoğlu A . Coğrafya Öğretiminde Drama ile Desteklenmiş Yapılandırmacılık 5E Modeli Ders Planı ve Görüşler. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 9(1): 46-25.