PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Etkilesimli Tahtaların Ders İçeriginin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirligi

Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 2, 17.11.2013

Öz

Bu çalışmada projeksiyon cihazı ile karşılaştırıldığında içerik sunumu yaparken etkileşimli tahtaların kullanılabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır Çalışma Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde okuyan 13 öğretmen adayı ile birlikte yürütülmüştür.  Bir durum çalışması (case study) olan bu araştırmada, araştırmacılar tarafından belirlenen sunum görevleri, örneklemi oluşturan öğretmen adaylarına verilmiş ve bu görevleri etkileşimli tahtada ve projeksiyon cihazında ayrı ayrı gerçekleştirmeleri istenmiştir. Gerçekleştirme süreci ekran kayıt programı ile kayıt altına alınmış ve bu kayıtlar adayların görevleri tamamlama sürelerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Sunum görevleri tamamlandığında adayların projeksiyon ve etkileşimli tahtaların sunum yaparken kullanılabilirliğine yönelik görüşleri yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonuçları, görevlerin toplam gerçekleştirilme süresi bağlamında etkileşimli tahtada gerçekleştirilen sunumun daha kısa sürdüğünü göstermektedir. Ancak, her bir görevin gerçekleştirilme süresi bağlamında ayrı ayrı incelendiğinde ise, verilen görevin tamamlanma süresinin, uygulamanın akıllı tahta veya bilgisayar projeksiyon ikilisinin kullanılarak yapılmasına göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Aynı zamanda öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerle, adayların çoğunluğunun sunum yapmak için etkileşimli tahtayı kullanmayı tercih edebileceği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: etkileşimli tahta, projeksiyon, kullanılabilirlik

Kaynakça

 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N. & Sarıçayır, . (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal ilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 457-471.
 • Altınçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Ashfield, J. & Wood, R. (2008). The use of the interactive whiteboard for creative teaching and learning in literacy and mathematics: A case study. British Journal of Educational Technology, 39 (1), 84-96.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods In Education (6th edt). London: Routledge.
 • Creswell, J.W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Çağıltay, K. (2011). İnsan bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik mühendisliği (1. Baskı). Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık.
 • EĞİTEK (2012). Fatih projesi tanıtım sunusu. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri: http://Fatihprojesi.meb.gov.tr/proje_hakkinda, 20/07/2013 tarihinde alınmıştır.
 • Erduran, A. & Tataroğlu, B. (2010). Comparison of the science and mathematics teachers’ opinions on the usage of interactive whiteboard in education. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara.
 • Gerard, F. & Widener, J. (1999). A SMARTer way to teach foreign language: The SMART board interactive whiteboard as a language learning tool. Paper presented at Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, San Antonio, Texas.
 • Glover, D. & Miller, D. (2003). Players in the management of change: Introducing interactive whiteboards into schools, Management in Education, 17(1), 20–23.
 • Gürses, E. (2005). Web sitelerinde kullanılabilirlik çalışmaları ve kullanılabilirlik değerlendirme yöntemleri. Adana: Akademik Bileşim.
 • Higgins, S., Beauchamp, G. & Miller, D. (2007). Reviewing the literature on interactive whiteboards. Learning, Media and Technology, 32(3), 213–225.
 • Kennewell, S. & Morgan, A. (2003). Student teachers’ experiences and attitudes towards using interactive whiteboards in the teaching and learning of young children. Proceedings of Young Children and Learning Technologies Conference, Sydney: IFIP.
 • Kurşun, E., Karakuş, T., Yılmaz, A., Çağıltay, K., İşler, V., Gürdal, S. & Tezcan, Ü. (2012). Eğitmen konsol yazılımları için kullanıcı arayüzü klavuzu geliştirilmesi ve geçerleme süreci, Savunma Bilimleri Dergisi, 177-186.
 • Kurt, A.A., Kuzu, A., Dursun, Ö.Ö., Güllüpınar, F. & Gültekin, M. (2013). FATİ projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 1 (2), 1-23.
 • Le Breuilly, M. (2004). Benefits of the interactive whiteboard. Primary English Magazine, 9(5), 25–28.
 • Lewin, C.S. (2008). Embedding interactive whiteboards in teaching and learning: The process of. Education and Information Technologies, 291-303.
 • Norman, D. A. (1990). Design of Everyday Things. New York: DoubleDay.
 • Saltan, F., Arslan, K. & Gök, A. (2010). Teachers’ acceptance of interactive white boards: A case study. Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference,. 2360-2365.
 • Shackel, B. (1991). Usability - context, framework, definition, design and evaluation. Human Factors for Informatics Usability, Cambridge: Cambridge University Press, 21-38.
 • Shenton, A. & Pagett, L. (2007). From ‘bored’ to screen: The use of the interactive whiteboard for literacy in six primary classrooms in England. Literacy, 41 (3), 129-136.
 • Slay, H., Siebörger I. & Williams, C. . (2008). Interactive whiteboards: Real beauty or just ‘‘lipstick”?. Computers & Education 51, 1321–134.
 • Starkings, S. (2008). Chalkboard to smartboard – Maths going green? MSOR Connections, 7 (4), 3-15.
 • Sünkür, M., Arabacı, İ.B. & Şanlı, Ö. (2012). Akıllı tahta uygulamaları konusunda ilköğretim II. kademe öğrencilerinin görüşleri (Malatya İli Örneği). e-Journal of New World Sciences Academy, 7 (1), 314- 321.
 • Türel, Y. K. (2011). An interactive whiteboard student survey: Development, validity and reliability. Computers & Education, 57, 2441–2450.
 • Türel, Y.K. (2012). Teacher’s negative attitudes towards interactive whiteboard use: Needs and problems. Elementary Education Online, 11 (2), 423-439.
 • Wall, K., Higgins, S. & Smith, H. (2005). The visual helps me understand the complicated things: Pupil views of teaching and learning with interactive whiteboards. British Journal of Educational Technology, 36 (5), 851–867.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, . (2008). Sosyal ilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, C. & Tüfekci, A. (2012). A study on the smart board usability in classroom applications. ournal of Engineering and Natural Sciences ühendislik ve en ilimleri Dergisi, 30, 381-391.
 • Zengin F., Kırılmazkaya, G. & Keçeci, G. (2011). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarı ve tutuma etkisi. 5. Uluslararası ilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Türkiye.

-

Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 2, 17.11.2013

Öz

Bu çalışmada projeksiyon cihazı ile karşılaştırıldığında içerik sunumu yaparken etkileşimli tahtaların kullanılabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır Çalışma Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde okuyan 13 öğretmen adayı ile birlikte yürütülmüştür. Bir durum çalışması (case study) olan bu araştırmada, araştırmacılar tarafından belirlenen sunum görevleri, örneklemi oluşturan öğretmen adaylarına verilmiş ve bu görevleri etkileşimli tahtada ve projeksiyon cihazında ayrı ayrı gerçekleştirmeleri istenmiştir. Gerçekleştirme süreci ekran kayıt programı ile kayıt altına alınmış ve bu kayıtlar adayların görevleri tamamlama sürelerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Sunum görevleri tamamlandığında adayların projeksiyon ve etkileşimli tahtaların sunum yaparken kullanılabilirliğine yönelik görüşleri yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonuçları, görevlerin toplam gerçekleştirilme süresi bağlamında etkileşimli tahtada gerçekleştirilen sunumun daha kısa sürdüğünü göstermektedir. Ancak, her bir görevin gerçekleştirilme süresi bağlamında ayrı ayrı incelendiğinde ise, verilen görevin tamamlanma süresinin, uygulamanın akıllı tahta veya bilgisayar projeksiyon ikilisinin kullanılarak yapılmasına göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Aynı zamanda öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerle, adayların çoğunluğunun sunum yapmak için etkileşimli tahtayı kullanmayı tercih edebileceği tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N. & Sarıçayır, . (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal ilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 457-471.
 • Altınçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Ashfield, J. & Wood, R. (2008). The use of the interactive whiteboard for creative teaching and learning in literacy and mathematics: A case study. British Journal of Educational Technology, 39 (1), 84-96.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods In Education (6th edt). London: Routledge.
 • Creswell, J.W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Çağıltay, K. (2011). İnsan bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik mühendisliği (1. Baskı). Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık.
 • EĞİTEK (2012). Fatih projesi tanıtım sunusu. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri: http://Fatihprojesi.meb.gov.tr/proje_hakkinda, 20/07/2013 tarihinde alınmıştır.
 • Erduran, A. & Tataroğlu, B. (2010). Comparison of the science and mathematics teachers’ opinions on the usage of interactive whiteboard in education. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara.
 • Gerard, F. & Widener, J. (1999). A SMARTer way to teach foreign language: The SMART board interactive whiteboard as a language learning tool. Paper presented at Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, San Antonio, Texas.
 • Glover, D. & Miller, D. (2003). Players in the management of change: Introducing interactive whiteboards into schools, Management in Education, 17(1), 20–23.
 • Gürses, E. (2005). Web sitelerinde kullanılabilirlik çalışmaları ve kullanılabilirlik değerlendirme yöntemleri. Adana: Akademik Bileşim.
 • Higgins, S., Beauchamp, G. & Miller, D. (2007). Reviewing the literature on interactive whiteboards. Learning, Media and Technology, 32(3), 213–225.
 • Kennewell, S. & Morgan, A. (2003). Student teachers’ experiences and attitudes towards using interactive whiteboards in the teaching and learning of young children. Proceedings of Young Children and Learning Technologies Conference, Sydney: IFIP.
 • Kurşun, E., Karakuş, T., Yılmaz, A., Çağıltay, K., İşler, V., Gürdal, S. & Tezcan, Ü. (2012). Eğitmen konsol yazılımları için kullanıcı arayüzü klavuzu geliştirilmesi ve geçerleme süreci, Savunma Bilimleri Dergisi, 177-186.
 • Kurt, A.A., Kuzu, A., Dursun, Ö.Ö., Güllüpınar, F. & Gültekin, M. (2013). FATİ projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 1 (2), 1-23.
 • Le Breuilly, M. (2004). Benefits of the interactive whiteboard. Primary English Magazine, 9(5), 25–28.
 • Lewin, C.S. (2008). Embedding interactive whiteboards in teaching and learning: The process of. Education and Information Technologies, 291-303.
 • Norman, D. A. (1990). Design of Everyday Things. New York: DoubleDay.
 • Saltan, F., Arslan, K. & Gök, A. (2010). Teachers’ acceptance of interactive white boards: A case study. Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference,. 2360-2365.
 • Shackel, B. (1991). Usability - context, framework, definition, design and evaluation. Human Factors for Informatics Usability, Cambridge: Cambridge University Press, 21-38.
 • Shenton, A. & Pagett, L. (2007). From ‘bored’ to screen: The use of the interactive whiteboard for literacy in six primary classrooms in England. Literacy, 41 (3), 129-136.
 • Slay, H., Siebörger I. & Williams, C. . (2008). Interactive whiteboards: Real beauty or just ‘‘lipstick”?. Computers & Education 51, 1321–134.
 • Starkings, S. (2008). Chalkboard to smartboard – Maths going green? MSOR Connections, 7 (4), 3-15.
 • Sünkür, M., Arabacı, İ.B. & Şanlı, Ö. (2012). Akıllı tahta uygulamaları konusunda ilköğretim II. kademe öğrencilerinin görüşleri (Malatya İli Örneği). e-Journal of New World Sciences Academy, 7 (1), 314- 321.
 • Türel, Y. K. (2011). An interactive whiteboard student survey: Development, validity and reliability. Computers & Education, 57, 2441–2450.
 • Türel, Y.K. (2012). Teacher’s negative attitudes towards interactive whiteboard use: Needs and problems. Elementary Education Online, 11 (2), 423-439.
 • Wall, K., Higgins, S. & Smith, H. (2005). The visual helps me understand the complicated things: Pupil views of teaching and learning with interactive whiteboards. British Journal of Educational Technology, 36 (5), 851–867.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, . (2008). Sosyal ilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, C. & Tüfekci, A. (2012). A study on the smart board usability in classroom applications. ournal of Engineering and Natural Sciences ühendislik ve en ilimleri Dergisi, 30, 381-391.
 • Zengin F., Kırılmazkaya, G. & Keçeci, G. (2011). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarı ve tutuma etkisi. 5. Uluslararası ilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Türkiye.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm THIRD ISSUE
Yazarlar

Aysin Gaye ÜSTÜN Bu kişi benim


Lokman ŞILBIR Bu kişi benim


Engin KURSUN>


Yuksel GOKTAS>

Yayımlanma Tarihi 17 Kasım 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { jitte264701, journal = {Journal of Instructional Technologies and Teacher Education}, issn = {2149-4495}, address = {}, publisher = {Karadeniz Teknik Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {2}, number = {2}, pages = { - }, title = {Etkilesimli Tahtaların Ders İçeriginin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirligi}, key = {cite}, author = {Üstün, Aysin Gaye and Şılbır, Lokman and Kursun, Engin and Goktas, Yuksel} }
APA Üstün, A. G. , Şılbır, L. , Kursun, E. & Goktas, Y. (2013). Etkilesimli Tahtaların Ders İçeriginin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirligi . Journal of Instructional Technologies and Teacher Education , 2 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/25081/264701
MLA Üstün, A. G. , Şılbır, L. , Kursun, E. , Goktas, Y. "Etkilesimli Tahtaların Ders İçeriginin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirligi" . Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 2 (2013 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/25081/264701>
Chicago Üstün, A. G. , Şılbır, L. , Kursun, E. , Goktas, Y. "Etkilesimli Tahtaların Ders İçeriginin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirligi". Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 2 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - Etkilesimli Tahtaların Ders İçeriginin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirligi AU - Aysin GayeÜstün, LokmanŞılbır, EnginKursun, YukselGoktas Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Journal of Instructional Technologies and Teacher Education JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 2 SN - 2149-4495- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi Etkilesimli Tahtaların Ders İçeriginin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirligi %A Aysin Gaye Üstün , Lokman Şılbır , Engin Kursun , Yuksel Goktas %T Etkilesimli Tahtaların Ders İçeriginin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirligi %D 2013 %J Journal of Instructional Technologies and Teacher Education %P 2149-4495- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Üstün, Aysin Gaye , Şılbır, Lokman , Kursun, Engin , Goktas, Yuksel . "Etkilesimli Tahtaların Ders İçeriginin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirligi". Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 2 / 2 (Kasım 2013): - .
AMA Üstün A. G. , Şılbır L. , Kursun E. , Goktas Y. Etkilesimli Tahtaların Ders İçeriginin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirligi. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education. 2013; 2(2): -.
Vancouver Üstün A. G. , Şılbır L. , Kursun E. , Goktas Y. Etkilesimli Tahtaların Ders İçeriginin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirligi. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education. 2013; 2(2): -.
IEEE A. G. Üstün , L. Şılbır , E. Kursun ve Y. Goktas , "Etkilesimli Tahtaların Ders İçeriginin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirligi", Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, c. 2, sayı. 2, Kas. 2013