Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Metaphoric Perceptions of Pre-Service Teachers towards Instructional Technology

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 2, 125 - 143, 21.12.2020

Öz

This study aims to determine the pre-service teachers' perceptions about the concept of “Instructional Technology” with metaphors. It was carried out with 225 pre-service teachers from 24 different fields in 2018 and 2019. The pre-service teachers produced a metaphor through the statement of “Instructional technology is like… because…”, and explained this metaphor. In this study, which was carried out with the phenomenological research design, the metaphors and explanations produced by pre-service teachers were analyzed with the content analysis technique. In this study, 23 different categories were created, and of which the categories of "facilitating learning", "permanent learning" and "being supportive" were outstanding. Instructional technology was mostly described with the metaphors as; brain, earth, light, tool, computer, ladder, oxygen, compass, mirror, puzzle, medicine, human, and guide. Research findings revealed that pre-service teachers have a positive perception related to instructional technology and instructional technology has an important contribution to the teaching process. It is also understood that although they have a positive perception, the field is constantly developing and therefore they have a perception of not being able to follow the field. It has been observed that the perception of instructional technology does not differ significantly depending on the field, gender, or teaching experience. In summary, although the perceptions of pre-service teachers towards instructional technology are positive, it is thought that they have difficulty in integrating technology and pedagogy.

Kaynakça

 • Almekhlafi, A. G., ve Almeqdadi, F. A. (2010). Teachers’ perceptions of technology integration in the United Arab Emirates school classrooms. Educational Technology & Society, 13(1), 165–175.
 • Anderson, C. ve Kurt, A. A. (2017). Öğrenme için evrensel tasarım ve engelli öğrenenler için teknoloji entegrasyonu. In F. Odabaşı (Ed.), Dijital Yaşamda Çocuk (pp. 116–143). Ankara: Pegem Akademi.
 • Arslan, S. ve Şendurur, P. (2017). Eğitimde teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörlerdeki değişim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 25–50. https://doi.org/10.21764/efd.21927
 • Bağcı, H., ve Çoklar, A. N. (2010). Roles assigned by prospective teachers to themselves in terms of use of educational technology: A metaphor study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4412–4416. https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2010.03.703
 • Bauer, L. B. (2013). Digital divides and literacy learning: A metaphor analysis of developmental college students’ and teachers’ conceptualizations of technology. Ph.D. thesis, University of Cincinnati.
 • Beyerbach, B. A., Walsh, C., ve Vannatta, R. A. (2001). From teaching technology to using technology to enhance student learning: preservice teachers’ changing perceptions of technology infusion. Journal of Technology and Teacher Education, 9(1), 105–127.
 • Black, A. (2013). Picturing experience: Metaphor as method, data and pedagogical resource. In W. Midgley, K. Trimmer, ve A. Davies (Eds.), Metaphors for, in and of education research (pp. 26–50). UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • Bodily, R., Leary, H., ve West, R. E. (2019). Research trends in instructional design and technology journals. British Journal of Educational Technology, 50(1), 64–79. https://doi.org/10.1111/bjet.12712
 • Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Colak, S. (2015). Metaphoric perceptions of school of physical education and sport students to the concept “computers education.” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 3210–3213. https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.01.984
 • Drossel, K., Eickelmann, B., ve Gerick, J. (2017). Predictors of teachers’ use of ICT in school – the relevance of school characteristics, teachers’ attitudes and teacher collaboration. Education and Information Technologies, 22(2), 551–573. https://doi.org/10.1007/s10639-016-9476-y
 • Durukan, Ü. G., Hacıoğlu, Y. ve Dönmez Usta, N. (2016). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni adaylarının teknoloji hakkındaki metaforları. Journal of Computer and Education Research (ISSN:2148-2896), 4(7), 24. https://doi.org/10.18009/jcer.15212
 • Dündar, E. ve Karaağaçlı, M. (2019). Öğretmenlerin EBA( Eğitim Bilişim Ağı) ile ilgili algılarının eğretilemeler aracılığıyla belirlenmesi. Research Studies Anatolia Journal, 2(6), 247–259.
 • Ekici, G. (2016). Student-teachers’ metaphoric perceptions towards the concept of computer. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(3), 755–781. https://doi.org/10.21547/JSS.256704
 • Ergen, B. ve Yanpar-Yelken, T. (2015). İlkokul 3.sınıf öğrencilerinin teknoloji kavramına ilişkin metaforik algıları. The Journal of Academic Social Science Studies, 9(39), 509–509. https://doi.org/10.9761/jasss2975
 • Ertmer, P. A. (1999). Addressing first-and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. Educational Technology Research and Development, 47(4), 47–61. https://doi.org/10.1007/BF02299597
 • Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25–39. https://doi.org/10.1007/BF02504683
 • Ertmer, P. A., ve Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change. Journal of Research on Technology in Education, 42(3), 255–284. https://doi.org/10.1080/15391523.2010.10782551
 • Gagne, R. M. (2010). Instructional technology: Foundations. New York, NY: Routledge.
 • Gezgin, D. M., Hamutoğlu, N. B., Sezen-Gültekin, G., ve Yıldırım, S. (2019). Preservice teachers’ metaphorical perceptions on smartphone, no mobile phone phobia (nomophobia) and fear of missing out (FoMO). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 733–783. https://doi.org/10.14686/buefad.516540
 • Gök, B., ve Erdoğan, T. (2010). Investigation of pre-service teachers’ perceptions about concept of technology through metaphor analysis. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 145–160.
 • Günüç, S. (2017). Eğitimde teknoloji entegrasyonunun kuramsal temelleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Hays, D. G., ve Singh, A. A. (2012). Qualitative inquiry in clinical and educational settings. New York: Guilford Press.
 • He, K. (2019). Semantic Perception Theory : A new theory on children’s language development. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1104-2
 • İpek, I., ve Ziatdinov, R. (2017). New approaches and trends in the philosophy of educational technology for learning and teaching environments. European Journal of Contemporary Education, 6(3), 381–389. https://doi.org/10.13187/ejced.2017.3.381
 • Karaçam, S. ve Aydın, F. (2014). Ortaokul öğrencilerinin teknoloji kavramına ilişkin algılarının metafor analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(2), 545–572.
 • Karakoyun, F. (2017). Visual arts pre-service teachers’ metaphoric perceptions related to technology. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(28), 124–138.
 • Kızılay, E. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknoloji kavramına ilişkin bilişsel yapılarının incelenmesi. Journal of Social And Humanities Sciences Research, 5(22), 1015–1021.
 • Kobak, M., ve Taşkın, N. R. (2012). Prospective teachers’ perceptions of using technology in three different ways. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 3629–3636. https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2012.06.118
 • Kocadağ, T., Aksoy, M. E. ve Zengin, K. (2014). BÖTEB öğrencilerinin İnternet metaforlarının belirlenmesi: Gaziosmanpaşa üniversitesi örneği. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014 (3), 18–29.
 • Koç, M. (2013). Student teachers’ conceptions of technology: A metaphor analysis. Computers & Education, 68, 1–8. https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2013.04.024
 • Koehler, M. J., ve Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131–152. https://doi.org/10.2190/0EW7-01WB-BKHL-QDYV
 • Korkmaz, F. ve Ünsal, S. (2016). Okul öncesi öğretmenlerin teknoloji kavramına ilişkin algılarının incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 194–212.
 • Kuru, E. ve Kuru, O. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim teknolojisi kavramına ilişkin metaforik algıları. KSÜSBD, 16(1), 257–278.
 • Lakoff, G., ve Johnson, M. (2008). Metaphors we live by. London: University of Chicago Press.
 • Leary, D. E. (1990). Psyche’s muse: The role of metaphor in the history of psychology. In D. E. Leary (Ed.), Cambridge studies in the history of psychology. Metaphors in the history of psychology (pp. 1–78). https://psycnet.apa.org/record/1990-98387-001 (Erişim Tarihi: 2/7/2020)
 • Macrae, C. N., ve Bodenhausen, G. V. (2001). Social cognition: Categorical person perception. British Journal of Psychology, 92(Pt 1), 239–255.
 • Milles, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis. London: SAGE Publications.
 • Mishra, P., ve Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
 • Moser, K. S. (2000). Metaphor analysis in psychology-method, theory, and fields of application. Forum: Qualitative Social Research, 1(2), Art.21.
 • Orhan, F. (2015). University-school collaboration reflections 1: Integrating technology into teaching using the technology Integration Planning Model (TIPM). International Online Journal of Educational Sciences, 7(4), 148–164. https://doi.org/10.15345/iojes.2015.04.011
 • Perkmen, S. ve Tezci, E. (2011). Eğitimde teknoloji entegrasyonu: Materyal geliştirme ve çoklu ortam tasarımı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Polat, M. (2018). Öğretmen adaylarının akıllı telefona yönelik metaforik algıları: Yoksa Davis en başından beri haklı mıydı? Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 5(2), 88–105.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants Part 1. On the Horizon, 9(5), 1–6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816
 • Prensky, M. ve Kuzu Demir, E. B. (2017). "Çocukların dünyalarını geliştirme eğitimi” yoluyla 21. yüzyıl çocuklarımızın gücünü ortaya koymak. İçinde F. Odabaşı (Ed.), Dijital yaşamda çocuk ( s. 193–204). Ankara: Pegem Akademi.
 • Richey, R. C., Silber, K. H., ve Ely, D. P. (2008). Reflections on the 2008 AECT definitions of the field. TechTrends, 52(1), 24–25. https://doi.org/10.1007/s11528-008-0108-2
 • Roblyer, M. D. (2016). Integrating educational technology into teaching (7th ed.). PEARSON.
 • Russell, J., ve Sorge, D. (1999). Training facilitators to enhance technology integration. Journal of Instruction Delivery Systems, 13(4), 6–9.
 • Sarıtepeci, M., Durak, H. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri alanında hizmet-içi eğitim gereksinimlerinin FATİH Projesi kapsamında incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 601–620.
 • Schoepp, K. (2005). Barriers to technology integration in a technology-rich environment. Learning and Teaching in Higher Education, 2, 1–24.
 • Şahin, A. (2019). Eğitimde bilişim teknolojisi kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri: Metafor çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(31), 121–159. https://doi.org/10.14520/adyusbd.492882
 • Şenel, M. (2016). İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencilerinin cep telefonu ile ilgili algılarının metaforlar aracılığıyla analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1749–1764.
 • Solso, R., MacLin, O. H., ve MacLin, M. K. (2011). Bilişsel psikoloji. İstanbul: Kitabevi.
 • Teo, T., ve Beng Lee, C. (2010). Explaining the intention to use technology among student teachers. Campus-Wide Information Systems, 27(2), 60–67. https://doi.org/10.1108/10650741011033035
 • Toledo, C. (2005). A Five-Stage Model of computer technology integration into teacher education curriculum. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 5, 177–191.
 • Ungar, O. A. (2016). Understanding teachers’ attitude toward educational reforms through metaphors. International Journal of Educational Research, 77, 117–127. https://doi.org/10.1016/J.IJER.2016.03.008
 • Wang, Q. (2008). A generic model for guiding the integration of ICT into teaching and learning. Innovations in Education and Teaching International, 45(4), 411–419. https://doi.org/10.1080/14703290802377307
 • Yavuz-Konokman, G., Yanpar-Yelken, T. ve Sancar-Tokmak, H. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının TPAB’lerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Mersin Üniversitesi örneği. Kastamonu Education Journal, 21(2), 665–684.
 • Zhao, H., Coombs, S., ve Zhou, X. (2010). Developing professional knowledge about teachers through metaphor research: Facilitating a process of change. Teacher Development, 14(3), 381–395. https://doi.org/10.1080/13664530.2010.504024

Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik metaforik algıları

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 2, 125 - 143, 21.12.2020

Öz

Öğretmen adaylarının “Öğretim Teknolojileri” kavramıyla ilgili algılarını metaforlarla belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, 2018 ile 2019 yıllarında 24 farklı branştan toplam 225 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. “Öğretim teknolojileri ... gibidir, çünkü ... ” ifadesinin yöneltildiği öğretmen adayları birer metafor oluşturmuş ve bu metaforu açıklamıştır. Olgubilim deseniyle yürütülen bu çalışmada öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlar ve açıklamalar içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. 23 farklı kategorinin oluşturulduğu bu çalışmada “öğrenmeyi kolaylaştırma”, “kalıcı öğrenme” ve “destekleyici olma” kategorileri ön plana çıkmıştır. Öğretim teknolojilerinin çoğunlukla; beyin, dünya, ışık, araç, bilgisayar, merdiven, oksijen, pusula, ayna, bulmaca, ilaç, insan ve kılavuz metaforlarıyla tanımlandığı görülmüştür. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik olumlu algıya sahip olduklarını ve öğretim teknolojilerinin öğretim sürecine önemli katkısının olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca her ne kadar olumlu algıya sahip olsalar da alanın sürekli geliştiği ve bu nedenle alanı takip edememe algısının oluştuğu da anlaşılmıştır. Öğretim teknolojilerine yönelik algının alana, cinsiyete veya öğretmenlik deneyimine sahip olma durumuna göre belirgin bir şekilde ayrışmadığı görülmüştür. Özetle öğretmen adaylarında öğretim teknolojilerine yönelik algıları olumlu olmakla birlikte teknoloji ile pedagojiyi bütünleştirme konusunda güçlük yaşadıkları düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Almekhlafi, A. G., ve Almeqdadi, F. A. (2010). Teachers’ perceptions of technology integration in the United Arab Emirates school classrooms. Educational Technology & Society, 13(1), 165–175.
 • Anderson, C. ve Kurt, A. A. (2017). Öğrenme için evrensel tasarım ve engelli öğrenenler için teknoloji entegrasyonu. In F. Odabaşı (Ed.), Dijital Yaşamda Çocuk (pp. 116–143). Ankara: Pegem Akademi.
 • Arslan, S. ve Şendurur, P. (2017). Eğitimde teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörlerdeki değişim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 25–50. https://doi.org/10.21764/efd.21927
 • Bağcı, H., ve Çoklar, A. N. (2010). Roles assigned by prospective teachers to themselves in terms of use of educational technology: A metaphor study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4412–4416. https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2010.03.703
 • Bauer, L. B. (2013). Digital divides and literacy learning: A metaphor analysis of developmental college students’ and teachers’ conceptualizations of technology. Ph.D. thesis, University of Cincinnati.
 • Beyerbach, B. A., Walsh, C., ve Vannatta, R. A. (2001). From teaching technology to using technology to enhance student learning: preservice teachers’ changing perceptions of technology infusion. Journal of Technology and Teacher Education, 9(1), 105–127.
 • Black, A. (2013). Picturing experience: Metaphor as method, data and pedagogical resource. In W. Midgley, K. Trimmer, ve A. Davies (Eds.), Metaphors for, in and of education research (pp. 26–50). UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • Bodily, R., Leary, H., ve West, R. E. (2019). Research trends in instructional design and technology journals. British Journal of Educational Technology, 50(1), 64–79. https://doi.org/10.1111/bjet.12712
 • Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Colak, S. (2015). Metaphoric perceptions of school of physical education and sport students to the concept “computers education.” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 3210–3213. https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.01.984
 • Drossel, K., Eickelmann, B., ve Gerick, J. (2017). Predictors of teachers’ use of ICT in school – the relevance of school characteristics, teachers’ attitudes and teacher collaboration. Education and Information Technologies, 22(2), 551–573. https://doi.org/10.1007/s10639-016-9476-y
 • Durukan, Ü. G., Hacıoğlu, Y. ve Dönmez Usta, N. (2016). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni adaylarının teknoloji hakkındaki metaforları. Journal of Computer and Education Research (ISSN:2148-2896), 4(7), 24. https://doi.org/10.18009/jcer.15212
 • Dündar, E. ve Karaağaçlı, M. (2019). Öğretmenlerin EBA( Eğitim Bilişim Ağı) ile ilgili algılarının eğretilemeler aracılığıyla belirlenmesi. Research Studies Anatolia Journal, 2(6), 247–259.
 • Ekici, G. (2016). Student-teachers’ metaphoric perceptions towards the concept of computer. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(3), 755–781. https://doi.org/10.21547/JSS.256704
 • Ergen, B. ve Yanpar-Yelken, T. (2015). İlkokul 3.sınıf öğrencilerinin teknoloji kavramına ilişkin metaforik algıları. The Journal of Academic Social Science Studies, 9(39), 509–509. https://doi.org/10.9761/jasss2975
 • Ertmer, P. A. (1999). Addressing first-and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. Educational Technology Research and Development, 47(4), 47–61. https://doi.org/10.1007/BF02299597
 • Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25–39. https://doi.org/10.1007/BF02504683
 • Ertmer, P. A., ve Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change. Journal of Research on Technology in Education, 42(3), 255–284. https://doi.org/10.1080/15391523.2010.10782551
 • Gagne, R. M. (2010). Instructional technology: Foundations. New York, NY: Routledge.
 • Gezgin, D. M., Hamutoğlu, N. B., Sezen-Gültekin, G., ve Yıldırım, S. (2019). Preservice teachers’ metaphorical perceptions on smartphone, no mobile phone phobia (nomophobia) and fear of missing out (FoMO). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 733–783. https://doi.org/10.14686/buefad.516540
 • Gök, B., ve Erdoğan, T. (2010). Investigation of pre-service teachers’ perceptions about concept of technology through metaphor analysis. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 145–160.
 • Günüç, S. (2017). Eğitimde teknoloji entegrasyonunun kuramsal temelleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Hays, D. G., ve Singh, A. A. (2012). Qualitative inquiry in clinical and educational settings. New York: Guilford Press.
 • He, K. (2019). Semantic Perception Theory : A new theory on children’s language development. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1104-2
 • İpek, I., ve Ziatdinov, R. (2017). New approaches and trends in the philosophy of educational technology for learning and teaching environments. European Journal of Contemporary Education, 6(3), 381–389. https://doi.org/10.13187/ejced.2017.3.381
 • Karaçam, S. ve Aydın, F. (2014). Ortaokul öğrencilerinin teknoloji kavramına ilişkin algılarının metafor analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(2), 545–572.
 • Karakoyun, F. (2017). Visual arts pre-service teachers’ metaphoric perceptions related to technology. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(28), 124–138.
 • Kızılay, E. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknoloji kavramına ilişkin bilişsel yapılarının incelenmesi. Journal of Social And Humanities Sciences Research, 5(22), 1015–1021.
 • Kobak, M., ve Taşkın, N. R. (2012). Prospective teachers’ perceptions of using technology in three different ways. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 3629–3636. https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2012.06.118
 • Kocadağ, T., Aksoy, M. E. ve Zengin, K. (2014). BÖTEB öğrencilerinin İnternet metaforlarının belirlenmesi: Gaziosmanpaşa üniversitesi örneği. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014 (3), 18–29.
 • Koç, M. (2013). Student teachers’ conceptions of technology: A metaphor analysis. Computers & Education, 68, 1–8. https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2013.04.024
 • Koehler, M. J., ve Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131–152. https://doi.org/10.2190/0EW7-01WB-BKHL-QDYV
 • Korkmaz, F. ve Ünsal, S. (2016). Okul öncesi öğretmenlerin teknoloji kavramına ilişkin algılarının incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 194–212.
 • Kuru, E. ve Kuru, O. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim teknolojisi kavramına ilişkin metaforik algıları. KSÜSBD, 16(1), 257–278.
 • Lakoff, G., ve Johnson, M. (2008). Metaphors we live by. London: University of Chicago Press.
 • Leary, D. E. (1990). Psyche’s muse: The role of metaphor in the history of psychology. In D. E. Leary (Ed.), Cambridge studies in the history of psychology. Metaphors in the history of psychology (pp. 1–78). https://psycnet.apa.org/record/1990-98387-001 (Erişim Tarihi: 2/7/2020)
 • Macrae, C. N., ve Bodenhausen, G. V. (2001). Social cognition: Categorical person perception. British Journal of Psychology, 92(Pt 1), 239–255.
 • Milles, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis. London: SAGE Publications.
 • Mishra, P., ve Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
 • Moser, K. S. (2000). Metaphor analysis in psychology-method, theory, and fields of application. Forum: Qualitative Social Research, 1(2), Art.21.
 • Orhan, F. (2015). University-school collaboration reflections 1: Integrating technology into teaching using the technology Integration Planning Model (TIPM). International Online Journal of Educational Sciences, 7(4), 148–164. https://doi.org/10.15345/iojes.2015.04.011
 • Perkmen, S. ve Tezci, E. (2011). Eğitimde teknoloji entegrasyonu: Materyal geliştirme ve çoklu ortam tasarımı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Polat, M. (2018). Öğretmen adaylarının akıllı telefona yönelik metaforik algıları: Yoksa Davis en başından beri haklı mıydı? Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 5(2), 88–105.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants Part 1. On the Horizon, 9(5), 1–6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816
 • Prensky, M. ve Kuzu Demir, E. B. (2017). "Çocukların dünyalarını geliştirme eğitimi” yoluyla 21. yüzyıl çocuklarımızın gücünü ortaya koymak. İçinde F. Odabaşı (Ed.), Dijital yaşamda çocuk ( s. 193–204). Ankara: Pegem Akademi.
 • Richey, R. C., Silber, K. H., ve Ely, D. P. (2008). Reflections on the 2008 AECT definitions of the field. TechTrends, 52(1), 24–25. https://doi.org/10.1007/s11528-008-0108-2
 • Roblyer, M. D. (2016). Integrating educational technology into teaching (7th ed.). PEARSON.
 • Russell, J., ve Sorge, D. (1999). Training facilitators to enhance technology integration. Journal of Instruction Delivery Systems, 13(4), 6–9.
 • Sarıtepeci, M., Durak, H. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri alanında hizmet-içi eğitim gereksinimlerinin FATİH Projesi kapsamında incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 601–620.
 • Schoepp, K. (2005). Barriers to technology integration in a technology-rich environment. Learning and Teaching in Higher Education, 2, 1–24.
 • Şahin, A. (2019). Eğitimde bilişim teknolojisi kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri: Metafor çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(31), 121–159. https://doi.org/10.14520/adyusbd.492882
 • Şenel, M. (2016). İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencilerinin cep telefonu ile ilgili algılarının metaforlar aracılığıyla analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1749–1764.
 • Solso, R., MacLin, O. H., ve MacLin, M. K. (2011). Bilişsel psikoloji. İstanbul: Kitabevi.
 • Teo, T., ve Beng Lee, C. (2010). Explaining the intention to use technology among student teachers. Campus-Wide Information Systems, 27(2), 60–67. https://doi.org/10.1108/10650741011033035
 • Toledo, C. (2005). A Five-Stage Model of computer technology integration into teacher education curriculum. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 5, 177–191.
 • Ungar, O. A. (2016). Understanding teachers’ attitude toward educational reforms through metaphors. International Journal of Educational Research, 77, 117–127. https://doi.org/10.1016/J.IJER.2016.03.008
 • Wang, Q. (2008). A generic model for guiding the integration of ICT into teaching and learning. Innovations in Education and Teaching International, 45(4), 411–419. https://doi.org/10.1080/14703290802377307
 • Yavuz-Konokman, G., Yanpar-Yelken, T. ve Sancar-Tokmak, H. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının TPAB’lerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Mersin Üniversitesi örneği. Kastamonu Education Journal, 21(2), 665–684.
 • Zhao, H., Coombs, S., ve Zhou, X. (2010). Developing professional knowledge about teachers through metaphor research: Facilitating a process of change. Teacher Development, 14(3), 381–395. https://doi.org/10.1080/13664530.2010.504024

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İdris GOKSU
Mardin Artuklu Üniversitesi
0000-0002-7120-6562
Türkiye


Ömer KOÇAK
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7756-7169
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
GOKSU, İ., & KOÇAK, Ö. (2020). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik metaforik algıları. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 9(2), 125-143.