Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DNA Konusunun Web 2.0 Araçlarının Entegre Edildiği Laboratuvar Yöntemi ile Öğretimi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 1, 16 - 36, 18.06.2021
https://doi.org/10.51960/jitte.887951

Öz

Öğrencileri aktif kılmaya yönelik öğretim yöntemleriyle teknolojinin eğitime entegre edilmesi, bilgiye ulaşan, dönüştüren, kaynağını sorgulayan ve yeni bilgiler üreten aktif bireyler yetiştirmek açısından önemlidir. Ayrıca genetik konuları öğrencilerin anlamakta zorluk çektikleri konuların başında gelmektedir ve bu konunun öğretimini 21. yüzyıl becerileri ve teknolojileri ile geliştirmek soyut kavramların anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada biyoloji öğretmenliği öğrencileri için DNA konusunun öğretimine yönelik etkinliklerin tasarlanması ve uygulanması amaçlanmıştır. Çalışmada karma araştırma desenlerinden gömülü deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinin Biyoloji Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. DNA konusunun öğretimine yönelik tasarlanan etkinliklerin etkililiğini tespit etmek amacıyla DNA Bilgi Testi araştırmacılar tarafından hazırlanarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Etkinlikler web 2.0 araçları ve konu ile ilgili bir deney içermektedir. Nicel verilerin analizinde bağımlı örneklem t testi, nitel verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmış, nitel ve nicel veriler birleştirilerek yorumlanmıştır. DNA başarı testinden elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğretim tasarımının konunun öğrenimine katkı sağladığı görülmektedir. Konu sonunda öğretmen adaylarından alınan görüşler; aktif öğrenmeyi sağlayan bu etkinliklerin eğitsel ve anlaşılabilir olduğu, eğlendirerek dersi sevdirebileceği, birçok duyuya hitap etmesinin dikkatlerini çekeceği, konunun anlaşılmasını ve kalıcı öğrenmeyi sağlayabileceği yönündedir. Bu nedenle öğretmenleri ve öğretmen adaylarını konuların öğretiminde uygun teknolojilerin kullanımı konusunda teşvik etmek ve desteklemek gelecek açısından gerekli görülmektedir.

Kaynakça

 • Altınay, Ö. (2009). 5E modeline dayalı öğretim yönteminin öğrencilerin genetikle ilgili DNA, gen ve kromozom kavramlarını öğrenmelerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Altınay, Ö. (2009). 5E Modeline Dayalı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Genetikle İlgili DNA, Gen ve Kromozom Kavramlarını Öğrenmelerine Etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Altıok, S., Yükseltürk, E. ve Üçgül, M. (2017). Web 2.0 eğitimine yönelik gerçekleştirilen bilimsel bir etkinliğin değerlendirilmesi: Katılımcı görüşleri. Journal of Instruction Technologies & Teacher Education, 6(1), 1-8.
 • Altun, A., Çelik, S. ve Elçin, A. E. (2011). Genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve moleküler biyolojiyle ilgili rehber materyallerin öğrenci başarısına etkisi. Hacettepe üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 21-32.
 • Balkı, E. ve Saban, A. (2009). Öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve uygulamaları: Özel Esentepe ilköğretim Okulu örneği. İlköğretim Online, 8(3), 771-781.
 • Burke, K. A., Greenbowe, T. J. & Windschitl, M. A. (1998). Developing and using conceptual computer animations for chemistry instruction. Journal of Chemical Education, 75(12), 1658-1661.
 • Büyükkol Köse, E. (2019). Kalıtım konusuyla ilgili karekod destekli eğitim materyali tasarlama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirci, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (8. bs). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chua, Y.C. & Reid, N. (2012). Genetics at school level: addressing the difficulties. Research in Science & Technological Education, 30(3), 285-309.
 • Creswell, J.W. & Plano Clark, V.L. 2018. Karma yöntem araştırmaları (3. bs). Ankara: Anı yayıncılık.
 • Demir, B. ve Düzleyen, E. (2012, Haziran). İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin GDO bilgi düzeylerinin incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Elmas, R. ve Geban, Ö. (2012). 21. Yüzyıl öğretmenleri için web 2.0 araçları. International Online Journal of Education Science, 4(1), 243-254.
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme I: Temel Kavramlar Ve İşlemler. Ankara: Pegem Akademi. Franklin, S., Lewis, A. & Peat, M. (2003). Non traditional interventions to stimulate discussion: the use of games and puzzles. Journal of Biological Education, 37(2), 79-84.
 • Guernsey, L. (2012). Screen Time: How Electronic Media – From Baby Videos to Educational Software – Affects Your Young Child. New York: Basic Books.
 • Güney, K. K. (2006). İlköğretim 8. Sınıf genetik ünitesine yönelik bilgisayar destekli bir materyalin geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Güney, K.K., Özmen, H. ve Kenan, O. (2007, Eylül). İlköğretim 8. Sınıf genetik ünitesine yönelik bilgisayar destekli bir materyalin geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat.
 • Güngör, B. (2004). “Yönetici moleküller” konusunun öğretilmesinde deneysel yönteme göre geliştirilen öğretim tekniğinin uygulanması ve geleneksel öğretimle karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Hoffstein, A. & Lunetta, V. (1982). The role of the laboratory in science teaching. Review of Educational Research 52(2), 201-217.
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 603-634.
 • Katırcıoğlu, H. ve Kazancı, M. (2003).Genel biyoloji derslerinde bilgisayar kullanımının öğrenci başarısı üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 127-134.
 • Keleş, Ö., Uşak, M. ve Aydoğdu, M. (2006). İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersi “Genetik” Ünitesi DNA Watson Crick Modelinin Sınıf İçi Uygulamalarla Kavratılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1), 53-64.
 • Khomyshak, O.B. & Patiyevych, O.V. (2020). Future English Language Teachers’ Digital Competence Development by Means of Storyjumper Software Tool. Information Technologies And Learning Tools, 79(5), 126-138.
 • Kindfield, A.C.H. (1994a). Understanding a basic biological process: Expert and novice models of meiosis. Science Education, 78(3), 255–283.
 • Kindfield, A.C.H. (1994b). Assessing understanding of biological processes: Elucidating students' models of meiosis. The American Biology Teacher, 56(6), 367-371.
 • Knippels, M.C. P. J., Waarlo, A.J. & Boersma, K. (2005). Design criteria for learning and teaching genetics. Journal of Biological Education, 39(3), 108-112.
 • Kurtoğlu Erden, M. ve Uslupehlivan, E. (2020). Eğitimde Teknoloji Kullanımının Bugünü ve Geleceğine İlişkin Öğretmen Adaylarının Düşüncelerinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 109-126.
 • Levin, D.E. (2013). Beyond Remote-Controlled Childhood: Teaching Young Children in The Media age. Washington, D.C.: National Association for the Education of Young Children.
 • Malacinski, G. M. & Zell, P. W. (1996). Manipulating the “invisible”. Learning molecular biology using inexpensive models. The American Biology Teacher, 58(7), 428-432.
 • Mertkan, Ş. (2015). Karma Araştırma Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özdemir, Ö. (2006). İlköğretim 8. Sınıf türün devamlılığını sağlayan canlılık olayı (üreme) konusunun çalışma yaprakları ile öğretiminin öğrenci erişişine ve kalıcılığına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Rosdiana, A.F., Busono, R.R.T. & Yosita, L. (2020, April). Student Learning Motivation on Actionbound Application Implementation in Construction and Building Utilities Subject. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 830(4), 1-7.
 • Sayan, H. (2016). Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 5(13), 67-83.
 • Şahin, F. ve Hacıoğlu, Y. (2010, Kasım). Bilimsel tartışma destekli örnek olayların 8. Sınıf öğrencilerinin “kalıtım” konusunda kavram öğrenmelerine ve okuduğunu anlama becerilerine etkisi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 269-275.
 • Templin, A. T. & Fetters, M. K. (2002a). Meselson-Stahl experimental simulation using LegoTM building blocks. The American Biology Teacher, 64(8), 613-619.
 • Templin, A. T. & Fetters, M. K. (2002b). A working model of protein synthesis using LegoTM building blocks. The American Biology Teacher,64(9), 673-678.
 • Tsui, C.Y. & Treagust, D. (2003). Learning genetics with computer dragons. Journal of Biological Education (Society of Biology), 37(2),96-98.
 • Tüy, M. A. (2003). Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öğretim teknolojilerinin sistematik kullanımına ilişkin davranışlarının incelenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 187-208.
 • Ünlü, A. (2015). İlköğretim öğrencilerinde kalıtımla ilgili kavram yanılgıları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. bs). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yosi, R., Marbach-Ad, G. & Stavy, R. (2005). Understanding molecular genetics through a drawing-based activity. Journal of Biological Education (Society of Biology),39( 4),174-178.
 • Yurdatapan, M. ve Şahin, F. (2013). DNA kavramları ile ilgili Animasyon ve Model kullanılmasının fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin öğrenmelerine etkisi. International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 2303-2313.
 • Yurdatapan, M. ve Şahin, F. (2013). DNA Kavramları ile İlgili Animasyon ve Model Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenmelerine Etkisi. Electronic Turkish Studies, 8(8), 2303-2313.
 • Yüce, Z., Önel, A. ve Bekis, E.S. (2016). Öğrenci çizimleri yoluyla ortaokul öğrencilerinin hücre konusundaki kavramsal bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 616-625.

Teaching The DNA Subject By Web 2.0 Tools Integrated Laboratory Method

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 1, 16 - 36, 18.06.2021
https://doi.org/10.51960/jitte.887951

Öz

Technology, which has entered our lives rapidly and has been developing every day, has started to have an important place in the education and training process. In addition to teaching methods aimed at making students active, it is important to integrate technology with education via Web 2.0 tools to make students an active person who reaches information, transforms, inquires its source, and produces new information. Besides, students have difficulty in understanding genetic issues, and teaching this topic with 21st-century skills and technologies will contribute to the understanding of abstract concepts. In this study, it is aimed to design and apply technology integrated activities teaching DNA subject for biology teacher students. In the study, an experimental pattern embedded mixed research methods, which is suitable for situations where different points of the same phenomenon should be examined, was used. The sample of the study consists of 2nd-grade students of Biology Teacher Education of a public university. Qualitative and quantitative data were obtained from the same sample. DNA Knowledge Test was prepared by the researchers to determine the effectiveness of the instructional design which was designed according to the 5E learning model on DNA subject. The test has been finalized with validity and reliability analysis. The test was finalized with validity and reliability analysis. The instructional design includes web 2.0 tools and an experiment on the subject. The dependent sample t-test was used in the analysis of quantitative data, and descriptive analysis was used in the analysis of qualitative data, and it was interpreted by combining qualitative and quantitative data. As a result of the analysis of the data obtained from the DNA success test applied to determine the effectiveness of the instructional design, it is seen that the instructional design contributes to the learning of the subject (p= .037; t(10)=-2.412). Opinions received from prospective teachers at the end of the subject; It is that these activities that provide active learning are educational and understandable, they can make students enjoy the lesson by entertaining them, it will attract the attention of many senses, and they can provide the understanding and permanent learning. For this reason, it is considered necessary to encourage and support teachers and prospective teachers in the use of appropriate technologies in teaching subjects.

Kaynakça

 • Altınay, Ö. (2009). 5E modeline dayalı öğretim yönteminin öğrencilerin genetikle ilgili DNA, gen ve kromozom kavramlarını öğrenmelerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Altınay, Ö. (2009). 5E Modeline Dayalı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Genetikle İlgili DNA, Gen ve Kromozom Kavramlarını Öğrenmelerine Etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Altıok, S., Yükseltürk, E. ve Üçgül, M. (2017). Web 2.0 eğitimine yönelik gerçekleştirilen bilimsel bir etkinliğin değerlendirilmesi: Katılımcı görüşleri. Journal of Instruction Technologies & Teacher Education, 6(1), 1-8.
 • Altun, A., Çelik, S. ve Elçin, A. E. (2011). Genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve moleküler biyolojiyle ilgili rehber materyallerin öğrenci başarısına etkisi. Hacettepe üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 21-32.
 • Balkı, E. ve Saban, A. (2009). Öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve uygulamaları: Özel Esentepe ilköğretim Okulu örneği. İlköğretim Online, 8(3), 771-781.
 • Burke, K. A., Greenbowe, T. J. & Windschitl, M. A. (1998). Developing and using conceptual computer animations for chemistry instruction. Journal of Chemical Education, 75(12), 1658-1661.
 • Büyükkol Köse, E. (2019). Kalıtım konusuyla ilgili karekod destekli eğitim materyali tasarlama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirci, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (8. bs). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chua, Y.C. & Reid, N. (2012). Genetics at school level: addressing the difficulties. Research in Science & Technological Education, 30(3), 285-309.
 • Creswell, J.W. & Plano Clark, V.L. 2018. Karma yöntem araştırmaları (3. bs). Ankara: Anı yayıncılık.
 • Demir, B. ve Düzleyen, E. (2012, Haziran). İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin GDO bilgi düzeylerinin incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Elmas, R. ve Geban, Ö. (2012). 21. Yüzyıl öğretmenleri için web 2.0 araçları. International Online Journal of Education Science, 4(1), 243-254.
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme I: Temel Kavramlar Ve İşlemler. Ankara: Pegem Akademi. Franklin, S., Lewis, A. & Peat, M. (2003). Non traditional interventions to stimulate discussion: the use of games and puzzles. Journal of Biological Education, 37(2), 79-84.
 • Guernsey, L. (2012). Screen Time: How Electronic Media – From Baby Videos to Educational Software – Affects Your Young Child. New York: Basic Books.
 • Güney, K. K. (2006). İlköğretim 8. Sınıf genetik ünitesine yönelik bilgisayar destekli bir materyalin geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Güney, K.K., Özmen, H. ve Kenan, O. (2007, Eylül). İlköğretim 8. Sınıf genetik ünitesine yönelik bilgisayar destekli bir materyalin geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat.
 • Güngör, B. (2004). “Yönetici moleküller” konusunun öğretilmesinde deneysel yönteme göre geliştirilen öğretim tekniğinin uygulanması ve geleneksel öğretimle karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Hoffstein, A. & Lunetta, V. (1982). The role of the laboratory in science teaching. Review of Educational Research 52(2), 201-217.
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 603-634.
 • Katırcıoğlu, H. ve Kazancı, M. (2003).Genel biyoloji derslerinde bilgisayar kullanımının öğrenci başarısı üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 127-134.
 • Keleş, Ö., Uşak, M. ve Aydoğdu, M. (2006). İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersi “Genetik” Ünitesi DNA Watson Crick Modelinin Sınıf İçi Uygulamalarla Kavratılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1), 53-64.
 • Khomyshak, O.B. & Patiyevych, O.V. (2020). Future English Language Teachers’ Digital Competence Development by Means of Storyjumper Software Tool. Information Technologies And Learning Tools, 79(5), 126-138.
 • Kindfield, A.C.H. (1994a). Understanding a basic biological process: Expert and novice models of meiosis. Science Education, 78(3), 255–283.
 • Kindfield, A.C.H. (1994b). Assessing understanding of biological processes: Elucidating students' models of meiosis. The American Biology Teacher, 56(6), 367-371.
 • Knippels, M.C. P. J., Waarlo, A.J. & Boersma, K. (2005). Design criteria for learning and teaching genetics. Journal of Biological Education, 39(3), 108-112.
 • Kurtoğlu Erden, M. ve Uslupehlivan, E. (2020). Eğitimde Teknoloji Kullanımının Bugünü ve Geleceğine İlişkin Öğretmen Adaylarının Düşüncelerinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 109-126.
 • Levin, D.E. (2013). Beyond Remote-Controlled Childhood: Teaching Young Children in The Media age. Washington, D.C.: National Association for the Education of Young Children.
 • Malacinski, G. M. & Zell, P. W. (1996). Manipulating the “invisible”. Learning molecular biology using inexpensive models. The American Biology Teacher, 58(7), 428-432.
 • Mertkan, Ş. (2015). Karma Araştırma Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özdemir, Ö. (2006). İlköğretim 8. Sınıf türün devamlılığını sağlayan canlılık olayı (üreme) konusunun çalışma yaprakları ile öğretiminin öğrenci erişişine ve kalıcılığına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Rosdiana, A.F., Busono, R.R.T. & Yosita, L. (2020, April). Student Learning Motivation on Actionbound Application Implementation in Construction and Building Utilities Subject. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 830(4), 1-7.
 • Sayan, H. (2016). Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 5(13), 67-83.
 • Şahin, F. ve Hacıoğlu, Y. (2010, Kasım). Bilimsel tartışma destekli örnek olayların 8. Sınıf öğrencilerinin “kalıtım” konusunda kavram öğrenmelerine ve okuduğunu anlama becerilerine etkisi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 269-275.
 • Templin, A. T. & Fetters, M. K. (2002a). Meselson-Stahl experimental simulation using LegoTM building blocks. The American Biology Teacher, 64(8), 613-619.
 • Templin, A. T. & Fetters, M. K. (2002b). A working model of protein synthesis using LegoTM building blocks. The American Biology Teacher,64(9), 673-678.
 • Tsui, C.Y. & Treagust, D. (2003). Learning genetics with computer dragons. Journal of Biological Education (Society of Biology), 37(2),96-98.
 • Tüy, M. A. (2003). Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öğretim teknolojilerinin sistematik kullanımına ilişkin davranışlarının incelenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 187-208.
 • Ünlü, A. (2015). İlköğretim öğrencilerinde kalıtımla ilgili kavram yanılgıları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. bs). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yosi, R., Marbach-Ad, G. & Stavy, R. (2005). Understanding molecular genetics through a drawing-based activity. Journal of Biological Education (Society of Biology),39( 4),174-178.
 • Yurdatapan, M. ve Şahin, F. (2013). DNA kavramları ile ilgili Animasyon ve Model kullanılmasının fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin öğrenmelerine etkisi. International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 2303-2313.
 • Yurdatapan, M. ve Şahin, F. (2013). DNA Kavramları ile İlgili Animasyon ve Model Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenmelerine Etkisi. Electronic Turkish Studies, 8(8), 2303-2313.
 • Yüce, Z., Önel, A. ve Bekis, E.S. (2016). Öğrenci çizimleri yoluyla ortaokul öğrencilerinin hücre konusundaki kavramsal bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 616-625.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma BİLGİCAN YILMAZ>
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-5557-9705
Türkiye


Ozlem KARAKOC-TOPAL> (Sorumlu Yazar)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0001-8290-5425
Türkiye


Serap ÖZ AYDIN>
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-0635-0728
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jitte887951, journal = {Journal of Instructional Technologies and Teacher Education}, issn = {2149-4495}, address = {}, publisher = {Karadeniz Teknik Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, number = {1}, pages = {16 - 36}, doi = {10.51960/jitte.887951}, title = {DNA Konusunun Web 2.0 Araçlarının Entegre Edildiği Laboratuvar Yöntemi ile Öğretimi}, key = {cite}, author = {Bilgican Yılmaz, Fatma and Karakoc-topal, Ozlem and Öz Aydın, Serap} }
APA Bilgican Yılmaz, F. , Karakoc-topal, O. & Öz Aydın, S. (2021). DNA Konusunun Web 2.0 Araçlarının Entegre Edildiği Laboratuvar Yöntemi ile Öğretimi . Journal of Instructional Technologies and Teacher Education , 10 (1) , 16-36 . DOI: 10.51960/jitte.887951
MLA Bilgican Yılmaz, F. , Karakoc-topal, O. , Öz Aydın, S. "DNA Konusunun Web 2.0 Araçlarının Entegre Edildiği Laboratuvar Yöntemi ile Öğretimi" . Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 10 (2021 ): 16-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/62865/887951>
Chicago Bilgican Yılmaz, F. , Karakoc-topal, O. , Öz Aydın, S. "DNA Konusunun Web 2.0 Araçlarının Entegre Edildiği Laboratuvar Yöntemi ile Öğretimi". Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 10 (2021 ): 16-36
RIS TY - JOUR T1 - DNA Konusunun Web 2.0 Araçlarının Entegre Edildiği Laboratuvar Yöntemi ile Öğretimi AU - FatmaBilgican Yılmaz, OzlemKarakoc-topal, SerapÖz Aydın Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.51960/jitte.887951 DO - 10.51960/jitte.887951 T2 - Journal of Instructional Technologies and Teacher Education JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 36 VL - 10 IS - 1 SN - 2149-4495- M3 - doi: 10.51960/jitte.887951 UR - https://doi.org/10.51960/jitte.887951 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi DNA Konusunun Web 2.0 Araçlarının Entegre Edildiği Laboratuvar Yöntemi ile Öğretimi %A Fatma Bilgican Yılmaz , Ozlem Karakoc-topal , Serap Öz Aydın %T DNA Konusunun Web 2.0 Araçlarının Entegre Edildiği Laboratuvar Yöntemi ile Öğretimi %D 2021 %J Journal of Instructional Technologies and Teacher Education %P 2149-4495- %V 10 %N 1 %R doi: 10.51960/jitte.887951 %U 10.51960/jitte.887951
ISNAD Bilgican Yılmaz, Fatma , Karakoc-topal, Ozlem , Öz Aydın, Serap . "DNA Konusunun Web 2.0 Araçlarının Entegre Edildiği Laboratuvar Yöntemi ile Öğretimi". Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 10 / 1 (Haziran 2021): 16-36 . https://doi.org/10.51960/jitte.887951
AMA Bilgican Yılmaz F. , Karakoc-topal O. , Öz Aydın S. DNA Konusunun Web 2.0 Araçlarının Entegre Edildiği Laboratuvar Yöntemi ile Öğretimi. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education. 2021; 10(1): 16-36.
Vancouver Bilgican Yılmaz F. , Karakoc-topal O. , Öz Aydın S. DNA Konusunun Web 2.0 Araçlarının Entegre Edildiği Laboratuvar Yöntemi ile Öğretimi. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education. 2021; 10(1): 16-36.
IEEE F. Bilgican Yılmaz , O. Karakoc-topal ve S. Öz Aydın , "DNA Konusunun Web 2.0 Araçlarının Entegre Edildiği Laboratuvar Yöntemi ile Öğretimi", Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, c. 10, sayı. 1, ss. 16-36, Haz. 2021, doi:10.51960/jitte.887951