Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Karadağ (Erzurum-Narman) Yöresinin Jeolojisi ve Yöredeki Polimelatik Cevherleşmenin Kökenine Bir Yaklaşım

Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 3, 29 - 32, 15.09.1984

Öz

Karadağ yöresinde alt kesimleri eksik, dilimli bir yapıda izlenen ofiyolit topluluğu Üst Kretase yasla vol
kano^dimanter bir istif üzerine bindirmistir. Bu ofiyolitik kayalar AltOrta E o S İ yaslı, « Sren vê
ändert dasit arakatkılı bir birimle örtülmektedir. înce bir dilimle temsil edilen ultramaflk kayaçlar tekto
mk dokulu ve tümüyle serpantinleşmiş, çoğunlukla milonitlegmistir. Burada kümülatlar i s l e n m e n i Ofiyo"
U t ^ t u n ^ e n y a ^ m kayaçlan klinopiroksen . hornblend gabro ve mikro gabro diye tanımlanan i İ t -
rop gabrolar ile onların üzerine gelen spilitik diyabazdır. Ayrıca küçük yüzeylemeler şeklinde spilitlk diyabaz
içme sokulum yapmış plajiyogranit de bulunmaktadır. y
Polimetalik cevherleşme bindirme çizgisi boyunca dağınık yüzeylemeler geklinde izlenen listvenife daha
aşık bir anlatımla serpantinitin karbonatlasmıg - silislesmig türevlerine baflı olarak gelişmiştir Listvenft
içmàe gerek «asınım, gerekse dolomit ve kuvarsla birlikte damar ya da damarcıklar biçiminde otuza yakın
cevher ^merali izlenmektedir. Bunlardan kromit, köken kayaQ (har.burjlt) tan kalmtı olarak korunmug
manyetit ve nikel mineralleri serpantinleşme sırasında veya daha sonra silikat yapılarından ayrılan element
lerin cevher mineralleri halinde yeniden düzenlenmeliyle oluşmuşlardır. Köken kayag W Hg As Sb ve M tan
yoksun olduğuna göre bu elementleri iseren mineraller doğrudan hidrotermal getirimlerîe içkilidir Böfgenta
jeolojisi g-oz önünde tutulursa söz konusu hidrotermal cevherleşmeyi oluşturan eriyiklerin kökeninin l i t
Orta Eosen yağlı dasit» volkanizma olduğu söylenebilir.

Kaynakça

  • Acar, EéJ Altun, Y ve Özkan, Y4Z,f 1983, Karadaf (Brzurum - Narman) Polimetalik cevherleşmesinin Jeoloji raporu; M.T.A. Gnt Md, Rap, No*. 7406 (yaymianmamı§)
  • Engin, O, ve Engin, T., 1964, Haneğe köyü (Erzurum -Oltu) ve civarındaki linyit ihtiva eden sahanın jeolojisi hakkında rapor, M,T,A, On, Md, Rap, no: 3548 (yayınlanmamı!)
  • Qettinger, T.E. 1954 Türkiye Jeoloji haritası (1/100,000) ölçekli M,T,Aè Ankara iaçı
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Yusuf Ziya Özkan Bu kişi benim

Ahmet Çağatay Bu kişi benim

Yılmaz Altun Bu kişi benim

Ethem Çetin Acar Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 1984
Gönderilme Tarihi 1 Mart 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Özkan, Y. Z., Çağatay, A., Altun, Y., Acar, E. Ç. (1984). Karadağ (Erzurum-Narman) Yöresinin Jeolojisi ve Yöredeki Polimelatik Cevherleşmenin Kökenine Bir Yaklaşım. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 8(3), 29-32.