Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Pliyosen'de Ankara ile Etimesgut-Batıkent Havzaları Arasında Uzanan Paleosırt

Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 3, 33 - 38, 15.09.1984

Öz

Ankara ve Etimesgut-Batıkent havzalarım kaplayan Pliyosen ve Holosen yaşlı toprak zeminlerin kannİık
değişimi ,bir izopak haritası üzerinde, havza tabanlarının morfolojisi ise bir yapi-kontur haritası üzerinde
incelenmiştir ,Bu çalı§malann ve saha gözlemlerinin ışığında, Pliyosen'de Ankara ve Etimesgut-Batıkent havzaları
arasında KD-QB doğrultusunda uzanan, Jura yaşlı kiregtaslarmdan ve Miyosen yaşlı volkanitlerden olu.
§an bir paleosırtın varlığı ortaya konmuştur. Son olarak da, havzalardaki toprak zeminlerin çökelim süre
gleri tartışılmıştır,

Kaynakça

 • Birand, A.? 1978, Ankara yöresi zeminleri ve jeoteknik sorunlar- Yerbilimleri Açısından Ankara'nın Sorunları Simpozyumu, Türkiye Jeol Kur, Yayını, 55-60,
 • D,S,t? 1975, Hatip Ovası hidrojeolojik etüt raporu: Jeo» teknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Ba|kanlıfı Yayını, 40 s.
 • Frol, O,} 1954^ Ankara civarının jeolojisi hakkında rapor: M.IVA, Genel Müdürlüğü, Rapor If o: 2401, 28İ s,
 • Fırol, O,, 1961, Ankara bölgesinin tektonik gelişmesi: Türkiye Jeol, Kur, Bülteni, 7, 57-85,
 • Erol, O,, 1978? Ankara Şehrî Çevresinin Jeomorfolojik Anabilimleri: AeÜ. Dil ve Tarih-Cogr, Fak, Yaym No: 240, 29 s.
 • Erol, Os, 1979, Türkiye'de Neojen ve Kuvaterner a§ınim dönemleri, bu dönemlerin a§ımm yüzeyleri ile ya|it (kof elan) tortullara göre belîrİtnnıei! : Jeomorfoloji Dergisi, 9, 1-40,
 • Erol, Ö,, 1ÔS1» Neoteçtonie and geomorphological evolution of Turkey: Z, Geomorp. N.F., Supplé-Br.40, 103-211,
 • Erol, O., Yurdakul, E,, Algan Ü,, Gürel, N,, Hereee, E.-, Tekirli, E., Unsal, Y .ve Yüksel, M., 1980, Anka,ra Metropoliten Arazi Kullanım Haritası: M.T.A. Genel Müdürlüğü Raporu, 99 s,
 • Kasapof lu, KM,, 1980, Ankara Kenti Zeminlerinin Jeo «mühendislik Özellikleri- Doçentlik Tezi, H.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, 206 s .
 • Kasapof lu, K,B,, 1982, Ankara kenti zeminlerinin jeo -mühendislik Özellikleri: Yerbilimleri, 9; 19-40.
 • Kiper, O,B„ 198E a, Etİmesgut-Batıkent Yöresindeki Üst Pliyosen Çökellerinin Jeo-mühendislik Özellikleri ve Konsolidasyonu: Doktora-Tezi, H,ÜS Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, 160 s.
 • Kiper, O3.? 1983 h} Btimesgut«Batıkent yöresindekiPliyosen çökellerinin jeo-mühendislik özellikleri: Yerbilimleri, 10, 59-70s
 • Ordemir, I., Alyanak, T, and Birand, A, 1965, Report on Ankara Clay: M.E.T.U. Faculty of Enginering Publ. noè 12, 27 p.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Bülent İcifer Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 1984
Gönderilme Tarihi 30 Mart 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA İcifer, B. (1984). Pliyosen’de Ankara ile Etimesgut-Batıkent Havzaları Arasında Uzanan Paleosırt. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 8(3), 33-38.