Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sultandağ Kuzeybatısındaki Allokton Birimler ve Jeolojisi

Yıl 1985, Cilt: 9 Sayı: 1, 3 - 10, 15.01.1985

Öz

Sultandede formasyonu oluşturur; Bunu 'açısal uyumsuzlukla Liyas-Lütesiyen yağlı sürekli sedimanter bir
istif üstler. Bu latif Maestrlhtiyen öncesinde karbonatlardan, Maestrihtiyen Lütesiyen aralığında pelajik ve
neritik çekellerden oluşmaktadır, Lütesiyen sonunda tektonik bir dokanakla Hoyran ofiyolitli karışığı bölgeye
gelmektedir/ Bölgede Üst Miyosen'de başlayan yeni bir tektonik etkinlik dönemi içinde hızlı bir karasal "ve
gölsel kırıntılı depolanma söz konusudur»
İnceleme alanında Kaledoniyen ve Alpin daf oluğum hareketleri île gelişmiş, yapı şekilleri gözlenmiştir.
Meaozoyik ve Senozoyik yaşlı formasyonları Alpin dag oluşumu ile kıvrımlanırken, Paleozoyik yağlı Sultandede
formasyonu hem Kaledoniyen, hem de Alpin daf oluşumu hareketlerinden etkilenmiştir, Sultandede formasyonu,
çalıgma alanında Devoniyen öncesi bir daf o^şum evresi ile kıvrımlamp su üstü olmuştur, inceleme
alanında Alt Ordovisiyen-LIyas aralığını temsil eden birimlerin bulunmaması, belirtilen zaman aralığında çökelmeme
nedeniyle değil de, bunların aşınım ile yok oldukları geklinde açıklanabilir,
Liyas-Lütesiyen yaşlı sedimanter istif İle Üst Miyosen yaşlı Bafkonak formasyonu arasındaki uyumflusluk
Pireneen evresi İle ilişkilidir, Pireneen evresine bağlı olarak Liyas-Lütesiyen yağlı istifte kıvrımlar ve
sistemli eklem takımları gelişmiktir, Lütesiyen sonundan başlayarak çalışma alanında birinci derece egemen
olan düşey yükselme ve alçalmalar, bunlara baglı olarak gelişen faylar, bir taraftan katman durumlarım etkirken
diger taraftanda kıvrım eksenlerinin uzun mesafelerde izlenmesini gûçle§tirmi§tir, Pliyosen sonundaki
yükselmeler İse Rodanîyen evresini belirlemektedir,

Kaynakça

  • Akay, E,t 1981, Beygehîr yöresinde (Orta Toroslar) olası Alt Kîmmeriyen dafoluşumu izleri: Türkiye Jeol. Kur, Bült. 24, 23-29.
  • Brunn, J,H„ De Graeiansky, PéCh.} Gutnic, M., Juteau,Th., Lefevre, E„ Mareoux, J., Monod, Oé ve Poisson, A,. 1971, Outline of the geology of the Western Taurids (Ed, by A.S. Cambhell). Geology and History of Turkey: Guidebook for the 13 th field-session of PESL,, L'bya, Tripoli, 225-255,
  • Demirkol,, C., 1981, Sultanda £ kuzeybatısının jeolojisi y e tteygftJrti HoyrHfi Napı ûe ilişkileri: Türkiye Blïïmsfel *?*-• TeknîK Araştırma Kurumu, Temel Bilimler Araştırma Cîrubu, Proje No, TBAG=382, yayımlanmamış,
  • Demirkol, C.f Sipahi, H., Çiçek, S,, Barka, A. ve Sönmez, Ş., 1977, Sultandafmm stratigrafisi ve jeoloji evrimi : Maden Tetkik ve Arama Enst, Rap,, 6305 (yayımlanmamış), Ankara,
  • Demirkol, C, ve Yetiş, C. (1984), Hoyran Gölü (İsparta) kuzeyinin stratigrafisi: Maden Tetkik ve Arama Enst, Derg, (Baskıda)
  • Dewey,.-J,F,, Pitman, W,OM Riyan, W,B,B',S Bonnn, J,, 1973^ Plate teetODİcs and the evolution of the Alpine system: Geol, Soc, Amer, Bull, v. 84, s. 3137-3180,
  • Gutnic, M., Monoud, O,} Poisson, A, ve Dumont, JSFM 1979, Geologie des Taurides occidentales (Turquie) : Méms Soc4 Géol, France, LVIII, 187, 1=112,
  • Kogyigit, AiS 1983, Hoyran gölü dolayının (İsparta büklümü) tektonostratigrafik özellifi: Torosi'Jeolojisi Uluslarası Simpozyumu bildiri özetleri, 28-39, Ankara,
  • Marcoux, O„ 1978, Antalya Naplannm genel yapısı ve Tetis güney kenarı paleocografyaşındaki yeri: Türkiye Jeol. Kur, Bült., 22, 1=6, Ankara
  • Monod, O,} 1977, Recherches g'ollogiques dans le Taurus occidental an sud de Beyşehir (Turquie) : Thèse d'etat. I'univ, de Paris=Sud, Orsay? 442,
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Cavit Demirkol Bu kişi benim

Cengiz Yetiş Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 1985
Gönderilme Tarihi 30 Haziran 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1985 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demirkol, C., & Yetiş, C. (1985). Sultandağ Kuzeybatısındaki Allokton Birimler ve Jeolojisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 9(1), 3-10.