Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sarayönü ve Kadınhanı Dolayının Yeraltısuyu Bilançosu

Yıl 1985, Cilt: 9 Sayı: 1, 11 - 20, 15.01.1985

Öz

öarayönü ve Kadınhanı ovasını Üst Miyosen ve Fliyü-Kuvaterner yaşlı gÖJ gökellerı oluşturmaktadır.
Ova, Orta Devoniyen yaşlı kireçtagları ve Alt Devoniyen (?) yaşlı metarnorfik glstlerle güneyden sınırlanır,
Göl sökellerinde yeraltısuyu düzeyi Nisan 198i de en yüksek, Ekim 1981 de ise en düşüktür, İki dönemin
yeraltısu düzeyi değişimleri 0.4-2.75 m, arasında olmuştur. Bilanço döneminde ovaya düşen yağış, miktarı 400
mm, kadardır, Buna karşılık formülde hesaplanan gerçek buharlaşma terleme miktarı Etr = 345,18 mm.
olmuştur, 1981 yılının Temmuz. Ağustos, Eylül aylarında ovaya fazla yaği| düşmüştür, Fazla yağıgtan dolayı
Ekim 1980'ne göre, Ekim 1981 de yeraltısu rezervinde artış olmu§tur. Bu miktar, ^s = 18,3xiöe msftür, Üst
Miyosen ve Plîyo-Kuvaterner yağlı göl çökelleri, alttaki Kurşunlu formasyonundan beslenmektedirler,
Beslenme miktarı Q'n = 23.33x10« m»/yıl dır. Sağanak yağışlardan sonra oluşan yüzeysel akış kısa süreli olup
yağışın % 20'si olarak alınmıştır (Qr = 32,2X10G m^/yıl),

Kaynakça

  • Ardel, A, ve diğerleri, 1969, Klimatoloji tatbikatı, İÜ. yayını: No, 1123 Edebiyat Fak, Coğrafya Enstitüsü yayım, No, 40, Istanbul,
  • Oanik, B,} 1971, Yeraltısuyu Bilançosu, MTA dergisi, sayı, 76, Ankara,
  • Castany. Gi? 1963 > Traité pratique des aux souterraines, Paris.
  • Doyuran, V,, 1983, Erzin ve Dörtyol ovalarında yeraltisu düzeyi değişmelerinin yorumu: Türkiye Jeol, Kur, Bült.f 26, a. 49-58,
  • Güzel, A., 1983, Sarayönti-Kadınhanı (Konya) dolayının- hidrojeoloji incelemesi: Selçuk Ün'.v., Müh, Mim. Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya, Doktora tezi 115 s, yayımlanmamış.
  • Korkmaz, NéJ 1983, Yeraltısuyu Hidrolojisi, Hidrojeolojik eğitim semineri, DSt yayım, 1988, s. 48463, Ankara,
  • gehoeller, H., 1962, Les aux souterraines, Paris,
  • Schoeller, H, 1967, Méthodes pour obtenir le bilan des aux souterraines, Extrait des "Eaux Souterraines'* A,G, de Berne, Sept, . Octobre, 1967,
  • Taner, N„ 1968, Hidrolik, cilt IV, ÎTÜ yayını sayı 732, İstanbul,
  • Wiesner, K„ 1968, Konya civa yatakları ve bunlar üzerindeki etüdler, MTA Dergisi sayı. 70, s. 178.213
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Ahmet Güzel Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 1985
Gönderilme Tarihi 30 Mart 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1985 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Güzel, A. (1985). Sarayönü ve Kadınhanı Dolayının Yeraltısuyu Bilançosu. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 9(1), 11-20.