BibTex RIS Kaynak Göster

Turgutlu Manisa kaplıcaları sıcak ve mineralli sularındaki sodyum bikarbonat zenginleşmesi

Yıl 1998, Cilt: 21 Sayı: 1, 42 - 49, 01.05.1998

Öz

Turgutlu'nun yaklaşık 15 km kuzeydoğusunda yeralan inceleme alanında alttan üste doğru sırasıyla Mesozoyik şistler, mermerler, şistmermer-fillit ardaUtnması ve dolomitik mermerler gibi Menderes Masifif ne ait kayaçiar ile bunları yataya yakın bir bindirme fayı ile üstleyen ofiyolitik kayaçiar ve bu birimleri uyumsuz olarak üstleyen Neojen yaşlı tortul kayaçiar ve Kuvaterner yaşlı alüvyon ve traverten birimleri bulunmaktadır. Toplam- debileri 50-100 l/s arasında değişen ve birçok değişik gözeden çıkan sıcak ve mineralli su kaynakları yumuşak ve sodyum bikarbonatça zengin sular içermektedirler.

Kaynakça

 • APHA-AWNA-WPCF, 1975 Standart, methods for examination of waller and waste water., Forteenth edition,, copyright by American. Public- Health Association., Washington D.C., 1193 p.
 • Chapelle, F. H., Knobel, L. L., 19-83.,. Aqueous- geochemistry and •the- exchangeable cation composi... of glauconite in the Aquia aquifer,. Maryland,, Groundwater, v. 21,, no. 3» 343- 352.
 • Çolak.,, M.» 1995, 'The Emet, and Kırka borate mines (Turkey) 1- Mineralogy and chemistry of the clays 2-Ceramic applica ions of their tailing products. Ph., D. thesis,,, Fribourg University, Switzherland.
 • Erdoğan, B., Güngör,, T..,, 1992» Menderes Masifi 'nia kuzey kanadının, stratigrafisi ve tektonik evrimi. TPJD Bült 4/1, 9-34.
 • Foster, M.. D. s 1950» The origin of high sodium bicarbonate waters in the- Atlantic and, Gulf Coastal Plains. Geochirnica et Cosmochimica Acta. v. 1, 33-48-..
 • Gevrek, A. L, Karamanderesi, I. H.t Aydın» N., 1989, AydmGermencik Jeotermal kuyulanna ait örneklerin kil mineralojisi ve: hidrotermal alterasyon çalışması, IV. Ulusal Kil Sempozyumu, 20-23 Eylül 1989» Ç.Ü. Sivas Bildirileri, 119-121.
 • Gül, R., 1989; Adsorpsiyon olayı ile katyon değiştirme kapasitesi (KDK) arasındaki ilişki. IV.. Ulusal Kil Semp. 20-23 Eylül 1989, Sivas, Bildiriler.
 • Hofmann,. V., Weis, G,.,, Kock, A., Mehter, V. A.., Schol, Z., 1956, Inte-rcrystalline swelling cation exchange and anion exchange of minerais off tbe montmorillonite group and of kaolinite, Nat., Acad. Sei.. Publ. 456, 273-287.
 • Krothe, N. C.,,, Parizek, R.. R...t! 1.979, An anamalous occurance of sodium bicarbonate water in a flood, plain in a carbonate terrain.. Groundwater,,, v.. 17, no.6, 595-605.
 • Kun, N.,,, Baykaî, A.,, 1.993, Turgutlu yöresi killerinin teknolojik. özellikleri. Altıncı Ulusal Kil Sempozyumu, 8-11 Eylül 1993, İstanbul, Bildiriler Kitabı,, 651-663.
 • Tarcan, G., 199,5, Hydrogeological study of the Turgutlu Hot -Springs. Dokuz Eylül Üniv. Graduate School of Natural and Applied Sciences,, Ph. D. thesis,, 214 p.
 • Thorstenson, D. K.f Fisher,,. D. W..,, Croft,, M. G., İ979,, The geochemistry of the Fox Hills-Basal Hell Creek aquifer in Southwestern North Dakota and, Northwestern South Dakota.. Water Research, v. 15, no. 6, pp. 1479-1498...
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gültetim Tarcan Bu kişi benim

Şevki Fîliz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tarcan, G., & Fîliz, Ş. (1998). Turgutlu Manisa kaplıcaları sıcak ve mineralli sularındaki sodyum bikarbonat zenginleşmesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 21(1), 42-49.