Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of University Students’ Cognitive Emotion Regulations by Demographic Variables

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 3, 23 - 38, 16.10.2019

Öz

The aim of this research is to university students’ cognitive emotion regulations by gender, age, parents’ educational level, economical status, housing type, number of siblings, birth order and longest residence place variables.. The study group of this research consists of 652 university students who studies at Bülent Ecevit University in 2017-2018 academic year. Research data was collected via Cognitive Emotion Regulation Scale which is developed by Onat and Otrar (2010), and Personal Information Form which is constructed by the researcher. Factor analysis was performed to measure the validity of the Cognitive Emotion Regulation Scale in this study, and factor structures showed the expected distribution. The Cronbach alpha coefficiency of the Cognitive Emotion Regulation Scale was calculated as α =, 784. In data analysis, IBM SPSS program was used. Percentage, frequency, arithmetic mean, standard deviation, independent sample t test, one way variance analysis was used in the analysis of obtained data. As a result of the analyzes, Among the demographic variables included in this study, only a significant difference in cognitive emotional regulation according to the age variable was found and no significant difference was found compared to other variables.

Kaynakça

 • Avşaroğlu, S. (2007). Üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygı, karar verme ve stres başa çıkma stillerinin benlik saygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Konya.
 • Avşaroğlu, S. & Güleş, E. (2019). Investigation of Life Satisfaction of The Parents Who Have Children With Special Needs in Terms of Their Compassion and Self-Understanding Levels. Kastamonu Education Journal, 27(1), 365-376.
 • Can, Y. (2015). Üniversite öğrencilerinin aile, cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(1), 163-175
 • Çelik, H. ve Kocabıyık, O. O. (2014). Genç yetişkinlerin saldırganlık ifade biçimlerinin cinsiyet ve bilişsel duygu düzenleme tarzları bağlamında incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1).
 • Çolakoğlu, Ö. M. (2016). Öğretmen adaylarının öz-düzenleme yaklaşımlarının çalışma becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ecirli, H., ve Ogelman, H. G. (2015). Beş-altı yaş çocukları için duygu düzenleme stratejileri ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalışması .Uhbab Journal, 4(13).
 • Fazlıoğlu M. (2018). 3-12 Aylık bebeği olan annelerde mizaç ve karakter özellikleri, eş uyumu, duygu düzenleme stratejileri ve bebeğin mizacının postpartum depresyon ile ilişkisi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual differences, 30(8), 1311-1327.
 • Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Leiderdorp, The Netherlands: DATEC.
 • Gökçe G. (2013). Ebeveynin duygusal erişilebilirliği ve genel psikolojik sağlık: duygu düzenleme, kişilerarası ilişki tarzı ve sosyal desteğin rolü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative review. Review of general psychology, 2(3), 271.
 • İnci, M. A., ve Deniz, Ü. (2015). Baba tutumları ile çocuğun yaşı, cinsiyeti, doğum sırası ve kardeş sayısı değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi-The Black Sea Journal of Social Sciences, 57.
 • Kahraman, M. S., ve Çokamay, G. (2016). Aile içi şiddet ve çocuklar üzerindeki etkileri: temel kavramlar, güvenlik planı hazırlama ve alternatif tedavi model örnekleri. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar-Current Approaches in Psychiatry, 8(4), 321-336.
 • Kayhan H. (2017). Ergenlikte saldırganlık ve duygu düzenleme güçlükleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kozlu, D. (2009). Teknolojik gelişmelerin toplum ve sanata yansımaları. Art-e Sanat Dergisi, 2(3).
 • Mauss, I. B., Cook, C. L., Cheng, J. Y., & Gross, J. J. (2007). Individual differences in cognitive reappraisal: Experiential and physiological responses to an anger provocation. International Journal of Psychophysiology, 66(2), 116-124.
 • Onat, O., ve Otrar, M. (2010). Bilişsel duygu düzenleme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eğitim Bilimleri Dergisi, 31(31), 123-143.
 • Öngen, D. E. (2010). Cognitive emotion regulation in the prediction of depression and submissive behavior: Gender and grade level differences in Turkish adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1516-1523.
 • Özmen, S. K. (2004). Aile içinde öfke ve saldırganlığın yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 27-39.
 • Santrock, J. W. (2015). Yaşam boyu gelişim: gelişim psikolojisi: Life-span development. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Limited Şti.
 • Thompson, R. A. (1991). Emotional regulation and emotional development. Educational Psychology Review, 3(4), 269-307.

Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenlemelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 3, 23 - 38, 16.10.2019

Öz

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin bilişsel duygu düzenlemelerinin cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim durumu, ekonomik durum, barınma türü, kardeş sayısı, doğum sırası ve en uzun süre ikamet edilen yer değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim gören 652 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Onat ve Otrar (2010), tarafından geliştirilen “Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği”, ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeğinin bu çalışmadaki geçerlilikleri ölçmek üzere faktör analizi yapılmış ve faktör yapıları beklenilen dağılımı göstermiştir. Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeğinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı α=,784 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde, IBM SPSS programı kullanılmıştır. Elde dilen verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, demografik değişkenler arasında yalnızca yaş değişkenine göre uyumlu bilişsel duygu düzenlemede anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiş, diğer değişkenlere göre anlamlı bir farklılaşma tespit edilmemiştir.

Kaynakça

 • Avşaroğlu, S. (2007). Üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygı, karar verme ve stres başa çıkma stillerinin benlik saygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Konya.
 • Avşaroğlu, S. & Güleş, E. (2019). Investigation of Life Satisfaction of The Parents Who Have Children With Special Needs in Terms of Their Compassion and Self-Understanding Levels. Kastamonu Education Journal, 27(1), 365-376.
 • Can, Y. (2015). Üniversite öğrencilerinin aile, cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(1), 163-175
 • Çelik, H. ve Kocabıyık, O. O. (2014). Genç yetişkinlerin saldırganlık ifade biçimlerinin cinsiyet ve bilişsel duygu düzenleme tarzları bağlamında incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1).
 • Çolakoğlu, Ö. M. (2016). Öğretmen adaylarının öz-düzenleme yaklaşımlarının çalışma becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ecirli, H., ve Ogelman, H. G. (2015). Beş-altı yaş çocukları için duygu düzenleme stratejileri ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalışması .Uhbab Journal, 4(13).
 • Fazlıoğlu M. (2018). 3-12 Aylık bebeği olan annelerde mizaç ve karakter özellikleri, eş uyumu, duygu düzenleme stratejileri ve bebeğin mizacının postpartum depresyon ile ilişkisi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual differences, 30(8), 1311-1327.
 • Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Leiderdorp, The Netherlands: DATEC.
 • Gökçe G. (2013). Ebeveynin duygusal erişilebilirliği ve genel psikolojik sağlık: duygu düzenleme, kişilerarası ilişki tarzı ve sosyal desteğin rolü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative review. Review of general psychology, 2(3), 271.
 • İnci, M. A., ve Deniz, Ü. (2015). Baba tutumları ile çocuğun yaşı, cinsiyeti, doğum sırası ve kardeş sayısı değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi-The Black Sea Journal of Social Sciences, 57.
 • Kahraman, M. S., ve Çokamay, G. (2016). Aile içi şiddet ve çocuklar üzerindeki etkileri: temel kavramlar, güvenlik planı hazırlama ve alternatif tedavi model örnekleri. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar-Current Approaches in Psychiatry, 8(4), 321-336.
 • Kayhan H. (2017). Ergenlikte saldırganlık ve duygu düzenleme güçlükleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kozlu, D. (2009). Teknolojik gelişmelerin toplum ve sanata yansımaları. Art-e Sanat Dergisi, 2(3).
 • Mauss, I. B., Cook, C. L., Cheng, J. Y., & Gross, J. J. (2007). Individual differences in cognitive reappraisal: Experiential and physiological responses to an anger provocation. International Journal of Psychophysiology, 66(2), 116-124.
 • Onat, O., ve Otrar, M. (2010). Bilişsel duygu düzenleme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eğitim Bilimleri Dergisi, 31(31), 123-143.
 • Öngen, D. E. (2010). Cognitive emotion regulation in the prediction of depression and submissive behavior: Gender and grade level differences in Turkish adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1516-1523.
 • Özmen, S. K. (2004). Aile içinde öfke ve saldırganlığın yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 27-39.
 • Santrock, J. W. (2015). Yaşam boyu gelişim: gelişim psikolojisi: Life-span development. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Limited Şti.
 • Thompson, R. A. (1991). Emotional regulation and emotional development. Educational Psychology Review, 3(4), 269-307.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan SARICI> (Sorumlu Yazar)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8017-2694
Türkiye


Özlem TAGAY>
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9821-5960
Türkiye

Destekleyen Kurum Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Proje Numarası 0495-YL-18
Yayımlanma Tarihi 16 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jmse573106, journal = {Journal of Multidisciplinary Studies in Education}, issn = {2645-9205}, address = {}, publisher = {Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği (ERPA)}, year = {2019}, volume = {3}, number = {3}, pages = {23 - 38}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenlemelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sarıcı, Hasan and Tagay, Özlem} }
APA Sarıcı, H. & Tagay, Ö. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenlemelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi . Journal of Multidisciplinary Studies in Education , 3 (3) , 23-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmse/issue/49521/573106
MLA Sarıcı, H. , Tagay, Ö. "Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenlemelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi" . Journal of Multidisciplinary Studies in Education 3 (2019 ): 23-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmse/issue/49521/573106>
Chicago Sarıcı, H. , Tagay, Ö. "Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenlemelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi". Journal of Multidisciplinary Studies in Education 3 (2019 ): 23-38
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenlemelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - HasanSarıcı, ÖzlemTagay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of Multidisciplinary Studies in Education JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 38 VL - 3 IS - 3 SN - 2645-9205- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Multidisciplinary Studies in Education Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenlemelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Hasan Sarıcı , Özlem Tagay %T Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenlemelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2019 %J Journal of Multidisciplinary Studies in Education %P 2645-9205- %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD Sarıcı, Hasan , Tagay, Özlem . "Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenlemelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi". Journal of Multidisciplinary Studies in Education 3 / 3 (Ekim 2019): 23-38 .
AMA Sarıcı H. , Tagay Ö. Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenlemelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. JMSE. 2019; 3(3): 23-38.
Vancouver Sarıcı H. , Tagay Ö. Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenlemelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Journal of Multidisciplinary Studies in Education. 2019; 3(3): 23-38.
IEEE H. Sarıcı ve Ö. Tagay , "Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenlemelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi", Journal of Multidisciplinary Studies in Education, c. 3, sayı. 3, ss. 23-38, Eki. 2019