Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Frequency of Depression in Young Generation and Mothers-Fathers

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 2, 63 - 68, 30.06.2022

Öz

Objective: This study was planned in order to determine the frequency of depression among the individuals who constitute the younger generation as well as their parents.

Methods: The universe of the study consists of the younger generation and their parents in Turkey. The sample consisted of students studying at Erzincan Binali Yıldırım University Faculty of Health
Sciences, their friends, cousins, relatives and their parents. The data were collected from 814 family (total of 2442 people, including 814 young individuals, 814 mothers and 814 fathers). During the
final week of the fall semester, the personal information form and the Beck Depression Scale were distributed to the students, and 2 weeks were given. Each young person who went home was
asked to fill in the forms separately from his mother and father. The young individual was asked to have their friends/cousins/relatives and their parents do the same. The data obtained were evaluated with SPSS package program.

Results: The mean age of the young individuals was 20.40 ± 1.79, mothers was 46.65 ± 6.00 and fathers was 50.77 ± 5.87. When the mean depression scores were examined, it was found that the
young individuals had 10.63 ± 8.12 points, their mothers had 11.88 ± 7.68 points and the fathers had 9.50 ± 6.69 points. In addition, as a result of the correlation analysis between the mean
depression scores of the adolescents and their parents, a significant positive relationship was found (P = .000).

Conclusion: It was concluded that the adolescents, their mothers, and fathers had mild depression.

Kaynakça

 • 1. Engin E, Ergün G. Depresyon. In: Çam O, Engin E, eds. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. 3. Baskı. İstanbul Tıp Kitabevi; 2021:335.
 • 2. Ançel G. Depresif Bozukluklar. In: Özcan CT, Gürhan N, eds. Depresif Bozukluklar AG. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri. 6. Baskı. Akademisyen Tıp Kitabevi; 2016:378.
 • 3. World Health Organization. Depression and other common mental disorders: global health estimates. Geneva; 2017. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHOM SD?sequence=1 (Erişim tarihi; 10.10.2021).
 • 4. Koç M. Depresif (Çökkünlük) Bozukluklar. In: Gürhan N, ed. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği. Ankara Nobel Tıp; 2016:475.
 • 5. Güzel A, Ergün G. Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve Ilişkili Faktörler. Ank Sağlık Bilim Derg. 2020;9(2):279-289.
 • 6. San A, Erensoy H, Aytaç HM, Berkol TD. Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Düzeylerinin, Madde Kullanımları ve Aile Tutumları Ile Ilişkisi [The relationship between depression levels and substance use and family attitudes in university students]. Bağımlılık Derg J Depend. 2020;21(1):1-12.
 • 7. Özhan MB, Boyacı M. Grit as a predictor of depression, anxiety and stress among university students: a structural equation modeling. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018;19(4):370-376. [CrossRef]
 • 8. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry. 1961;4(6):561-571. [CrossRef]
 • 9. Hisli NB. Depresyon Envanteri’nin Geçerliği Üzerine bir Çalışma. Psikoloji Derg. 1988;6(22):118-126.
 • 10. Gören EN, Payza U, Kayalı A, Karakaya Z, Topal FE. Beck Depresyon Ölçeği ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinde Depresyon ve Ilişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Sağlık Bilim Derg. 2021;30(1):43-49.
 • 11. Taşgın C, Öner C, Temiz HE, Çetin H, Şimşek EE. İstanbul’da bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 18-49 Yaş Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığı ve Ilişkili Faktörler. IGUSABDER. 2021;14:258-269.
 • 12. Medeni İ, İlhan MN, Medeni V. Bir Ilçede Yaşayan 15 Yaş ve Üzeri Kişilerde Depresyon Sıklığı ve Ilişkili Risk Etmenleri. Kriz Derg. 2020;28(3):125-134.
 • 13. Heslin M, Desai R, Lappin JM, et al. Biological and psychosocial risk factors for psychotic major depression. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2016;51(2):233-245. [CrossRef]
 • 14. Oneib B, Sabir M, Abda N, Ouanass A. Epidemiological study of the prevalence of depressive disorders in primary health care in Morocco. J Neurosci Rural Pract. 2015;6(4):477-480. [CrossRef]
 • 15. Assari S. Social determinants of depression: the intersections of race, gender, and socioeconomic Status. Brain Sci. 2017;7(12):2-12. [CrossRef]
 • 16. İskender H, Dokumacıoğlu E, Kanbay Y, Kılıç N. Determining the healthy life and depression scores wıth related factors in universıty students. Acibadem Univ J Heal Sci. 2018;9(4):414-423.
 • 17. Kayahan B, Altıntoprak E, Karabilgin S, Öztürk Ö. The relationship between risk factors and depression scores, and depression prevalence among women between 15-49 years age. Anatol J Psychiatry. 2003;4(July):208-219.
 • 18. Demiral Y, Akvardar Y, Ergör A, Ergör G. Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde Iş Doyumunun Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi. DEÜ Tıp Fak Derg. 2006;3(Eylül):157-163.
 • 19. Cengiz Özyurt B, Deveci A. The relationship between domestic violence and prevalence of depressive symptoms among married women between 15-49 years age in a rural area in Manisa. Turk J Psychiatry. 2011;22(1):10-16.
 • 20. Islam MR, Adnan R. Socio-demographic factors and their correlation with the severity of major depressive disorder: a population based study. World J Neurosci. 2017;07(2):193-202. [CrossRef]
 • 21. Tan O. Depresyon. Timaş Yayınları; 2019.
 • 22. Hür SD, Andsoy II, Şahin AO, et al. Depressive symptoms in Karabük University Health School students. J Psychiatr Nurs. 2014;5(2):72-76. [CrossRef]
 • 23. Sıncar S, Sohbet R, Birimoğlu Okuyan C, Karasu F. Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu ve Depresyon: Kesitsel bir Çalışma. Balıkesir Sağlık Bilim Derg. 2020;9(2):93-100.
 • 24. Şahiner-Önal G, Hisar KM. Bir Üniversitedeki Öğrencilerde Uykusuzluğun Sıklığı ve Depresyon Semptomları ile Ilişkili Faktörler. Gümüşhane Univ Sağlık Bilim Derg. 2018;7(1):125-130.
 • 25. Söylemez F, Özer A. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresyon Prevalansı ve Ilişkili Faktörler. Sak Tıp Derg. 2018;8(3):551-561.
 • 26. Harmancı P, Çetinkaya Duman Z. Analysis of the relationship between burden of caregivers of patients with schizophrenia and their mental health conditions. J Psychiatr Nurs. 2016;7(2):82-86.
 • 27. Başoğul C, Buldukoglu K. Psychosocial interventions in depressive disorders. Curr Approaches Psychiatry. 2014;7(1):1

Genç Kuşak ve Anne Babalarda Depresyon Sıklığı

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 2, 63 - 68, 30.06.2022

Öz

Amaç: Bu araştırma genç kuşağı oluşturan bireylerin ve onların anne babalarının depresyon sıklığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Araştırmanın evrenini Türkiye’de bulunan genç kuşak ve onların anne babaları oluşturmaktadır. Örneklemini ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, arkadaşları, kuzenleri, akrabaları ve her birinin anne babaları oluşturmuştur. Veriler 814 aileden (814 genç birey, 814 anne ve 814 baba olmak üzere toplamda 2442 kişi) toplanmıştır. Güz dönemi final haftasında öğrencilere kişisel bilgi formu ve Beck Depresyon Ölçeğinden oluşan formlar dağıtılmış, 2 hafta süre tanınmıştır. Eve giden her bir genç bireyin kendisinin annesinin ve babasının formları ayrı ayrı doldurması istenmiştir. Aynı uygulamayı genç bireyin kendi yaşlarında olan arkadaş/kuzen/akraba ve onların anne babalarına da yaptırması istenmiştir. Elde edilen veriler, SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Genç bireylerin yaş ortalaması 20,40 ± 1,79, annelerin yaş ortalaması 46,65 ± 6,00 ve babaların yaş ortalaması 50,77 ± 5,87 olarak bulunmuştur. Depresyon puan ortalamaları incelendiğinde ise genç bireylerin 10,63 ± 8,12 puan, annelerinin 11.88 ± 7.68 puan ve babaların 9,50 ± 6,69 puan aldığı bulunmuştur. Ayrıca gençlerin ve anne-babalarının depresyon puan ortalamaları arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (P = ,000).

Sonuç: Araştırma kapsamına alınan gençlerin, annelerinin ve babalarının hafif düzey depresyona sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • 1. Engin E, Ergün G. Depresyon. In: Çam O, Engin E, eds. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. 3. Baskı. İstanbul Tıp Kitabevi; 2021:335.
 • 2. Ançel G. Depresif Bozukluklar. In: Özcan CT, Gürhan N, eds. Depresif Bozukluklar AG. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri. 6. Baskı. Akademisyen Tıp Kitabevi; 2016:378.
 • 3. World Health Organization. Depression and other common mental disorders: global health estimates. Geneva; 2017. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHOM SD?sequence=1 (Erişim tarihi; 10.10.2021).
 • 4. Koç M. Depresif (Çökkünlük) Bozukluklar. In: Gürhan N, ed. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği. Ankara Nobel Tıp; 2016:475.
 • 5. Güzel A, Ergün G. Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve Ilişkili Faktörler. Ank Sağlık Bilim Derg. 2020;9(2):279-289.
 • 6. San A, Erensoy H, Aytaç HM, Berkol TD. Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Düzeylerinin, Madde Kullanımları ve Aile Tutumları Ile Ilişkisi [The relationship between depression levels and substance use and family attitudes in university students]. Bağımlılık Derg J Depend. 2020;21(1):1-12.
 • 7. Özhan MB, Boyacı M. Grit as a predictor of depression, anxiety and stress among university students: a structural equation modeling. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018;19(4):370-376. [CrossRef]
 • 8. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry. 1961;4(6):561-571. [CrossRef]
 • 9. Hisli NB. Depresyon Envanteri’nin Geçerliği Üzerine bir Çalışma. Psikoloji Derg. 1988;6(22):118-126.
 • 10. Gören EN, Payza U, Kayalı A, Karakaya Z, Topal FE. Beck Depresyon Ölçeği ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinde Depresyon ve Ilişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Sağlık Bilim Derg. 2021;30(1):43-49.
 • 11. Taşgın C, Öner C, Temiz HE, Çetin H, Şimşek EE. İstanbul’da bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 18-49 Yaş Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığı ve Ilişkili Faktörler. IGUSABDER. 2021;14:258-269.
 • 12. Medeni İ, İlhan MN, Medeni V. Bir Ilçede Yaşayan 15 Yaş ve Üzeri Kişilerde Depresyon Sıklığı ve Ilişkili Risk Etmenleri. Kriz Derg. 2020;28(3):125-134.
 • 13. Heslin M, Desai R, Lappin JM, et al. Biological and psychosocial risk factors for psychotic major depression. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2016;51(2):233-245. [CrossRef]
 • 14. Oneib B, Sabir M, Abda N, Ouanass A. Epidemiological study of the prevalence of depressive disorders in primary health care in Morocco. J Neurosci Rural Pract. 2015;6(4):477-480. [CrossRef]
 • 15. Assari S. Social determinants of depression: the intersections of race, gender, and socioeconomic Status. Brain Sci. 2017;7(12):2-12. [CrossRef]
 • 16. İskender H, Dokumacıoğlu E, Kanbay Y, Kılıç N. Determining the healthy life and depression scores wıth related factors in universıty students. Acibadem Univ J Heal Sci. 2018;9(4):414-423.
 • 17. Kayahan B, Altıntoprak E, Karabilgin S, Öztürk Ö. The relationship between risk factors and depression scores, and depression prevalence among women between 15-49 years age. Anatol J Psychiatry. 2003;4(July):208-219.
 • 18. Demiral Y, Akvardar Y, Ergör A, Ergör G. Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde Iş Doyumunun Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi. DEÜ Tıp Fak Derg. 2006;3(Eylül):157-163.
 • 19. Cengiz Özyurt B, Deveci A. The relationship between domestic violence and prevalence of depressive symptoms among married women between 15-49 years age in a rural area in Manisa. Turk J Psychiatry. 2011;22(1):10-16.
 • 20. Islam MR, Adnan R. Socio-demographic factors and their correlation with the severity of major depressive disorder: a population based study. World J Neurosci. 2017;07(2):193-202. [CrossRef]
 • 21. Tan O. Depresyon. Timaş Yayınları; 2019.
 • 22. Hür SD, Andsoy II, Şahin AO, et al. Depressive symptoms in Karabük University Health School students. J Psychiatr Nurs. 2014;5(2):72-76. [CrossRef]
 • 23. Sıncar S, Sohbet R, Birimoğlu Okuyan C, Karasu F. Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu ve Depresyon: Kesitsel bir Çalışma. Balıkesir Sağlık Bilim Derg. 2020;9(2):93-100.
 • 24. Şahiner-Önal G, Hisar KM. Bir Üniversitedeki Öğrencilerde Uykusuzluğun Sıklığı ve Depresyon Semptomları ile Ilişkili Faktörler. Gümüşhane Univ Sağlık Bilim Derg. 2018;7(1):125-130.
 • 25. Söylemez F, Özer A. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresyon Prevalansı ve Ilişkili Faktörler. Sak Tıp Derg. 2018;8(3):551-561.
 • 26. Harmancı P, Çetinkaya Duman Z. Analysis of the relationship between burden of caregivers of patients with schizophrenia and their mental health conditions. J Psychiatr Nurs. 2016;7(2):82-86.
 • 27. Başoğul C, Buldukoglu K. Psychosocial interventions in depressive disorders. Curr Approaches Psychiatry. 2014;7(1):1

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri, Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Meryem FIRAT>
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0002-4193-2299
Türkiye


Gülsün AYRAN Bu kişi benim
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI.
0000-0002-1069-2683
Türkiye


Rojda YARGUCI Bu kişi benim
Dr. Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi, Gaziantep
0000-0002-6502-9176
Türkiye


Dilan YAVAŞ Bu kişi benim
Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi
0000-0001-6379-1629
Türkiye


Elif BALKİS Bu kişi benim
Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi
0000-0001-9450-9614
Türkiye


Helin GÜRKAN Bu kişi benim
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
0000-0002-2715-4873
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

AMA Fırat M. , Ayran G. , Yargucı R. , Yavaş D. , Balkis E. , Gürkan H. Genç Kuşak ve Anne Babalarda Depresyon Sıklığı. Journal of Nursology. 2022; 25(2): 63-68.