Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Gebelerin COVID-19 Pandemi Sürecinde Anksiyete Düzeyleri, Baş Etme Durumları ve Etkileyen Faktörler

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 2, 69 - 76, 30.06.2022

Öz

Amaç: Gebelerin COVID-19 pandemisi sürecinde, anksiyete düzeylerini, anksiyete ile baş etme durumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemektir.

Yöntemler: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, sosyal medya üzerinden Haziran-Ağustos 2020 tarihlerinde 130 gebe ile online yürütülmüştür. Veri toplamada, araştırmacılar tarafından hazırlanan 28 soruluk tanıtıcı bilgi formu ile DSM-5 Düzey 2 Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizinde t testi, Mann Whitney U Testi, ANOVA, Kruskal Wallis testi ve ileri analizde Bonferroni testi kullanılmıştır.

Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 30,62 ± 4.45, gebelik haftası ortalaması 23,85 ± 9,72’dir. Gebelerin %47,7’sinin COVID-19 hakkında bilgi sahibi olduğu, çoğunlukla internet, televizyon ve gazeteden bilgi edindikleri belirlenmiştir. Gebelerin %82,3’ünün COVID-19’un kendisine ve/veya bebeğine bulaşacağına dair kaygılandığı, %33.8’inin sağlık hizmetlerine erişmede zorluklar yaşadığı saptanmıştır. DSM-5 Düzey 2 Anksiyete Ölçeğinden alınan T-puan ortalaması 60,89 ± 9,16 olarak bulunmuştur. COVID-19 pandemisinde gebeliğe ve bebeğe etkisi ile ilişkili algıların, gebelik süreci ve sağlık kontrollerine, doğum ve doğum sonrası döneme yönelik endişelerin ve sağlık hizmetine ulaşmada yaşanan zorlukların DSM-5 Düzey 2 Anksiyete Ölçeği puan ortalamalarını anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir (P < ,05). Gebelerin COVID-19’a karşı yaşadığı anksiyeteyi kontrol altında tutmaya yönelik en çok yaptığı uygulamanın hijyenik önlemler alma (%100,0) olduğu, en çok destek tedavi almanın (%78,9) rahatlama sağladığı belirlenmiştir. Baş etme sürecinde gıda takviyeleri kullanan, dua edip dini uygulama yapan ve düzenli egzersiz yapanların anksiyete düzeyi anlamlı olarak düşük bulunmuştur (P < ,05).

Sonuç: COVID-19 pandemi döneminde gebelerin anksiyete düzeyi orta düzey olarak belirlenmiştir. Hemşirelerin gebelerin yaşadığı anksiyetenin farkında olmaları, başetme yöntemleri ile gebeleri desteklemeleri önemlidir

Kaynakça

 • 1. Aslan MM, Yuvacı HU, Köse O, Cevrioğlu AS, Özden S. COVID-19 ve gebelik. J Biotechnol Strateg Health Res. 2020;4:10-13.
 • 2. Çağlar M, Oskay Ü. COVID-19 pandemisi sürecinde gebelik ve doğum yönetimi. Sağlık Bilimleri Univ Hemşirelik Derg. 2020;2(2):99-104.
 • 3. Kınık E, Özcan H. COVID-19’lu veya COVID-19 saptanan gebelerde holistik yaklaşım. Medical Journal of Western Black Sea. 2021;5(1):1-6. [CrossRef]
 • 4. Moyer CA, Compton SD, Kaselitz E, Muzik M. Pregnancy-related anxiety during COVID-19: A nationwide survey of 2740 pregnant women. Arch Womens Ment Health. 2020;23(6):757-765. [CrossRef]
 • 5. Lebel C, MacKinnon A, Bagshawe M, Tomfohr-Madsen L, Giesbrecht G. Elevated depression and anxiety among pregnant individuals during the COVID-19 pandemic. J Affect Disord. 2020;277:5-13. [CrossRef]
 • 6. Saccone G, Florio A, Aiello F, et al. Psychological impact of coronavirus disease 2019 in pregnant women. Am J Obstet Gynecol. 2020;223(2):293-295. [CrossRef]
 • 7. Mappa I, Distefano FA, Rizzo G. Effects of coronavirus 19 pandemic on maternal anxiety during pregnancy: A prospectic observational study. J Perinat Med. 2020;48(6):545-550. [CrossRef]
 • 8. Eskici L, Demir Akca AS, Atasoy N, Arikan İ, Harma M. Gebelerde depresyon ve anksiyete bozukluğunun obstetrik sonuçları ve yenidoğan üzerine etkileri. Anatol J Clin Investig. 2012;6(1):10-16.
 • 9. Rashidi Fakari FR, Simbar M. Coronavirus pandemic and worries during pregnancy; a letter to editor. Arch Acad Emerg Med. 2020;8(1): e21-e21.
 • 10. Aydın Aşık E, Çökmüş FP, Aydemir Ö, Grubu D. Reliability and validity of Turkish form of level 2 anxiety scale. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017;18(2):45-50. [CrossRef]
 • 11. Caycho-Rodríguez T, Tomás JM, Vilca LW, et al. Socio-demographic variables, fear of COVID-19, anxiety, and depression: Prevalence, relationships and explanatory model in the general population of seven Latin American countries. Front Psychol. 2021;12:4980. [CrossRef]
 • 12. Demir ET, Kılıç F. Determination of the anxiety level in pregnant women who administer to the obstetrics clinic within the COVID-19 pandemia period. Selcuk J. 2020;36(4):352-356.
 • 13. Üst Z, Pasinlioğlu T, Özkan H. Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik Sağlık Bilimleri Derg. 2013;16(2):110-115.
 • 14. Mızrak Sahin B, Kabakci EN. The experiences of pregnant women during the COVID-19 pandemic in Turkey: A qualitative study. Women Birth. 2021;34(2):162-169. [CrossRef]
 • 15. Kımter N. Covid-19 günlerinde bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Derg. 2020;(Özel Sayı):574-605.
 • 16. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. Lancet. 2020;395(10227):912-920. [CrossRef]
 • 17. Durankuş F, Aksu E. Effects of the COVID-19 pandemic on anxiety and depressive symptoms in pregnant women: A preliminary study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020:1-7.
 • 18. Arslan B, Arslan A, Kara S, Öngel K, Mungan MT. Gebelik anksiyete ve depresyonunda risk faktörleri: 452 olguda değerlendirme. Tepecik Eğit Araşt Hast Derg. 2011;21(2):79-84.
 • 19. Topaç Tunçel N, Kahyaoğlu Süt H. Gebelikte yaşanan anksiyete, depresyon ve prenatal distres düzeyinin doğum öncesi bebeğe bağlanmaya etkisi. Jinekol-Obstet Neonatoloji Tıp Derg. 2019;16(1):9-17.
 • 20. Dağlar G, Nur N. Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi. Cumhuriyet Med J. 2014;36(4): 429-441.
 • 21. Türk Tabipleri Birliği (TTB). COVID-19 Pandemisi İki Aylık Değerlendirme Raporu. 2020.
 • 22. Atasever İ, Sis Çelik A. Prenatal stresin ana-çocuk sağlığı üzerine etkisi. Anadolu Hemşirelik Sağlık Bilimleri Derg. 2018;21(1):60-68.
 • 23. Brooks SK, Weston D, Greenberg N. Psychological impact of infectious disease out breaks on pregnant women: Rapid evidence review. Public Health. 2020;189:26-36. [CrossRef]
 • 24. Shishehgar S, Mahmoodi A, Dolatian M, Mahmoodi Z, Bakhtiary M, Alavi Majd HA. The relationship of social support and quality of life with the level of stress in pregnant women using the PATH model. Iran Red Crescent Med J. 2013;15(7):560-565. [CrossRef]
 • 25. Kitapçıoğlu G, Yanıkkerem E, Sevil Ü, Yüksel D. Gebelerde doğum ve postpartum döneme ilişkin endişeler; Bir ölçek geliştirme ve validasyon çalışması. ADÜ Tıp Fak Derg. 2008;9(1):47-54.
 • 26. Ortaarık E, Tekgöz İ, M, Kaya E. İkinci trimestir gebelerde depresyon ve anksiyete bozukluğu ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. İnönü Univ Sağlık Bilimleri Derg. 2012;1:16-20.
 • 27. GülerB, BilgiçD, Okumuş H, Yağcan H. Gebelikte beslenme desteğine ilişkin güncel rehberlerin incelenmesi. Dokuz Eylül Univ Hemşirelik Fak Electron Derg. 2019;12(2):143-151.
 • 28. Kaya S, Uzdil Z, Cakiroğlu FP. Evaluation of the effects of fear and anxiety on nutrition during the COVID-19 pandemic in Turkey. Public Health Nutr. 2021;24(2):282-289. [CrossRef]
 • 29. Dolatian M, Mahmoodi Z, Dilgony T, Shams J, Zaeri F. The structural model of spirituality and psychological well-being for pregnancyspecific stress. J Relig Health. 2017;56(6):2267-2275. [CrossRef]
 • 30. Jayakody K, Gunadasa S, Hosker C. Exercise for anxiety disorders: systematic review. Br J Sports Med. 2014;48(3):187-196. [CrossRef]
 • 31. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period. ACOG Committee Opinion No. 804. Obstet Gynecol. 2020;135(4):e178-e188. [CrossRef

Anxiety Levels, Coping Behaviors, and Affecting Factors of Pregnants During the COVID-19 Pandemic Process

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 2, 69 - 76, 30.06.2022

Öz

Objective: This study aims to determine the anxiety levels of pregnant women, their coping levels with anxiety, and the affecting factors during the COVID-19 pandemic.

Methods: This study is a descriptive type of study and was conducted online with 130 pregnant women between June and August 2020 via social media. A descriptive information form consists of 28-item, designed by the researchers, and the DSM-5 Level 2 Anxiety Scale were used as data collection tools. The t-test, Mann–Whitney U test, ANOVA, and Kruskal–Wallis test were used in data analysis, and the Bonferroni test was used in further analysis.

Results: The mean age of the pregnant women was 30.62 ± 4.45, the mean week of gestation was 23.85 ± 9.72. It was determined that 47.7% of them had information about COVID-19, and the main information sources of the pregnant women are internet, television, and newspaper. It was determined that 82.3% of the pregnant women were worried about the transmission of COVID-19 to themselves and/or their baby, and 33.8% of them had difficulties in accessing health services. The mean T-score from the DSM-5 Level 2 Anxiety Scale was found to be 60.89 ± 9.16. It was determined that the DSM-5 Level 2 Anxiety Scale mean scores significantly differ according to the perceptions related to the effect of the COVID-19 epidemic on pregnancy and the baby, the concerns about the pregnancy process and health controls, the birth and postpartum period, and the difficulties in accessing the health care service (P < .05). It was determined that the most common practice of pregnant women to cope with their anxiety about COVID-19 was determined as taking hygienic measures (100.0%), and the supportive treatment (78.9%) provided the most relief. The anxiety level of those who used food supplements, prayed and practiced religion, and regularly exercised during the coping process was found to be significantly lower (P < .05).

Conclusion: During the COVID-19 pandemic period, the anxiety level of pregnant women was determined as moderate. It is important for nurses to be aware of the anxiety experienced by pregnant women and to support pregnant women with coping methods

Kaynakça

 • 1. Aslan MM, Yuvacı HU, Köse O, Cevrioğlu AS, Özden S. COVID-19 ve gebelik. J Biotechnol Strateg Health Res. 2020;4:10-13.
 • 2. Çağlar M, Oskay Ü. COVID-19 pandemisi sürecinde gebelik ve doğum yönetimi. Sağlık Bilimleri Univ Hemşirelik Derg. 2020;2(2):99-104.
 • 3. Kınık E, Özcan H. COVID-19’lu veya COVID-19 saptanan gebelerde holistik yaklaşım. Medical Journal of Western Black Sea. 2021;5(1):1-6. [CrossRef]
 • 4. Moyer CA, Compton SD, Kaselitz E, Muzik M. Pregnancy-related anxiety during COVID-19: A nationwide survey of 2740 pregnant women. Arch Womens Ment Health. 2020;23(6):757-765. [CrossRef]
 • 5. Lebel C, MacKinnon A, Bagshawe M, Tomfohr-Madsen L, Giesbrecht G. Elevated depression and anxiety among pregnant individuals during the COVID-19 pandemic. J Affect Disord. 2020;277:5-13. [CrossRef]
 • 6. Saccone G, Florio A, Aiello F, et al. Psychological impact of coronavirus disease 2019 in pregnant women. Am J Obstet Gynecol. 2020;223(2):293-295. [CrossRef]
 • 7. Mappa I, Distefano FA, Rizzo G. Effects of coronavirus 19 pandemic on maternal anxiety during pregnancy: A prospectic observational study. J Perinat Med. 2020;48(6):545-550. [CrossRef]
 • 8. Eskici L, Demir Akca AS, Atasoy N, Arikan İ, Harma M. Gebelerde depresyon ve anksiyete bozukluğunun obstetrik sonuçları ve yenidoğan üzerine etkileri. Anatol J Clin Investig. 2012;6(1):10-16.
 • 9. Rashidi Fakari FR, Simbar M. Coronavirus pandemic and worries during pregnancy; a letter to editor. Arch Acad Emerg Med. 2020;8(1): e21-e21.
 • 10. Aydın Aşık E, Çökmüş FP, Aydemir Ö, Grubu D. Reliability and validity of Turkish form of level 2 anxiety scale. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017;18(2):45-50. [CrossRef]
 • 11. Caycho-Rodríguez T, Tomás JM, Vilca LW, et al. Socio-demographic variables, fear of COVID-19, anxiety, and depression: Prevalence, relationships and explanatory model in the general population of seven Latin American countries. Front Psychol. 2021;12:4980. [CrossRef]
 • 12. Demir ET, Kılıç F. Determination of the anxiety level in pregnant women who administer to the obstetrics clinic within the COVID-19 pandemia period. Selcuk J. 2020;36(4):352-356.
 • 13. Üst Z, Pasinlioğlu T, Özkan H. Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik Sağlık Bilimleri Derg. 2013;16(2):110-115.
 • 14. Mızrak Sahin B, Kabakci EN. The experiences of pregnant women during the COVID-19 pandemic in Turkey: A qualitative study. Women Birth. 2021;34(2):162-169. [CrossRef]
 • 15. Kımter N. Covid-19 günlerinde bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Derg. 2020;(Özel Sayı):574-605.
 • 16. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. Lancet. 2020;395(10227):912-920. [CrossRef]
 • 17. Durankuş F, Aksu E. Effects of the COVID-19 pandemic on anxiety and depressive symptoms in pregnant women: A preliminary study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020:1-7.
 • 18. Arslan B, Arslan A, Kara S, Öngel K, Mungan MT. Gebelik anksiyete ve depresyonunda risk faktörleri: 452 olguda değerlendirme. Tepecik Eğit Araşt Hast Derg. 2011;21(2):79-84.
 • 19. Topaç Tunçel N, Kahyaoğlu Süt H. Gebelikte yaşanan anksiyete, depresyon ve prenatal distres düzeyinin doğum öncesi bebeğe bağlanmaya etkisi. Jinekol-Obstet Neonatoloji Tıp Derg. 2019;16(1):9-17.
 • 20. Dağlar G, Nur N. Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi. Cumhuriyet Med J. 2014;36(4): 429-441.
 • 21. Türk Tabipleri Birliği (TTB). COVID-19 Pandemisi İki Aylık Değerlendirme Raporu. 2020.
 • 22. Atasever İ, Sis Çelik A. Prenatal stresin ana-çocuk sağlığı üzerine etkisi. Anadolu Hemşirelik Sağlık Bilimleri Derg. 2018;21(1):60-68.
 • 23. Brooks SK, Weston D, Greenberg N. Psychological impact of infectious disease out breaks on pregnant women: Rapid evidence review. Public Health. 2020;189:26-36. [CrossRef]
 • 24. Shishehgar S, Mahmoodi A, Dolatian M, Mahmoodi Z, Bakhtiary M, Alavi Majd HA. The relationship of social support and quality of life with the level of stress in pregnant women using the PATH model. Iran Red Crescent Med J. 2013;15(7):560-565. [CrossRef]
 • 25. Kitapçıoğlu G, Yanıkkerem E, Sevil Ü, Yüksel D. Gebelerde doğum ve postpartum döneme ilişkin endişeler; Bir ölçek geliştirme ve validasyon çalışması. ADÜ Tıp Fak Derg. 2008;9(1):47-54.
 • 26. Ortaarık E, Tekgöz İ, M, Kaya E. İkinci trimestir gebelerde depresyon ve anksiyete bozukluğu ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. İnönü Univ Sağlık Bilimleri Derg. 2012;1:16-20.
 • 27. GülerB, BilgiçD, Okumuş H, Yağcan H. Gebelikte beslenme desteğine ilişkin güncel rehberlerin incelenmesi. Dokuz Eylül Univ Hemşirelik Fak Electron Derg. 2019;12(2):143-151.
 • 28. Kaya S, Uzdil Z, Cakiroğlu FP. Evaluation of the effects of fear and anxiety on nutrition during the COVID-19 pandemic in Turkey. Public Health Nutr. 2021;24(2):282-289. [CrossRef]
 • 29. Dolatian M, Mahmoodi Z, Dilgony T, Shams J, Zaeri F. The structural model of spirituality and psychological well-being for pregnancyspecific stress. J Relig Health. 2017;56(6):2267-2275. [CrossRef]
 • 30. Jayakody K, Gunadasa S, Hosker C. Exercise for anxiety disorders: systematic review. Br J Sports Med. 2014;48(3):187-196. [CrossRef]
 • 31. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period. ACOG Committee Opinion No. 804. Obstet Gynecol. 2020;135(4):e178-e188. [CrossRef

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri, Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özlem DEMİREL BOZKURT Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0002-7212-9140
Türkiye


Aylin TANER Bu kişi benim
EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0002-3386-4863
Türkiye


Satı DOĞAN Bu kişi benim
EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0002-9935-3265
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

AMA Demirel Bozkurt Ö. , Taner A. , Doğan S. Gebelerin COVID-19 Pandemi Sürecinde Anksiyete Düzeyleri, Baş Etme Durumları ve Etkileyen Faktörler. Journal of Nursology. 2022; 25(2): 69-76.