Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of Senior Nursing Students’ Attitudes Toward Evidence-Based Practices: A Cross-Sectional Study

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 2, 84 - 88, 30.06.2022

Öz

Objective: This study was conducted to investigate senior nursing students’ attitudes toward evidence-based practices.

Methods: The population of the descriptive and cross-sectional study consisted of all senior nursing students (n = 267) studying at a state university in the 2018-2019 academic year. Of them,
168 who volunteered to participate in the study constituted the sample of the study. The study data were collected using the “Personal Information Form” developed by the researchers and the
“Evidence-Based Practice Nursing Attitude Questionnaire.” Numbers, percentages, arithmetic mean, standard deviation, Mann Whitney U test were used in the analysis of the data.

Results: The mean age of the students participating in the study was 22.79 years. Of them, 92.3% were women. The mean scores the students obtained from the overall Evidence-Based
Practice Nursing Attitude Questionnaire was 63.11 ± 7.63. Of the students, those who kept up with research, and those who considered doing research about nursing after graduation and putting
the research results into practice obtained higher mean scores (P < .05).

Conclusion: At the end of the study, it was determined that the mean score the nursing students obtained from the overall Evidence-Based Practice Nursing Attitude Questionnaire was high.

Kaynakça

 • 1. Arslan S, Şener D, Küçük Ö. Pediatri kliniğinde çalışan hemşirelerin kanıta dayalı uygulamalara i̇lişkin görüşleri. Yıldırım Beyazıt Univ Sağlık Bilim Fak Hemşirelik Derg. 2015;3(1):1-9.
 • 2. Özsoy SA, Ardahan M. Hemşirelerin uygulamalarında kullandıkları bilgi kaynaklarının i̇ncelenmesi. Ege Univ Hemşirelik Yüksek Okulu Derg. 2006;22(2):89-101.
 • 3. Aksoy A, Vefikuluçay Yılmaz D. A new approach to evidence based practices in gynecological surgery: ERAS protocol and nursing. Journal of Nursing Sciences. 2018;10(1):49-58. [CrossRef]
 • 4. Güneş Ü. Hemşirelikte kanıta dayalı uygulama sürecinin adımları. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Derg. 2017;9(1):171-187.
 • 5. Durmuş M, Gerçek A, Çiftçi N. Sağlık çalışanlarının problem çözme becerilerinin kanıta dayalı tutum algıları üzerindeki etkisi. Akad Sosyal Araştırmalar Derg. 2017;52(5):648-661.
 • 6. Daştan B, Hintistan S. Dâhiliye kliniklerinde çalışan hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının belirlenmesi: kırsal bölge örneği. Ordu Univ Hemşirelik Çalışmaları Derg. 2018;1(1):1-9.
 • 7. Küçük EÖ, Çakmak S, Kapucu S, et al. Hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına i̇lişkin farkındalıklarının belirlenmesi. Hacettepe Univ Hemşirelik Fak Derg. 2017;4(2):1-12.
 • 8. Karaahmetoğlu GU, Softa HK. Hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının i̇ncelenmesi. Anadolu Hemşirelik Sağlık Bilim Derg. 2018;21(4):256-263.
 • 9. Şenyuva E. Hemşirelik eğitimi ve kanıta dayalı uygulamalar. FNHemDerg. 2016;24(1):59-65. [CrossRef]
 • 10. Ayhan Y, Kocaman G, Bektaş M. Kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum ölçeğinin türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derg. 2015;17(2-3): 21-35.
 • 11. Aslan H, Pekince H. Determining nursing students’ evidence-based practice competencies and the effective factors. Med Sci Int Med J. 2019:1-6. [CrossRef].
 • 12. Kurt E, Zaybak A. Hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına i̇lişkin farkındalıklarının i̇ncelenmesi. Koç Univ Hemşirelikte Eğitim Araştırma Derg. 2019;16(4):276-281.
 • 13. Amit-Aharon A, Melnikov S, Warshawski S. The effect of evidencebased practice perception, information literacy self-efficacy, and academic motivation on nursing students’ future implementation of evidence-based practice. J Prof Nurs. 2020;36(6):497-502. [CrossRef]
 • 14. Hemşirelik Terimleri Çalışma Grubu, Bayık AT, Yakıncı C, eds. Hemşirelik Terimleri Sözlüğü. 1st ed. Türk Dil Kurumu Yayınları; 2015.
 • 15. Ruzafa-Martínez M, López-Iborra L, Madrigal-Torres M. Attitude towards evidence-based nursing questionnaire: Development and psychometric testing in Spanish community nurses. J Eval Clin Pract. 2011;17(4):664-670. [CrossRef]
 • 16. Evcimen H, Ayyıldız Nİ. Hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşireliğe ilişkin tutum ve davranışlarının belirlenmesi. Süleyman Demirel Univ Sağlık Bilim Derg. 2019;10(2):141-146.
 • 17. Arslan FT, Çelen R. Hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının belirlenmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Derg. 2018;27(2):99-106.
 • 18. BaşdaşÖ, ÖzbeyH. Hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının belirlenmesi. Koç Univ Hemşirelikte Eğitim Araştırma Derg. 2020;17:32-37.
 • 19. Dikmen Y, Filiz NY, Tanrıkulu F, Yılmaz D, Kuzgun H. Attitudes of intensive care nurses towards evidence-based nursing. Int J Health Sci Res. 2018;8(1):138-143.
 • 20. Doğan SD, Karaçay SY, Arslan S, Yurtseven Ş, Nazik E, Yüksekkaya SE. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumları. Ank Sağlık Bilim Derg. 2019;8(2):39-45.
 • 21. Küçükoğlu S, Bükecik T, Aytekin A, Çelebi A. Acil birimlerde çalışan hemşirelerin adli vakayla i̇lgili yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları. Türkiye klinikleri. J Forensic Med. 2017;14(1):1-8.
 • 22. Yılmaz D, Düzgün F, Dikmen Y. Hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının i̇ncelenmesi. Acıbadem Univ Sağlık Bilim Derg. 2018.
 • 23. Johansson B, Fogelberg-Dahm M, Wadensten B. Evidence-based practice: The importance of education and leadership. J Nurs Manag. 2010;18(1):70-77. [CrossRef]

İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Kesitsel Çalışma

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 2, 84 - 88, 30.06.2022

Öz

Amaç: Araştırma, intörn hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı uygulamalara yönelik tutumlarını incelemek amacıyla yapılan bir çalışmadır.

Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte yapılan araştırmanın evreni, bir devlet üniversitesinde 2018-2019 eğitim döneminde öğrenim gören tüm intörn hemşirelik öğrencilerinden (n = 267) oluşurken, çalışmaya gönüllü olarak katılan 168 intörn öğrenci de çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, araştırmacıların oluşturduğu “Kişisel Bilgi Formu” ve “Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak anket yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U testi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerinin yaş ortalaması 22,79 olup, %92,3’ü kadınlardan oluşmaktadır. Öğrencilerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum toplam puan ortalamasının 63,11 ± 7,63 olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerden araştırma okuyan, mezuniyet sonrası hemşirelik ile ilgili araştırma yapmayı ve araştırma sonuçlarını uygulamaya geçirmeyi düşünen öğrencilerin ölçek toplam puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (P < ,05).

Sonuç: Çalışma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı tutum toplam puan ortalamalarının yüksek düzeyde oldukları belirlenmiştir

Kaynakça

 • 1. Arslan S, Şener D, Küçük Ö. Pediatri kliniğinde çalışan hemşirelerin kanıta dayalı uygulamalara i̇lişkin görüşleri. Yıldırım Beyazıt Univ Sağlık Bilim Fak Hemşirelik Derg. 2015;3(1):1-9.
 • 2. Özsoy SA, Ardahan M. Hemşirelerin uygulamalarında kullandıkları bilgi kaynaklarının i̇ncelenmesi. Ege Univ Hemşirelik Yüksek Okulu Derg. 2006;22(2):89-101.
 • 3. Aksoy A, Vefikuluçay Yılmaz D. A new approach to evidence based practices in gynecological surgery: ERAS protocol and nursing. Journal of Nursing Sciences. 2018;10(1):49-58. [CrossRef]
 • 4. Güneş Ü. Hemşirelikte kanıta dayalı uygulama sürecinin adımları. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Derg. 2017;9(1):171-187.
 • 5. Durmuş M, Gerçek A, Çiftçi N. Sağlık çalışanlarının problem çözme becerilerinin kanıta dayalı tutum algıları üzerindeki etkisi. Akad Sosyal Araştırmalar Derg. 2017;52(5):648-661.
 • 6. Daştan B, Hintistan S. Dâhiliye kliniklerinde çalışan hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının belirlenmesi: kırsal bölge örneği. Ordu Univ Hemşirelik Çalışmaları Derg. 2018;1(1):1-9.
 • 7. Küçük EÖ, Çakmak S, Kapucu S, et al. Hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına i̇lişkin farkındalıklarının belirlenmesi. Hacettepe Univ Hemşirelik Fak Derg. 2017;4(2):1-12.
 • 8. Karaahmetoğlu GU, Softa HK. Hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının i̇ncelenmesi. Anadolu Hemşirelik Sağlık Bilim Derg. 2018;21(4):256-263.
 • 9. Şenyuva E. Hemşirelik eğitimi ve kanıta dayalı uygulamalar. FNHemDerg. 2016;24(1):59-65. [CrossRef]
 • 10. Ayhan Y, Kocaman G, Bektaş M. Kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum ölçeğinin türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derg. 2015;17(2-3): 21-35.
 • 11. Aslan H, Pekince H. Determining nursing students’ evidence-based practice competencies and the effective factors. Med Sci Int Med J. 2019:1-6. [CrossRef].
 • 12. Kurt E, Zaybak A. Hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına i̇lişkin farkındalıklarının i̇ncelenmesi. Koç Univ Hemşirelikte Eğitim Araştırma Derg. 2019;16(4):276-281.
 • 13. Amit-Aharon A, Melnikov S, Warshawski S. The effect of evidencebased practice perception, information literacy self-efficacy, and academic motivation on nursing students’ future implementation of evidence-based practice. J Prof Nurs. 2020;36(6):497-502. [CrossRef]
 • 14. Hemşirelik Terimleri Çalışma Grubu, Bayık AT, Yakıncı C, eds. Hemşirelik Terimleri Sözlüğü. 1st ed. Türk Dil Kurumu Yayınları; 2015.
 • 15. Ruzafa-Martínez M, López-Iborra L, Madrigal-Torres M. Attitude towards evidence-based nursing questionnaire: Development and psychometric testing in Spanish community nurses. J Eval Clin Pract. 2011;17(4):664-670. [CrossRef]
 • 16. Evcimen H, Ayyıldız Nİ. Hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşireliğe ilişkin tutum ve davranışlarının belirlenmesi. Süleyman Demirel Univ Sağlık Bilim Derg. 2019;10(2):141-146.
 • 17. Arslan FT, Çelen R. Hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının belirlenmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Derg. 2018;27(2):99-106.
 • 18. BaşdaşÖ, ÖzbeyH. Hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının belirlenmesi. Koç Univ Hemşirelikte Eğitim Araştırma Derg. 2020;17:32-37.
 • 19. Dikmen Y, Filiz NY, Tanrıkulu F, Yılmaz D, Kuzgun H. Attitudes of intensive care nurses towards evidence-based nursing. Int J Health Sci Res. 2018;8(1):138-143.
 • 20. Doğan SD, Karaçay SY, Arslan S, Yurtseven Ş, Nazik E, Yüksekkaya SE. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumları. Ank Sağlık Bilim Derg. 2019;8(2):39-45.
 • 21. Küçükoğlu S, Bükecik T, Aytekin A, Çelebi A. Acil birimlerde çalışan hemşirelerin adli vakayla i̇lgili yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları. Türkiye klinikleri. J Forensic Med. 2017;14(1):1-8.
 • 22. Yılmaz D, Düzgün F, Dikmen Y. Hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının i̇ncelenmesi. Acıbadem Univ Sağlık Bilim Derg. 2018.
 • 23. Johansson B, Fogelberg-Dahm M, Wadensten B. Evidence-based practice: The importance of education and leadership. J Nurs Manag. 2010;18(1):70-77. [CrossRef]

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri, Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmet EROL Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
0000-0001-7060-2101
Türkiye


Ayten ZAYBAK Bu kişi benim
EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HEMŞİRELİK PR.
0000-0002-3158-2790
Türkiye


Leyla KHORSHİD Bu kişi benim
EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0001-7101-9014
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

AMA Erol A. , Zaybak A. , Khorshid L. İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Kesitsel Çalışma. Journal of Nursology. 2022; 25(2): 84-88.