Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Halk Sağlığı Hemşireliği Dersini Alan Öğrencilerin Topluma Sağlık Eğitimi Vermeye Yönelik Düşünceleri ve Önerileri

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 2, 89 - 94, 30.06.2022

Öz

Amaç: Halk sağlığı hemşireliği dersini alan öğrencilerin topluma sağlık eğitimi vermeye yönelik düşünceleri ve önerilerini incelemektir.

Yöntemler: Kalitatif araştırma ilkelerine uygun olarak yapılan araştırmanın örneklemini Temmuz-Ağustos 2020 tarihleri arasında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi 4. sınıfta okuyan 22 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak bireysel derinlemesine görüşme yöntemi ile online video konferans aracılığı ile toplanmıştır. Görüşmelerde sadece ses kaydı yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 2020/469 karar sayılı etik kurulu ve kurum izni alınmıştır. Öğrencilerden google form aracılığıyla yazılı onam alınarak görüşmeler yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan 22 hemşirelik öğrencisinin yaş ortalaması 22,85 ± 3,75 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin %90,9’unun kadın, %85’inin herhangi bir işte çalışmadığı ve %80’inin gelir durumunun orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %90’ının çekirdek aile tipine sahip olduğu ve %65’inin uzun süredir yaşadığı yerin il olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin topluma sağlık eğitimi vermeye ilişkin düşünce ve önerileri; sağlık eğitimine ilişkin benzer deneyimler yaşama durumları, eğitim materyali hazırlarken yaşanılan güçlükler, toplum eğitiminde yaşanılan güçlükler, topluma sağlık eğitimi vermenin önemi ve toplum sağlığı eğitim yöntemine ilişkin öneriler olmak üzere beş ana temadan ve alt temalarından oluşmuştur.

Sonuç: Öğrencilerin sağlık eğitimi materyali hazırlarken bireysel, toplumsal ve kurumsal güçlükler belirttiği ve toplum sağlığı eğitim yöntemlerine yönelik hedef grupla ve eğitim metodolojisi ile ilgili önerilerde bulunduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • 1. Green LW, Ottoson JM, Roditis ML. Public health education and health promotion. In: Shi L, Johnson JA, eds. Novick & Morrow’s Public Health Administration: Principles for Population-Based Management. 3rd ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning; 2014:477-504.
 • 2. Lind C, Baptiste L, Health Promotion, et al., eds. Community Health Nursing A Canadian Perspective. 5th ed. Pearson Canada Inc; 2020:137-168.
 • 3. World Health Organization. Health Promoting Schools. 2020. Retrieved from https://www.who.int/topics/health_education/en/. (Erişim Tarihi: 12.06.2020)
 • 4. Bahar A, Açıl D, Modeli SG. Kavramsal yapı. Dokuz Eylül Univ Hemşirelik Fak Electron Derg. 2014;7(1):59-67.
 • 5. Nurmala I, Pathak YV. Public Health Education in the United States. Advancing Professıonal Development Through CPE in Public Health. 1st ed. CRC Press; 2019:1-25.
 • 6. Pender NJ, Murdaugh CL, Parsons MA. Health Promotion In Diverse Populations. Health Promotion in Nursing Practice. 7th ed. Pearson Education, Inc.; 2014:234-253.
 • 7. Sassen B. Health Promotion and Health Education: Improving Patients’ Health Status. In: Nursing: Health Education and Improving Patient Self-Management. 1st ed. Springer Nature; 2018:81-137.
 • 8. HacialioğluN. Sağlık eğitimi. İçinde: ErciB, ed. Halk Sağlığı Hemşireliği. 2. Baskı. Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri; 2016:204-218.
 • 9. Todd D. Community and public health nursing. In: Rector C, ed. Health Promotion: Achieving Change Through Education. 9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2018:1037-1120.
 • 10. Wills J. Health and Health Promotion. Fundamentals of Health Promotion for Nurses. 2nd ed. West Sussex, UK: John Wiley & Sons; 2014:4-20.
 • 11. Hacıalioğlu N, Hemşirelikte HN. Öğretim, Öğrenme ve Eğitim: Sağlık Eğitimi. 1. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri; 2011:91-102.
 • 12. Gilbert GG, Sawyer RG, McNeill EB [introduction]. Health Education: Creating Strategies for School and Community Health. 3rd ed. Jones & Bartlett; 2015:3-10.
 • 13. Tüfekçi FG. Sağlığı Koruma ve Geliştirme. In: Demirbağ BC, ed. Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Sağlık Eğitiminin Önemi. Göktuğ Matbaacılık; 2015:41-46.
 • 14. Hermanns N, Ehrmann D, Schall S, Maier B, Haak T, Kulzer B. The effect of an education programme (MEDIAS 2 BSC) of non intensive insulin treatment regimens for people with Type 2 diabetes: A randomized, multi-centre trial. Diabet Med. 2017;34(8):1084-1091. [CrossRef]
 • 15. Niemi CA, Payne AM, Bates R. Development and implementation of a health education station by community health nursing students. Public Health Nurs. 2018;35(6):581-586. [CrossRef]
 • 16. Chan MY, Ip WY, Choi KC. The effect of a self-efficacy-based educational programme on maternal breast feeding self-efficacy, breast feeding duration and exclusive breast feeding rates: a longitudinal study. Midwifery. 2016;36:92-98. [CrossRef]
 • 17. Seidu AA, Ameyaw EK, Ahinkorah BO, et al. Sexual and reproductive health education and its association with ever use of contraception: A cross-sectional study among women in urban slums. Accra. Reprod Health. 2022;19(1):7. [CrossRef]
 • 18. Büyüksoy GD. Bir devlet üniversitesinde okuyan öğrenci hemşirelerin topluma hizmet ederek öğrenme deneyimi: Nitel bir araştırma. Halk Sağlığı Hemşireliği Derg. 2020;2(1):14-25.
 • 19. Uğur HG, Çatıker A. Halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında yapılan ev ziyaretleri ile ilişkili öğrenci hemşirelerin görüşlerinin belirlenmesi. Ordu Univ Hemşirelik Çalışmaları Derg. 2019;2(3):139-149.
 • 20. Özsoy SA, Kalkım A, Sert ZE. İlkokul öğrencilerinin sağlık durumunun ve sağlık risklerinin tanılanması. Balıkesir Sağlık Bilimleri Derg. 2019;8(3):135-142.
 • 21. Mert K, Aksayan S. Olumlu sağlık davranışlarının kazandırılmasında okul sağlığı hemşireliği uygulamaları. Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics. 2016;2(1):1-6.

The Thoughts and Suggestions of the Students Taking the Public Health Nursing Course about Providing Health Education to the Society

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 2, 89 - 94, 30.06.2022

Öz

Objective: To examine the thoughts and suggestions of the students who take the public health nursing course about providing health education to the society.

Methods: The sample of the study, which was conducted in accordance with qualitative research principles, consisted of 22 nursing students studying in the 4th grade of the Faculty of Health Sciences of a university between July and August 2020. The data were collected via personal in-depth interview method and online video conference using personal information form and semi-structured interview form. Only audio recording was made during the interviews. Content analysis method was used to evaluate the data. Ethics committee and institution permission was obtained for the study, decision number 2020/469. Interviews were conducted by obtaining written consent from the students via the google form.

Results: The average age of 22 nursing students participating in the study was determined to be 22.85 ± 3.75. It has been determined that 90.9% of the students are women, 85% do not work in any job, and 80% of them have a medium income level. It was found that 90% of the students had a nuclear family type and 65% of them lived in a province for a long time. The thoughts and suggestions of the students about providing health education to the society consisted of 5 themes and sub-themes. These themes are the theme of experiencing similar experiences in health education, the theme of difficulties in preparing educational material, the theme of difficulties in community education, the theme of the importance of providing health education to the community, and the theme of recommendations on public health education method.

Conclusion: It was determined that the students stated individual, social, and institutional difficulties while preparing health education material and made suggestions about the target group and education methodology for the public health education methods.

Kaynakça

 • 1. Green LW, Ottoson JM, Roditis ML. Public health education and health promotion. In: Shi L, Johnson JA, eds. Novick & Morrow’s Public Health Administration: Principles for Population-Based Management. 3rd ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning; 2014:477-504.
 • 2. Lind C, Baptiste L, Health Promotion, et al., eds. Community Health Nursing A Canadian Perspective. 5th ed. Pearson Canada Inc; 2020:137-168.
 • 3. World Health Organization. Health Promoting Schools. 2020. Retrieved from https://www.who.int/topics/health_education/en/. (Erişim Tarihi: 12.06.2020)
 • 4. Bahar A, Açıl D, Modeli SG. Kavramsal yapı. Dokuz Eylül Univ Hemşirelik Fak Electron Derg. 2014;7(1):59-67.
 • 5. Nurmala I, Pathak YV. Public Health Education in the United States. Advancing Professıonal Development Through CPE in Public Health. 1st ed. CRC Press; 2019:1-25.
 • 6. Pender NJ, Murdaugh CL, Parsons MA. Health Promotion In Diverse Populations. Health Promotion in Nursing Practice. 7th ed. Pearson Education, Inc.; 2014:234-253.
 • 7. Sassen B. Health Promotion and Health Education: Improving Patients’ Health Status. In: Nursing: Health Education and Improving Patient Self-Management. 1st ed. Springer Nature; 2018:81-137.
 • 8. HacialioğluN. Sağlık eğitimi. İçinde: ErciB, ed. Halk Sağlığı Hemşireliği. 2. Baskı. Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri; 2016:204-218.
 • 9. Todd D. Community and public health nursing. In: Rector C, ed. Health Promotion: Achieving Change Through Education. 9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2018:1037-1120.
 • 10. Wills J. Health and Health Promotion. Fundamentals of Health Promotion for Nurses. 2nd ed. West Sussex, UK: John Wiley & Sons; 2014:4-20.
 • 11. Hacıalioğlu N, Hemşirelikte HN. Öğretim, Öğrenme ve Eğitim: Sağlık Eğitimi. 1. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri; 2011:91-102.
 • 12. Gilbert GG, Sawyer RG, McNeill EB [introduction]. Health Education: Creating Strategies for School and Community Health. 3rd ed. Jones & Bartlett; 2015:3-10.
 • 13. Tüfekçi FG. Sağlığı Koruma ve Geliştirme. In: Demirbağ BC, ed. Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Sağlık Eğitiminin Önemi. Göktuğ Matbaacılık; 2015:41-46.
 • 14. Hermanns N, Ehrmann D, Schall S, Maier B, Haak T, Kulzer B. The effect of an education programme (MEDIAS 2 BSC) of non intensive insulin treatment regimens for people with Type 2 diabetes: A randomized, multi-centre trial. Diabet Med. 2017;34(8):1084-1091. [CrossRef]
 • 15. Niemi CA, Payne AM, Bates R. Development and implementation of a health education station by community health nursing students. Public Health Nurs. 2018;35(6):581-586. [CrossRef]
 • 16. Chan MY, Ip WY, Choi KC. The effect of a self-efficacy-based educational programme on maternal breast feeding self-efficacy, breast feeding duration and exclusive breast feeding rates: a longitudinal study. Midwifery. 2016;36:92-98. [CrossRef]
 • 17. Seidu AA, Ameyaw EK, Ahinkorah BO, et al. Sexual and reproductive health education and its association with ever use of contraception: A cross-sectional study among women in urban slums. Accra. Reprod Health. 2022;19(1):7. [CrossRef]
 • 18. Büyüksoy GD. Bir devlet üniversitesinde okuyan öğrenci hemşirelerin topluma hizmet ederek öğrenme deneyimi: Nitel bir araştırma. Halk Sağlığı Hemşireliği Derg. 2020;2(1):14-25.
 • 19. Uğur HG, Çatıker A. Halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında yapılan ev ziyaretleri ile ilişkili öğrenci hemşirelerin görüşlerinin belirlenmesi. Ordu Univ Hemşirelik Çalışmaları Derg. 2019;2(3):139-149.
 • 20. Özsoy SA, Kalkım A, Sert ZE. İlkokul öğrencilerinin sağlık durumunun ve sağlık risklerinin tanılanması. Balıkesir Sağlık Bilimleri Derg. 2019;8(3):135-142.
 • 21. Mert K, Aksayan S. Olumlu sağlık davranışlarının kazandırılmasında okul sağlığı hemşireliği uygulamaları. Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics. 2016;2(1):1-6.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri, Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emel GÜVEN> (Sorumlu Yazar)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0002-8115-6730
Türkiye


İlknur AYDIN AVCI Bu kişi benim
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0002-5379-3038
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

AMA Güven E. , Aydın Avcı İ. Halk Sağlığı Hemşireliği Dersini Alan Öğrencilerin Topluma Sağlık Eğitimi Vermeye Yönelik Düşünceleri ve Önerileri. Journal of Nursology. 2022; 25(2): 89-94.