Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A STUDY ON THE DETECTION OF CORONAVIRUS PERCEPTIONS OF FOREING STUDENTS RECEIVING TOURISM EDUCATION AT THE UNDERGRADUATE LEVEL THROUGH METAPHOR

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 4, 617 - 630, 03.11.2020
https://doi.org/10.26809/joa.5.042

Öz

In this study, the metaphors developed by foreign students studying undergraduate tourism was aimed to the concept of coronavirus are examined. In the study, answers were sought for the questions of which groups can be collected by considering the metaphors used by foreign students to explain the concept of coronavirus and their common features. The sample of the study consists of 87 foreign students studying in Çanakkale Onsekiz Mart University Tourism Faculty. Semi-structured questionnaire form was used to collect the data. Due to the measures taken as a result of the coronavirus outbreak, a questionnaire was sent to foreign students via e-mail. Research data 22 questionnaires were collected between 30 March 2020 and 4 May 2020. The data obtained as a result of the research was carried out with the help of content analysis, which is one of the qualitative research methods. Most of the participants study in the 2nd and 3rd grades. According to the research findings, the concept of coronavirus was examined in 8 categories. The categories emerged as "Natural Events", "Health", "Thinking About Life", "Education", "Death", "War", "Art" and "Innovation". When the causes of metaphors are examined, it is stated that the world and the country are affected, plans could change suddenly and spread rapidly. In addition, it was stated that health was under threat, helpless people died, death was reminded, freedoms were restricted and people were afraid. On the other hand, it was emphasized that what adds awareness and value to people is a process where the importance of cleanliness, hygiene and patience is understood. The most remarkable result of the research; is that students have not developed any metaphors about tourism. In addition, a common opinion from the participants was not found in the research data.

Kaynakça

 • ACAR, Y. (2020). Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını ve turizm faaliyetlerine etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 7-21.
 • AFACAN, E. ve AVCI, N. (2020). Koronavirüs (Covid-19) örneği üzerinden salgın hastalıklara sosyolojik bir bakış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5): 1-14.
 • AKINCI, Z. ve SÖNMEZ, N. (2015). Engelli bireylerin erişilebilir turizm beklentilerinin değerlendirilmesine yönelik nitel bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(1): 97-113.
 • AKSAKALLI, G. (2002). Koronavirüs (Covid-19) salgını ve koronafobi etkisi, https://www.guvenliweb.org.tr/blog-detay/koronavirus-covid-19-salgini-ve-koronafobi-etkisi.
 • ALPAGO, H. ve ODUNCU ALPAGO, D. (2020). Koronavirüs salgınının sosyoekonomik sonuçları. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (8): 99-114.
 • ATAY, L. (2020). COVID-19 salgını ve turizme etkileri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(1): 168-172.
 • AYGÜN, M. ve ÜNAL, M. (2020). COVID-19 pandemisinin buz hokeyi sporuna etkisi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(Özel Sayı 1): 195-204.
 • BAHAR, O. ve ÇELİK İLAL, N. (2020). Coronavirüsün (Covid-19) turizm sektörü üzerindeki ekonomik etkileri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1): 125-139.
 • BİÇER, İ., ÇAKMAK, C., DEMİR, H. ve KURT, M.E. (2020). Koronavirüs anksiyete ölçeği kısa formu: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(Özel Sayı 1): 216-226.
 • DANN, G. (2002). The tourist as a metaphor of the social world. In G, Dann (Ed.), The tourist as a metaphor of the social world (pp. 1-18), Wallingford, CT: CAB International.
 • DEMİR ÖZTÜRK, E., KURU, G. ve DEMİR YILDIZ, C. (2020). Covid-19 pandemi günlerinde anneler ne düşünür çocuklar ne ister? anne ve çocuklarının Pandemi algısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5): 204-220.
 • DEMİR, M., GÜNAYDIN, Y. ve Demir, Ş.Ş. (2020). “Coronavirüs (Covid-19)'ün Türkiye'de turizm üzerindeki öncüllerinin, etkilerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi.” International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1): 80-107.
 • ERASLAN, L. (2011). Sosyolojik metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27: 1-22.
 • GERMANN, T. C., GAO, H., GAMBHİR, M., PLUMMER, A., BİGGERSTAFF, M., REED, C. ve UZİCANİN, A. (2019). School dismissal as a pandemic influenza response: when, where and for how long?. Epidemics, 28, 100348.
 • İBİŞ, S. (2020). “Covid-19 salgınının seyahat acentaları üzerine etkisi.” Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1): 85-98.
 • JAWORSKA, S. (2017). Metaphors we travel by: a corpus-assisted study of metaphors in promotional tourism discourse. Metaphor and Symbol, 32(3): 161-177.
 • KAPLAN, T. ve KIZDIRICI, F. (2017). Türkçe öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin “kültürel etkileşim”e ilişkin metaforik algılamaları. SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, 4(18): 614-627.
 • KIVILCIM, B. (2020). Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınının turizm sektörüne muhtemel etkileri. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1): 17-27.
 • KÖROĞLU, Ö., MANAV, S. ve KARACA, K. Ç. (2018). Turizm rehberliği öğrencilerinin “Türk mutfağı” kavramına ilişkin algılarının metaforlar yöntemi ile belirlenmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi, 10(2): 114-129.
 • KULAKOĞLU DİLEK, N., DİLEK, S. E. ve GÜMÜŞ, M. (2016). Otel çalışanlarının turizm ve barış ilişkisine yönelik metaforik algıları. Batman Üniversitesi Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6(2/1):1-15.
 • KUTLU, R. (2020). Yeni koronavirüs pandemisi ile ilgili öğrendiklerimiz, tanı ve tedavisindeki güncel yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum. TJFMPC, 14(2): 329-344.
 • LAİNG, J. and CROUCH, G. I. (2009). Myth, adventure and fantasy at the frontier: metaphors and imagery behind an extraordinary travel experience. International Journal of Tourism Research, 11: 127-141.
 • LEVİNE, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41(4): 172-175. OKAN, K. (1979). Eğitim teknolojisi: eğitim araçlarından yararlanma. Okan Yayınları.
 • SEYİTOĞLU, F. ve ÇAKAR, K. (2017). Tourism education and internships: a metaphor analysis. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 17(4): 269-280.
 • SEZER, E. (2003). Dilde ve edebiyatta “yol” metaforu. Türk Dil Kurumu Araştırma Kütüphanesi, 65: 88-92.
 • SOYSAL, G. (2020). Koronavirüs salgını ve yaşlılık. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5): 290-301.
 • ŞAHİN, E. ve YALIM KAYA, S. (2018). Yiyecek metaforları üzerine bir literatür incelemesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(59): 1105-1113.
 • ŞAHİN, S., TEZCAN, A. E. ve BEKCİ, M. (2018). Yerli turistlerin Türkiye, İstanbul, turizm ve turist rehberi ile ilgili metaforları. Turizm Akademik Dergisi, 5(1): 251-264.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2020). Covid-19 Rehberi, Mart 2020. https://www.tahud.org.tr/file/4f42cbfd-bbd9- 4bf4-91b0-29698f53f198/COVID-19_Rehberi.pdf Erişim Tarihi: 23/05/2020.
 • TAŞ, M., DÜZ, İ. ve ÜNLÜ, E. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin “alternatif turizm” kavramına ilişkin algılarının metafor yardımıyla analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(39): 352-360.
 • YAĞCI, P. ve AVCIKURT, C. (2018). Seferihisar halkının sakin şehir kavramına ilişkin metaforik algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3): 1-18.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi.

LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KORONAVİRÜS ALGILARINI METAFOR YOLU İLE TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 4, 617 - 630, 03.11.2020
https://doi.org/10.26809/joa.5.042

Öz

Bu çalışma ile lisans düzeyinde turizm eğitimi alan yabancı uyruklu öğrencilerin koronavirüs kavramına ilişkin olarak geliştirmiş oldukları metaforların incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yabancı uyruklu öğrencilerin koronavirüs kavramını açıklamada hangi metaforları kullandığı ve ortak özellikleri dikkate alındığında hangi gruplar altında toplanabildiği sorularına cevap aranmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesinde okuyan 87 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Koronavirüs salgınının ortaya çıkması sonucu alınan tedbirlerden dolayı yabancı uyruklu öğrencilere anket formu elektronik posta yolu ile ulaştırılmıştır. Araştırma verileri 30 Mart 2020-4 Mayıs 2020 tarihleri arasında 22 tane anket toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde veriler, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre koronavirüs kavramı 8 kategoride incelenmiştir. Kategoriler “Doğa Olayları”, “Sağlık”, “Hayatı Sorgulama”, “Eğitim”, “Ölüm”, “Savaş”, “Sanat” ve “Yenilik” olarak ortaya çıkmıştır. Metaforların nedenleri incelendiğinde, tüm dünyanın ve ülkenin etkilendiği, planların aniden değişebileceği ve hızla yayılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca sağlığın tehdit altında olduğu, çaresiz insanların öldüğü, ölümün hatırlatıldığı, özgürlüklerin kısıtlandığı ve insanlardan korktukları belirtilmiştir. Öte yandan, insana farkındalık ve değer katan şeylerin temizlik, hijyen ve sabrın öneminin anlaşıldığı bir süreç olduğu vurgulandı. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu; öğrencilerin turizm ile ilgili herhangi bir metafor geliştirmemiş olmalarıdır. Ayrıca araştırma verilerinde katılımcılardan ortak bir görüş tespit edilmemiştir.

Kaynakça

 • ACAR, Y. (2020). Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını ve turizm faaliyetlerine etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 7-21.
 • AFACAN, E. ve AVCI, N. (2020). Koronavirüs (Covid-19) örneği üzerinden salgın hastalıklara sosyolojik bir bakış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5): 1-14.
 • AKINCI, Z. ve SÖNMEZ, N. (2015). Engelli bireylerin erişilebilir turizm beklentilerinin değerlendirilmesine yönelik nitel bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(1): 97-113.
 • AKSAKALLI, G. (2002). Koronavirüs (Covid-19) salgını ve koronafobi etkisi, https://www.guvenliweb.org.tr/blog-detay/koronavirus-covid-19-salgini-ve-koronafobi-etkisi.
 • ALPAGO, H. ve ODUNCU ALPAGO, D. (2020). Koronavirüs salgınının sosyoekonomik sonuçları. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (8): 99-114.
 • ATAY, L. (2020). COVID-19 salgını ve turizme etkileri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(1): 168-172.
 • AYGÜN, M. ve ÜNAL, M. (2020). COVID-19 pandemisinin buz hokeyi sporuna etkisi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(Özel Sayı 1): 195-204.
 • BAHAR, O. ve ÇELİK İLAL, N. (2020). Coronavirüsün (Covid-19) turizm sektörü üzerindeki ekonomik etkileri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1): 125-139.
 • BİÇER, İ., ÇAKMAK, C., DEMİR, H. ve KURT, M.E. (2020). Koronavirüs anksiyete ölçeği kısa formu: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(Özel Sayı 1): 216-226.
 • DANN, G. (2002). The tourist as a metaphor of the social world. In G, Dann (Ed.), The tourist as a metaphor of the social world (pp. 1-18), Wallingford, CT: CAB International.
 • DEMİR ÖZTÜRK, E., KURU, G. ve DEMİR YILDIZ, C. (2020). Covid-19 pandemi günlerinde anneler ne düşünür çocuklar ne ister? anne ve çocuklarının Pandemi algısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5): 204-220.
 • DEMİR, M., GÜNAYDIN, Y. ve Demir, Ş.Ş. (2020). “Coronavirüs (Covid-19)'ün Türkiye'de turizm üzerindeki öncüllerinin, etkilerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi.” International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1): 80-107.
 • ERASLAN, L. (2011). Sosyolojik metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27: 1-22.
 • GERMANN, T. C., GAO, H., GAMBHİR, M., PLUMMER, A., BİGGERSTAFF, M., REED, C. ve UZİCANİN, A. (2019). School dismissal as a pandemic influenza response: when, where and for how long?. Epidemics, 28, 100348.
 • İBİŞ, S. (2020). “Covid-19 salgınının seyahat acentaları üzerine etkisi.” Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1): 85-98.
 • JAWORSKA, S. (2017). Metaphors we travel by: a corpus-assisted study of metaphors in promotional tourism discourse. Metaphor and Symbol, 32(3): 161-177.
 • KAPLAN, T. ve KIZDIRICI, F. (2017). Türkçe öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin “kültürel etkileşim”e ilişkin metaforik algılamaları. SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, 4(18): 614-627.
 • KIVILCIM, B. (2020). Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınının turizm sektörüne muhtemel etkileri. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1): 17-27.
 • KÖROĞLU, Ö., MANAV, S. ve KARACA, K. Ç. (2018). Turizm rehberliği öğrencilerinin “Türk mutfağı” kavramına ilişkin algılarının metaforlar yöntemi ile belirlenmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi, 10(2): 114-129.
 • KULAKOĞLU DİLEK, N., DİLEK, S. E. ve GÜMÜŞ, M. (2016). Otel çalışanlarının turizm ve barış ilişkisine yönelik metaforik algıları. Batman Üniversitesi Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6(2/1):1-15.
 • KUTLU, R. (2020). Yeni koronavirüs pandemisi ile ilgili öğrendiklerimiz, tanı ve tedavisindeki güncel yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum. TJFMPC, 14(2): 329-344.
 • LAİNG, J. and CROUCH, G. I. (2009). Myth, adventure and fantasy at the frontier: metaphors and imagery behind an extraordinary travel experience. International Journal of Tourism Research, 11: 127-141.
 • LEVİNE, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41(4): 172-175. OKAN, K. (1979). Eğitim teknolojisi: eğitim araçlarından yararlanma. Okan Yayınları.
 • SEYİTOĞLU, F. ve ÇAKAR, K. (2017). Tourism education and internships: a metaphor analysis. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 17(4): 269-280.
 • SEZER, E. (2003). Dilde ve edebiyatta “yol” metaforu. Türk Dil Kurumu Araştırma Kütüphanesi, 65: 88-92.
 • SOYSAL, G. (2020). Koronavirüs salgını ve yaşlılık. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5): 290-301.
 • ŞAHİN, E. ve YALIM KAYA, S. (2018). Yiyecek metaforları üzerine bir literatür incelemesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(59): 1105-1113.
 • ŞAHİN, S., TEZCAN, A. E. ve BEKCİ, M. (2018). Yerli turistlerin Türkiye, İstanbul, turizm ve turist rehberi ile ilgili metaforları. Turizm Akademik Dergisi, 5(1): 251-264.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2020). Covid-19 Rehberi, Mart 2020. https://www.tahud.org.tr/file/4f42cbfd-bbd9- 4bf4-91b0-29698f53f198/COVID-19_Rehberi.pdf Erişim Tarihi: 23/05/2020.
 • TAŞ, M., DÜZ, İ. ve ÜNLÜ, E. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin “alternatif turizm” kavramına ilişkin algılarının metafor yardımıyla analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(39): 352-360.
 • YAĞCI, P. ve AVCIKURT, C. (2018). Seferihisar halkının sakin şehir kavramına ilişkin metaforik algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3): 1-18.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gencay SAATCI
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
0000-0002-7842-989X
Türkiye


Murat AKSU
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
0000-0001-9881-4739
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Saatcı, G. & Aksu, M. (2020). LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KORONAVİRÜS ALGILARINI METAFOR YOLU İLE TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Journal of Awareness , 5 (4) , 617-630 . DOI: 10.26809/joa.5.042

Awareness.gif