Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

INVESTIGATION OF CONFIDENTIALITY AGREEMENTS IN E-COMMERCE WEBSITES VIA EYE TRACKING METHOD

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 108 - 116, 31.12.2020
https://doi.org/10.46238/jobda.816257

Öz

Confidentiality agreements are of great importance in Law Number 6698 and the legal regulations on e-commerce. The purpose of this experimental study is to reveal to what extent users / customers pay attention to confidentiality agreements in e-commerce processes. Within the scope of the study, data were collected via an eye tracking device from participants who carried out a real shopping process over e-commerce. The selection of the sample group was determined according to the maximum variation sampling method which is one of the purposive sampling types. 16 participants from different gender, education levels and generation groups were included in the study. Collected eye tracking data were analyzed and visualized via a software. As a result, it was found that while female participants focused on the end of sentences in the confidentiality agreement, male participants focused relatively homogeneously throughout the text. In addition, it has been found that the text part that the participants focus more on vary according to their education level. It is also concluded that the participants in the generation Z focus more on the parties and obligations part of the confidentiality agreements. In general, it is found that the participants focus more on the last part of the confidentiality agreements text, while they focus less on the middle part of it. According to the results, evaluations were made regarding the formats of the confidentiality agreement text.

Kaynakça

 • Aslanyürek, M. (2016). İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcılarının İnternet Güvenliği ve Çevrimiçi Gizlilik ile İlgili Kanaatleri ve Farkındalıkları. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(1), 80-106.
 • Ateş, V. (2017). Online Alışveriş Sitesi Kaynaklı Müşteri Algılarının Müşteri Memnuniyetine Etkilerinin İncelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2), 313-329.
 • Bhat, P., Prasad, M. H., Sinha, D., Sagorkar, M. M., & Fernandes, S. (2018). Data Privacy in E-Commerce. International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology, 3(3), 1448-1453.
 • Blackshaw, I. S. (2011). "Confidentiality and Non-Disclosure Agreements." Sports Marketing Agreements: Legal, Fiscal and Practical Aspects. 67-72.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17 b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cavlak, E. (2012). Online Alışveriş Sitesi Tercihinde Etkili Olan Kriterlerin Belirlenmesine ve Önceliklendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği, İstanbul.
 • Çağıltay, K. (2011). İnsan Bilgisayar Etkileşimi: Kullanılablirlik. İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği: Teoriden Pratiğe (1. b., s. 81-133). içinde Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Çetintaş, E. (2019). Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerinin Artışı ve Veri Tabanında Tutulan Kişisel Verilerin Kullanıcıya Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi , İşletme, İstanbul.
 • Dospinescu, O., & Percă-Robu, A. E. (2017). The Analysis of E-Commerce Sites with Eye-Tracking Technologies. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 8(3), 85-100.
 • Eroğlu, Ş. (2018). Dijital Yaşamda Mahremiyet (Gizlilik) Kavramı ve Kişisel Veriler: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mahremiyet ve Kişisel Veri Algılarının Analizi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 35(2), 130-153.
 • Ersoy, E. (2016). Gizlilik, Bireysel Haklar, Kişisel Verilerin Korunması. 9-11 Şubat Telekomünikasyon Kurumu Akademik Bilişim 4. Bilgi Teknolojileri Kongresi. Ekim 2020, 20 tarihinde http://docslide.net/documents/gizlilik-bireysel-haklar-kisisel-verilerin-korunmasi-eren-ersoy-telekomuenikasyon.html adresinden alındı
 • Ginting, B., & Azwar, T. K. (2020). Responsibilities of the Application Provider in the Sales. International Conference on Law, Governance and Islamic Society (s. 171-174). Atlantis Press.
 • Karlıdağ, S., & Bulut, S. (2015). E-Ticarette Tüketici Gizliliğinin Korunması Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmları Dergisi, 7(4), 200-224.
 • Kutlu, O., & Kahraman, S. (2017). Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Analizi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(4).
 • Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Cambridge MA: Academic Press.
 • Oğuz, S. (2018). Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Genel İlkeleri. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 13(2), 121-138.
 • Onursoy, S. (2018). Göz Takibi Deneyimiyle Gazetede Renk Faktörü. Erciyes İletişim Dergisi, 5(3), 28-38.
 • Özcan, S., Ata, S., Avarkan, D., Yıldırım, Ö. F., & Yıldırım, T. (2017). E-ticarette Satın Alma Davranışı ve Forum Kullanıcıları üzerine bir araştırma. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 9(33), 309-318.
 • Şenbaş, P. (2013). Bilgi Teknolojileri Dış Kaynak Alımında (Outsourcing) Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmeleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Bölümü, İstanbul.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. (2014). Ekim 15, 2020 tarihinde Elektronik Ticaretin Düzenlenemesi Hakkında Kanun: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6563.pdf adresinden alındı
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. (2016). Ekim 15, 2020 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 adresinden alındı
 • Yücedağ, N. (2019). Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel İlkeler. Kişisel Verileri Koruma Dergisi, 1(1), 47-63.
 • Yücel, A., & Coşkun, P. (2018). Nöropazarlama Literatür İncelemesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(2), 157-177.

E-TİCARET SİTELERİNDEKİ GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNİN GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 108 - 116, 31.12.2020
https://doi.org/10.46238/jobda.816257

Öz

Gizlilik sözleşmeleri 6698 sayılı kanun ve e-ticaret hakkında yapılan yasal düzenlemeler içinde büyük öneme sahiptir. Bu deneysel çalışmanın amacı e-ticaret süreçlerinde kullanıcıların/müşterilerin gizlilik sözleşmelerine ne ölçüde dikkat ettiklerini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında e-ticaret üzerinden gerçek bir alışveriş süreci gerçekleştiren katılımcılardan göz izleme cihazı kullanılarak veri toplanmıştır. Örneklem grubunun seçimi amaçsal örnekleme türlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine göre yapılmıştır. Araştırmaya farklı cinsiyet, eğitim seviyeleri ve kuşak gruplarından olmak üzere 16 katılımcı dâhil edilmiştir. Toplanan göz hareketleri verileri bir yazılım yardımı ile analiz edilmiş ve görselleştirilmiştir. Sonuç olarak, gizlilik sözleşmesinde kadın katılımcılar cümle sonlarına odaklanırken erkek katılımcıların metnin genelinde nispeten homojen odaklandığı bulunmuştur. Ayrıca, katılımcıların daha çok odaklandıkları sözleşme bölümlerinin eğitim seviyesine göre değişiklik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Z kuşağındaki katılımcıların sözleşme metninin taraflar ve yükümlülükler bölümüne daha fazla odaklandıkları sonucuna da varılmıştır. Genel olarak katılımcıların sözleşme metninin son bölümüne daha çok odaklandıkları, orta bölümüne ise odaklanmalarının en az olduğu görülmektedir. Sonuçlara göre gizlilik sözleşmesi metinlerinin biçimlerine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.

Kaynakça

 • Aslanyürek, M. (2016). İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcılarının İnternet Güvenliği ve Çevrimiçi Gizlilik ile İlgili Kanaatleri ve Farkındalıkları. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(1), 80-106.
 • Ateş, V. (2017). Online Alışveriş Sitesi Kaynaklı Müşteri Algılarının Müşteri Memnuniyetine Etkilerinin İncelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2), 313-329.
 • Bhat, P., Prasad, M. H., Sinha, D., Sagorkar, M. M., & Fernandes, S. (2018). Data Privacy in E-Commerce. International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology, 3(3), 1448-1453.
 • Blackshaw, I. S. (2011). "Confidentiality and Non-Disclosure Agreements." Sports Marketing Agreements: Legal, Fiscal and Practical Aspects. 67-72.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17 b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cavlak, E. (2012). Online Alışveriş Sitesi Tercihinde Etkili Olan Kriterlerin Belirlenmesine ve Önceliklendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği, İstanbul.
 • Çağıltay, K. (2011). İnsan Bilgisayar Etkileşimi: Kullanılablirlik. İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği: Teoriden Pratiğe (1. b., s. 81-133). içinde Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Çetintaş, E. (2019). Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerinin Artışı ve Veri Tabanında Tutulan Kişisel Verilerin Kullanıcıya Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi , İşletme, İstanbul.
 • Dospinescu, O., & Percă-Robu, A. E. (2017). The Analysis of E-Commerce Sites with Eye-Tracking Technologies. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 8(3), 85-100.
 • Eroğlu, Ş. (2018). Dijital Yaşamda Mahremiyet (Gizlilik) Kavramı ve Kişisel Veriler: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mahremiyet ve Kişisel Veri Algılarının Analizi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 35(2), 130-153.
 • Ersoy, E. (2016). Gizlilik, Bireysel Haklar, Kişisel Verilerin Korunması. 9-11 Şubat Telekomünikasyon Kurumu Akademik Bilişim 4. Bilgi Teknolojileri Kongresi. Ekim 2020, 20 tarihinde http://docslide.net/documents/gizlilik-bireysel-haklar-kisisel-verilerin-korunmasi-eren-ersoy-telekomuenikasyon.html adresinden alındı
 • Ginting, B., & Azwar, T. K. (2020). Responsibilities of the Application Provider in the Sales. International Conference on Law, Governance and Islamic Society (s. 171-174). Atlantis Press.
 • Karlıdağ, S., & Bulut, S. (2015). E-Ticarette Tüketici Gizliliğinin Korunması Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmları Dergisi, 7(4), 200-224.
 • Kutlu, O., & Kahraman, S. (2017). Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Analizi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(4).
 • Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Cambridge MA: Academic Press.
 • Oğuz, S. (2018). Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Genel İlkeleri. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 13(2), 121-138.
 • Onursoy, S. (2018). Göz Takibi Deneyimiyle Gazetede Renk Faktörü. Erciyes İletişim Dergisi, 5(3), 28-38.
 • Özcan, S., Ata, S., Avarkan, D., Yıldırım, Ö. F., & Yıldırım, T. (2017). E-ticarette Satın Alma Davranışı ve Forum Kullanıcıları üzerine bir araştırma. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 9(33), 309-318.
 • Şenbaş, P. (2013). Bilgi Teknolojileri Dış Kaynak Alımında (Outsourcing) Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmeleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Bölümü, İstanbul.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. (2014). Ekim 15, 2020 tarihinde Elektronik Ticaretin Düzenlenemesi Hakkında Kanun: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6563.pdf adresinden alındı
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. (2016). Ekim 15, 2020 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 adresinden alındı
 • Yücedağ, N. (2019). Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel İlkeler. Kişisel Verileri Koruma Dergisi, 1(1), 47-63.
 • Yücel, A., & Coşkun, P. (2018). Nöropazarlama Literatür İncelemesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(2), 157-177.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Özgün Bilimsel Makaleler
Yazarlar

Esra ÖZMEN (Sorumlu Yazar)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6661-3473
Türkiye


Ersin KARAMAN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0002-6075-2779
Türkiye

Teşekkür Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jobda816257, journal = {Journal of Business in The Digital Age}, issn = {}, eissn = {2651-4737}, address = {}, publisher = {Berrin ONARAN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {108 - 116}, doi = {10.46238/jobda.816257}, title = {E-TİCARET SİTELERİNDEKİ GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNİN GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Özmen, Esra and Karaman, Ersin} }
APA Özmen, E. & Karaman, E. (2020). E-TİCARET SİTELERİNDEKİ GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNİN GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ . Journal of Business in The Digital Age , 3 (2) , 108-116 . DOI: 10.46238/jobda.816257
MLA Özmen, E. , Karaman, E. "E-TİCARET SİTELERİNDEKİ GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNİN GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ" . Journal of Business in The Digital Age 3 (2020 ): 108-116 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jobda/issue/59307/816257>
Chicago Özmen, E. , Karaman, E. "E-TİCARET SİTELERİNDEKİ GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNİN GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ". Journal of Business in The Digital Age 3 (2020 ): 108-116
RIS TY - JOUR T1 - E-TİCARET SİTELERİNDEKİ GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNİN GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ AU - Esra Özmen , Ersin Karaman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.46238/jobda.816257 DO - 10.46238/jobda.816257 T2 - Journal of Business in The Digital Age JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 116 VL - 3 IS - 2 SN - -2651-4737 M3 - doi: 10.46238/jobda.816257 UR - https://doi.org/10.46238/jobda.816257 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi E-TİCARET SİTELERİNDEKİ GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNİN GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ %A Esra Özmen , Ersin Karaman %T E-TİCARET SİTELERİNDEKİ GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNİN GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ %D 2020 %J Journal of Business in The Digital Age %P -2651-4737 %V 3 %N 2 %R doi: 10.46238/jobda.816257 %U 10.46238/jobda.816257
ISNAD Özmen, Esra , Karaman, Ersin . "E-TİCARET SİTELERİNDEKİ GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNİN GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ". Journal of Business in The Digital Age 3 / 2 (Aralık 2020): 108-116 . https://doi.org/10.46238/jobda.816257
AMA Özmen E. , Karaman E. E-TİCARET SİTELERİNDEKİ GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNİN GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. JOBDA. 2020; 3(2): 108-116.
Vancouver Özmen E. , Karaman E. E-TİCARET SİTELERİNDEKİ GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNİN GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. Journal of Business in The Digital Age. 2020; 3(2): 108-116.
IEEE E. Özmen ve E. Karaman , "E-TİCARET SİTELERİNDEKİ GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNİN GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ", Journal of Business in The Digital Age, c. 3, sayı. 2, ss. 108-116, Ara. 2020, doi:10.46238/jobda.816257

                                                                Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.