Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 10, 53 - 64, 23.06.2020

Öz

Kalkınma ve uzun vadeli büyüme yolunda ülkelerin temel amaçlarından biri inovasyondur. İnovasyon ülkelerin teknolojik gelişim, rekabet üstünlüğü ve pazar payı üzerinde önemli görevler üstlenir. Bu çalışmada Türkiye’de inovasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışma Zaman Serileri Analizi kapsamında Vektör Otoregresif Model (VAR) ile oluşturulmuştur. 1990-2017 yılları arası oluşturan bu modele göre inovasyonun ekonomik büyüme üzerine etkisi test edilip araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında bağımsız değişken olarak Ekonomik Büyüme, bağımlı değişkenler ise inovasyon göstergeleri olarak belirlenen GSYH içindeki Araştırma Geliştirme (ARGE) Harcamalarının Payı, Kişi Başına Düşen Patent Sayısı ve Araştırmacı Sayısı olmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; Türkiye’de ekonomik büyüme ile inovasyon arasında pozitif bir ilişki vardır. Özellikle araştırmacı sayısındaki artış inovatif faaliyetler içerisinde ekonomik büyümeyi artıran en önemli faktör olmuştur.

Kaynakça

 • Altunışık, R., Özdemir, Ş. ve Torlak Ö. (2016). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, 2. Baskı, Beta Yayınları.
 • Arslanhan, S., ve Kurtsal, Y. (2010). Güney Kore İnovasyondaki Başarısını Nelere Borçlu? Türkiye İçin Çıkarımlar. TEPAV Politika Notu.
 • Bozkurt, Ö. Ç., ve Kalkan, A. (2014). Business Strategies of SME’s, İnnovation Types and Factors İnfluencing Their İnnovation: Burdur Model. Ege Akademik Bakış Dergisi, 14(2), 189-198.
 • Er, P. H. (2012). Girişimcilik ve Yenilikçilik Kavramlarının İktisadi Düşüncedeki Yeri: Joseph A. Schumpeter (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Ettlinger, N. (2017). Open İnnovation and İts Discontents. Geoforum, 80, 61-71.
 • Grossman, G. M., ve Helpman, E. (1990). Trade, İnnovation, and Growth. The American Economic Review, 80(2), 86-91.
 • Gujarati, D. N. (2016). Örneklerle Ekonometri, Çeviren: N. Bolatoğlu, BB101 Yayınları, Ankara.
 • Gülmez, A., ve Akpolat, A. G. (2014). AR-GE, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Türkiye ve AB Örneği İçin Dinamik Panel Veri Analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Karakaya, A., Ağazade, S., & Perçin, S. (2015). Türk İmalat Sanayinde Performans, İnovasyon ve Rekabet Arasındaki İlişki. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 4(1), 39-59.
 • Kızılgöl, Ö. (2006). “Türkiye’de İhracata ve Turizme Dayalı Büyüme Hipotezinin Analizi: Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi”, Türk Dünyası Celalabad İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Akademik Bakış Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi Akademik Bakış. Sayı: 10.
 • Küresel İnovasyon İndeksi, 2018. https://www.globalinnovationindex.org/search/report%202018.
 • Mike, F., ve Oransay, G. (2015). Altyapı ve İnovasyon Değişimlerinin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama. The Journal of Academic Social Science, 3(12), 372-381.
 • OECD (2005). Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler, Oslo Kılavuzu, 3. Baskı.
 • Sciascia S. ve De Vita R., (2004). “The Development of Entrepreneurship Research”, Liuc Papers n.146.
 • Sevüptekin, M., Nargeleçekenler, M. (2010). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi. Ankara: Nobel Kitap Dağıtım A.Ş.
 • Sylwester, K. (2001). R&D and Economic Growth. Knowledge, Technology & Policy, 13(4), 71-84.
 • Park, Walter G. (1995) “International R&D Spillovers and OECD Economic Growth, Economic Inquir, Vol. 33, No.4, pp.571-591.
 • Tarı, R. (2016). Ekonometri. İstanbul: Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları. Kocaeli.
 • TÜİK Haber Bülteni, Türkiye Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2017, Sayı 27821, (Rapor Tarihi 28.11.2018).
 • TÜİK Haber Bülteni, Türkiye Yenilik Araştırması, 2016, Sayı 24864, (Rapor Tarihi 05.13.2017).
 • TÜİK, Haber Bülteni, Sayı: 278212: 2018.
 • Veselinova, E., ve Gogova Samonikov, M. (2012). SMEs İnnovation and Growth in EU. Management Journal for Theory and Practice Management, (64), 87-94.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bilal ÖZDEN (Sorumlu Yazar)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8493-1715
Türkiye


Doğan UYSAL
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9406-0757
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 10

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { joecopol753558, journal = {Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2564-7822}, eissn = {2564-7822}, address = {joecopol@hotmail.com}, publisher = {Şahin ÇETİNKAYA}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {53 - 64}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {Özden, Bilal and Uysal, Doğan} }
APA Özden, B. & Uysal, D. (2020). TÜRKİYE’DE İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ . Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi , 4 (10) , 53-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/joecopol/issue/55062/753558
MLA Özden, B. , Uysal, D. "TÜRKİYE’DE İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ" . Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 4 (2020 ): 53-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/joecopol/issue/55062/753558>
Chicago Özden, B. , Uysal, D. "TÜRKİYE’DE İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ". Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 4 (2020 ): 53-64
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Bilal Özden , Doğan Uysal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 64 VL - 4 IS - 10 SN - 2564-7822-2564-7822 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DE İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Bilal Özden , Doğan Uysal %T TÜRKİYE’DE İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2020 %J Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi %P 2564-7822-2564-7822 %V 4 %N 10 %R %U
ISNAD Özden, Bilal , Uysal, Doğan . "TÜRKİYE’DE İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ". Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 4 / 10 (Haziran 2020): 53-64 .
AMA Özden B. , Uysal D. TÜRKİYE’DE İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ. joecopol. 2020; 4(10): 53-64.
Vancouver Özden B. , Uysal D. TÜRKİYE’DE İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ. Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi. 2020; 4(10): 53-64.
IEEE B. Özden ve D. Uysal , "TÜRKİYE’DE İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ", Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, c. 4, sayı. 10, ss. 53-64, Haz. 2020