Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA BULAŞMA: MORTGAGE KRİZİ VE AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 12, 58 - 79, 07.07.2021

Öz

1980’li yıllardan itibaren uygulamaya konulan finansal liberalizasyon politikaları son yıllarda özellikle gelişmekte olan ekonomilerde ciddi krizlere neden olmuştur. ABD konut piyasasında ortaya çıkan balonun patlaması ile finansal sistemde kendini gösteren Mortgage Krizi 2008 ve 2009 yıllarında gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilere bulaşarak yayılmış, küresel bir nitelik kazanmış ve tüm finans piyasalarını ciddi şekilde etkilemiştir. Kriz yıkıcı etkisini ilk etapta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri üzerinde göstermiş, bu ülkeler ile ekonomik ve ticari ilişkileri içinde olan hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme, dış ticaret ve istihdam alanlarında farklı sorunların gelişmesine sebebiyet vermiştir. Bu bağlamda finansal krizlerin ülkeler arasında nasıl yayıldığını anlamak önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, 2008 yılında ABD’de patlak veren Mortgage Krizinin Avrupa Borç Krizine dönüşmesi sürecini finansal bulaşma ekseninde ele almak, sonrasında krizin Birlik Üyesi ülkelerin ekonomileri üzerinde yarattığı olumsuz etkileri detaylarıyla incelemek ve Avrupa Birliği’nin bu krize karşı geliştirdiği önlemlere değinmektir.

Kaynakça

 • AB Genel Sekreterliği. (2011). “Avrupa Birliği’nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı”.http://www.abgs.gov.tr/files/EMPB/euro_plus_pact.pdf. [Erişim: 18.03.2021].
 • Adabağ, S. Ç. (2019). “2008 Küresel Ekonomik Krizinin Türkiye ve AB Makro Ekonomik Dengelerine Etkileri ve Alınan Önlemlerin Değerlendirilmesi” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
 • Ağören, A. (2015). "2010 Avrupa Borç Krizi ve Kamu Borcu Sorunu", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Ahlgren, N., & Antell, J. (2010). “Stock Market Linkages And Financial Contagion: A Cobreaking Analysis”. The Quarterly Review of Economics and Finance, 50(2), 157-166.
 • Akın, F.ve Ece, N. (2009)."Küresel Finansal Kriz ve Bankacılık Sektörü İstihdamı Üzerindeki Etkileri," Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 27, 153-168. Alantar, D. (2008). "Küresel Finansal Kriz Nedenleri ve Sonuçları". Erişim adresi http://www.finanskulup.org.tr/assets/maliyefinans/81/Dogan_Alantar_Kuresel_Finansal_Kriz_Nedenleri_Sonuclari_MFY81.pdf. (Erişim Tarihi: 18.03.2021).
 • Alptekin, E. (2019). "Menkul Kıymetleştirme ve Küresel Finans Krizindeki Rolü". İzmir Ticaret Odası, AR-GE Bülteni, Nisan, 11-16.
 • Altınöz, U. (2012). “Finansal Krizler, Erken Uyarı Sinyalleri ve 2008 Global Krizi İçin Türkiye ve ABD Örneği”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi. İstanbul.
 • Aloui, R., Aïssa, M. S. B., & Nguyen, D. K. (2011). “Global Financial Crisis, Extreme İnterdependences, and Contagion Effects: The Role of Economic Structure?. Journal of Banking & Finance, 35(1), 130-141.
 • Arı, A. (2014). "The European Debt Crisis:Causes, Consequences”, Cambridge Scholars Publishing. 295,1-10.
 • Avellaneda, S.D. and Hardiman, N. (2010). "The European context of Ireland's economic crisis." The Economic and Social Review, 41(4), 473-500.
 • Bağcı, T. B. (2016). “2008 Avrupa Borç Krizinin Türkiye’nin AB İle Olan İhracat Düzeyine Etkilerinin Ekonometrik Analizi" Yüksek Lisans Tezi. T.C. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Baur, D. G. (2012). “Financial Contagion and the Real Economy”. Journal of Banking & Finance, 36(10), 2680-2692.
 • BBC (2011). “France and Germany Propose EU” 'competitiveness pact', 4 February 2011, https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12368401 [Erişim Tarihi: 11.03.2021]
 • Berberoğlu, B. (2011). “2008 Global Krizinin Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki Etkilerinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 105-130.
 • Avrupa Birliği Bakanlığı. (2011). “AB Ekonomisi Gerçekleşmeler ve Tahminler”, Kasım 2011.Erişim:http://www.abgs.gov.tr/files/EMPB/ekonomik_tahminler_raporu_sonn.pdf [Erişim Tarihi: 15.03.2021].
 • Calvo, G. A. & Mendoza, E.G. (1998). “Rational Herd Behavior and the Globalization of Securities Markets”, Duke Economics Working Paper, No. 97-26, 1998.
 • Carballo-Cruz F (2011). “Causes and Consequences of the Spanish Economic Crisis: Why the Recovery is Taken So Long?” Panoeconomicus, 58(3), 309-328.
 • Casale, A., Giovannini, A., Gros, D., Ivan, P., Nunez-Ferrer, J., & Peirce, F. (2012). “The Implications for the EU and National Budgets of the Use of EU Instruments for Macro-Financial Stability”. CEPS Special Reports, ISBN, 978-94
 • Corut, H. (2013). “2008 Krizi Işığında Avrupa Borç Krizi'nin Türk İmalat Sanayi Üzerine Olası Etkileri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Council Of The European Union (2002). Facility providing financial assistance for balances of payments, (EC)No332/2002, http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_econom ic_framework/l25005_en.htm. [Erişim Tarihi: 15.03.2021].
 • Council Of The European Union (2010). “Extraordinary Council Meeting Economic And Financial Affairs”, 9596/10 (Presse 108), Council Of The European Union, Brussels, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/114324.pdf [Erişim Tarihi: 12.03.2021].
 • Council Of The European Union (2011). EUCO 10/1/11 REV 1 CO EUR 6 CONCL 3, 24/25 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf [Erişim Tarihi: 12.03.2021].
 • Çenberci, E., & Gövdere, B. (2017). “Küresel Krizin Avrupa Birliği’nin Makroekonomik Performansına Olan Etkisi: 2005-2014 Dönemi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 407-423.
 • Çoban, Y. (2015). "Avrupa Birliği Borç Krizinin Nedenleri, Etkileri ve Krizi Önlemeye Yönelik Önlemler" Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Dadush, U. B., Aleksashenko, S., Ali, S., Eidelman, V., Naím, M., Stancil, B., & Subacchi, P. (2010). “Paradigm lost: the euro in crisis.” Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/ [Erişim Tarihi: 16.03.2021].
 • Dornbusch, R., Park, Y. C., & Claessens, S. (2000). “Contagion: How it spreads and how it can be stopped”. World Bank Research Observer, 15(2), 177-197.
 • Demir, F., Karabıyık, A., Ermişoğlu, E., & Küçük, A. (2008). “ABD Mortgage Krizi”. BDDK Çalışma Tebliği, 3.
 • Demirel, B., & Elmas Arslan G., (2008) “Euro Bölgesinde Borç Krizi Sorunu ve Çözüm Önerileri,” "Ekonomik Yaklaşım, 23 (Özel Sayı), 107-132.
 • Ercan, M.(2011).“Berlusconi’nin Mirası” İnternet: http://www.radikal.com.tr/yazarlar/metin-ercan/berlusconinin-mirasi-1069240/ [Erişim Tarihi: 16.03.2021].
 • Edwards, Sebastian (2000) “Exchange Rate Regimes, Capital Flows and Crisis Prevention” paper presented at the NBER Conference on Economic and Financial Crises in Emerging Market Economies, October 19-21. Europa Press Releases (2010). “Mastering Economic İnterdependence: Commission Proposes Reinforced Economic Governance in the EU, Brussels, 12 May 2010, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_10_561 [Erişim Tarihi: 12.03.2021].
 • European Commission, (2011), “The impact of the economic and financial crisis on the reform of Cohesion Policy 2008-2013.” Regional Working Paper 2015. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2015_03_impact_crisis.pdf [Erişim Tarihi: 11.03.2021].
 • European Councıl, (24/25 March 2011), “Conclusions of the Heads of State or Government of the Euro Area of 24-25 March 2011”, İnternet Erişimi: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf [Erişim Tarihi: 15.03.2021]. Eurostat (2011), ‘’Eurostat Money and Other Financial Statistic’’, İnternet Erişimi: https://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html%2018.11.2015 [Erişim Tarihi: 12.03.2021].
 • Eurostat, “European Statistics Office Official Website”, https://ec.europa.eu/eurostat [Erişim Tarihi: 12.03.2021].
 • Eurostat, “Balance of Payments Statistics”, İnternet Erişimi: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index _en.htm [Erişim Tarihi: 12.03.2021].
 • Eurostat, “Public Debt /GDP and Budget Deficit/GDP Data” İnternet Erişimi: (http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teina200) [Erişim Tarihi: 09.03.2021].
 • Glick, R., & Rose, A. K. (1999). “Contagion and trade: Why are currency crises regional?.” Journal of international Money and Finance, 18(4), 603-617.
 • Göçer, İ., & Özdemir, A. (2012). “2008 Küresel Krizinin Yayılma Süreci ve Etkileri: Seçilmiş Ülkeler için Ekonometrik Bir Analiz.” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 191-210.
 • Gros, D. (2010). “Greek Burdens ensure some Pigs won’t fly”. Financial Times, 28.
 • Hwang, I., In, F. H., & Kim, T. S. (2010). “Contagion Effects Of The Us Subprime Crisis On İnternational Stock Markets”. In Finance and Corporate Governance Conference.
 • Horta, P., Mendes, C., & Vieira, I. (2010). “Contagion Effects Of The US Subprime Crisis İn Developed Countries”. CEFAGE-UE Working Paper, 2008/08
 • Işık, S., Duman, K., & Korkmaz, A. (2004). “Türkiye Ekonomisinde Finansal Krizler: Bir Faktör Analizi Uygulaması”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 45-69.
 • Işık, N. & Tünen, T. (2011). “Türev Ürünlerin 2008 Küresel Finans Krizindeki Rolü". T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Avrasya Etüdleri Dergisi, 39 (1), 47-88.
 • Kenourgios, D., Christopoulos, A. G., & Dimitriou, D. I. (2013). “Asset Markets Contagion During the Global Financial Crisis”. Multinational Finance Journal, 17(1/2), 49-76.
 • Kibritçioğlu A. (2011a), “Avro Bölgesi’ndeki Ülkelerin Güncel Borç Krizi”, İktisat ve Toplum Dergisi, 10, 30-41.
 • Kibritçioğlu A. (2011b), “The Components and Complexity of the Global Economic Crisis of 2006-2011”, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No, 33515.
 • Korkmaz, A. (2011). “Finansal Krizler ve Aktarım Kanalları: Literatür İncelemesi”. Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar Dergisi, 77, 36-49.
 • Kotkatvuori-Örnberg, J., Nikkinen, J., & Äijö, J. (2013). “Stock Market Correlations During the Financial Crisis of 2008–2009: Evidence from 50 equity markets”. International Review of Financial Analysis, 28, 70-78.
 • Kouretas, G. P., & Vlamis, P. (2010). “The Greek Crisis: Causes and Implications”. Panoeconomicus, 57(4), pp:391-404.
 • Köse, Y., & Karabacak, H. (2011). "Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme". Maliye Dergisi, 160, 289-306.
 • Kutlu, H. A., & Demirci, S. (2011). “Küresel Finansal Krizi Ortaya Çıkaran Nedenler, Krizin Etkileri, Krizden Kısmi Çıkış ve Mevcut Durum”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 52, 121-136.
 • Liag P. ve T. Willet, (2009), Contagion, (Ed.) K. A. Reinhart ve R. S. Rajan, The Princeton Encyclopedia of The World içinde, Princeton University Press, NJ, ss.215 – 219.
 • Lowell, J., Neu, C. R., & Tong, D. (1998). “Financial Crises and Contagion in Emerging Market Countries”. RAND's National Security Research Division Monograph Report, Working Paper, No: MR-962, Santa Monica
 • Mamede, R. P. (2012). “Causes, Consequences, and ways out of the crisis: a perspective from EU’s periphery”. Green European Journal, 1, 30-46.
 • Mason, P.R. (1998) “Contagion Conssonal Effects Spillovers And Jumps Between Multiple Equilibria”, IMF Working Paper September 1998/142.
 • Mazurek, J. (2011). “Comparison Of Impacts Of The Financial Crisis On The Czech Republic Regions By Cluster Analysis”, 13th International Conference on Finance and Banking, Czech Republic, 396-404.
 • Mercan, M. (2014). “Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri ve 2008 Krizi: Orta Asya ülkeleri ve Türkiye Ekonomisi için Panel Veri Analizi”. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 125-142.
 • Moser, T. (2003). “What is International Financial Contagion?” International Finance, 6 (2), 157-178.
 • Nelson, R., Belkin, P., & Mix., D. (2010). "Greece's debt crisis: Overview, policy responses, and implications.". Library of Congress Washington DC Congressional Research Service. https://fas.org/sgp/crs/row/R41167.pdf [Erişim Tarihi: 14.03.2021].
 • O’Flynn, D. (2003). “AB'nin Genişlemesi Portekiz'in Ekonomik Krizini Kötüleştiriyor”, İnternet Erişimi: http://www.wsws.org/tr/2003/jun2003/port-j30.shtml, [Erişim Tarihi: 14.03.2021].
 • Özsoylu, A. F., Ünlükaplan, İ., & Akdoğan Gedik, M. (2010). "Küresel Kriz ve Türkiye, Küresel Krizin Nedenler, Oluşumu ve İlk Önlemler". Karahan Kitapevi. Adana, ss.63-124.
 • Öztürk, S. (2010). “Küreselleşme ve Küresel Ekonomik Kriz: Krizin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Analizi". Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 25-29.
 • Öztürk, M., & Aras, O. (2011). “Euro ve Kriz Sonrası Dönemde Parasal İstikrar”. Ekonomi Bilimleri Dergisi. 3(2), 143-155.
 • Pesenti, P.A. & Tille, C. (2000). “Currency Crises and Contagion Economist: an Introduction”. Economic Policy Review, 6(3), 3-16.
 • Polat, O. (2018). “Hisse Senedi Piyasalarında Finansal Bağlantılık Analizi”. Politik Ekonomik Kuram, 2(1), 73-86.
 • Samarakoon, L. P. (2011). “Stock Market Interdependence, Contagion, and the US Financial Crisis: the Case of Emerging and frontier markets”. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 21(5), 724-742
 • Sandoval, L., Beltran, E., Ulziikhutag, S., & Zorigt, T. (2011). “The European Sovereign Debt Crisis: Responses to the Financial Crisis”. New Voices in Public Policy, 5 (2), 1-25.
 • Syllignakis, M. N., & Kouretas, G. P. (2011). “Dynamic Correlation Analysis of Financial Contagion: Evidence from the Central and Eastern European Markets”. International Review of Economics & Finance, 20(4), 717-732.
 • TC Başbakanlık AB Genel Sekreterliği. (2011). “Avrupa Birliği’nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı”. Ankara, Mayıs, 2011.http://www.abgs.gov.tr/files/EMPB/euro_plus_pact.pdf. [Erişim Tarihi: 14.03.2021].
 • Tagkalakis, A. (2013). “The Effects of Financial Crisis on Fiscal Positions”. European Journal of Political Economy, 29,197-213.
 • Takım, A. (2011). ''Küresel Krizin Türkiye'de Finansal Kesim Üzerindeki Etkileri''. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(35), 337-352.
 • TCMB. (2011). ‘Finansal İstikrar Raporu’, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Yayını, Mayıs 2011, Sayı: 12 İnternet Erişim: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Raporlar/Finansal+Istikrar+Raporu/2011/Sayi+12 [Erişim Tarihi: 14.03.2021].
 • TNI-Transnatıoanl Institute (2012), The EU Crisis Pocket Guide. İnternet Erişimi: https://www.tni.org/en/search?search=files%20download%20eucrisis%20pocket%20guide%20v2%20en%200%20pdf [Erişim Tarihi:16.03.2021].
 • Turan, K. (1994), “Küreselleşen Çağımız ve Çalışma Hayatı”, Kamu-İş Dergisi, Ocak 1994, 3(3).
 • Ukessays. (2015). “The Case of Portugal in the Economic Crisis”, http://www.ukessays.co.uk/essays/economics/the-case-of-portugalin-the-economic-crisis.php, (Erişim: 14.03.2021).
 • Yalama A. & Çelik S. (2009), “Küresel Kredi Krizinin Türkiye’ye Bulaşıcılık Etkisi” 13. Ulusal Finans Sempozyumu, 21-24 Ekim 2009, Afyonkarahisar, 87-109
 • Yayan, S. (2012). "Avrupa Borç Krizi ve Küresel Yansımaları", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Denizli.
 • Yılmaz, B. E. (2013). “Küresel Krizin PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) Ülkeleri ile Türkiye’nin Makroekonomik Değişkenlerine Yansımaları”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(1), 229-252.
 • Yüksel Mermod, A. (2011). “Elektronik Bankacılık ve Riskler: Finansal Küreselleşme Işığında” op. cit., s.9, Beta Basım Yayım. İstanbul.
 • Wordbank WDI, (2016). Growth Data World Bank, İnternet Erişimi https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG [Erişim Tarihi:10.03.2021].

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Adem Özkan DURMAZ
0000-0002-1898-8040
Türkiye


Sertaç HOPOĞLU (Sorumlu Yazar)
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ; İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ; EKONOMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-9541-2352
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 12

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { joecopol929604, journal = {Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2564-7822}, eissn = {2564-7822}, address = {joecopol@hotmail.com}, publisher = {Şahin ÇETİNKAYA}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {58 - 79}, doi = {}, title = {ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA BULAŞMA: MORTGAGE KRİZİ VE AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Durmaz, Adem Özkan and Hopoğlu, Sertaç} }
APA Durmaz, A. Ö. & Hopoğlu, S. (2021). ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA BULAŞMA: MORTGAGE KRİZİ VE AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ . Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi , 5 (12) , 58-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/joecopol/issue/63613/929604
MLA Durmaz, A. Ö. , Hopoğlu, S. "ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA BULAŞMA: MORTGAGE KRİZİ VE AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ" . Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 5 (2021 ): 58-79 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/joecopol/issue/63613/929604>
Chicago Durmaz, A. Ö. , Hopoğlu, S. "ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA BULAŞMA: MORTGAGE KRİZİ VE AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ". Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 5 (2021 ): 58-79
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA BULAŞMA: MORTGAGE KRİZİ VE AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ AU - Adem Özkan Durmaz , Sertaç Hopoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 79 VL - 5 IS - 12 SN - 2564-7822-2564-7822 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA BULAŞMA: MORTGAGE KRİZİ VE AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ %A Adem Özkan Durmaz , Sertaç Hopoğlu %T ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA BULAŞMA: MORTGAGE KRİZİ VE AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ %D 2021 %J Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi %P 2564-7822-2564-7822 %V 5 %N 12 %R %U
ISNAD Durmaz, Adem Özkan , Hopoğlu, Sertaç . "ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA BULAŞMA: MORTGAGE KRİZİ VE AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ". Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 5 / 12 (Temmuz 2021): 58-79 .
AMA Durmaz A. Ö. , Hopoğlu S. ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA BULAŞMA: MORTGAGE KRİZİ VE AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ. joecopol. 2021; 5(12): 58-79.
Vancouver Durmaz A. Ö. , Hopoğlu S. ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA BULAŞMA: MORTGAGE KRİZİ VE AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ. Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi. 2021; 5(12): 58-79.
IEEE A. Ö. Durmaz ve S. Hopoğlu , "ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA BULAŞMA: MORTGAGE KRİZİ VE AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ", Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, c. 5, sayı. 12, ss. 58-79, Tem. 2021