Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sağlıkta Stratejik Liderlik Özellikleri

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 261 - 267, 30.12.2023

Öz

Bu çalışmada, hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin sergilemiş oldukları stratejik liderlik davranışlarını belirlemek amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinde kesitsel olarak tasarlanan çalışmada, veriler anket yoluyla toplanmıştır. Kartopu örneklem yöntemi ile Ocak-Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul’da özel ve kamu hastaneleri ile klinik tarzı sağlık kuruluşlarında görev yapan 156 yöneticiye ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak sosyo-demografik veri formu ve Stratejik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Sağlık sektöründe çalışan yöneticilerin etik liderlik alt boyutunda algı puanlarının yüksek olduğu, politik liderlik alt boyutunda ise en düşük olduğu görülmektedir. Bu sonuç, katılımcıların şeffaflık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük ve kurum çıkarlarını gözeten etik liderlik özelliklerini benimsediklerini göstermektedir Stratejik liderlik davranışları puan ortalamasının (4,08±.218) yüksek olması yöneticilerin stratejik liderlik davranışlarını ortaya koyduklarını ifade etmektedir. Yöneticilerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumu gibi değişkenlerine göre stratejik liderliğin boyutlarında anlamlı farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır. Sağlık kurumlarında yöneticilerin, stratejik yönetim ilkeleri kapsamında politik liderlik becerilerini etkin kullanma olanağı verilmesi önemlidir.

Kaynakça

 • Ali, B. J., & Anwar, G. (2021). Strategic leadership effectiveness and its influence on organizational effectiveness. International Journal of Electrical, Electronics and Computers, 6(2).
 • Altman, E. J., & Tushman, M. L. (2017). Platforms, open/user innovation, and ecosystems: A strategic leadership perspective. Emerald Publishing Limited
 • Akpolat, T., & Çetin, M. (2017). Öğretmenlerin Algılarına Göre Yöneticilerin Stratejik Liderlik Özellikleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (11), 16-37.
 • Akyüz, M. (2018). Stratejik liderlik. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 45-66.
 • Aydın, M. K. (2012). Kamu ve özel ilköğretim okulu müdürlerinin stratejik liderlik özellikleri ve kurumların örgütsel öğrenme düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Birasnav, M., & Bienstock, J. (2019). Supply chain integration, advanced manufacturing technology, and strategic leadership: An empirical study. Computers & Industrial Engineering, 130, 142-157.
 • Clark, T. R. (2016). Leading with Character and Competence: Moving Beyond Title, Position, and Authority. Berrett-Koehler Publishers.
 • Collins, J. (2007). Level 5 leadership. The Jossey-Bass reader on educational leadership, 2, 27-50.
 • Çetinkaya, F. F., & Akkoca, Y. (2021). Stratejik Liderlik ile Örgütsel Çeviklik Arasındaki İlişkide Örgütsel İletişimin Araci Rolü. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 66-84.
 • Davies, B. J. ve Davies, B. (2004). Strategic leadership. School leadership & management, 24(1), 29- 38.
 • Harvard Business Review. (2011). HBR's 10 must reads on leadership. Harvard Business Press.
 • Hitt, M. A. (1998). Twenty-first-century organizations: Business firms, business schools, and the academy. Academy of Management Review, 23(2), 218-224.
 • Hitt, M. A., Haynes, K. T., & Serpa, R. (2010). Strategic leadership for the 21st century. Business Horizons, 53, 437-444.
 • Ireland, R. D., & Hitt, M. A. (1999). Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 21st century: The role of strategic leadership. Academy of Management Executive, 13(1), 43—57
 • Kumar, S., Adhish, V. S., & Deoki, N. (2014). Introduction to strategic management and leadership for health professionals. Indian journal of community medicine: official publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 39(1), 13.
 • Pisapia, J. (2009). The Strategic Leader, Charlotte: Information Age Publishers.
 • Swayne, L.E., Duncan W.J. ve Ginter, P.M. (2006). Strategic Management of Health Care Organizations (5. bs.). Cornwall: Blackwell Publishing
 • Şahinli, S. (2018). Sağlık yöneticilerinin stratejik liderlik davranışlarının kriz yönetimi üzerine etkisi: İstanbul İli özel hastaneler uygulaması (Doctoral dissertation, Sakarya Universitesi (Turkey)).
 • Uğurluoğlu, Ö., & Çelik, Y. (2009). Örgütlerde stratejik liderlik ve özellikleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 12(2), 121-156.
 • Wooten, L. P., Anderson, L., Pinkerton, J., Noll, T., Lori, J., ve Ransom, S. (2006). Strategic leadership in healthcare: the role of collective change agents in closing the gap of healthcare disparities. Ross School of Business Paper, (1060).

Characteristics of Strategic Leadership in the Healthcare Sector

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 261 - 267, 30.12.2023

Öz

This study aimed to determine the strategic leadership behaviors of managers working in hospitals and health institutions. In the study designed as a cross-sectional method in quantitative research methods, data were collected through a survey. The snowball sampling method reached 156 managers working in private and public hospitals and clinic-style health institutions in Istanbul between January and May 2023. The socio-demographic data form and the Strategic Leadership Scale were used as data collection tools. The highest perception scores of managers working in the health sector were in the ethical practices dimension of strategic leadership, and the lowest was in the political practices dimension. This result shows that the participants adopted the ethical leadership characteristics of transparency, accountability, impartiality, honesty and considering the institution's interests. The high mean score of strategic leadership behaviors (4.08±.218) indicates that managers demonstrate strategic leadership behaviors. It has been revealed that there is no significant difference in the dimensions of strategic leadership according to managers' variables such as gender, age, and education level. Health institution managers must be allowed to use their political leadership skills effectively within the scope of strategic management principles.

Kaynakça

 • Ali, B. J., & Anwar, G. (2021). Strategic leadership effectiveness and its influence on organizational effectiveness. International Journal of Electrical, Electronics and Computers, 6(2).
 • Altman, E. J., & Tushman, M. L. (2017). Platforms, open/user innovation, and ecosystems: A strategic leadership perspective. Emerald Publishing Limited
 • Akpolat, T., & Çetin, M. (2017). Öğretmenlerin Algılarına Göre Yöneticilerin Stratejik Liderlik Özellikleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (11), 16-37.
 • Akyüz, M. (2018). Stratejik liderlik. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 45-66.
 • Aydın, M. K. (2012). Kamu ve özel ilköğretim okulu müdürlerinin stratejik liderlik özellikleri ve kurumların örgütsel öğrenme düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Birasnav, M., & Bienstock, J. (2019). Supply chain integration, advanced manufacturing technology, and strategic leadership: An empirical study. Computers & Industrial Engineering, 130, 142-157.
 • Clark, T. R. (2016). Leading with Character and Competence: Moving Beyond Title, Position, and Authority. Berrett-Koehler Publishers.
 • Collins, J. (2007). Level 5 leadership. The Jossey-Bass reader on educational leadership, 2, 27-50.
 • Çetinkaya, F. F., & Akkoca, Y. (2021). Stratejik Liderlik ile Örgütsel Çeviklik Arasındaki İlişkide Örgütsel İletişimin Araci Rolü. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 66-84.
 • Davies, B. J. ve Davies, B. (2004). Strategic leadership. School leadership & management, 24(1), 29- 38.
 • Harvard Business Review. (2011). HBR's 10 must reads on leadership. Harvard Business Press.
 • Hitt, M. A. (1998). Twenty-first-century organizations: Business firms, business schools, and the academy. Academy of Management Review, 23(2), 218-224.
 • Hitt, M. A., Haynes, K. T., & Serpa, R. (2010). Strategic leadership for the 21st century. Business Horizons, 53, 437-444.
 • Ireland, R. D., & Hitt, M. A. (1999). Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 21st century: The role of strategic leadership. Academy of Management Executive, 13(1), 43—57
 • Kumar, S., Adhish, V. S., & Deoki, N. (2014). Introduction to strategic management and leadership for health professionals. Indian journal of community medicine: official publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 39(1), 13.
 • Pisapia, J. (2009). The Strategic Leader, Charlotte: Information Age Publishers.
 • Swayne, L.E., Duncan W.J. ve Ginter, P.M. (2006). Strategic Management of Health Care Organizations (5. bs.). Cornwall: Blackwell Publishing
 • Şahinli, S. (2018). Sağlık yöneticilerinin stratejik liderlik davranışlarının kriz yönetimi üzerine etkisi: İstanbul İli özel hastaneler uygulaması (Doctoral dissertation, Sakarya Universitesi (Turkey)).
 • Uğurluoğlu, Ö., & Çelik, Y. (2009). Örgütlerde stratejik liderlik ve özellikleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 12(2), 121-156.
 • Wooten, L. P., Anderson, L., Pinkerton, J., Noll, T., Lori, J., ve Ransom, S. (2006). Strategic leadership in healthcare: the role of collective change agents in closing the gap of healthcare disparities. Ross School of Business Paper, (1060).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hastane İşletmeciliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fatma KANTAS YİLMAZ 0000-0003-0512-382X

Erken Görünüm Tarihi 21 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA KANTAS YİLMAZ, F. (2023). Sağlıkta Stratejik Liderlik Özellikleri. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8(2), 261-267.

The sole purpose of JOEEP is to be a prestigious journal which contributes to scientific knowledge. In order to keep this purpose, JOEEP, adopts and follows the publication policies of world’s prestigious scientific journals. All original and qualified works which may contribute to the scientific knowledge, are evaluated through a rigorous editorial and peer review process. Hereby, JOEEP is a peer reviewed and scientific journal. It strictly depends on the scientific principles, rules and ethical framework that are required to this qualification.

JOEEP is published as two issues per year June and December and all publication policies and processes are conducted according to the international standards. JOEEP accepts and publishes the research articles in the fields of economics, political economy, fiscal economics, applied economics, business economics, labour economics and econometrics. JOEEP, without depending on any institution or organization, is a non-profit journal that has an International Editorial Board specialist on their fields. All “Publication Process” and “Writing Guidelines” are explained in the related title and it is expected from authors to Show a complete match to the rules. JOEEP is an open Access journal.